טופס בקשה לבחינת חובות (3199) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לבחינת חובות (3199). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לבחינת חובות (3199) להדפסה

מה זה טופס בקשה לבחינת חובות (3199)?

שם הטופס: טופס המוסד לביטוח לאומי - כללי - טופס בקשה לבחינת חובות 3199

מטרת הטופס:
טופס זה משמש להגשת בקשה לבחינת חובות במוסד לביטוח לאומי. הוא מאפשר לאנשים לבקש בדיקה וטיפול בחובות שנצרפו כתוצאה מתשלום יתר בגמלה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החייב: שם משפחה, שם פרטי, שנת לידה, מספר זהות/דרכון, מצב משפחתי, מספר ילדים עד גיל 18, כתובת, פרטי התקשרות (טלפון נייד ודואר אלקטרוני), ופרטים נוספים אם הטלפון או הדואר האלקטרוני אינם של החייב.
2. ברירת המחדל בנושא הודעות: האם החייב מסכים לקבל הודעות בערוצים הדיגיטליים (SMS ודואר אלקטרוני) או מעדיף הודעות בדואר רגיל.
3. פרטי הכנסות ונכסים: פרטים אודות מקורות ההכנסה והנכסים של החייב ושל בן/בת הזוג, כוללים שכר, תמיכות כלכליות, דמי שכירות מנכסים, תשלומים חד פעמיים, ועוד.
4. סיבות להגשת הבקשה: פרטים אודות הסיבות או המצבים החריגים שגרמו להגשת הבקשה.
5. פרטי מקורות המידע: פרטים נוספים שקשורים לסיבות החריגות (מצב סוציאלי מיוחד, מצב רפואי חריג, מצב כלכלי חריג במיוחד ועוד).
6. הצהרה: החייב מצהיר כי כל הפרטים שמסר בבקשה הם נכונים ומלאים.

טופס בקשה לבחינת חובות (3199) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לבחינת חובות (3199) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לבחינת חובות (3199) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 3
)06.2023( 3199 /בל
בקשה לבחינת חובות
דברי הסבר
 במוסד לביטוח לאומי קיימת ועדה לבחינת חובות שנוצרו כתוצאה מתשלום יתר בגמלה.
 הועדה לבחינת חובות דנה אך ורק במקרים קשים במיוחד.
 הועדה אינה מוסמכת לדון בחובות דמי ביטוח/ דמי ביטוח בריאות וחובות בגין מזונות )חייבים(.
 הועדה לבחינת חובות דנה רק על סמך הטופס והמסמכים הנלווים.
 הועדה רשאית להחליט על עצירת פעולות הגביה/ לדחות את הבקשה או לשנות את פריסת תשלומי
החוב.
יש לצרף לטופס זה
על מנת שהועדה תדון בבקשה הנך מתבקש לצרף את המסמכים הבאים: )במידה והמסמכים הומצאו בחצי
השנה האחרונה, אין צורך בהמצאתם(.
 תדפיס עובר ושב ל- 3 חודשים אחרונים מכל חשבונות הבנק שברשותך +בן /בת הזוג.
 ריכוז יתרות כולל מכל החשבונות שברשותך +בן /בת הזוג.
 תלושי שכר של החייב ובן /בת הזוג.
 מסמכים נוספים כמפורט בטופס הבקשה כגון : אשורים רפואיים
 יש לצרף כל מסמך שיכול לתמוך בבקשה כגון: דו"ח עובד סוציאלי.
כיצד ניתן להגיש את הבקשה
 יש למלא את התביעה על פי ההנחיות הרשומות בה, ולצרף אישורים נוספים על פי הנדרש בתביעה.
 את התביעה בצירוף המסמכים הנוספים ניתן:
 למלא באופן ידני, לסרוק אותה יחד עם המסמכים הנוספים, ולשלוח באמצעות אתר
האינטרנט/שליחת מסמכים.
 לשלוח בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.

