טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה – ביטוח חיים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה - ביטוח חיים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה – ביטוח חיים להדפסה

מה זה טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה - ביטוח חיים?

שם הטופס: טופס ביטוח הפניקס - טפסי תביעות פידיון - בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה - ביטוח חיים - חיסכון ארוך טווח

מטרת הטופס: בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה מהעבודה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הסוכן: שם הסוכן, מס' הסוכן, שם המפקח, מס' המפקח.
2. הודעה על עזיבת מקום עבודה: שם המעסיק, מספר תיק ניכויים, מס' קולקטיב בפניקס, שם המבוטח, ת.ז., טלפון, תאריך סיום העבודה.
3. א. עזיבה ללא זכאות לפיצויים: בקשת המעסיק להחזר רכיב הפיצויים והחתימה על פסק דין הצהרתי או אסמכתה להחזרת כספי הפיצויים.
- אסמכתה כי המעסיק זכאי לקבל חזרה את כספי הפיצויים המופקדים בקופה.
4. ב. בקשת המעסיק להחזר פיצויים מלא/חלקי: החתימה על פסק דין הצהרתי או אסמכתה להחזרת כספי הפיצויים.
- סכום הפיצויים שיוחזר למעסיק לא יעלה על הסכום ששולם ישירות לעובד על ידי המעסיק.
5. ג. אי שחרור כספי פיצויים לעובד עקב נקיטת הליך משפטי: הצהרה כי נמצא הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר הזכאות לכספי הפיצויים.

כתובת מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל:
רחבעם זאבי 2, גבעת שמואל

כתובת משרד ראשי:
דרך השלום 53, גבעתיים

אתר אינטרנט:
www.fnx.co.il

פקס:
7336948-03

דוא"ל:
SherutLife@fnx.co.il

מסמכים לשליחת ל"דוא":
fnx^u

מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל:
3455 / 7332222-03

טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה - ביטוח חיים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה - ביטוח חיים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה - ביטוח חיים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה - ביטוח חיים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

חיסכון ארוך טווח
מרכז קשרי לקוחות וקבלת קהל: 3455 / *7332222-03 ׀ רחבעם זאבי 2 ,גבעת שמואל הפניקס
משרד ראשי: דרך השלום 53 ,גבעתיים 5345433 ׀ פקס: 7336948-03
www.fnx.co.il ׀ SherutLife@fnx.co.il :מסמכים לשליחת ל"דוא
fnx^
u
חיסכון ארוך טווח
הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד
בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה
הודעה זו נמסרת ל"הפניקס פנסיה וגמל בע"מ".
פרטי הסוכן
שם הסוכן מס' הסוכן שם המפקח מס' המפקח
הודעה על עזיבת מקום עבודה
שם מעסיק מספר תיק ניכויים מס' קולקטיב בפניקס
שם המבוטח ת.ז. טלפון תאריך סיום העבודה

א. עזיבה ללא זכאות לפיצויים - בקשת המעסיק להחזר רכיב הפיצויים חובה לחתום ו/או לצרף אחד מהבאים:
הננו מצהירים כי המבוטח הפסיק עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים.
נא להחזיר לנו את הפיצויים לאחר ניכוי מס.
1 .פסק דין הצהרתי המאשר שהעובד חדל לעבוד בנסיבות שאינן
מזכות אותו בפיצויי פיטורים ושהמעסיק זכאי לקבל חזרה את
כספי הפיצויים המופקדים בקופה.
2 .אסמכתה כי כספי הפיצויים המופקדים בקופה ניתנים להחזרה
למעסיק על פי דין או בהתאם להסכם העסקה - על העובד
לחתום על סעיף ד' להלן, או לחילופין לצרף אישור להחזרת
כספי הפיצויים, חתום על ידי העובד לאחר מועד סיום העבודה.

ב. בקשת המעסיק להחזר פיצויים מלא/חלקי חובה לחתום ו/או לצרף :
הננו מצהירים כי המבוטח הפסיק עבודתו ושילמנו למבוטח ישירות את מלוא זכויות
הפיצויים המגיעות לו על פי דין.
נא לשחרר לטובת המבוטח את זכויות התגמולים ולשלם לנו את סך הפיצויים שהצטברו
בקופה.
סכום הפיצויים שיוחזר למעסיק לא יעלה על הסכום ששולם ישירות לעובד על ידי המעסיק
1 .מסמך המעיד כי שולמו למבוטח כספי הפיצויים:
תלוש שכר / טופס 161 / צילום המחאה כולל ספח.
2 .חתימת העובד על סעיף ד' להלן או אישור להחזרת כספי
הפיצויים, חתום על ידי העובד.
 הננו מצהירים כי המבוטח הפסיק עבודתו. נא לשחרר לטובת המבוטח את זכויות
התגמולים וכן את הפיצויים לפי טופס 161 ולהחזיר לנו את יתרת הפיצויים.
1 .פסק דין הצהרתי המאשר שהמעסיק זכאי לקבל חזרה חלק
מכספי הפיצויים המופקדים בקופה.
2 .אסמכתה כי חלק מכספי הפיצויים המופקדים בקופה ניתנים
להחזרה למעסיק על פי דין או בהתאם להסכם העסקה - על
העובד לחתום על סעיף ד' להלן, או לחילופין לצרף אישור
להחזרת כספי הפיצויים, חתום על ידי העובד לאחר מועד סיום
העבודה.
הפיצויים ישולמו 60 יום לאחר שתשלח הודעה למבוטח, אלא אם כן הועברה הסכמתו בכתב או הודיע על התנגדותו להחזר הפיצויים למעסיק.
ג. אי שחרור כספי פיצויים לעובד עקב נקיטת הליך משפטי )ניתן להורות לקופה בתוך ארבעה חודשים מיום העזיבה(
 הרינו להצהיר כי המבוטח הפסיק את עבודתו בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים וננקט הליך משפטי לקבלת פסק דין הצהרתי בדבר הזכאות
לכספי הפיצויים או שלילת פיצויי הפיטורים כולם או חלקם, ובהתאם לכך אין לשחרר את כספי הפיצויים למבוטח עד להכרעה שיפוטית בנושא.
מצ"ב אישור מבית הדין לעבודה המעיד על נקיטת הליך משפטי.

חתימה וחותמת המעסיק על כל ההצהרות לעיל
תאריך שם מעסיק חתימה וחותמת המעסיק

ד. הסכמת עובד להחזרת כספי פיצויים למעסיק
הריני להצהיר בזאת כי סיימתי את עבודתי אצל המעסיק: ________________________________ בתאריך: ____________________________
וכי כספי הפיצויים שהופקדו עבורי לקופה בתקופת עבודתי אצל המעסיק הנ"ל, ניתנים להחזרה  במלואם  בחלקם - בהתאם לדרישת המעסיק
תאריך שם המבוטח/העמית ת.ז. חתימת המבוטח/העמית
קוד מסמך 502
הפניקס חברה לביטוח בע"מ הפניקס חברה לביטוח בע"מ ׀ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ הפניקס פנסיה וגמל בע"מ ׀ טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד 300106332 | 21-10-01 | דף 1 מתוך 1

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה - ביטוח חיים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה – ביטוח חיים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה – ביטוח חיים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה – ביטוח חיים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה - ביטוח חיים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הפניקס » תביעות ופידיון » טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה – ביטוח חיים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להחזר כספי פיצויים למעסיק לאחר עזיבה - ביטוח חיים להורדה

דילוג לתוכן