טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות להדפסה

מה זה טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות?

שם הטופס: טופס בקשה להיתר להעסקת ילד בהופעה

מטרת הטופס: הטופס מיועד לבקשת היתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות, על פי סעיפים 4(ב) ו-27 ו' לחוק עבודת הנוער.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. סעיף א - פרטי הבקשה (סוג ההיתר המבוקש, פרטי מבקש ההיתר, פרטי מבקש תאגיד).
2. סעיף ב - פרטי הילד.
3. סעיף ג - פרטי ההופעה הציבורית / הופעת הפרסום.
4. סעיף ה - פרטי מקום ההעסקה ושעות הפעילות.
5. סעיף ו - התמורה והסכמות ההורים או האפוטרופוס.
6. סעיף ז - אישור הרופא הבודק.
7. סעיף ח - עמדת מנהל המוסד החינוכי שבו לומד הילד.

כתובת ליצירת קשר ושליחת הטופס:
משרד העבודה - מינהל הסדרה ואכיפה, חוק עבודת הנוער כנפי נשרים 5, קומת כניסה, ירושלים.
דוא"ל: Hasdara.avodatnoar@labor.gov.il
פקס: 03-7347869
טלפון: 037347926/10

זהו טופס בקשה רשמי ממשרד העבודה בישראל להיתר להעסקת ילדים בהופעות ציבוריות או פרסומות, והוא מכיל את המידע הנדרש על מבקשי ההיתר והילדים, פרטי ההופעה או הפרסום, וכלל ההגבלות והתנאים הקשורים לעסקת הילדים.

טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

משרד העבודה מינהל הסדרה ואכיפה
חוק עבודת הנוער כנפי נשרים 5 ,קומת כניסה, ירושלים
Hasdara.avodatnoar@labor.gov.il 03-7347869 – פקס, 037347926/10 – 'טל
www.labor.gov.il
)תקנה 4(א((
טופס בקשה להיתר להעסקת ילד בהופעה
לפי סעיפים 4(ב( ו-27 ו' לחוק עבודת הנוער, תשי"ג-1953
פרטי הבקשה
)א( סוג ההיתר המבוקש -  הופעה ציבורית  הופעת פרסום )נא לסמן(
)ב( פרטי מבקש ההיתר
מבקש שאינו תאגיד:
שם פרטי__________________שם משפחה_________________מס' זהות____________________
תאריך לידה________________ארץ לידה___________________שם האב ___________________
מבקש תאגיד :
1 .שם התאגיד__________________מס' רישומו במרשם המתנהל על פי דין ___________________
שם פרטי ושם משפחה של מנהל התאגיד_____________________ מס' זהות _________________
תאריך לידה_____________ ארץ לידה _______________ שם האב ______________
2 .מען מקום העסק )רחוב , מס' , ישוב ,מיקוד (___________________________________________
3 .מס' טלפון____________________ מס' טלפון נייד_______________________
מס' פקס_________________ דוא"ל_____________________
)ג( פרטי הילד
1 .שם פרטי__________________שם משפחה_________________מס' זהות __________________
2 .תאריך לידה _______________ מין ז / נ )נא לסמן( 9 ספרות
3 .כתובת )רחוב , מס' הבית , ישוב ,מיקוד ( _____________________________________
מס' הטלפון ______________
4 .שם האב _____________________ מס' זהות ______________________
5 .שם האם _____________________ מס' זהות ______________________
6 .שם האפוטרופוס )אם מונה( _____________________ מס' זהות___________________________
7 .כתובת הילד אם אינו מתגורר אצל הוריו )נא פרט( ____________________
מס' הטלפון ________________________
8 .שם המוסד החינוכי שבו לומד הילד ________________________________________________
כתובת המוסד ________________________________מס' טלפון _______________________
9.האם הוגשה בעבר בקשת היתר להעבדת הילד/ה?  כן  לא )נא לסמן(
)ד( פרטי ההופעה הציבורית / הופעת הפרסום
1.שם ההופעה / פרסום______________________________________________________
2.סוג ההופעה הציבורית )מחזה,סדרת טלוויזיה וכד' ( __________________________________
3.תפקיד הילד ______________________________________________________________
משרד העבודה מינהל הסדרה ואכיפה
חוק עבודת הנוער כנפי נשרים 5 ,קומת כניסה, ירושלים
Hasdara.avodatnoar@labor.gov.il 03-7347869 – פקס, 037347926/10 – 'טל
www.labor.gov.il

)ה( פרטי מקום ההעסקה ושעות הפעילות
1 .מקום קיום החזרות או האימון :______________________________________________
2 .מען התיאטרון )או מקום ההצגה האחר( שבו מתכוונים להציג )הרחוב ,מס' הבית ,ישוב(:
________________________________________________________________________
3 .מען האולפן או מקום עריכת הצילומים של הסרט / סדרת הטלויזיה / הפרסומת
________________________________________________________________________
4 .פרטי ההעסקה בשיעורי לימוד או אימון, בחזרות ובהופעות ) שיעורי לימוד או אימון יש לפרט אך ורק
אם הם מתנהלים מחוץ לכותלי בית הוריו של הילד(

