טופס ביטוח סוסים – טופס הצעה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס ביטוח סוסים - טופס הצעה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס ביטוח סוסים – טופס הצעה להדפסה

מה זה טופס ביטוח סוסים - טופס הצעה?

שם הטופס: טופס ביטוח חקלאי - קיבוצים - ביטוח סוסים - טופס הצעה: 704-0-02-01 7/2018 ACC

מטרת הטופס: בקשה לעריכת פוליסה לביטוח סוסים (Livestock).

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. פרטי המציע ותקופת הביטוח.
2. תביעות קודמות.
3. מיקום החווה (החצרים המבוטחים).
4. פירוט אמצעי מיגון ומניע קיימים.
5. פרטים אודות הסוס המיועד לביטוחו.
6. הכיסויים המבוקשים ועלותם.

הסעיפים הנוספים בטופס:

- שאלות נוספות הקשורות לחובת הגילוי לפי חוק חוזה הביטוח התשמ"א - 1981.
- הרחבות לביטוח, עם סוגי ההרחבות המבוקשות ותעריפיהם.
- אישור מרפא הווטרינר המטפל בסוסים.
- הצהרת המועמד לביטוח בנוגע למצב הסוסים וכלל הכותרות הקשורות לביטוח.

הערות:

- הטופס מתייחס לביטוח סוסים וכולל פרטים אישיים של המבוטח ופרטים על הסוסים המבוטחים.
- נדרש חתימת המציע והסכמתו לקבל הצעות שיווקיות מהחברה.
- הטופס גורם להמבטח לספק מידע רלוונטי לביטוח ולהתקשר עם החברה בנושאים הקשורים לביטוח סוסים.

הערה חשובה:
מבוסס על המידע הזמין בטקסט, והוא נשמע כמו טופס בקשה לביטוח סוסים בקיבוץ, אך לא הוזכר כל פרט אחר כמו שם הקיבוץ או מידע אודות החברה המבטחת את הביטוח.

טופס ביטוח סוסים - טופס הצעה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס ביטוח סוסים - טופס הצעה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס ביטוח סוסים - טופס הצעה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס ביטוח סוסים - טופס הצעה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

704-0-02-01 7/2018 ACC
בקשה לעריכת פוליסה לביטוח סוסים Livestock
א. פרטי המציע ותקופת הביטוח
ב. תביעות קודמות
ג. מיקום החווה )החצרים המבוטחים(
ד. פירוט אמצעי מיגון ומנע קיימים
ה. פרטים אודות הסוס המיועד לביטוח
ו. הכיסויים המבוקשים ועלותם -
לתשומת לב ממלא הטופס:
אנא הקפד על מילוי מדויק של הפרטים המבוקשים בכל השאלות שבטופס בהתאם לעניין.
אי-דיוק בפרטים עשוי להיחשב כאי-עמידה בחובת הגילוי על-פי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א - 1981( להלן "החוק"( ולהקטין את תגמולי הביטוח,
בכפוף להוראות החוק.
בקשה זו מהווה חלק בלתי נפרד מ"פוליסה לביטוח סוסים" של המבטח, כל הפרטים והתנאים בבקשה זו כפופים לאלו האמורים בפוליסה זו, אלא
אם נרשם במפורש אחרת ברשימה.
כל הסכומים הנקובים בבקשה זו הם בשקלים חדשים, אלא אם נרשם במפורש אחרת ברשימה.
אנא ענה על הטופס במלואו וסמן במקומות המתאימים V בעיגול ליד התשובה המתאימה לך.
מספר מבוטח/לקוח
מספר סוכן
המשך בעמוד 2

