טופס ביטוח חלב גולמי – טופס הצעה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס ביטוח חלב גולמי - טופס הצעה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס ביטוח חלב גולמי – טופס הצעה להדפסה

מה זה טופס ביטוח חלב גולמי - טופס הצעה?

שם הטופס: טופס ביטוח חקלאי - קיבוצים - ביטוח חלב גולמי - טופס הצעה: 701-0-02-01 7/2018 ACC

מטרת הטופס: בקשה לעריכת פוליסת ביטוח חלב גולמי.

תוכן הטופס:
1. מבוטחים בעלי עבר תביעות נקי בשנה החולפת יקבלו הנחה של 10% בתשלום דמי הביטוח.
2. הכיסויים המבוקשים ועלותם לתשומת לב ממלא הטופס:
- כיסוי החלב הגולמי השנתי באלפי שקלים חדשים.
- דמי ביטוח בשקלים.
- קיבולת מרבית לאחסון החלב.
- תשלום בשקלים לאלף ליטרים במכל הרפת בליטרים.
3. הטופס כולל גם מידע אישי על המציע, כולל שם, כתובת, פרטי תקופת הביטוח, ופרטים אחרים.
4. הטופס כולל שאלות נוספות הקשורות לנסיעות בעבר תביעות ופרטים אחרים הקשורים להיסטוריה של הביטוח של המבוטח.
5. חתימות המציע וההצהרות האישיות שלו הן חלק מהטופס.
6. המבוטח מסכים על קבלת מידע טכנולוגי מהחברה, כולל הצעות שיווקיות, באמצעות דואר אלקטרוני, SMS, פקס ועוד.
7. המבוטח מודע כי הסכמתו לקבלת מידע טכנולוגי אינה מחייבת והוא יכול לשנות את ההגדרות בכל עת.

הערות:
- הטופס מספק מידע אישי ופרטי ביטוח שמשמשים לעריכת פוליסת ביטוח חלב גולמי.
- הטופס יוצר על ידי המבוטח ומכיל את הפרטים המרכזיים שיש למלא כאשר המבוטח מעוניין לבקש את הביטוח.
- הטופס גורם למבוטח להצהיר על נתונים אישיים ולהסכים לקבלת הצעות שיווקיות מהחברה באמצעות מגוון כללי תקשורת טכנולוגית.

טופס ביטוח חלב גולמי - טופס הצעה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס ביטוח חלב גולמי - טופס הצעה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס ביטוח חלב גולמי - טופס הצעה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס ביטוח חלב גולמי - טופס הצעה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

701-0-02-01 7/2018 ACC
בקשה לעריכת פוליסה לביטוח חלב גולמי
א. פרטי המציע ותקופת הביטוח
ב. תביעות קודמות
ג. הכיסויים המבוקשים ועלותם
לתשומת לב ממלא הטופס:
אנא הקפד על מילוי מדויק של הפרטים המבוקשים בכל השאלות שבטופס בהתאם לעניין.
אי-דיוק בפרטים עשוי להיחשב כאי-עמידה בחובת הגילוי על-פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981( להלן "החוק"( ולהקטין את תגמולי הביטוח,
בכפוף להוראות החוק.
בקשה זו מהווה חלק בלתי נפרד מ"פוליסה לביטוח חלב גולמי" של המבטח, כל הפרטים והתנאים בבקשה זו כפופים לאלו האמורים בפוליסה זו,
אלא אם נרשם במפורש אחרת ברשימה.
כל הסכומים הנקובים בבקשה זו הם בשקלים חדשים, אלא אם נרשם במפורש אחרת ברשימה.
אנא ענה על הטופס במלואו וסמן במקומות המתאימים V בעיגול ליד התשובה המתאימה לך.
מספר מבוטח/לקוח
מספר סוכן
המשך בעמוד 2

