טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה להדפסה

מה זה טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה?

טופס: בקשה לאישור תכנית במסלול משנה ב' – מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור

מטרת הטופס: בקשה לקבלת אישור תכנית במסלול משנה ב' במכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי התאגיד:
- שם התאגיד.
- קישור לאתר האינטרנט של התאגיד (אם קיים).
- מספר התאגיד ברשם החברות/שותפויות.
- מספר תאגיד ברשות החדשנות (אם ידוע).
- מכירות התאגיד בשנה שעברה (אלפי $).
- מספר העובדים הכולל בתאגיד.
- מספר עובדי הייצור בתאגיד.
- מספר עובדי המו"פ בתאגיד.

2. כלי התמיכה המבוקשים במסגרת מסלול משנה:
- סמן X בתא המתאים (1-4) לפי הכלי המבוקשים:
1. מיפוי יכולות ואיתור כיווני מו"פ למוצרים/תהליכים חדשים.
2. בדיקת היתכנות טכנולוגית.
3. פיתוח פתרונות לכשלי תהליך הייצור.
4. שיפור תהליכי ייצור.

3. אנשי מפתח בתכנית:
- שם פרטי ומשפחה.
- טלפון.
- סלולארי.
- כתובת דוא"ל.
- איש הקשר לרשות היועץ הטכנולוגי.

4. החברה:
- תיאור קצר של מוצרי התאגיד, תחומי פעילותו, ותהליכי הייצור העיקריים.

5. הפעילות המבוקשת לביצוע במסלול המשנה:
- פרט את הבעיה שהובילה להגשת הבקשה ותיאר את מהותה.

6. היועץ הטכנולוגי:
- פרטים אודות היועץ הטכנולוגי, התמחותו ונסיונו בתחומי התוכן של הבקשה.

7. הצהרות:
- הצהרות ופרטים על התאגיד:
- האם התאגיד הוא תאגיד ישראלי שפועל בהתאם לדיני מדינת ישראל למטרות רווח?
- מידע אודות מכירות התאגיד בשנה הקודמת להגשת הבקשה.
- האם המבקש קיבל או מקבל מימון מצד שלישי?
- האם המבקש מחוייב לרשות היועץ הטכנולוגי כי הוא לא בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים או תהליך דומה.
- האם המבקש וידא שבעלי מניותיו אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך כינוס נכסים או תהליך דומה.
- האם המבקש וידא שאין ניגוד עניינים עם היועץ הטכנולוגי?

טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 5 בקשה לאישור תכנית במסלול משנה ב' – מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור

תאריך הגשת הבקשה:
1 .פרטי התאגיד
שם התאגיד:
קישור לאתר האינטרנט של התאגיד:
מספר התאגיד ברשם החברות/שותפויות: מספר תאגיד ברשות החדשנות )אם ידוע(:
מכירות התאגיד בשנה שעברה )אלפי $(: מספר העובדים הכולל בתאגיד:
מספר עובדי הייצור בתאגיד: מספר עובדי המו"פ בתאגיד:
2 .כלי התמיכה המבוקש במסגרת מסלול המשנה )נא לסמן X בתא המתאים(
1 .כלי תמיכה בסיסי )מיפוי יכולות ואיתור כיווני מו"פ למוצרים/תהליכים חדשים(
2 .כלי תמיכה לבדיקת היתכנות טכנולוגית
3 .כלי תמיכה לפיתוח פתרונות לכשלי תהליך הייצור
4 .כלי תמיכה לשיפור תהליכי ייצור