שם המציע
האם היית מבוטח בעבר בביטוח סוסים או ביטוח דומה?
שם הסוס
מטרת השימוש
גזע תאריך לידה זיקה
מין ומצב סכום ביטוח בש"ח
זכר
סייח בגידול
מתחרה/מתאמן בענף:
סוס:
זכר מסורס נקבה נקבה מעוקרת
האם סירבה חברת ביטוח כלשהי לחדש או קבעה תנאים מיוחדים לחידוש או ביטלה מיוזמתה פוליסה שלכם לביטוח סוסים או ביטוח דומה?
נא פרט את כל אירועי הביטוח והנזקים במשך 3 השנים האחרונות שאירעו לבעלי החיים, בין אם היית מבוטח ובין אם לאו:
)השאלות שלהלן הן מהותיות ועליך לדייק ולמלא כל פרט. אם אין מספיק מקום יש להוסיף דף נפרד.(
מוות/המתת חסד וגניבה מהחצרים - נא לסמן את התשובות המתאימות
מספר זהוי/תאגיד תקופת
הביטוח
מתאריך עד תאריך )בחצות(
כתובת המציע המיקוד
פרטי איש
הקשר
מספר טלפון נייד
כתובת דואר אלקטרוני
@
שם מלא
מספר פקס
מספר טלפון
לא
לא
כן, פרט:
כן, פרט:
אם כן, רשום את שם החברה המבטחת:
חתימת המציע
הנאה
הנאה
בית-ספר
בית-ספר
השכרה
השכרה
שכירות
טיולים
טיולים
השכרה
תצוגות יופי
תצוגות יופי
בעלות אחר:
סוגי הסוסים התעריף באחוזים משווי הסוס לביטוח*
סייח בגידול
%0.5 סוס: הנאה / בית-ספר / השכרה / טיולים / תצוגות יופי
מתחרה / מתאמן בענף דרסג' %0.6
מתחרה / מתאמן בענף אנדורס / קפיצות %5.6
מתחרה / מתאמן בענף מערבי / מירוצים %0.7
הנחות: ביטול כיסוי גניבה - )%15* )-דמי ביטוח מינימליים לסוס בכל המסלולים – 800 ש"ח.- 2 -
704-0-02-01 7/2018 ACC
המשך בעמוד 3
ז. הרחבות לביטוח -
סוג ההרחבה המבוקשת - עד הסכום הנקוב ברשימה תעריף
החזר הוצאות להצלת חיי הסוס 550 ש"ח
החזר הוצאות טיפולים רפואיים המפורטים בפוליסה 000,1 ש"ח
)נא סמן ב-V את סוג ההרחבה המבוקשת(
ח. אישור הווטרינר המטפל
שם הווטרינר המטפל
כתובת
1 .אני מאשר בזאת שהסוסים המפורטים לעיל ביישוב מטופלים על-ידי באופן שוטף ורצוף.
2 .כן אני מאשר שבדקתי את הסוסים הנ"ל ולפי מיטב ידיעתי מצב הבריאות של סוסים אלו תקין. אין ולא היו בעיות רפואיות מיוחדות בשנה האחרונה
)למעט המפורט בהערות להלן(.
3 .כן אני מאשר שהממשק באורוות הסוסים מתאים לגידול ומוחזק בהתאם להוראות והנחיות השירותים הווטרינריים.
4 .לא ידוע לי על כל מחלה מדבקת באזור האורווה.
הערות
מספר רישיון
מספר טלפון
תאריך שם הווטרינר המטפל חתימה
ט. הצהרת המועמד לביטוח
1 .אני מצהיר בזה שכל תשובותיי מלאות ונכונות לכל פרטיהן, ושלא העלמתי עובדות או פרטים מהותיים כלשהם המתייחסים להערכת הסיכון על ידי
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן "החברה"(. מוסכם בזאת כי הצעה זאת תהווה בסיס לחוזה הביטוח ביני ובין החברה. ידוע לי כי
השאלות המופיעות בטופס הצעה זה תחשבנה כעניין מהותי על פי הוראות סעיף 6 לחוק חוזה הביטוח התשמ"א 1981.
2 .אני מאשר שמסרתי לחברה, לרבות באמצעות מי מטעמה )לרבות סוכן הביטוח(, את המידע אודותיי ואודות צדדים שלישיים )להלן "המידע"( מרצוני
החופשי. אני מאשר שאני מורשה למסור את המידע וכי המידע שברשות החברה ו/או מי מטעמה, הכולל גם מידע שיתקבל במהלך הטיפול בפוליסה,
יישמר על-ידי החברה וחברות הבנות שלה )קבוצת ביטוח חקלאי( ו/או מי מטעמן, למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה, לרבות לצורך
מתן ושיווק של שירותים ו/או מוצרים שלהן, על-ידן ו/או על-ידי מי מטעמן, הפקת פוליסות ביטוח, טיפול בתביעות ובבקשות שונות, שימור קשר עם