הפעילות התקופה מיום עד יום השעות:משעה –עד שעה
א.חזרות ,אימון ולימוד
ב.הופעות

התחייבות והצהרת המבקש...
)1 )אני מצהיר ומתחייב כי הילד יועסק בהופעה )יש לסמן את התשובה הנכונה(:
] [ כעובד שכיר:חלים כל חוקי העבודה החלים על עובד שכיר.התמורה היא בעד הזמן שהילד
מקדיש להופעה ולחזרות. ביטול חזרה / הופעה על ידי אינה פוגעת בזכות הילד
לקבלת שכר בעדה.
] [ כעצמאי: התמורה היא בהתאם למוסכם ביני ובין הורי הילד , אך לא פחות משווה ערך לשכר
מינימום, בכסף או בשווה כסף. ביטול חזרה או הופעה על ידי אינה מזכה את הילד
בתשלום.
] [ כמתנדב: אין התחייבות לתמורה . אין חובה של הילד להשתתף בהופעה או בחזרות לה.
הילד לא מחויב ללוח זמנים והוא רשאי להופיע בהופעות אחרות במקביל.
)2 )אני החתום מטה מתחייב למלא אחר כל תנאי ההיתר שאקבל, הוראות החוק ותקנותיו,
לרבות מתן מידע למפקח עבודה בנוגע להעסקת הילד.
(3 (אני מסכים כי מי שהוסמך על פי החוק לתת היתר להעסקת ילד בהופעה יקבל מידע
משרד העבודה מינהל הסדרה ואכיפה
חוק עבודת הנוער כנפי נשרים 5 ,קומת כניסה, ירושלים
Hasdara.avodatnoar@labor.gov.il 03-7347869 – פקס, 037347926/10 – 'טל
www.labor.gov.il
מהמרשם הפלילי בנוגע אלי, ומרישומי תיקים פתוחים שבהם הוגש כתב אישום נגדי, לשם
החלטה בבקשתי לקבלת היתר כאמור, כמו גם לשם החלטה, אם תידרש כזו, בדבר ביטולו,
סיוגו או התלייתו של ההיתר כאמור.

תאריך _____________ שם המבקש _____________________

_____________________

חתימה
עמדת הילד
)ימולא בידי ילד שמלאו לו שש שנים לפחות(
אני_________________ מודיע כי פרטי הבקשה להיתר הוסברו לי על ידי______________________
עמדתי היא____________________________________________________________________
בקשות מיוחדות שלי____________________________________________________________
תאריך:_________________ חתימה :________________________
הסכמת ההורים או האפוטרופוס
אנו __________________________ _________________________ הוריו )או האפוטרופוס , אם
מונה ( של ____________________ מסכימים להעסקתו בידי המבקש. בהתאם לתנאים המפורטים בבקשה
ידועות לנו הוראות תקנות עבודת הנוער )העסקת ילד בהופעה או בפרסומת(, התשנ"ט-1999 ,אנו מתחייבים למלא
אחר כל תנאי ההיתר שיינתן , הוראות החוק ותקנותיו ככל שהם נוגעים לחובותינו.
במהלך השנה שקדמה להגשת בקשה זו הוגשה בקשה להיתר להעסקת הילד כן / לא )מחק את המיותר(.
שם מבקש ההיתר ______________________________
אם הוגשה בקשה , יש לציין האם ניתן ההיתר  כן / לא מספר ההיתר _________________
_____________________ __________________ _____________
תאריך חתימת האם חתימת האב
______________________
חתימת האפטורופוס )אם מונה(

אישור הרופא הבודק
אני מאשר כי ביום __________ בדקתי את הילד וקבעתי כי מבחינה רפואית הוא מתאים להעסקה אצל המבקש
בתנאים ובהגבלות אלה )אם יש(:
____________________________________________________________________________
משרד העבודה מינהל הסדרה ואכיפה
חוק עבודת הנוער כנפי נשרים 5 ,קומת כניסה, ירושלים
Hasdara.avodatnoar@labor.gov.il 03-7347869 – פקס, 037347926/10 – 'טל
www.labor.gov.il
____________________________________________________________________________
תאריך:________________שם הרופא:_________________ חתימה וחותמת : ________________

עמדת מנהל המוסד החינוכי שבו לומד הילד
עמדתי לעניין העסקת הילד אצל המבקש היא כדלקמן:
)נא ציין אם לדעתך תהיה להעסקה השפעה שלילית על הלימודים הסדירים של הילד וכן אם יש הגבלות אחרות(
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________ _______________
____________________
תאריך שם מנהל/ת בתיה"ס / הגננת חתימה+חותמת

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות

פקס: 074-7993009
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 5, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד העבודה
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד העבודה » טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להיתר להעסקת ילדים בהופעות או בפרסומות להורדה

דילוג לתוכן