טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית להדפסה

מה זה טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית?

שם הטופס: בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית

תכנית הטופס: הטופס הנ"ל מיועד להגיש בקשה לקבלת אישור ניהול תקין לאגודה עותמאנית, הכוללת פרטים ומידע הנדרשים על ידי המשרד המשפטים למטרת ניהול תקין של האגודה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי מורשי חתימה:
- מספר זיהוי של יחיד בעל תעודת זהות ישראלית או מספר דרכונו במידה ואינו בעל תעודת זהות ישראלית.
- חתימת שני ממורשי החתימה בצירוף חותמת האגודה.

2. פרטי האגודה:
- מספר אגודה עותמאנית.
- שם האגודה.
- פרטים אישיים של אנשי מפתח באגודה.

3. פירוט בעניין תאגידים שהאגודה שולטת בהם:
- האם יש תאגידים שהאגודה שולטת או חברה בהם.
- הגדרת "שליטה" במובן היכולת לכוון את פעילות התאגיד.
- פרטים נוספים בנוגע לתאגידים עליהם האגודה שולטת.

4. פרטי יצירת קשר:
- שם מגיש הבקשה.
- כתובת דוא"ל.
- מספר טלפון.

סיכום:
הטופס "בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית" משמש להגיש בקשה לקבלת אישור ניהול תקין לאגודה עותמאנית וכולל מידע על מורשי החתימה, פרטי האגודה, השלטון בתאגידים ופרטי יצירת קשר של מגיש הבקשה. הטופס מיועד לעזור למשרד המשפטים להבין את מבנה האגודה ולאשר את ניהולה התקין.

טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תאריך:

טופס בקשה לקבלת אישור ניהול תקין

מבוקש אישור ניהול תקין עבור האגודה לשנת
1 .פירוט מורשי חתימה:

"מספר זיהוי" – לגבי יחיד בעל תעודת זהות ישראלית– מספר תעודת זהות; לגבי יחיד שאינו בעל תעודת
זהות ישראלית – מספר דרכונו תוך ציון המדינה בה הוצא )בדיווח הראשון לגביו יצורף העתק מאומת
כדין של הדרכון(;
הרכב החתימות הנדרש כדי לחייב את האגודה הוא:
חתימתם של שניים ממורשי החתימה שפורטו לעיל בצירוף חותמת האגודה
/ /
מספר אגודה עותומאנית
שם אגודה עותומאנית
5 8 9
2 0 2
מספר זיהוי שם פרטי שם משפחה תפקיד באגודה
-
-
- הרכב חתימות אחר כמפורט להלן: ___________________________
)לדוגמא: אם ניתן להסתפק בחלק מהחתימות או אם נדרש הרכב שונה עבור נושאים שונים, או
בצירופים מבין מורשי החתימה לפי קבוצות(
2 .פירוט בעניין תאגידים שהאגודה שולטת בהם בשנת הדוח:
האם יש תאגידים שהאגודה שולטת או חברה בהם?
לעניין זה, "שליטה" – היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת
הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחד בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו
אדם כשולט בתאגיד אם מתקיים בו אחד מאלה: )1 )הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי
שליטה בתאגיד; )2 )בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שעניינן מכירה
או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם.
__כן __לא
אם כן, אנא פרט:
"מספר זיהוי"- מספר התאגיד, ואם התאגיד אינו תאגיד ישראלי - אם הוא רשום בישראל אצל רשם
החברות כחברת חוץ לפי חוק החברות או אצל רשם השותפויות כשותפות חוץ לפי פקודת השותפויות,
יש לציין את מספר התאגיד שלו בישראל; אם אינו רשום כאמור, יש לציין את מספר התאגיד הזר ולצרף,
בדיווח הראשון לגביו, העתק תעודת הרישום של מדינת ההתאגדות מאומת כדין.
*תחת סוג התאגיד יש לציין האם מדובר בחברה ישראלית, חברת חוץ, שותפות, שותפות חוץ, חברה
לתועלת הציבור, חברת חוץ לתועלת הציבור, עמותה, אגודה שיתופית או תאגיד אחר וכן אם מדובר
בהקדש ציבורי.
ליצירת קשר בנוגע לבקשה:
שם מגיש הבקשה:________________
שם התאגיד מספר זיהוי סוג התאגיד * טיב הקשר בין האגודה
לתאגיד )אנא פרט: האם
האגודה מחזיקה בתאגיד, ואם
כן, באיזה שיעור; האם היא
רשאית למנות נושאי משרה,
ואם כן – מהם נושאי המשרה
שהיא רשאית למנות(
הקשר בין מגיש הבקשה לאגודה: )נא סמן אחת מהאפשרויות הבאות(
o נושא משרה באגודה *
o עו"ד
o רו"ח
o אחר – פרט: __________
* "נושא משרה" – חבר ועד האגודה, חבר ועדת הביקורת, המנהל הכללי, כל מנהל הכפוף במישרין
למנהל הכללי וכן כל ממלא תפקיד כאמור, אף אם תוארו שונה;
כתובת דוא"ל: _____________________
טלפון: __________________________
חתימת מגיש הבקשה: _______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לאישור ניהול תקין או אישור על קבלת מסמכים לאגודה עותמאנית להורדה

דילוג לתוכן