טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם להדפסה

מה זה טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם?

שם הטופס: טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם בלוואות משכנתא

מטרת הטופס: בקשה מלקוח לבנק לבצע פירעון מוקדם של לוואות משכנתא, באופן מלא או חלקי.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. מידע על הלקוחים:
- שם ומספר זיהוי/רישום של הלקוחים.
- כתובת וטלפון נייד של הלקוחים.

2. בחירה בסוג הפירעון:
- האם הפירעון הוא מלא או חלקי.
- אם הפירעון הוא חלקי, יש לציין את מספר ההלוואה והסכום שיתר לפירעון.

3. בקשה למכתב הכוונות (אם רלוונטי):
- בחירה באפשרות הרלוונטית לסוג ההלוואה.
- פרטים נוספים למסירת המכתב הכוונות.

4. אמצעי התשלום לפירעון:
- בחירה באמצעי התשלום (הפקדת מזומן, העברה בנקאית, שיק, ועוד).

5. הפרטים של החשבון העו"ש (אם רלוונטי):

מידע נוסף:

- ניתן לבקש מכתב כוונות לפירעון מלא של ההלוואות בחשבון.
- ניתן לבקש מכתב הסכמה לרישום שעבוד בדרגה שנייה לטובת פירעון חלקי של ההלוואות.
- באפשרות הלקוח לבקש שחרור כסף מפיקדונו לשימוש עבור הפירעון.
- יש לשים לב לעמלות והתנאים שמתייחסים לפירעון מוקדם, ולפרטיות במקרה של שליחת הטופס באמצעות מייל.

טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

01.2023 1/3 ללקוח. 2 לבנק. 1 0-022-508
בקשה לביצוע פירעון מוקדם מלא/חלקי של הלוואות משכנתא
בחשבון משכנתא מספר ..................................-515 בסניף ...........
אנו הח"מ:
א. שם ...................................... מספר זיהוי/רישום............................ מען..................................... טל' נייד: ........................
ב. שם ...................................... מספר זיהוי/רישום............................ מען..................................... טל' נייד: ........................
כולנו ביחד וכל אחד לחוד, מבקשים לבצע פירעון מוקדם של הלוואותינו כמפורט להלן:
1 .בעת פירעון מלא
אנו מעוניינים לבצע פירעון מלא של כל הלוואותינו בחשבון הנדון.
1.1 .הודעה מראש )סמן את הבחירה(
 חתימתנו על מסמך זה מהווה אישור למתן הודעה מוקדמת
 אין ברצוננו להודיע הודעה מוקדמת
לעניין הסבר על מרכיב ההודעה המוקדמת, ראה סעיף 2 ב' בדפי ההסבר
2.1 .הסרת שעבודים
בהלוואות שניתנו בשעבוד נכס, הבנק ישלח את מסמכי שחרור השעבוד בדואר ישירות לרשם המשכונות/לשכת רישום
המקרקעין/הגורם המשכן/מינהל מקרקעי ישראל. המסמכים נשלחים בהתאם למועדים הקבועים בחוק )לא יאוחר מ- 30
יום ממועד סילוק ההלוואה(.
זמני הטיפול להסרת השעבוד אצל גורמים אלה אינם בשליטת הבנק. במקרה של הערת אזהרה בטאבו, יישלחו מסמכי
הביטול ישירות ללווים והבנק אינו אחראי לביצוע ביטול ההערה.
במידה וברצון הלווים לקבל ישירות את מסמכי הביטול )סמן(
 בקשה לקבלת מסמכי הביטול
אנו מעוניינים לבצע את שחרור השעבוד באופן עצמאי.
ידוע לנו כי לאור בקשתנו הבנק לא ישלח את המסמכים ישירות למרשמים/גורם משכן/מינהל מקרקעי ישראל ואינו
אחראי לביצוע ביטול השעבוד.
את מסמכי שחרור השעבוד נבקש לשלוח אל:
סניף הבנק ....................................................................מס' ...................
או –
לכתובתנו.................................................................................................
3.1 .הגשת בקשה למכתב כוונות )מלא הסעיף רק אם רלוונטי(
 ברצוננו לקבל מכתב כוונות לפירעון כל ההלוואות בחשבון הנדון.
מכתב הכוונות ימוען עבור: .................................... ** בהיעדר הוראה אחרת ימוען לכל מאן דבעי
פרטים למשלוח המכתב: שם הסניף .................................... מספר .................... - או-
כתובת דואר ......................................................... בנוסף נבקש לקבל העתק לפקס מס' ........................................
לתשומת ליבכם, היתרות במכתב הכוונות כוללות גם הלוואות מענק, ככל שישנן.
מכתב הכוונות יופק תוך 3 ימי עסקים ממועד קבלת בקשת הלקוח.
4.1 . נבקש לקבל מכתב הסכמה לרישום שעבוד בדרגה שנייה לטובת ....................................................... ובסכום השווה
ל- )בחר אחת מהאפשרויות(:
. ₪ .......................... 
 יתרת ההלוואה בבנק
 בהתאם למכתב הבקשה להסכמה לדרגה שנייה לסילוק מהבנק הממחזר, המצ"ב.
ידוע לנו כי הפקת מכתב הסכמה כרוכה בעמלה בסך 150.₪
לידיעתכם, הפקת מכתב כוונות מעל פעמיים בשנה קלנדרית כרוכה בעמלה בסך 15₪ 01.2023 2/3 ללקוח. 2 לבנק. 1 0-022-508
2 .פירעון חלקי
אנו מעוניינים לבצע פירעון בהלוואות המפורטות להלן: הודעה מראש )סמן אפשרות לבחירה(:
 חתימתנו על מסמך זה מהווה אישור למתן הודעה מוקדמת  אין ברצוננו להודיע הודעה מוקדמת
לעניין הסבר על מרכיב ההודעה המוקדמת, ראה סעיף 2 ב' בדפי ההסבר. לתשומת לבכם, סכום הפירעון החלקי לא יפחת מ-
%10 מסכום ההלוואה המקורי או מיתרת ההלוואה המשוערכת, הגבוה מביניהם.
מספר הלוואה
סכום לפירעון
פירעון מלוא ההלוואה
)סמן ב- X)
סכום לפירעון
סכום לפירעון חלק
מההלוואה
המשך התנהלות ההלוואה *
)יש לסמן ב- X)
₪ 1
 קיצור תקופה
 הקטנת תשלום חודשי
₪ 2
 קיצור תקופה
 הקטנת תשלום חודשי
₪ 3
 קיצור תקופה
 הקטנת תשלום חודשי
₪ 4
 קיצור תקופה
 הקטנת תשלום חודשי
₪ 5
 קיצור תקופה
 הקטנת תשלום חודשי
₪ 6
 קיצור תקופה
 הקטנת תשלום חודשי
₪ 7
 קיצור תקופה
 הקטנת תשלום חודשי