3 .אנשי מפתח בתכנית
תפקיד שם פרטי ומשפחה טלפון סלולארי mail-E
מנכ"ל התאגיד
איש הקשר לרשות
היועץ הטכנולוגי
4 .החברה
1.4 תיאור קצר של מוצרי התאגיד, כלל תחומי פעילותו ותהליכי הייצור העיקריים אותם הוא מפעיל:
בקשה לאישור תכנית במסלול משנה ב' – מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור עמוד 2 מתוך 5 בקשה לאישור תכנית במסלול משנה ב' – מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור
2.4 לקוחותיו העיקריים של התאגיד והיערכותו השיווקית:
5 .הפעילות המבוקשת לביצוע במסלול המשנה )לתאגידים הניגשים לכלי תמיכה מס' 2 - 4 בלבד(
נא לפרט את הבעיה אשר הובילה להגשת הבקשה:
לכלי תמיכה מס' 2 :מטרת בדיקת ההיתכנות המבוקשת לביצוע ותיאור טכנולוגי שלה. מה יחשב כהצלחה?
לכלי תמיכה מס' 3 :תיאור כשל הייצור אותו מנסים לאתר ותיאור טכנולוגי של אופן הביצוע המתוכנן. מה ייחשב כהצלחה?
לכלי תמיכה מס' 4 :תיאור תהליכי הייצור אותם מעוניינים לנתח ולשפר והטכנולוגיה המוצעת לשיפורם. מה יעד השיפור?
6 .היועץ הטכנולוגי
פרטים אודות היועץ הטכנולוגי, התמחותו ונסיונו בתחומי התוכן של הבקשה: עמוד 3 מתוך 5 בקשה לאישור תכנית במסלול משנה ב' – מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור עמוד 4 מתוך 5 בקשה לאישור תכנית במסלול משנה ב' – מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור
7 .הצהרות
ציין האם: כן/לא פרוט אם התשובה שלילית
המבקש הינו תאגיד ישראלי שהתאגד כדין בישראל ופועל בהתאם
לדיני מדינת ישראל למטרות רווח
המבקש הינו חברת תעשיית ייצור, כהגדרתה בסעיף 2.2 של מסלול
ההטבה

מחזור המכירות של המבקש בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה
אינו עולה על 70 מיליון דולר ארה"ב

המבקש לא קיבל ואינו מקבל מימון מצד שלישי כלשהו, לרבות
מהמדינה, בגין התכנית שבגינה הוגשה בקשה זו

המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים,
הקפאת הליכים, פירוק, פשיטת רגל, הסדר נושים, הסדר חובות או כל
הליך דומה אחר
המבקש וידא מול כל אחד מבעלי מניותיו כי הם אינם בעלי חשבונות
מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק,
פשיטת רגל, הסדר נושים, הסדר חובות או כל הליך דומה אחר

המבקש אינו נמצא בניגוד עניינים עם היועץ הטכנולוגי הנזכר בסעיף
6 לעיל

המבקש וידא מול כל אחד מבעלי מניותיו כי הם אינם מצויים בניגוד
עניינים עם היועץ הטכנולוגי הנזכר בסעיף 6 לעיל

לבקשות המוגשות לכלי תמיכה מס' 1 בלבד:

פרט

הערות
מה מספר תכניות המו"פ בתמיכת המדען הראשי במשרד הכלכלה
והתעשייה ו/או רשות החדשנות שאושרו לתאגיד ב- 7 השנים
האחרונות?

ככל שאושרו תכניות, מתי נסתיימה תכנית המו"פ האחרונה בתמיכת
המדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה ו/או רשות החדשנות
שאושרה לתאגיד?

מה מספר התכניות שאושרו לתאגיד במסגרת מכינת המו"פ?
ככל שאושרו תכניות, מתי אושרה תכנית מכינת המו"פ האחרונה של
התאגיד?

הריני מצהיר בזה כי המידע המופיע בבקשה זו הינו למיטב ידיעתי המידע הנכון, המעודכן ביותר והמלא המצוי בידי התאגיד ובידיעתי
האישית וכי אני מתחייב להודיע לרשות החדשנות על כל מידע חדש שיהיה קיים בידי החברה ובידיעתי האישית ואשר יהיו בו כדי להשפיע
על המוצר המפותח ויכולות התאגיד מכל היבט שהוא. למיטב ידיעתי, ונכון עד תאריך הגשת הבקשה, אין התאגיד נתבע ע"י צד שלישי
בנושאי קניין רוחני ואין בדוחותיו הכספיים בשנתיים האחרונות הערה משמעותית של רואי החשבון של התאגיד ביחס למצבה הכספי.
במידה והאמור אינו נכון - יש לפרט להלן עמוד 5 מתוך 5 בקשה לאישור תכנית במסלול משנה ב' – מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור
תאריך תפקיד שם מספר ת.ז.
מנכ"ל

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: דרך אגודת ספורט הפועל, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות החדשנות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות החדשנות » טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לביטול בקשת תמיכה להורדה

דילוג לתוכן