טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד – מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד') להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד - מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד'). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד – מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד') להדפסה

מה זה טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד - מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד')?

שם הטופס: בקשה להוספת הגדר אווירון חד-מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ קבוצה ד': PEL 1.3.013 PEL Handbook

מטרה: מטרת הטופס היא לקבוע את הנהלת התהליך המקצועית לקבלת הגדר חד-מנועי אווירון בעל מנוע סילון או טורבופרופ ברישיון טיס של עובד טיס על ידי מוסד מאושר להדרכת טיס במדינה זרה שהיא חברה ב-ICAO.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. המבקש יעביר לרשות הרישוי בקשה להדרכה להגדר במדינה חברה.
2. יש לספק תכנית הדרכה מאושרת מטעם המוסד במדינה חברה להדרכה המבוקשת.
3. יש לספק מסמך המאשר את המתקן במדינה חברה לביצוע ההדרכה.
4. יש לספק אישור תשלום אגרה לבוחן הזר, אם נדרש.

 

צילום מסך טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד - מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד') טופס מקוון

טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד - מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד') חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד - מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד') הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד - מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד') להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

PEL 1.3.013 PEL Handbook
אישור תכנית הדרכה ומדריך זר לקבלת
הגדר במדינה זרה החברה ב - ICAO
Revision 0
03 March 2014
Page 1 of 4 4 מתוך 1 עמוד
1 .מטרה
1.1 .מטרת נוהל זה היא לקבוע את דרך הטיפול המקצועי באגף רישוי עובדי טיס
שברשות התעופה האזרחית )להלן - אגף הרישוי( בבקשה לאישור קורס הסמכה
להוספת הגדר ברישיון עובד טיס המבוצע על ידי מוסד מאושר להדרכת טיס
)להלן – המוסד( במדינה זרה שהיא צד לאמנת שיקגו )להלן – מדינה חברה(.
1.1 .הנוהל מיועד לשימוש עובדי אגף הרישוי ברת"א וגורמים מחוץ לרת"א.
1 .כללי
1.1 .דרישות דיני הטס
1.1.1 .סעיף 11 לחוק הטיס התשע"א – 1111( להלן – חוק הטיס( מסמיך את מנהל
רת"א לאשר את סוגי ההדרכות, החובות התנאים והמגבלות שיחולו על מי
שמקיים הדרכה לתפקידי עובד טיס.
1.1.1 .תקנה 44 לתקנות הטיס )רישיונות לעובדי טיס( התשמ"א – 1891( להלן –
תקנות הרישיונות( מסמיכה את רשות הרישוי לאשר תכניות הדרכה להגדר
ברישיון של עובד טיס )להלן – הגדר(.
4.1.1 .תקנה 41(א( לתקנות מגדירה מינוי בוחן מטעם רשות הרישוי.
1.1 .מידע כללי
1.1.1 .רשות הרישוי רשאית שלא להכיר בהסמכה או אימון לשם קבלת הגדר מטעם
המוסד במידה והתבצעו טרם אישרה רשות הרישוי את התוכנית ואת המוסד.
הגדרות. 1.4
1.4.1 .מוסד – בית ספר, או גוף אחר, אשר קיבל את אישורה של הרשות המוסמכת
לכך במדינה חברה לבצע הדרכה לתוספת הגדר לרישיון במקצועות התעופה.
1.4.1 .בוחן – עובד טיס שאושר על ידי אגף הרישוי לצורך ביצוע מבחנים למתן הגדר.
4.4.1 .המבקש – בעל רישיון, או מחזיק רמ"א, אשר בכוונתו לקבל הדרכה לצורך
קבלת הגדר עבורו, או עבור עובדיו, בהתאמה.
4.4.1 .מתקן - מדמה שאושר על ידי רשות הרישוי לצורך הכשרה או בדיקת המיומנות
המקצועית של מבקש ההגדר.
2.4.1 .הדרכה מעשית – הדרכה המבוצעת במתקן או בכלי טיס מתאימים. PEL 1.3.013 PEL Handbook
אישור תכנית הדרכה ומדריך זר לקבלת
הגדר במדינה זרה החברה ב - ICAO
Revision 0
03 March 2014
Page 1 of 4 4 מתוך 1 עמוד
1.4.1 .מכתב אישור )VALIDATION OF LETTER - )מסמך המאשר לבוחן זר
לבצע מבחן מעשי עבור רשות הרישוי.
4 .חומר עזר וטפסים
1.4 .חומר רקע
;הטיס לחוק 11 סעיף. 4.1.1
.הרישיונות לתקנות 44 תקנה. 4.1.1
טפסים. 4.1
1.1.4 .מכתב אישור לבוחן זר.
1.1.4 .טופס הפניה למבחן מעשי.
4.4 .עזרי עבודה - אין
4 .תהליך
1.4 .הגשת הבקשה