לקוחות, אחסונו וטיובו של המידע. הובהר לי שחברות הקבוצה מסתייעות בצדדים שלישיים בחלק מהשירותים והמוצרים אותם הן נותנות, ואני מאשר
שהמידע יימסר לצדדים שלישיים אלה, לצורך כך. הובהר לי שפירוט מלא אודות האיסוף, השימוש, השמירה וההעברה של המידע נמצא במדיניות
הפרטיות של החברה, הזמינה ב il.co.bth.www ,ואני מסכים לה.
1 .הרשות בידי המבטח, "ביטוח חקלאי, אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", להחליט על קבלת הבקשה או דחייתה או קבלתה בתנאים מגבילים.
2 .למען הסר ספק מובהר בזאת, שהחתימה על טופס בקשה זה, בין אם אמור בעריכת ביטוח חדש ובין אם בחידוש ביטוח קיים, אינה מחייבת את המבטח, "ביטוח חקלאי,
אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", לקבלת הביטוח בחלקו או במלואו, ורק אישורו בכתב יהווה אישור לכיסוי ביטוחי.
3 .מוסכם בזאת, שאם תוצא פוליסה ישמשו טופס בקשה זה ביחד עם כל מידע שצורף אליו, בסיס לחוזה הביטוח, ויראו אותם כאילו צורפו לפוליסה והם מהווים חלק ממנה.
לידיעתך!
קבלת מידע באמצעים טכנולוגיים
חתימת מורשה
החתימה
לקבל מהחברה באמצעות כלים טכנולוגיים, כולל באמצעות דואר אלקטרוני, SMS ,פקס, חשבון אישי מקוון ועוד, את הפוליסה וכל מידע ו/או הודעה ו/או מסמך
נוספים )כולל ביחס לפוליסות אחרות שברשותי(, וכולל כאלה שהועברו אליי עד כה בדואר רגיל, לפי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין. ידוע לי
שבכל עת אוכל להסיר את פרטיי מרשימת התפוצה לקבלת מידע בערוצי התקשורת האלקטרוניים, באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של החברה או
לסוכן הביטוח או באתר החברה.
אנא סמן את האפשרות הנכונה:
תאריך
תאריך
תאריך
תאריך שם החותם ותפקידו חתימה וחותמת
שם המציע
שם המציע
שם המציע
חתימת המציע
חתימת המציע
חתימת המציע
אני מסכים אני לא מסכים
הסכמה
אני מסכים ש"ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ )להלן "החברה"( ו/או מי מטעמה לרבות חברות הבנות שלה ישלחו אליי מפעם לפעם, הצעות
שיווקיות דיוור ישיר ודברי פרסומת, באמצעות פקס, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר )SMS )שיחות טלפון וכדומה. הובהר לי שאינני
חייב לתת את הסכמתי לקבלת הצעות כאמור, ושככל שאתן את הסכמתי, אוכל לחזור בי בכל עת באמצעות אתר החברה ו/או פנייה לחברה בדוא"ל:
.03-5612379 בפקס או service@bth.co.il
*החתימה על סעיף זה אינה מהווה תנאי להתקשרות עם החברה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס ביטוח סוסים - טופס הצעה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס ביטוח סוסים – טופס הצעה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס ביטוח סוסים – טופס הצעה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס ביטוח סוסים – טופס הצעה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס ביטוח סוסים - טופס הצעה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח חקלאי, קיבוצים
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח חקלאי » קיבוצים » טופס ביטוח סוסים – טופס הצעה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס ביטוח סוסים - טופס הצעה להורדה

דילוג לתוכן