סה"כ: ............................. * באם לא תסומן בחירה, תקוצר תקופת ההלוואה
לאחר ביצוע פירעון מוקדם חלקי, באפשרותך לפנות לחברת הביטוח/ לסוכן הביטוח באמצעות אישור שיפיק לך הבנק ולבקש
להקטין את סכום הביטוח.
לתשומת ליבך! במקרה של פירעון מוקדם חלקי על דרך של קיצור תקופה, עמלת הפרשי ההיוון תהיה גבוהה
מעמלת הפרשי ההיוון אותה גובה הבנק במקרה של פירעון מוקדם חלקי על דרך של הקטנת התשלומים
התקופתיים – ראה סעיף 3 לדפי ההסבר.
לקבלת סימולציה של סכום העמלה במקרה של פירעון מוקדם חלקי, יש לפנות ליחידת הסילוקים בטלפון:
076-8044417
3 .סיבת הפירעון/הבקשה למכתב הכוונות )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(:
 שחרור כספי פיקדון בחשבוני
 שחרור כספי חיסכון אחרים, כגון קרן השתלמות. אחרת, פרט ...............................................
 מכירת הנכס המשועבד לבנק )נשוא המשכנתה(
 מכירת נכס אחר בבעלותי
 מקור בנקאי )מחזור ההלוואה בבנק אחר(
 אחר ...............................................
4 .אמצעי התשלום )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(:
 הפקדת מזומן
 העברה בנקאית/הפקדת שיק משוך מחשבוני
 העברה בנקאית/הפקדת שיק משוך מחשבון צד ג'
 הפקדת שיק בנקאי
 אחר ..............................................................
5 .ללקוח שבבעלותו חשבון עו"ש בבנק מרכנתיל )מלא אם רלוונטי(
ביצוע הפקדה לסילוק מלא לאחר המועד בו נמסרה היתרה לסילוק עשויה להשאיר את ההפרשים שיש לשלמם כתנאי להפקת
אישור סילוק ושחרור השעבוד.
 ככל שיהיה חסר כסף לצורך סילוק מלוא ההלוואה ועד לסכום של 150 ,₪ אבקש לחייב את חשבוני בבנק
שמספרו________ בסניף________.01.2023 3/3 ללקוח. 2 לבנק. 1 0-022-508
6 .הננו מאשרים הפרטים כפי שמולאו בטופס וקבלת דף הסבר על תשלום בגין פירעון מוקדם
שם הלווה:................................................ חתימה: ...................................... תאריך:........................
שם הלווה:................................................ חתימה: ...................................... תאריך:........................
נחתם בפני פקיד הבנק )לצורך הזיהוי בלבד(:................................. חתימה:....................... תאריך:........................
להסברים ומידע ניתן לפנות ליחידת הסילוקים בטלפון: 8044417-076
ניתן להשיב את הטפסים לפקס: 8044955-076 או לדוא"ל: il.co.mdb@613operation
בשליחת הטופס המלא על ידך באמצעות מייל, קיים סיכון לפגיעה בפרטיותך, ובשליחתו הינך מוותר על חובת הסודיות על פי
חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם

פקס: 076-8890594
כתובת לשליחת מכתבים: אלנבי 103, תל אביב
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: בנקים, בנק מרכנתיל דיסקונט, משכנתא
טופס קל » בנקים » בנק מרכנתיל דיסקונט » משכנתא » טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לביצוע פירעון מוקדם להורדה

דילוג לתוכן