טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828) להדפסה

מה זה טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828)?

שם הטופס: בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (טופס 7828)

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת מקבלי קצבת ילד נכה על מנת לבדוק את מידת התלות של הילד בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום כמו אכילה, ניידות בתוך הבית, הלבשה, רחצה והיגיינה אישית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הילד:
- שם משפחה
- שם פרטי
- מספר זהות
- כתובת
- טלפון קווי טלפון נייד
- דואר אלקטרוני
- מקום שהילד נמצא בו כרגע (במוסד, במשפחה אומנת או בפנימייה)

2. קרבה אל הילד:
- פרטי אדם הקרוב לילד (הורה, אח/אחות, סב/סבתא, אפוטרופוס)
- כתובת מגורים/מען למכתבים ופרטי התקשרות

3. אישורים:
- הצהרה על נכונות לבדוק מחדש את הליקוי הרפואי
- התחייבות להודיע על כל שינוי בפרטים בתוך 30 יום
- התחייבות להודיע על יציאה מהארץ לתקופה העולה על 3 חודשים
- אפשרות להסכמה להעברת המידע אודות הילד לגורמים נותני ההטבות

4. פרטים על הילד - המשך:
- פרטים רפואיים נוספים שקשורים למצבו התפקודי של הילד
- פרטים על התקפים הרפואיים שהילד יכול לחוות, כמו אפילפסיה ואסטמה
- פרטים על התנהגותו של הילד, קשב וריכוז, יכולת להשמיע ולקבל גבולות

5. פרטים על הלמידה של הילד:
- אם הילד נמצא במסגרת חינוך רגילה או מיוחדה
- תאריך התחלת הלימודים וסיום הלימודים המשוער

6. סידורי הסעה למסגרת החינוכית:
- איך הילד מגיע למסגרת החינוכית
- האם נדרש ליווי למסגרת החינוכית

7. סידורי אכילה ושתייה:
- האם מוגשת ארוחה לתלמידים
- האם הילד אוכל ושותה בכוחות עצמו

8. היגיינה אישית:
- האם הילד שולט על הפרשותיו
- האם הילד מתנהג בעצמו בשירותים וברחצה של הפנים והידיים
- במקרה של קושי, פרטי העזרה הנדרשים

9. עצמאות:
- האם הילד מסוגל להישאר לבדו מספר שעות ביום

10. התנהגות הילד:
- תיאור התנהגותו של הילד בקשר לקשב וריכוז, משמיעות, קבלת גבולות, הקשר עם בני הגילו, והקש

צילום מסך טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828) טופס מקוון

טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 2

)04.2022( 7828 /בל
פרטי הילד
פרטי מגיש התביעה
בדיקה זו היא בדיקה פיזית בוועדה, הבוחנת את מידת התלות בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום
)אכילה, ניידות בתוך הבית, הלבשה, רחצה היגיינה אישית(
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
כתובת )הרשומה במשרד הפנים(
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
האם הילד שוהה עכשיו במוסד או במשפחה אומנת או בפנימייה?  לא
 כן:  במוסד / בפנימייה ________________________ כתובת: _____________________________________
 במשפחה אומנת _________________________ כתובת: _____________________________________
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
קרבה אל הילד:
 הורה  אח/אחות  סב/סבתא  אפוטרופוס )יש לצרף צו אפוטרופסות(  אחר _________________
כתובת מגורים/מען למכתבים ופרטי התקשרות:  עם הילד  אחר, פרט:
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
טלפון קווי טלפון נייד דואר אלקטרוני
_____________ @_______________

לשימוש חותמת קבלה
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
המסמך
2
1
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
נכות – ילד נכה
בקשה לבדיקת תלות
למקבל קצבת ילד נכה
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד)04.2022( 7828 /בל
הצהרה
פרטים על מצבו התפקודי של הילד )יש לצרף מסמכים רפואיים מעודכנים(
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____
אני החתום מטה מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן
קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.
ידוע לי, כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו או בנספחיה, יש בו כדי להשפיע על הזכאות לגמלה או על
יצירת חוב, ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום.
ידוע לי, כי עליי להודיע למוסד על כל יציאה מהארץ לתקופה העולה על 3 חודשים.
במידת הצורך, אני מסכים לבדוק מחדש את הליקוי הרפואי. ידוע לי, שבדיקה זו יכולה לגרום לשינוי ולהשפיע על
הזכאות לקצבת ילד נכה.

ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.
 אם אהיה זכאי להטבה, אני מסכים להעברת המידע אודותיי לגורמים נותני ההטבות.
תאריך__________________ חתימת מגיש התביעה ____________________
3
4
עמוד 2 מתוך 2)04.2022( 7828 /בל
אישור על לימודים
טופס זה ימלא הגורם החינוכי ויחתום עליו בעבור ילדים מגיל 3 ומעלה
שימו לב, יש למלא את הטופס לשנת הלימודים הנוכחית.
פרטי הילד
שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב
שם המסגרת החינוכית _________________________  בתנאי פנימייה  לא בתנאי פנימייה
כתובת המסגרת החינוכית____________________________________ מס' טלפון: ___________________
הילד נמצא במסגרת חינוך  רגיל  מיוחד
החל את הלימודים בתאריך _________________________ תאריך סיום לימודים )משוער(
__________________
מס' ימי לימוד בשבוע ___________ מס' שעות לימוד ביום _________
סידורי הסעה למסגרת החינוכית
הילד מגיע למקום הלימודים:
 ברגל  ברכב המשפחה  בתחבורה ציבורית  בהסעה מאורגנת  אחר _______________
האם נדרש ליווי למסגרת החינוכית:  לא  כן, פרט את העזרה הנדרשת, סיבתה ומי מלווה
___________________
הערות: ____________________________________________________________________________________
סידורי אכילה ושתייה
האם מוגשת ארוחה לתלמידים?  כן  לא
האם הילד אוכל ושותה בכוחות עצמו?  כן  לא
הערות: _________________________________________________________________________________
היגיינה אישית
האם הילד שולט על הפרשותיו )שתן, צואה(?  כן  לא
האם הילד מסתדר בעצמו בשירותים וברחצה של הפנים והידיים?  כן
 לא, פרט במה מתקשה ואיזו עזרה נדרשת _______________________________________________________
עצמאות
האם הילד מסוגל להישאר לבדו מספר שעות ביום?  כן  לא, פרט מה הסיבות לכך
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
לשימוש
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / תיק ניכויים
דפים
סוג
0 1 המסמך
חותמת קבלה
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
נכות – ילד נכה)04.2022( 7828 /בל
פרטים על הילד - המשך
התקפים
אופי ההתקף הרפואי  אפילפסיה  אסטמה  אחר פרט _________________
האם הילד קיבל במסגרת החינוכית התקפים כלשהם?  לא  כן, מהי תדירות ההתקפים? _______________
מתי היה ההתקף האחרון? ________________
תיאור אופי ההתקף )כולל משך זמן ממוצע להתקף
________________________________________________________________________________
האם הילד מרגיש, כי ההתקף קרב?  לא  כן, כיצד מתנהג ___________________________________
תאר את התופעות לאחר ההתקף ________________________________________________________
אופי ההתקף הנפשי  חרדה  אחר פרט _________________
האם הילד קיבל במסגרת החינוכית התקפים כלשהם?  לא  כן, מהי תדירות ההתקפים? _______________
מתי היה ההתקף האחרון? ________________
תיאור אופי ההתקף )כולל משך זמן ממוצע להתקף( ___________________________________________
______________________________________________________________________________
האם הילד מרגיש כי ההתקף קרב?  לא  כן, כיצד מתנהג __________________________________
תאר את התופעות לאחר ההתקף ______________________________________________________
התנהגות הילד
תאר את התנהגות הילד )קשב וריכוז, באיזו מידה הוא ממושמע, באיזו מידה הוא יודע לקבל גבולות, הקשר עם בני
גילו, הקשר עם הסביבה(
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
הערות נוספות
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
תאריך_______________ שם המוסד החינוכי וחותמת _____________________________
שם ממלא הטופס ותפקידו ___________________________________________________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » ילד נכה » טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לבדיקת תלות למקבל קצבת ילד נכה (7828) להורדה

דילוג לתוכן