טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד להדפסה

מה זה טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד?

טופס: טופס רשם הקבלנים - לקבלן יחיד - אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד

מטרת הטופס: הטופס משמש לקבלן הרוצה להירשם כקבלן בענפי משנה ולהתקבל לרשם הקבלנים. הטופס מבקש מהמבקש למלא פרטים אישיים ועסקיים, ולספק מסמכים נדרשים לרישום. כמו כן, הטופס מכיל תקנות והוראות מדויקות למילויו.

סעיפים שנדרשים למילוי בטופס:
1. פרטים האישיים של המבקש: שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, שנת לידה, שם האב, מקצוע, השכלה, כתובת מגורים, כתובת עסקית, פרטי טלפון.
2. פרטי העסק: כתובת עסקית, פקס, כתובת מייל.
3. מסמכים נדרשים להרשמה: כמה מסמכים מרשימים, כולל צילום תעודת זהות, תצהיר חתום בפני עו"ד, הסכמה מחתומה על ידי המבקש, אישור רישום כעוסק מורשה לענייני מס ערך מוסף, אישור על ניהול ספרים כחוק מפקיד השומה או רו"ח מוסמך, אישור רו"ח המאמת את החתימה על הכרטסת.
4. התצהירות בנוגע לעבר הפלילי של המבקש: האם היה פושט רגל, האם התקבל הפטר, האם היה מנהל בתאגיד שנפרק, והאם הוא הורשע בעבירות מסוימות בשנים האחרונות.
5. הסכמה לאימוץ המידע הפלילי בידי רשם הקבלנים לצורך ביצוע מעקב תקופתי אחרי שינויים במידע הפלילי של המבקש.

שים לב שהטופס מציין שיש למלא את כל הפרטים בכתב יד ברור וקריא, ולספק את כל המסמכים הנדרשים.

טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

www.moch.gov.il
מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
רשם קבלנים טופס מספר 10
בקשה לרישום בפנקס הקבלנים בענפי משנה
בהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – 1969
יחיד המבקש להירשם כקבלן לפי החוק, עליו למלא את כל הפרטים בדייקנות ולצרף את המסמכים
הנדרשים לרישום. לידיעה, רשם הקבלנים מטפל בטופסי הרשמה מלאים בלבד.
כדי להקל עלינו בסריקת החומר הטפסים ימולאו בעט שחור בלבד ובכתב יד ברור.
על פי תקנת אגרת רישום לצורך פתיחת בקשה יש לשלם אגרת פתיחת בקשה בסך 536 ש"ח )לכל ענף(
יש לשלם את האגרה באתר רשם הקבלנים/תשלומים לרשם הקבלנים ולצרף הקבלה.
ללא שובר התשלום, לא תטופל בקשתך והבקשה תוחזר.
הענף המשנה המבוקש: ____________ ______ ______ _____ _______ _______ ______
פרטיך האישיים:
שם משפחה שם פרטי מס' ת. זהות שנת לידה שם האב מקצוע השכלה
כתובת יישוב רח' מס' בית מיקוד ת"ד טלפון בית טל' סוללרי
פרטית
פרטי העסק:
כתובת יישוב רחוב מס' בית מיקוד ת"ד טלפון פקס
כתובת מייל
מסמכים נדרשים להרשמה:
 1 .צילום דף תעודת זהות בו מופיע מס' זהות ושם.
 2 .תצהיר חתום בפני עו"ד – מצ"ב.
 3 .הסכמה חתומה ע"י המבקש, לאימות העדר הרשעות - מצ"ב.
 4 .אישור רישום כעוסק מורשה לעניני מס ערך מוסף.
 5 .אישור על ניהול ספרים כחוק מפקיד השומה, או רו"ח מוסמך, או יועץ מס מוסמך.
 6 .אישור רו"ח המאמת את החתימה על הכרטסת – מצ"ב
 7 .במקרה שהנך מיוצג ע"י עו"ד - יפוי כח עבורו.
הנך חייב להמציא את כל המסמכים המפורטים בסעיפים 1 – 7.
________________________ ________________________
ת א ר י ך חתימת המבקש
בקשה לרישום - 1
___________________________________
¹ ככלל, קבלן שאושר רישומו בפנקס הקבלנים בענף 131-שיפוצים, יסווג בסוג ק, המאפשר ביצוע עבודות הנדסה בנאיות בהיקף כספי מרבי
של 000,353 ש"ח. יחד עם זאת, ניתן יהיה לרשום קבלן בענף 131 בסוג 1 ,אם הוא הוכיח, במסגרת בקשתו להירשם בפנקס ובנוסף לכל תנאי
הרישום בפנקס, כי לפני הגשת הבקשה, הוא עבד כשכיר אצל קבלן רשום, ובמסגרת זו ביצע בתחום השיפוצים עבודות בהיקף הדרוש
להעלאת הסיווג מסוג 1 לסוג 2 ,כפי ערכו של ההיקף הכספי הדרוש במעוד הגשת הבקשה.
יחיד
הערה: הינך נדרש למלא את פרטיך האישיים ופרטי העסק כנדרש
במידה ולא ימולאו כל הדרישות בכתב יד ברור וקריא הבקשה לא תטופל ותוחזר בשלמותה לשולח
מבקש שסימן לעיל ענף 131
יש לסמן בעיגול את הסוג המבוקש¹ :ק / 1( אם לא ייבחר סוג מבוקש – תיבחן הבקשה כאילו סומן סוג ק(www.moch.gov.il
משרד הבינוי והשיכון
רשם קבלנים
יחיד החפץ להירשם לענף משנה או לענפי משנה ימלא את פרטיו בדף הראשון ויצרף את האישורים המפורטים
:מבוקש ענף לכל יצרף ובנוסף 7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1 בסעיפים

