טופס אישור על משכורת וניכוי מס – טופס 106 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס אישור על משכורת וניכוי מס - טופס 106. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס אישור על משכורת וניכוי מס – טופס 106 להדפסה

מה זה טופס אישור על משכורת וניכוי מס - טופס 106?

טופס: טופס 106 - אישור על משכורת וניכוי מס

מטרת הטופס:
הטופס 106 משמש לאישור ורישום מידע על משכורת וניכויי מס מהעובד לטובת רשות המסים. הוא משמש לצורך הגשת דוח חודשי לרשות המסים במטרה לקבוע ולנכות את הניכויים הנדרשים מהמשכורת של העובד.

סעיפים שנדרשים למילוי (הרשומים בסעיפים הבאים):
1. שנת המס וחודשי העבודה.
2. תשלומים נוספים בדוח השנתי.
3. משכורת לצורך הפקדות לקרן השתלמות בחודשי העבודה.
4. משכורת לצורך הפקדות לקצבה בחודשי העבודה.
5. הפקדות המעביד לקופ"ג לקצבה מרכיב פיצויים.
6. שווי שימוש ברכב שנזקף למשכורת העובד/ת.
7. שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים.
8. תשלומים שניתנו לעובד/ת לכיסוי הוצאות (החזר הוצאות).
9. מספר נקודות הזיכוי שניתנו.

נשמע כי טופס 106 מיועד לאישור ורישום נתונים מדויקים אודות משכורת וניכויי מס של העובד, ומיועד לגשת לרשות המסים על מנת לדווח על הנתונים הללו בצורה רשמית.

טופס אישור על משכורת וניכוי מס - טופס 106 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס אישור על משכורת וניכוי מס - טופס 106 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס אישור על משכורת וניכוי מס - טופס 106 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס אישור על משכורת וניכוי מס - טופס 106 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

