טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי להדפסה

מה זה טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי?

שם הטופס: טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי (מסלול 43 - הטבה מסלול, 2020/09)

מטרת הטופס:
הטופס משמש לבקשה לאישור תאגיד ההשקעה הייעודי לקבלת הטבה ממסלול 43 של רשות החדשנות. הטופס מכיל פרטים על תאגיד ההשקעה הייעודי, פרטי משקיעים קשורים, נספחים שיצורפו לבקשה, והצהרה מציגי הבקשה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים על תאגיד ההשקעה הייעודי, כולל שם, מספר רישום/ח.פ., מסגרת השקעה מאושרת, וסוג התאגיד.
2. פרטים על משקיעים קשורים, כולל שם, מספר רישום/ח.פ., ושיעור ההשתתפות במסגרת ההשקעה המאושרת.
3. נספחים שיצורפו לבקשה (פרטים נוספים מפורטים בסעיף 5.3.3 בנוהל מסלול 43).
4. הצהרה מגישי הבקשה כי קראו והבינו את מסלול ההטבה מס' 43 ושהמידע בבקשה נכון ועדכני, והם מתחייבים לעדכן במידע חדש בעת הצורך.

טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי
)43 הטבה מסלול )2020/09
הנחיות להגשת הבקשה
יש להשתמש בגרסה העדכנית של מסמך הבקשה.
יש להשתמש בגרסת מיקרוסופט אופיס 2010 ומעלה ובמחשב מבוסס 7 Windows ומעלה.
הערות
המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
]ניתן להסיר את הרקע הצהוב )ההדגשה( שמציין את האזורים במסמך שהם ברי עריכה )בכל פתיחה של
המסמך([
עברית: לחץ על לשונית "סקירה" ← "הגן/הגבל עריכה" ← הסר את הסימון "סמן את האזורים
.שבאפשרותי לערוך"
English: Press "Review" → "Protect/Restrict Editing" → Uncheck "Highlight the regions I
can edit"
רשימת מסמכים שיצורפו לבקשה תחת כותרת נספחים )ר' פירוט בס' 5.3.3 בנוהל מסלול 43:)
 תעודת התאגדות- של תאגיד ההשקעה הייעודי.
 טבלת הון )table cap -)או מסמך מקביל אחר, המפרט את אחוזי הבעלות בתאגיד לרבות
סכומים שהכניסו שותפים בשותפות במועד הגשת הבקשה, חתום על ידי מורשי החתימה
בתאגיד המאשרים את תוכנו.
 הצהרה של המחזיקים במחצית או יותר בזכות ההצבעה באסיפה הכללית של תאגיד
ההשקעה הייעודי, אם התאגיד הייעודי הוא חברה, או בגוף מקביל לאסיפה הכללית במידה
ואינו חברה, או הצהרה של השותף הכללי אם מדובר בשותפות מוגבלת, ובה יצוין שהתאגיד
הוקם לצורך ביצוע השקעות כמפורט במסלול ההטבה.
 אם התאגיד הוקם לפני כניסת מסלול ההטבה לתוקף )לפני יום כ"ב בסיוון, תש"ף, 14 ביוני,
2020 )ההצהרה תלווה בהסבר לנסיבות הקמתו ולכך שהתנאי שהתאגיד הוקם לצורך ביצוע
השקעות כמפורט במסלול ההטבה מתקיים.
 כלל ההסכמים בין המבקש ובין תאגיד ההשקעה הייעודי.
תוכן עניינים
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED........................................................... הבקשה מגיש. 1
2 .פרטים על תאגיד ההשקעה הייעודי.............................................................................................. 2
2 .................................................................................................................................. נספחים. 3
3 ................................................................................................................................... הצהרה. 41 .מגיש הבקשה
1.1 פרטי התאגיד המאושר
1 שם הגוף המוסדי )המבקש( לחץ כאן להזנת שם המבקש.
2 מספר רישום/ ח.פ. לחץ כאן להזנת ח.פ.
3 מסגרת השקעה מאושרת )בש"ח( לחץ כאן להזנת מסגרת השקעה מאושרת.
2.1 פרטי משקיע קשור )יש למלא רק אם רלוונטי להשקעה זו(
1 שם המשקיע הקשור הזן שם תאגיד השקעה ייעודי
2 מספר רישום )ח.פ.( הזן מספר )ח.פ.(
3 שיעור השתתפות מתוך מסגרת ההשקעה המאושרת יש לציין אחוז %
2 .נספחים
פרט את רשימת המסמכים הנלווים לבקש ההצהרה
הזן טקסט כאן...
1 .פרטים על תאגיד ההשקעה הייעודי
1 שם תאגיד ההשקעה הייעודי שם תאגיד ההשקעה
2 מספר תאגיד )ח.פ.( מספר )ח.פ.(
3 מועד ההתאגדות מועד ההתאגדות
4 סוג התאגיד
)קרן פרטית/ קרן נסחרת/ שותפות וכו'(
סוג התאגיד
5 שיעור ההחזקה של המבקש בתאגיד
ההשקעה הייעודי
שיעור ההחזקה
6 פירוט התנאים העיקריים בהסכם בין
המבקש לתאגיד ההשקעה
)יש לפרט אודות: תנאי רכישת האחזקה,
אופן הרכישה, בעלי השליטה. במידה
ומדובר בקרן: פירוט אודות מנהלי הקרן
ושיטת התגמול עבורם(
יש להזין פירוט
7 פירוט תנאי התגמול של המבקש על רווחי
ההשקעות שינבעו מהשקעות תאגיד
ההשקעה הייעודי
יש להזין פירוט
8 במידה ורלוונטי פירוט התנאים העיקריים
במצב של דילול באחזקה, ומהי ההשפעה
על שיעור ההחזקה
יש להזין פירוט3 .הצהרה
הרינו להצהיר כי אנו חותמים על טופס בקשה זה לאחר שעיינו במסלול הטבה מס' 43 של
רשות החדשנות – עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע, נהלי
המסלול, בדף המסלול הייעודי באתר האינטרנט של רשות החדשנות ובמערכת החברות
המקוונת וכי המידע המופיע בבקשה זו הינו המידע המלא, הנכון והמעודכן ביותר בנושאים
הקשורים לבקשה. אנו מתחייבים להודיע לרשות החדשנות על כל מידע חדש שיגיע לידיעתנו
ואשר יהיה בו כדי להשפיע על הבקשה מכל היבט שהוא.
במידה והאמור אינו נכון - יש לפרט
חותמת או שם מודפס של המבקש מס' רישום
הזן שם הזן מס' רישום
שם מורשה
החתימה
תפקיד מס' ת.ז. תאריך חתימה
הזן שם הזן תפקיד הזן ת.ז. הזן תאריך חתימה
הזן שם הזן תפקיד הזן ת.ז. הזן תאריך חתימה
הזן שם הזן תפקיד הזן ת.ז. הזן תאריך חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: דרך אגודת ספורט הפועל, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות החדשנות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות החדשנות » טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי להורדה

דילוג לתוכן