טופס ביטוח רכב צד ג' – דף מידע להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס ביטוח רכב צד ג' - דף מידע. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס ביטוח רכב צד ג' – דף מידע להדפסה

מה זה טופס ביטוח רכב צד ג' - דף מידע?

שם הטופס: טופס ביטוח חקלאי - רכב - ביטוח רכב צד ג'

מטרת הטופס: פרטים מהותיים למועמד לביטוח רכב פרטי עד 5.3 טון, הנוגעים לנזקי רכוש ונזקי צד שלישי.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרק א' - ביטוח הרכב: מכסה אבדן או נזק שיגרם לרכב כתוצאה ממגוון אירועים, כולל אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות, התהפכות, גניבה, ועוד.

2. פרק ב - ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש: מכסה נזק שיגרם לרכוש שיידרש לשלם לצד שלישי במקרה של תאונה שנגרמה על ידי הרכב המבוטח.

3. פרק ג - הרחבים: האפשרות להרחיב את הכיסוי לפרק א' באמצעות כיסויים נוספים.

4. כתבי שרות: האפשרות לרכוש הרחבות נוספות, כגון חילופי רכב במקרה של תאונה או גניבה, שבר שמשות, שירותי דרך וגרירה, ועוד.

5. פרמיית הביטוח: הפרמיה מחושבת בהתאם למספר פרמטרים כמו פרטי הרכב, גיל הנהג, תוספות נוספות ועוד.

6. תקופת הביטוח: תקופת הביטוח מפורטת בדף פרטי הביטוח.

7. חישוב ערך הרכב במקרה אובדן גמור: תיאור שיטת חישוב ערך הרכב במקרה של אובדן גמור, והשפעת המשתנים הרלוונטיים.

8. חריגים וסייגים לחבות החברה: חריגים וסייגים לתנאי הביטוח וההרחבות השונות.

9. אמצעי תשלום: האפשרויות לתשלום במזומן או באמצעות אשראי, והתשלומים האפשריים לכל מקור תשלום.

הערות:
- הפוליסה מתנהלת על פי תנאים וחריגים כלליים, ויש גם חריגים ספציפיים לפי פרקים והרחבות מסוימים.
- הפרמיה נחשבת לפי מספר משתנים, ויש תנאים מסוימים לתשלום באשראי.
- ערך הרכב במקרה של אובדן גמור נחשב לפי "ערך השוק" ובהתאם למחירון מסוים.

הערה חשובה: הפרטים המלאים והתנאים המדויקים נמצאים בתנאי הפוליסה, ובמקרה של סתירה בין הפרטים בטופס לבין התנאים בפוליסה, יגברו התנאים בפוליסה.

טופס ביטוח רכב צד ג' - דף מידע חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס ביטוח רכב צד ג' - דף מידע מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס ביטוח רכב צד ג' - דף מידע הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס ביטוח רכב צד ג' - דף מידע להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

