טופס בקשה בתיק קיים – הרצאת פרטים בתביעה למזונות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה בתיק קיים - הרצאת פרטים בתביעה למזונות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה בתיק קיים – הרצאת פרטים בתביעה למזונות להדפסה

מה זה טופס בקשה בתיק קיים - הרצאת פרטים בתביעה למזונות?

שם הטופס: טופס הרצאת פרטים בתביעה למזונות
מטרת הטופס: הטופס משמש להצגת פרטים בתביעה למזונות בבתי הדין הרבניים בישראל. הוא מאפשר לתובע/תובעים לספק מידע חשוב בנוגע למזונות הנדרשים מהנתבע/נתבעים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מיקום בית הדין הרבני.
2. פרטי התובע/תובעים, כולל שמות, מספרי תעודות זהות/דרכונים, תאריך לידה, כתובת, טלפונים, ודוא"ל.
3. פרטי הנתבע/נתבעים, כולל שמות, מספרי תעודות זהות/דרכונים, תאריך לידה, כתובת, טלפונים, ודוא"ל.
4. פירוט אודות הליכים משפטיים אם היו קיימים.
5. פירוט אודות מזונות קדם הגשת תביעה, כולל סכום מזונות החדשים הדרושים.
6. פירוט רכוש התובע/תובעים.
7. פירוט רכוש הנתבע/נתבעים.
8. פרטי המגורים של הצדדים במקרה שהם אינם גרים יחד.
9. סכומי המזונות החדשים הדרושים לתובעת/תובעים.
10. תצהיר וחתימה מצידי התובע/תובעים ומצידי דיין/מזכיר ראשי/סגן מזכיר ראשי בבית הדין הרבני.