106
(סמן/י √ בריבוע המתאים)
דף 1 מתוך 2
אישור עפ"י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת
(1)
שנת מס
טופס זה אינו מיועד למעביד אשר עורך את חישובי המשכורת ואת הניכויים ממנה באמצעות מערכת מיכון
לפני מילוי הטופס נא לקרוא
בעיון את ההסברים מעבר לדף
(1 (ובתקופה זו שילמנו לו/לה וניכינו ממנו/ממנה את הסכומים הבאים:
אני מאשר/ת כי העובד/ת הנ"ל עבד/ה אצלנו בחודשים הבאים
תשלומים נוספים א. תשלומים(2 (בדו"ח השנתי השדה(3/(הסעיף עבור שנה שוטפת
עבור שנה קודמת
(4 (ותשלומים אחרים החייבים בשיעורי מס רגילים בין אם הופרשו בעדם 158/172
1 .משכורת
הפרשות סוציאליות ובין אם לא
(5)
(5 (הסכום שהופרש על ידו
שיעור ההפרשה ע"י המעביד %
שיעור ההפרשה ע"י המעביד % הסכום שהופרש על ידו
(5)
סה"כ הפרשות מעביד למרכיב לתגמולים בקופת גמל לקצבה
1.1משכורת לצורך הפקדות לקרן השתלמות בחודשי העבודה בגינם היו הפרשות בפועל 218/219
* סכום זה נכלל בשדה 158/172 שבסעיף 1
2.1משכורת לצורך הפקדות לקצבה בחודשי העבודה בגינם היו הפרשות בפועל
סה"כ ההפרשה שהעובד חוייב במס בגינה*
סה"כ ההפרשה שהעובד חוייב במס בגינה*(5(
הפקדות המעביד לקופ״ג לקצבה מרכיב פיצויים
סה"כ הפקדות שהעובד חוייב במס בגינה*
סה"כ הפקדות שהעובד חוייב במס בגינה*
3.1משכורת לצורך הפקדות לפיצויים בחודשי העבודה בגינם היו הפרשות בפועל
4.1 הפקדות המעביד לקופ״ג לקצבה מרכיב פיצויים - השלמת התחייבות לפיצויים
הסכום החייב במס 258/272
סה"כ הפרשות המעביד לקופ"ג לקיצבה, לרבות הפקדות מעביד למרכיב הפיצויים
248/249 ולמעט הפרשות עבור אבדן כושר עבודה.
הסכום החייב במס 258/272
סכום הזיכוי שניתן בשנת המס עפ"י סעיף 11)ג) לפקודה
3 .קיצבה - שיעור הפטור % הסכום הפטור ממס 209
1.3 קצבה מהוונת שנתית שיעור ההיוון % תאריך ההיוון
מספר השנים לגביהן הוונה הקצבה
2.3סך הקצבה הרגילה שהיתה משתלמת אלמלא ההיוון
4 .קיצבת שאירים - הסכום הפטור ממס 209
סה"כ "הכנסה מבוטחת" 244/245) 6(
שווי הטבה לפי סעיף 102 החייב במס לפי סעיפים 2)1 (ו - 2)2 (במסלול ההוני* 9.1
"משכורת מיוחדת" ששולמה לחייל עפ"י סעיף 11)ג) לפקודה 197/198 * 11.1
(5)
הסכום ששילם/ה העובד/ת לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה בשנת המס
שווי הטבה לפי סעיף 102 במסלול הכנסת עבודה* 8.1
שווי שימוש ברכב שנזקף למשכורת העובד/ת* 7.1
שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים* 6.1
5.1 תשלומים שניתנו לעובד/ת לכיסוי הוצאות (החזר הוצאות)*
1.10 (5)
סכום ההפרשות לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה ששילם המעביד
סה"כ ההפרשה שהעובד חוייב בגינה במס*(5(
2 .שכר משמרות בתעשייה 068/069
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 :העבודה חודשי
שם מלא של המעביד כתובת המעביד
שם מלא של העובד/ת כתובת העובד/ת חבר קיבוץ/מושב שיתופי
o כן o לא
מספר תיק ניכויים
9
מספר זהות העובד/ת
ר“י, אגף בכיר טכנולוגיות דיגיטליות ומידע (מעודכן ל - 2023.1(מס' זהות עובד/ת דף 2 מתוך 2 106
ג. זיכויים
16.מספר נקודות הזיכוי שניתנו 18 .זיכויים
שאושרו ע"י פ"ש בסך
זיכויים אחרים
17 .שניתנו ע"י מעביד בסך
1
2
דוגמה3
רישיון מקצועי 17 רישא 900₪
ד. פירוט תשלומי מעביד אשר הותרו כהוצאה בידי העובד/ת ולא נוכה מהם
מס כמפורט להלן:
הסכום ששילם
סכום התקרה המותרת פרטים המעביד בפועל
תקנה/סעיף מסמיך בסעיף המסמיך
שם תפקיד
תאריך חתימה וחותמת
אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הנם מלאים,
נכונים ומדוייקים וידוע לי כי אני צפוי/ה לעונשים
הקבועים בחוק בגין השמטה ומסירת פרטים לא נכונים
הצהרה
(3/(הסעיף א. תשלומים(2 (עבור שנה שוטפת (המשך)
השדה
בדו"ח השנתי
תשלומים נוספים
עבור שנה קודמת
.6
סכום מענק מוות החייב במס מוגבל %40 314/214
הכנסה לאחר פטירה - הכנסה לאחר פטירה חייבת במס מוגבל %40 314/214
11 .נספח רווח הון