דף מידע מהותי למועמד לביטוח לקראת כריתת חוזה ביטוח
פוליסה ביטוח רכב
רכב פרטי עד 5.3 טון נזקי רכוש ונזקי צד שלישי
מועמד לביטוח יקר,
להלן הסבר מתומצת לגבי עיקריי הכיסויים הניתנים לרכישה במסגרת פוליסה לביטוח רכב פרטי נזקי רכוש ונזקי
רכוש צד שלישי.
הפוליסה כוללת מספר פרקים. ניתן לרכוש את כל הפרקים או רק חלק מהם, בהתאם לצרכי המועמד לביטוח.
מובהר בזה כי הפוליסה כוללת תנאים וחריגים כלליים אשר חלים על כל פרקי הפוליסה וכן תנאים וחריגים ספציפיים
אשר חלים על כל פרק בנפרד.
למידע מפורט לעניין זה, הנך מופנה לפוליסה המלאה.
אין באמור במסמך זה כדי להוות כיסוי ביטוחי ו/או אישור ו/או הסכמה של חברת הביטוח להפקת פוליסות ביטוח
עבור המועמד לביטוח.
לפני הפקת פוליסת הביטוח , יידרש המועמד לביטוח לאשר קבלת פרטי המידע המהותי וכן לאשר כריתת חוזה
הביטוח.
1 .פרק א' - ביטוח הרכב
פרק זה מכסה אבדן או נזק שיגרם לרכב כתוצאה מ:
- אש, ברק ,התפוצצות, התלקחות.
- התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא.
- גניבה וכל נזק שנגרם תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה.
- שיטפון, סערה, שלג, ברד, התפרצות הר געש.
- מעשה זדון
2 .פרק ב - ביטוח אחריות כלפי צד שלשי בשל נזקי רכוש
פרק זה מכסה נזק שייגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב המבוטח בתקופת הביטוח, לרבות הוצאות
משפט של המבוטח.
3 .פרק ג - הרחבים
ניתן להרחיב את הכיסוי לפרק א' ולכלול לדוגמא כיסוי של חדש תמורת ישן.
4 .כתבי שרות
ניתן להרחיב את הפוליסה ולרכוש הרחבות מיוחדות כגון:
 שבר שמשות – הרחבה זו מקנה החלפת שמשות שבורות בשמשות חדשות תחליפיות על ידי נותן הקרות
מטעם המבטח, וזאת בהתאם למפורט בכתב השרות.
 שירותי דרך וגרירה - הרחבה זו מקנה שרותי גרירה, תיקוני דרך קלים וחילוץ המכונית על ידי נותן שירות
מטעם המבטח וזאת בהתאם למפורט בכתב השרות.
 רכב חילופי – הרחבה זו מאפשרת למבוטח לקבל רכב חילופי במקרה של תאונה עד מקסימום 7 ימים ו/או
במקרה של גניבת הרכב עד מקסימום 23 ימים, באמצעות נותן שירות מטעם המבטח, וזאת בהתאם
למפורט בכתב השרות.5 .פרמיית הביטוח
הפרמיה מחושבת על פי פרמטרים שונים כגון: פרטי הרכב, גיל הנהג וותק נהיגתו, ניסיון תביעות,
הכיסויים הנוספים הנרכשים וכדומה.
6 .תקופת הביטוח
כמצוין בדף פרטי ביטוח .
7 .חישוב ערך הרכב במקרה אובדן גמור
השיפוי עבור רכב באובדן גמור יחושב לפי "ערך השוק" של הרכב המבוטח בפוליסה. "ערך השוק" של כלי
הרכב יחושב לפי מחירון הרכב של "לוי יצחק", ובהעדר התייחסות במחירון האמור- לפי הערכת שווי שתצורף
לרשימה של דו"ח שמאי מוסכם בתחילת תקופת הביטוח, ובכלל זה ההפחתות והתוספות המפורטות במחירון
זה התקף במועד קרות האובדן הגמור )"המחירון"(.
מובהר כי, לצורך קביעת ערך רכבך במקרה של אובדן גמור )כמוגדר בפוליסה(, יובאו בחשבון המשתנים
הרלוונטיים לרכבך )אלו הקיימים כיום ואלו אשר יתווספו בעתיד כגון בעלויות קודמות, עבר תאונתי קילומטראז',
בלאי חריג ומיוחד, שימושי רכב קודמים וכו'(. המשתנים אשר יובאו בחשבון הינם כל המשתנים המופיעים
במחירון כמשתנים אשר יש בהם כדי להשפיע על ערך הרכב בהתאם לשיעור ההפחתה/התוספת הקבוע
במחירון. כל המשתנים מובאים בחשבון באופן מצטבר בהתאם למחירון. הפחתה בגין ירידת ערך קודמת עקב
תאונה לגביה אין במחירון שיעור הפחתה קבוע והיא נקובה בטווח של שיעורי הפחתות, יהא שיעור ההפחתה
בהתאם לשיעור ירידת הערך שנקבע בתאונה קודמת כאמור.
דוגמאות לחישוב תוכל לראות בטופס ההצעה וכן בדף הרשימה.
על אף האמור לעי ל, דמי הביטוח אינם מושפעים מקיומם של משתנים כאמור ברכבך.
הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור
בדף מידע מהותי זה ובין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.
8 .חריגים וסייגים לחבות החברה
קיימים חריגים וסייגים - ראה סעיפי חריגים בכל פרק ו/או הרחבה ו/או כתב שירות. כמו כן קיימים חריגים כלליים
לכל פרקי הפוליסה המופיעים בתנאי הפוליסה.
9 .אמצעי תשלום
ביצוע התשלום במזומן:
תשלום במזומן ייחשב גם תשלום באמצעות כרטיס אשראי, הוראת קבע, המחאה - עד 5 תשלומים.
ביצוע התשלום באשראי:
אשראי ייחשב תשלום באמצעות כרטיס אשראי, הוראת קבע, המחאה ב 6 או 12 תשלומים.
בגין תשלום באשראי, יגבו דמי אשראי המבוססים על בסיס חישוב ריבית אפקטיבית שנתית בשיעור
של עד %6 ובתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן כאשר מועד התשלום הראשון לא יאוחר מ- 21 ימים
מיום תחילת הביטוח או הגשת החשבון למבוטח, לפי המאוחר.
הפרטים והתנאים המלאים של פוליסת הביטוח מפורטים בתנאי הפוליסה. בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף
מידע מהותי זה ובין תנאי הפוליסה יגברו תנאי הפוליסה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס ביטוח רכב צד ג' - דף מידע?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס ביטוח רכב צד ג' – דף מידע, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס ביטוח רכב צד ג' – דף מידע. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס ביטוח רכב צד ג' – דף מידע.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס ביטוח רכב צד ג' - דף מידע

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח חקלאי, רכב
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח חקלאי » רכב » טופס ביטוח רכב צד ג' – דף מידע

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס ביטוח רכב צד ג' - דף מידע להורדה

דילוג לתוכן