1.1.4 .המבקש יעביר לרשות הרישוי:
1.1.1.4.בקשה להדרכה להגדר במדינה חברה.
1.1.1.4.תכנית הדרכה הישימה להגדר, או לחידוש הרישיון המבוקש, מטעם
המוסד.
4.1.1.4.מסמך המאשר כי המתקן אושר על ידי הרשות המוסמכת במדינה חברה
לצורך ביצוע ההדרכה המבוקשת .
4.1.1.4.פרטי הבוחן הזר המיועד לבצע את הבחינה )במידה והמבחן יבוצע על
ידו( בכלל זה:
i .רישיון עובד טיס מאת המדינה החברה
ii .אישור בוחן מאת המדינה החברה
2.1.1.4.אישור תשלום אגרה לאישור הבוחן הזר, אם נדרש.
1.1.1.4.אישור תשלום אגרה עבור מבחן מעשי .
1.1.4 .אישור תכנית הדרכה
1.1.1.4.רשות הרישוי תוודא כי תכנית ההדרכה עומדת בדרישות דיני הטיס
בישראל בכלל זה :
i .התכנים של חומרי ההדרכהPEL 1.3.013 PEL Handbook
אישור תכנית הדרכה ומדריך זר לקבלת
הגדר במדינה זרה החברה ב - ICAO
Revision 0
03 March 2014
Page 4 of 4 4 מתוך 4 עמוד
ii .חומרי הבחינות
iii .מספר שעות ההדרכה הקרקעית
iv .מספר שעות ההדרכה המעשית
1.1.1.4.במידה והתכנית אינה תואמת את דרישות רשות הרישוי, על המבקש
להעביר תכנית מעודכנת מהמוסד כך שתתאים לדרישות.
המתקן אישור. 4.1.4
1.4.1.4.רשות הרישוי תוודא כי המתקן מאושר על ידי המדינה החברה ומתאים
לביצוע ההדרכה המבוקשת.
הבוחן אישור. 4.1.4
1.4.1.4.הבוחן ייקבע על ידי רשות הרישוי. במידה ונקבע בוחן זר עליו לעמוד
בדרישות המפורטות בסעיף 4.1.1.4 .בנוהל זה.
1.4.1.4.רשות הרישוי תוודא את תוקף רישיונו של הבוחן הזר ואת תוקף כתב
המינוי שלו כבוחן.
4.4.1.4.רשות הרישוי תוודא תשלום אגרת מינוי בוחן זר.
הערה: במקרים מיוחדים ועל פי בקשת מבקש ההגדר, ניתן לאשר יותר מבוחן זר
אחד לביצוע המבחן המעשי. כל אחד מהבוחנים הזרים נדרש לעמוד בתנאים
שפורטו לעיל.
2 .תוצאות הפעילות
1.2 .תוצאות התהליך
1.1.2 .רשות הרישוי תיתן אישור בכתב לתוכנית ההדרכה.
1.1.2 .האישור יכלול לפחות את הפרטים הבאים:
.המבוקש ההגדר סוג.2.1.1.1
.המוסד שם.2.1.1.1
.המבקש שם.2.1.1.4
.ההדרכה שעות מספר.2.1.1.4
2.1.1.2.תכנית ההדרכה כשהיא חתומה ע"י רשות הרישוי.
1.1.1.2.ביצוע טיסה בכלי טיס במידת הנדרש.
4.1.2 .במידה ורשות הרישוי קבעה שתכנית ההדרכה המבוקשת איננה עומדת
בדרישות, תינתן למבקש תשובה מנומקת על כך בכתב.PEL 1.3.013 PEL Handbook
אישור תכנית הדרכה ומדריך זר לקבלת
הגדר במדינה זרה החברה ב - ICAO
Revision 0
03 March 2014
Page 4 of 4 4 מתוך 4 עמוד
4.1.2 .בהינתן שתכנית ההדרכה אושרה, תיתן רשות הרישוי מכתב אישור לבוחן
הזר )במידה ונקבע כזה(.
2.1.2 .לבוחן הזר יינתן מכתב אישור אשר יכלול את הפרטים הבאים:
.הבוחן שם.2.1.2.1
.רישיונו מספר.2.1.2.1
4.2.1.2.תאריך תפוגת מכתב האישור. )התאריך לא יעלה על תוקף אישור הבוחן
בו הוא מחזיק אשר ניתן לו מהמדינה החברה, או תוקף רישיונו, המוקדם
שביניהם(.
4.2.1.2.סוג המבחן המעשי אותו הוא מאושר לבצע.
1.2 .פעילויות עתידיות - אין
4.2 .תיוק, תיעוד ודיווח
ותיעוד תיוק. 2.4.1
1.1.4.2.כל שלבי הבקשה, האישורים של תכנית ההדרכה, אישור הבוחן ותיעוד
ההדרכה שבוצעה, יתויקו במערכת השרדוקס תחת שם המבקש.
אין - דיווח. 2.4.1
-סוף-

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד - מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד')?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד – מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד'), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד – מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד'). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד – מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד').

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד - מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד')

פקס: 02-6663094
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים, 9100801
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד התחבורה והבטיחות בדרכים » טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד – מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד')

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להוספת הגדר אווירון חד - מנועי בעל מנוע סילון או טורבופרופ (קבוצה ד') להורדה

דילוג לתוכן