 אישורים, המעידים על חמש שנות נסיון ביצועי בענף המבוקש מתוך עשר השנים האחרונות, אצל קבלנים רשומים.
 תצהירים חתומים בפני עו"ד המפרטים את הניסיון בענף המבוקש בחמש מתוך עשר השנים האחרונות –
יש להוריד ישירות מהאתר טופס מספר 5 ולצרף את כל הנדרש בתצהיר זה.
 כרטסת הנהלת חשבונות המפרטת את כל החשבוניות שהוצאו ב 5 השנים האחרונות, מס' חשבונית, תאריך החשבונית,
המזמין, תיאור תמציתי של כל עבודה שבוצעה והסכום ששולם. הנ"ל יוגש ברצף מספרי לחמש השנים האחרונות וחתום בחתימת
רו"ח.
 דוח על תקופות הדיווח ושמות מעסיקים הרשומים בביטוח הלאומי.
 תעודת סיום קורס או בי"ס מקצועי בענף המבוקש.
התעודה תאושר במידה והיא עונה לדרישות המפורטות בחוק.
הגשת טפסים ותצהירים היא במקור בלבד. תעודות על הכשרה, אישורים וחוזים
יש להגיש במקור או חתומים ע"י עו"ד כנאמנים למקור.
נא השאר ברשותך צילום מהמסמכים המוגשים לרשם
בקשה לרישום – 2
יחיד www.moch.gov.il
טופס מספר 11
משרד הבינוי והשיכון
רשם קבלנים
ת צ ה י ר *
* התצהיר ימולא בעט שחור בכתב יד קריא וברור.
אני החתום מטה______________________________ מספר זהות _____________________
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר
כדלקמן:
1 . אינני "פושט רגל" ולא הייתי "פושט רגל".
או סמן את המתאים
 הייתי פושט רגל בשנת_____________
 קיבלתי הפטר ביום ______/לא קיבלתי הפטר
)חובה לצרף החלטת בית משפט(
2 . לא הייתי מנהל בתאגיד שפורק שלא מרצון
או
 הייתי מנהל ב_______________ שפורק בתאריך__________
3. לא עברתי על חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969 ,או על תקנותיו ולא ננקטו נגדי
אמצעי משמעת כלשהם ורישומי, או רישום התאגיד לא בוטל ברשם הקבלנים.
 בהיותי קבלן רשום
 בהיותי מנהל תאגיד
או
 רשם הקבלנים נקט נגדי בהיותי קבלן רשום באמצעי משמעת ו/או ביטל את רשומי
בפנקס הקבלנים בתאריך______________________
 בהיותי מנהל תאגיד ננקטו נגד התאגיד אמצעי משמעת ו/או רישומו בוטל.
בתאריך_____________________
 פרשתי מתפקידי כמנהל בתאגיד בעקבות ההרשעה בתאריך __________________
4  לא הורשעתי בעבירה כלשהי מהעבירות המפורטות להלן, בשלוש השנים האחרונות:
א. כל עבירה שהיא עוון או פשע לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.
ב. עבירות לפי פקודת המכרות.
ג. עבירות לפי פקודת הבטיחות בעבודה ]נוסח חדש[, התש"ל - 1970 :
ד. עבירות לפי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט - 1969:
ה. עבירות לפי חוק המכר )דירות(, התשל"ג - 1973:
ו. עבירות לפי חוק המכר )דירות(, )הבטחת השקעות של רוכשי דירות(, התשל"ה – 1974.
ז. עבירות לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א - 1981 :
ח. עבירות לפי פרק י' לחוק התכנון והבניה.
ט. עבירה לפי סעיף 2 לחוק עובדים זרים )העסקה שלא כדין(, התשנ"א – 1991.
או
בשלוש השנים אחרונות:
 הורשעתי בעבירה מהעבירות המפורטות לעיל בתאריך ___________
 סיימתי לרצות עונש על עבירה מהעבירות המפורטות
לעיל בתאריך ___________________________
 הייתי מנהל בתאגיד שננקטו נגדו אמצעים משמעתיים ו/או
רישומו בוטל לפי סעיף 8 לחוק,
שם התאגיד ______________ בתאריך __________________
}
}
סמן את המתאים
{ סמן את המתאים
}
סמן את המתאים
ובמקרה של יותר
מאחד ציין ופרט כאן,
או בדף שיצורף
לתצהיר.
יחיד טופס מספר 11