טופס בקשה בתיק קיים - הרצאת פרטים בתביעה למזונות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה בתיק קיים - הרצאת פרטים בתביעה למזונות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה בתיק קיים - הרצאת פרטים בתביעה למזונות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה בתיק קיים - הרצאת פרטים בתביעה למזונות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 4
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
א. כיצד יש להגיש את הבקשה - דגשים
▪ בית הדין הרבני בו יתנהל התיק - נקבע על פי מקום הסמכות המקומית.
▪ לא ניתן לפתוח תיק תביעה ללא פתיחת תיק יישוב סכסוך.
▪ לידיעה, כל כתבי בית הדין גלויים גם לצד השני.
▪ הקפד למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס, כולל חתימה בסעיף 10.
ב. צרופות )מסמכים שחובה לצרף לטופס לצורך פתיחת התיק(
מסמכים אותם יש לצרף לבקשה:
▪ צילום תעודת זהות של המבקש, דרכון, או רישיון נהיגה.
ג. מה הלאה?
▪ בית הדין יידון בפרטי הבקשה וייתן את החלטתו בהתאם.
ד. פרטי התקשרות עם הנהלת בתי הדין הרבניים
מוקד טלפוני טל-דין: ........................... 531 - 501 - 700 - 1
שעות מענה טלפוני: ............................ 24 שעות, למעט שבתות וחגים
שפת מענה: ....................................... עברית
טלפון הנהלת בית הדין: ....................... 8894822-076
פקס הנהלת בתי הדין: ........................ 2629390-073
דואר אלקטרוני פניות הציבור: .............. il.gov.rbc@panatz
כתובת הנהלת בתי הדין: ..................... כנפי נשרים 22 , ת.ד. 34500 ,ירושלים, מיקוד 9134200
הערות:
 לקבלת כתבי בי"ד באמצעות דוא"ל - יש למלא טופס בקשה לקבלת כתבי בי"ד בדוא"ל או בפקס ולחתום.
ללא מילוי הטופס לא ישלחו כתבי בית הדין במייל או בפקס
הטופס מנוסח בלשון זכר בלבד כדי להקל על הבנתו, אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד
טופס הרצאת פרטים בתביעה למזונותעמוד 2 מתוך 4
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
טופס הרצאת פרטים בתביעה למזונות )תקנה ל"ג(
הטופס ימולא הן ע"י התובע והן ע"י הנתבע, פרטים שאינם ידועים ימולאו לפי מיטב הידיעה.
* שדה המסומן בכוכבית חובה למלא
* מיקום בית הדין הרבני: תאריך: מספר תיק:
__________________ / _____ ________________ _______________________
1 פרטי התובע/ים
* שדה המסומן בכוכבית חובה למלא
____________ ____________________________ ___________________ __________________
* שם פרטי * שם משפחה * מספר תעודת זהות / דרכון * ת. לידה
____________ ____________________________ ___________________ __________________
* שם פרטי * שם משפחה * מספר תעודת זהות / דרכון * ת. לידה
______________ ________ ________________________________ ________________ ________________
* מדינה * ישוב * רחוב *מס' בית מיקוד
________________ ׀ ____ _______________ ׀ ____ _______________________@_______________
* טלפון ראשי טלפון משני כתובת דואר אלקטרוני )ראה הערה  בדף ההנחיות(
2 פירוט אודות הנישואין
* שדה מסומן בכוכבית חובה למלא
* הצדדים נישאו בתאריך: _________/ ___ / ___ ב- ______________________
* הקטינים עבורם מוגשת התביעה:
# * שם מלא * שנת לידה * מספר תעודת זהות
_________________________ _______ ___________________________ 1
_________________________ _______ ___________________________ 2
_________________________ _______ ___________________________ 3
_________________________ _______ ___________________________ 4
_________________________ _______ ___________________________ 5
_________________________ _______ ___________________________ 6
3 פירוט אודות הליכים משפטיים
א. האם הוגשו הליכים משפטיים בעניין מזונות בין בעלי הדין? ] [ כן ] [ לא
ב. אם הוגשו הליכים: היכן: __________________
ומה הוחלט בהם: ________________________________________________________
4 פירוט אודות מזונות קדם הגשת תביעה
א. כמה שילם הנתבע לתובעת למזונותיה ולמזונות הילדים לפני הגשת התביעה?
)אם אין סכום מדויק, יש לציין את הסכום בקירוב( ___________________ ₪ לחודש.
ב. אם היו לתובעת הכנסות בשנה האחרונה עליה לציין מה הייתה הכנסתה )בממוצע לחודש( ברוטו
ונטו, ולציין את מקור הכנסתה: ברוטו: _________________ נטו: ___________________
מ- _____________________________ )שכר עבודה / ב"ל / עסק עצמאי / פנסיה / וכיו"ב(
תובעת שהיא שכירה תצרף 3 תלושי משכורת, אם אין לה תלוש משכורת - אישור ממעבידה על
הכנסתה.עמוד 3 מתוך 4
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
5 פירוט אודות הכנסות הנתבע
הכנסות הנתבע ב- 3 חודשים שקדמו לתביעה:
# הכנסה ברוטו הכנסה נטו )ברוטו בניכוי תשלומי חובה(
_________________________ ___________________________ 1
_________________________ ___________________________ 2
_________________________ ___________________________ 3
נתבע שהוא עובד שכיר יצרף תלושי משכורת. אין במקום עבודתו תלושי משכורת - אישור ממעבידו בדבר
הכנסותיו.
נתבע שהוא עובד עצמאי יצרף אישור מרואה חשבון, מנהל חשבונות או אישור ממס הכנסה על הכנסותיו.
6 פירוט אודות מגורים
א. האם התובעת גרה עם הנתבע? ] [ כן ] [ לא
אם לא, יש לפרט: התובעת גרה בדירה בת _______ חדרים, בה מתגוררות ________ נפשות.
ב. לנתבע דירה בת ______ חדרים, בה מתגוררות _______ נפשות.
7 פירוט רכוש התובעת
א. לתובעת חשבונ/ות בנק )לבד או בשותפות עם אחר(:
יש לצרף אישורים מהבנק או דפי חשבון.
# שם הבנק מספר סניף מספר חשבון
____________________________ _______________ _______________ 1
____________________________ _______________ _______________ 2
____________________________ _______________ _______________ 3
ב. לתובעת מכונית מסוג: ______________________ בעלת מספר רישוי: _________________
ג. רכוש אחר שיש לתובעת: ] [ אין ] [ יש
פרטי הרכוש: _________________________________________________________
__________________________________________________________________
8 פירוט רכוש הנתבע
א. לנתבע חשבון/ות בנק )לבד או בשותפות עם אחר(:
יש לצרף אישורים מהבנק או דפי חשבון.
# שם הבנק מספר סניף מספר חשבון
_________________________ _______________ _______________ 1
_________________________ _______________ _______________ 2
_________________________ _______________ _______________ 3
ב. לנתבע מכונית מסוג: _______________________ בעלת מספר רישוי: _______________
ג. רכוש אחר שיש לנתבע: ] [ אין ] [ יש
פרטי הרכוש: _________________________________________________________
__________________________________________________________________עמוד 4 מתוך 4
מדינת ישראל
בתי הדין הרבניים
9 מזונות חדשים הדרושים
סכום המזונות החדשים הדרושים לתובעת/ים:
סך _______________________ ₪ לחודש למזונות התובעת. א.
ב. סך _______________________ ₪ לחודש למזונות הילדים.
10 תצהיר
חובה למלא את התצהיר
אני החתום מטה ____________________ מספר תעודת זהות ______________________
לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את כל האמת ואת האמת בלבד, וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק, מצהיר בזה:
1 .אני התובע/ת, הנתבע/ת בתיק: ______________________
2 .העובדות הנזכרות בכתב התביעה / בכתב התשובה ובהרצאת הפרטים נכונות.
3 .תצהיר זה מוגש לצורך אימות כתב התביעה / כתב התשובה והרצאת הפרטים המצורפים לו
4 .אני מצהיר כי זהו שמי, זהו מעני כל האמור בתצהירי זה אמת.
_______________________________ _______________________
תאריך חתימה
11 אישור
אימות התצהיר
אני החתום מטה ________________________, דיין/ מזכיר ראשי/ סגן מזכיר ראשי )מחק את המיותר(
בבית הדין הרבני האזורי _______________.
מאשר בזה כי ביום _________ לחודש ___________ שנת ___________ )______/___/___(
הופיע/ה בפני
מר/ת
__________________________ ___________________ __________________
שם פרטי שם משפחה תעודת זהות / דרכון
אשר הזדהה לפני באמצעות תעודת זהות/ דרכון/ רישיון נהיגה/ המוכר לי בהיכרות אישית )מחק את
המיותר(.
אחרי שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת, וכי יהא/תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא
יעשה/תעשה כן, הצהיר/ה בפני על נכונות ההצהרה הנ"ל וחתמ/ה בפני על הצהרתו/ה הנ"ל.
_________________ _________________
תאריך חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה בתיק קיים - הרצאת פרטים בתביעה למזונות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה בתיק קיים – הרצאת פרטים בתביעה למזונות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה בתיק קיים – הרצאת פרטים בתביעה למזונות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה בתיק קיים – הרצאת פרטים בתביעה למזונות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה בתיק קיים - הרצאת פרטים בתביעה למזונות

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » בתי הדין הרבניים » גירושין » טופס בקשה בתיק קיים – הרצאת פרטים בתביעה למזונות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה בתיק קיים - הרצאת פרטים בתביעה למזונות להורדה

דילוג לתוכן