שם המציע
מבוטחים בעלי עבר תביעות נקי בשנה החולפת יקבלו הנחה של %10 בתשלום דמי הביטוח.
בהתחלת הביטוח תופקד דמי-ביטוח-פיקדון בחישוב על-פי המכסה השנתית. בתום השנה תיערך התאמה בין כמות החלב שבמכסה השנתית לבין כמות
החלב השנתית ששווקה בפועל ודמי הביטוח יעודכנו בהתאמה )שינויים בסדר גודל של עד %5 לא יילקחו בחשבון(.
למען הסר ספק, הכיסוי ייכנס לתוקפו רק לאחר קבלת אישור בכתב מחברת הביטוח למבוטח. דמי-ביטוח מינימליים - 850 ש"ח
בעקבות נזק אפשר להשיב את גבול האחריות לקדמותו, בפנייה למבטח.
למען הסר ספק, מבנים, ציוד ומערכות הספקה אינם מכוסים במסגרת פוליסה זו.
האם היית מבוטח בעבר בביטוח בקר ברפתות או ביטוח דומה?
האם סירבה חברת ביטוח כלשהי לחדש או קבעה תנאים מיוחדים לחידוש או ביטלה מיוזמתה פוליסה שלכם לביטוח בקר ברפתות או ביטוח דומה?
נא פרט את כל אירועי הביטוח והנזקים במשך 3 השנים האחרונות שאירעו ברפת, בין אם היית מבוטח ובין אם לאו:
)השאלות שלהלן הן מהותיות ועליך לדייק ולמלא כל פרט. אם אין מספיק מקום יש להוסיף דף נפרד.(
מספר זהוי/תאגיד תקופת
הביטוח
מתאריך עד תאריך )בחצות(
כתובת המציע המיקוד
פרטי האחראי
לתיאום
מספר טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
@
שם מלא
מספר פקס
מספר טלפון
לא
לא
כן, פרט:
כן, פרט:
אם כן, רשום את שם החברה המבטחת:
חתימת המציע
מכסת החלב הגולמי השנתית
באלפי שקלים חדשים
דמי ביטוח בש"ח
סה"כ קיבולת מרבית לאחסון החלב סה"כ לתשלום בש"ח לאלף ליטרים
במכל הרפת בליטרים
- - 4.30 -- 2 -
701-0-02-01 7/2018 ACC
חתימת המציע המשך בעמוד 3
הצהרת המועמד לביטוח
1 .אני מצהיר בזה שכל תשובותיי מלאות ונכונות לכל פרטיהן, ושלא העלמתי עובדות או פרטים מהותיים כלשהם המתייחסים להערכת הסיכון על ידי
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן "החברה"(. מוסכם בזאת כי הצעה זאת תהווה בסיס לחוזה הביטוח ביני ובין החברה. ידוע לי כי
השאלות המופיעות בטופס הצעה זה תחשבנה כעניין מהותי על פי הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981.
2 .אני מאשר שמסרתי לחברה, לרבות באמצעות מי מטעמה )לרבות סוכן הביטוח(, את המידע אודותיי ואודות צדדים שלישיים )להלן "המידע"( מרצוני
החופשי. אני מאשר שאני מורשה למסור את המידע וכי המידע שברשות החברה ו/או מי מטעמה, הכולל גם מידע שיתקבל במהלך הטיפול בפוליסה,
יישמר על-ידי החברה וחברות הבנות שלה )קבוצת ביטוח חקלאי( ו/או מי מטעמן, למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה, לרבות לצורך
מתן ושיווק של שירותים ו/או מוצרים שלהן, על-ידן ו/או על-ידי מי מטעמן, הפקת פוליסות ביטוח, טיפול בתביעות ובבקשות שונות, שימור קשר עם
לקוחות, אחסונו וטיובו של המידע. הובהר לי שחברות הקבוצה מסתייעות בצדדים שלישיים בחלק מהשירותים והמוצרים אותם הן נותנות, ואני מאשר
שהמידע יימסר לצדדים שלישיים אלה, לצורך כך. הובהר לי שפירוט מלא אודות האיסוף, השימוש, השמירה וההעברה של המידע נמצא במדיניות
הפרטיות של החברה, הזמינה ב il.co.bth.www ,ואני מסכים לה.
1 .הרשות בידי המבטח, "ביטוח חקלאי, אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", להחליט על קבלת הבקשה או דחייתה או קבלתה בתנאים מגבילים.
2 .למען הסר ספק מובהר בזאת, שהחתימה על טופס בקשה זה, בין אם אמור בעריכת ביטוח חדש ובין אם בחידוש ביטוח קיים, אינה מחייבת את המבטח, "ביטוח חקלאי,
אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", לקבלת הביטוח בחלקו או במלואו, ורק אישורו בכתב יהווה אישור לכיסוי ביטוחי.
3 .מוסכם בזאת, שאם תוצא פוליסה ישמשו טופס בקשה זה ביחד עם כל מידע שצורף אליו, בסיס לחוזה הביטוח, ויראו אותם כאילו צורפו לפוליסה והם מהווים חלק ממנה.
לידיעתך!
קבלת מידע באמצעים טכנולוגיים
חתימת מורשה
החתימה
לקבל מהחברה באמצעות כלים טכנולוגיים, כולל באמצעות דואר אלקטרוני, SMS ,פקס, חשבון אישי מקוון ועוד, את הפוליסה וכל מידע ו/או הודעה ו/או מסמך
נוספים )כולל ביחס לפוליסות אחרות שברשותי(, וכולל כאלה שהועברו אליי עד כה בדואר רגיל, לפי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין. ידוע לי
שבכל עת אוכל להסיר את פרטיי מרשימת התפוצה לקבלת מידע בערוצי התקשורת האלקטרוניים, באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של החברה או
לסוכן הביטוח או באתר החברה.
אנא סמן את האפשרות הנכונה:
תאריך
תאריך
תאריך שם החותם ותפקידו חתימה וחותמת
שם המציע
שם המציע
חתימת המציע
חתימת המציע
אני מסכים אני לא מסכים
הסכמה
אני מסכים ש"ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן "החברה"( ו/או מי מטעמה לרבות חברות הבנות שלה ישלחו אליי מפעם לפעם, הצעות
שיווקיות דיוור ישיר ודברי פרסומת, באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר )SMS )שיחות טלפון וכדומה. הובהר לי שאינני
חייב לתת את הסכמתי לקבלת הצעות כאמור, ושככל שאתן את הסכמתי, אוכל לחזור בי בכל עת באמצעות אתר החברה ו/או פנייה לחברה בדוא"ל:
.03-5612379 בפקס או service@bth.co.il
*החתימה על סעיף זה אינה מהווה תנאי להתקשרות עם החברה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס ביטוח חלב גולמי - טופס הצעה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס ביטוח חלב גולמי – טופס הצעה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס ביטוח חלב גולמי – טופס הצעה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס ביטוח חלב גולמי – טופס הצעה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס ביטוח חלב גולמי - טופס הצעה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח חקלאי, קיבוצים
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח חקלאי » קיבוצים » טופס ביטוח חלב גולמי – טופס הצעה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס ביטוח חלב גולמי - טופס הצעה להורדה

דילוג לתוכן