טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824) להדפסה

מה זה טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824)?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - ילד נכה - בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה 7824

מטרת הטופס:
הטופס הזה משמש לבקשת בדיקה מחדש למקבלי קצבת ילד נכה במסגרת הביטוח הלאומי. בנוסף, הטופס מאפשר למשתמש לעדכן את המידע המקושר לבקשת הקצבה ולבצע שינויים במידע האישי והרפואי שקשור לילד הנכה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי מגיש התביעה, כולל שם, מספר זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, ופרטי התקשרות נוספים (אם הטלפון או הדואר האלקטרוני אינם שייכים למגיש התביעה, נדרשים פרטי התקשרות של איש קשר).
2. פרטי הילד הנכה, כולל שם, מספר זהות, כתובת מגורים, ופרטי התקשרות.
3. פרטי הביטוח הלאומי שבו הילד הנכה רשום.
4. הצהרה בנוגע למצב הבריאותי של הילד הנכה, כולל הספקת מסמכים רפואיים מעודכנים.
5. הצהרות והתחייבויות בנוגע לסודיות המידע הרפואי ולעדכונים שיידרשו בעת שינוי במצב הרפואי של הילד הנכה.

טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 3

)11.2021( 7824 /בל
פרטי הילד
פרטי מגיש התביעה
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
כתובת )הרשומה במשרד הפנים(
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
האם הילד שוהה עכשיו או שהה בעבר במוסד או במשפחה אומנת או בפנימייה?  לא
 כן:  במוסד / בפנימייה ________________________ כתובת: _____________________________________
 במשפחה אומנת _________________________ כתובת: _____________________________________
 שהה מתאריך _____________ עד תאריך _____________ ומתאריך _____________ עד תאריך ______________
 עדיין שוהה
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
קרבה אל הילד:
 הורה  אח/אחות  סב/סבתא  אפוטרופוס )יש לצרף צו אפוטרופסות(  אחר _________________
כתובת מגורים/מען למכתבים ופרטי התקשרות:  עם הילד  אחר, פרט:
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
טלפון קווי טלפון נייד דואר אלקטרוני
_____________ @_______________
אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שלך – נא השלם את הפרטים הבאים:
שם משפחה איש קשר שם פרטי איש קשר מס' זהות איש קשר
ס"ב
 אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים )הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני(, במקום דואר רגיל.
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת.

לשימוש חותמת קבלה
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
המסמך
2
1
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
נכות – ילד נכה
בקשה לבדיקה מחדש
למקבל קצבת ילד נכה
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד)11.2021( 7824 /בל
הצהרה
פרטים על מצבו הבריאותי של הילד )יש לצרף מסמכים רפואיים מעודכנים(
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____
אני החתום מטה מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן
קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.
ידוע לי, כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו או בנספחיה, יש בו כדי להשפיע על הזכאות לגמלה או על
יצירת חוב, ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום.
ידוע לי, כי עליי להודיע למוסד על כל יציאה מהארץ לתקופה העולה על 3 חודשים.
במידת הצורך, אני מסכים לבדוק מחדש את הליקוי הרפואי. ידוע לי, שבדיקה זו יכולה לגרום לשינוי ולהשפיע על
הזכאות לקצבת ילד נכה )לרבות הפחתתה(.

ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.
אני מסכים לוועדה בווידאו צ'אט  כן  לא.
 אם אהיה זכאי להטבה, אני מסכים להעברת המידע אודותיי לגורמים נותני ההטבות.
תאריך__________________ חתימת מגיש התביעה ____________________
3
4
עמוד 2 מתוך 3)11.2021( 7824 /בל
פרטים אישיים
קוד גמלה
30
מספר זהות/דרכון תאריך תביעה
שנה חודש יום
שם משפחה שם פרטי
חבר בקופת חולים
 כללית  מאוחדת  מכבי  לאומית  אחר _________________
הצהרה
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
נכות – ילד נכה
חותמת קבלה
כתב ויתור סודיות רפואית
שם הגמלה: שר"מ וילד נכה
אני _______________________________הח"מ, מספר זהות _________________________
יחס קרבה לר"מ  הורה  אפוטרופוס  אחר ___________________________________
מוותר על הסודיות הרפואית ומבקש בזה למסור למוסד לביטוח לאומי או לבא כוחו, כל מידע בקשר למחלה,
מצב הרפואי, הטיפול שניתן, תוצאותיו, מידע על סידור במסגרת חוץ ביתית או כל מידע אחר שיידרש על
ידם או כל מסמך רפואי או שיקומי או פסיכיאטרי אודות המבוטח.
תאריך _____________________ חתימת מגיש התביעה  ____________________
עמוד 3 מתוך 3

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » ילד נכה » טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לבדיקה מחדש למקבל קצבת ילד נכה (7824) להורדה

דילוג לתוכן