ואני מצרף לאחד, או יותר מהסעיפים המפורטים לעיל:
 כתב אישום ו/או
 פסק דין ו/או סמן את המתאים ובמקרה של יותר מאחד ציין ופרט כאן,
 גזר דין או בדף שיצורף לתצהיר
.
אני מצהיר כי שמי _______________, כי זו חתימתי, וכי כל הכתוב לעיל נכון ואמת.
_________________________ __________________
ת א ר י ך חתימת המצהיר
הנני מאשר כי ביום ____________________ הופיע בפני עורך דין ____________________ במשרדי
ברחוב______________________________ מר/גב' _____________________________
שזיהה עצמו על ידי תעודת זהות מס' _____________________ )המוכר לי באופן אישי(, ואחרי שהזהרתיו כי
עליו להצהיר את האמת וכי ______________ יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אישר את
נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם עליה.
______________________ __________________
ח ו ת מ ת חתימת עורך-דין
* תצהיר שאינו חד – משמעי לא יתקבל.
}טופס מספר 3
www.moch.gov.il
מדינת ישראל
משרד הבינוי והשיכון
רשם הקבלנים
תאריך: _____________
כתב הסכמה
לאימות העדר הרשעות פליליות
לכבוד
רשם הקבלנים
משרד הבינוי והשיכון
ירושלים
א.נ.,
אני הח"מ מסכים בזאת כי משטרת ישראל תעביר לידיעת רשם הקבלנים את המידע הפלילי שהיא מנהלת
אודותי, בכל עת שהדבר נחוץ לשם מילוי תפקידיו של הרשם בהתאם לסעיפים 8 ו – 8א לחוק רישום
קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות התשכ"ט – 1969( להלן: החוק( ולתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה
בנאיות )ערעור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל(, התשמ"ט – 1988.
למען הסר ספק, יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על העברת מידע לרשם הקבלנים לצורך ביצוע מעקב
תקופתי אחרי שינויים שחלו במידע הפלילי אודותי.
שם משפחה שם פרטי שם האב מס' זהות שנת לידה חתימה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד

פקס: 077-6036790
כתובת לשליחת מכתבים: ת"ד 18110, מיקוד 9118002, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשם הקבלנים » לקבלן יחיד » טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס אוגדן בקשה לרישום בענפי משנה – יחיד להורדה

דילוג לתוכן