138
(1.1.2003) 132 תיקון לאחר) 7)
רווח הון (הכנסה חייבת במס) לפי סעיף 102 לפקודה
(7 (9 .נספח רווח הון
תמורה ממכירת נייר ערך לפי סעיף 102 לפקודה
8 .תשלום אחר פטור ממס (שאינו מצויין במפורש לעיל - צרף פירוט) 209
109/309 (5)9 סעיף לפי פטורה הכנסה. 7
הון רווח נספח) 1.1.2003) 132 תיקון לפני. 10 (7)
רווח הון (הכנסה חייבת במס) לפי סעיף 102 לפקודה
12 .תחום עיסוק של העובד הזר (במילים) מספר חודשי זכאות
המענק שולם בעד תקופת עבודה מ - עד ניתן פטור לפי אישור מס הכנסה מספר מתאריך
סכום המענק החייב במס 258/272
5 .מענקים עקב פרישה/מוות ששולמו - סכום המענק הפטור ממס 209
דברי הסבר
1 .יש להקפיד על רישום מדוייק של שנת המס. הועסק העובד בחלק משנת המס - יש לסמן את חודשי העבודה.
2 .יש לרשום במדוייק כל סוג תשלום במשבצת המתאימה. יש להקפיד ולמלא במקום המתאים גם נתון שאין בצידו מספר שדה או סעיף.
3 .המספרים הרשומים ליד כל סוג תשלום/ניכוי מציינים את השדה או הסעיף בדו"ח השנתי ויסייעו לעובד בעת הגשת הדו"ח השנתי.
4 .ב"משכורת" יש לרשום את כל ההטבות הנחשבות כמשכורת גם אם הן מפורטות בנפרד בהמשך. כמשכורת ייחשבו בין היתר: תשלומים עבור: שעות נוספות,
פרמיות בעד פריון עבודה, משכורת 13 ,מענקים ותשלומים חד-פעמיים, הבראה, ספרות מקצועית, כיבוד, ייצוג, טלפון, דיור, כלכלה, ארוחות, הנחה במחירי
טובין או שירות, מקדמות על חשבון משכורת עתידית, תשלום לכיסוי הוצאות רכב פרטי של העובד, שווי השימוש ברכב המעביד, הפרשות המעביד לתגמולים
או לקרן השתלמות בשל משכורת שמעל לתקרה, שווי ריבית לפי סעיף 3) ט) לפקודה וכן הכנסה ממימוש מניות שהוקצו לפי סעיף 102 ,במסלול הכנסת
עבודה. אין לכלול שכר משמרות בתעשייה.
לתשומת לב: סעיף זה הנו לאחר הפחתת הסכומים המפורטים בחלק ד לטופס, אך לפני ניכוי בגין אובדן כושר עבודה.
5 .שדה זה יועבר לטופס 134.
6" .הכנסה מבוטחת": הכנסת עבודה שבשלה שילם מעביד בעד עובדו, בשנת המס, סכומים לקופ"ג לקצבה, וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה עפ"י
דין או חוזה
7 .יש להקפיד על מילוי שלושת השדות בסעיפים 9 ,10 ו-11 לטופס, כלומר את סכום התמורה ואת סכום הרווח הריאלי שנבע ממכירת ניייר הערך.
8 .דמי טיפול ארגוני בגובה %90 המותרים בניכוי הופחתו מהמשכורת, שדה 158/172 ,יוצג לאחר ההפחתה.
9 .כולל מס נוסף עפ"י סעיף 121ב לפקודה.
(3/(הסעיף עבור שנה שוטפת
השדה
בדו"ח השנתי
תשלומים נוספים
עבור שנה קודמת
לביטוח קצבת שאירים 140/240
לתרומות למוסדות ציבור 037/237
דמי ביטוח לאומי שנוכו מעובד (לא כולל מס בריאות)
דמי ביטוח לאומי שנוכו מגימלאי (לא כולל מס בריאות) 030/089
מס בריאות
לקופ"ג לקצבה כ"עמית שכיר" 045/086
לביטוח חיים 036/081
15 .סכומים אחרים שנוכו: לקופ"ג לקצבה כ"עמית עצמאי" (ניכוי עפ"י סעיף 47 (135/180
14 .ניכויים שאושרו ע"י פ"ש בסך
לקופ"ג לקצבה כ"עמית עצמאי" (זיכוי ע"פ סעיף 45א(ה)) 268/269
ב. ניכויים/זיכויים
(8)
דמי חבר או דמי טיפול לארגון עובדים
הופחת ממשכורת העובד/ת o כן o לא
042 בסך) 9)
13 .בהתאם לחוק ניכיתי ושילמתי מס הכנסה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס אישור על משכורת וניכוי מס - טופס 106?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס אישור על משכורת וניכוי מס – טופס 106, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס אישור על משכורת וניכוי מס – טופס 106. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס אישור על משכורת וניכוי מס – טופס 106.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס אישור על משכורת וניכוי מס - טופס 106

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס אישור על משכורת וניכוי מס – טופס 106

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס אישור על משכורת וניכוי מס - טופס 106 להורדה

דילוג לתוכן