 לשאלות ובירורים ניתן לפנות להתקשר למוקד 6050 *או 8812345-04 ,או לפנות באמצעות אתר האינטרנט.
.www.btl.gov.il
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
סניף ____________
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחדעמוד 2 מתוך 3
)06.2023( 3199 /בל
נימוקים להגשת הבקשה
פרטי החייב

בקשה לבחינת חובות
לשימוש
פנימי
בלבד
)סריקה(
מס' זהות / דרכון
דפים
סוג
המסמך
שם משפחה שם פרטי שנת לידה מספר זהות
ס"ב
מצב משפחתי ____________
 נפרד/ת  ידוע/ה בציבור
מספר הילדים עד גיל 18
כתובת ופרטי התקשרות
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד
טלפון נייד טלפון נייד דואר אלקטרוני
__________@______________
אם הטלפון הנייד או הדואר האלקטרוני אינם שלך – נא השלם את הפרטים הבאים:
שם משפחה איש קשר שם פרטי איש קשר מס' זהות איש קשר
ס"ב
 אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים )הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני(, במקום דואר רגיל
לידיעתך, אם לא סימנת "אני מסרב", הודעות בנושאי הביטוח הלאומי יישלחו בערוצים הדיגיטליים, לפי המידע שמסרת.
חוב בגמלה __________________
סיבות להגשת הבקשה:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2
1
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
סניף ____________עמוד 3 מתוך 3
)06.2023( 3199 /בל
פירוט הכנסות ונכסים חוץ מהכנסות מהמוסד לביטוח לאומי או הכנסות מעבודה
הסיבה להגשת הבקשה
הצהרה
 מצב סוציאלי מיוחד, נא לצרף:  דו"ח סוציאל  מסמך אחר מגורם מוסמך
 מצב רפואי חריג )של החייב או של בן משפחה מדרגה ראשונה(, נא לצרף סיכומי מחלה או כל מסמך
רפואי אחר המצוי ברשותך בדבר מצבך הרפואי, המפרטים את כל המחלות הכרוניות, הטיפולים ותרופות
שאתה נוטל.
 מצב כלכלי חריג במיוחד, נא לצרף:  תדפיסי עו"ש  תלושי שכר  אישור אחר________
 חייב מוגבל בהליכי הוצאה לפועל עקב קשיים כלכליים.
 אחר ________________________________________________________________
מקור הכנסה/נכס למבקש לבן/בת זוג
שכיר  לא  כן, סכום:______________  לא  כן, סכום:______________
לא  כן, סכום:______________  לא  כן, סכום:______________ עצמאי 
לא  כן, סכום:______________  לא  כן, סכום:______________ פנסיה או רנטה בארץ או בחו"ל 
תגמולים ממשרדי ממשלה:
הביטחון, האוצר, הקליטה,
הסוכנות
 לא  כן, סכום:______________  לא  כן, סכום:______________
לא  כן, סכום:______________  לא  כן, סכום:______________ דמי שכירות מנכס 
מזונות
 לא  כן, סכום:______________  לא  כן, סכום:______________
תמיכה כלכלית קבועה  לא  כן, סכום:______________  לא  כן, סכום:______________
תשלומים חד פעמיים כגון חברות
ביטוח
 לא  כן, סכום:______________  לא  כן, סכום:______________
אחר:
____________________
 לא  כן, סכום:______________  לא  כן, סכום:______________
האם אתה משלם/ מקבל מזונות?  לא  כן, יש לצרף הוכחות לתשלום.
אני / אנו הח"מ מצהיר/ים בזה, כי כל הפרטים שמסרנו בבקשה זו ובנספחיה נכונים ומלאים.
ידוע לי/לנו, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או
ביודעין למתן קצבה ע"פ חוק זה או להגדלתה ע"י העלמת פרטים שהם בעלי חשיבות לעניין – דינו/דינה קנס
כספי או מאסר.
ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה.
תאריך ________________ חתימת התובע  _______________חתימת בן/בת הזוג  _______________
3
4

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לבחינת חובות (3199)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לבחינת חובות (3199), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לבחינת חובות (3199). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לבחינת חובות (3199).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לבחינת חובות (3199)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » כלליים » טופס בקשה לבחינת חובות (3199)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לבחינת חובות (3199) להורדה

דילוג לתוכן