טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות להדפסה

מה זה טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות?

טופס: טופס המשרד להגנת הסביבה - בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות.

מטרת הטופס: בקשה לקבלת היתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה מסוימות, לעובדי הדברה ברשות מקומית לפי סעיף 58 לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016 ולפי צו הסדרת העיסוק בהדברה תברואית (היתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה), התשע"ח-2018.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש: שם משפחה, שם פרטי, מס' תעודת זהות, תאריך לידה, כתובת, מס' טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני.
2. פרטי המדביר האחראי: שם משפחה, שם פרטי, מס' תעודת זהות, סוג רישיון מדביר, מס' רישיון מדביר, כתובת, מס' טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני.
3. פרטי הרשות המקומית: שם הרשות המקומית, כתובת מקום העבודה ברשות המקומית, רחוב, מס' בית, יישוב, מיקוד, מס' טלפון.
4. פעולות ההדברה המבוקשות בהיתר (לסמן את הפעולות המבוקשות):
- סיוע למדביר בביצוע עבודת הדברה המותרת לאותו מדביר לפי הרישיון המדביר שניתן לו לפי החוק (למעט הדברה באיוד).
- הדברה של זחלי יתושים בביוב, במתקני ביוב או בתעלות ניקוז.
- הדברה של זחלי יתושים בערוצי נחלים, באמצעות תכשירי הדברה מבוססי חיידקים מסוג בצילוס.
- הדברה של זבובים באמצעות ריסוס.
- הדברה של תהלוכן האורן באמצעות הזרקה לגזעי עצים.
- הדברה של תיקנים באמצעות פיתיונות.
- הדברה של תיקנים במתקני ביוב, באמצעות ריסוס.
- הדברה של נמלים באמצעות פיתיונות.
- הדברה של מכרסמים בשטחים ציבוריים שהרשות המקומית פועלת בהם או מחזיקה בהם, באמצעות תיבות האכלה המכילות פיתיון.
- הדברה של מכרסמים במתקני ביוב, באמצעות יישום פיתיון.
5. ניסיון: יש לסמן את שתי ההצהרות הבאות:
- הייתי עובד הדברה ברשות המקומית (שם הרשות המקומית) במשך עשר שנים לפחות עד לתאריך 2016.05.31; התחלתי לעבוד ביום (תאריך) ואני עדיין עובד ברשות המקומית כעובד הדברה.

טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס 1 – בקשה להיתר מיוחד – לעובד הדברה ברשות מקומית
לכבוד
הרשם לענייני מדבירים
המשרד להגנת הסביבה
הנדון: בקשה להיתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה מסוימות – לעובד הדברה ברשות מקומית
לפי סעיף 58 לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016 ,ולפי צו הסדרת העיסוק בהדברה תברואית
)היתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה(, התשע"ח-2018( להלן – הצו( מוגשת בזה בקשה להיתר מיוחד לביצוע פעולות
הדברה מסוימות, כמפורט להלן, לעובד הדברה ברשות מקומית –
1 .פרטי המבקש:
שם משפחה: שם פרטי:
מס' תעודת זהות:
ס"ב
תאריך לידה: שנה חודש יום
5
כתובת:
רחוב מספר
בית
ישוב מיקוד
מספר טלפון נייד:
כתובת דואר אלקטרוני:
2 .פרטי המדביר האחראי:
שם משפחה: שם פרטי:
מס' תעודת זהות:
ס"ב
סוג רישיון
מדביר:
☐ מדביר בדירות
☐ מדביר במבנים ובשטח פתוח
מס' רישיון מדביר: ☐ מדביר באיוד
כתובת:
רחוב מספר
בית
ישוב מיקוד
מספר טלפון נייד:
כתובת דואר אלקטרוני:
3 .פרטי הרשות המקומית:
שם הרשות המקומית:
עירייה / מועצה מקומית / מועצה אזורית / ועד מקומי / איגוד ערים )סמן את המתאים(2
מען מקום העבודה ברשות המקומית:
רחוב מספר
בית
ישוב מיקוד
מספר טלפון:
4 .פעולות ההדברה המבוקשות בהיתר:
)יש לסמן את כל הפעולות המבוקשות(
 סיוע למדביר בביצוע עבודת הדברה המותרת לאותו מדביר בהתאם לרישיון המדביר שניתן לו לפי החוק, למעט
הדברה באיוד, ובלבד שהמדביר המסתייע נוכח ומשגיח עליי בעת ביצוע עבודת ההדברה ונותן לי הנחיות
מתאימות לביצועה;
 הדברה של זחלי יתושים בביוב, במתקני ביוב או בתעלות ניקוז;
 הדברה של זחלי יתושים בערוצי נחלים, באמצעות תכשירי הדברה מבוססי חיידקים מסוג בצילוס;
 הדברה של זבובים באמצעות ריסוס;
 הדברה של תהלוכן האורן באמצעות הזרקה לגזעי עצים;
 הדברה של תיקנים באמצעות פיתיונות;
 הדברה של תיקנים במתקני ביוב, באמצעות ריסוס;
 הדברה של נמלים באמצעות פיתיונות;
 הדברה של מכרסמים בשטחים ציבוריים שהרשות המקומית פועלת בהם או מחזיקה בהם, באמצעות תיבות
האכלה המכילות פיתיון;
 הדברה של מכרסמים במתקני ביוב, באמצעות יישום פיתיון;

5 .ניסיון:
יש לסמן את שתי ההצהרות הבאות:

 הייתי עובד הדברה ברשות המקומית ________________ )שם הרשות המקומית( במשך עשר שנים לפחות עד
ליום 2016.05.31 ;התחלתי לעבוד ביום ___________ ואני עדיין עובד ברשות המקומית כעובד הדברה.
 עסקתי בפועל בעבודתי כעובד הדברה בפעולות ההדברה המבוקשות בטופס זה.3
6 .מצורפים לבקשה )חובה לצרף את כל המסמכים(:
 צילום תעודת זהות
 תמונת דרכון
 הצהרת המבקש, ערוכה ומלאה לפי הטופס המצורף )1.1 )וחתומה
 הצהרת המדביר המסתייע, ערוכה ומלאה לפי הטופס המצורף )2.1 )וחתומה
 אישור העסקה חתום מהרשות המקומית, הכולל תאריך תחילת עבודה
 כתב הסכמה למסירת מידע מן המרשם הפלילי, ערוך לפי הטופס המצורף )3.1 )וחתום
 אסמכתאות בדבר ניסיון המבקש בביצוע פעולות ההדברה המבוקשות בהיתר, כגון פנקס רישום של פעולות
הדברה )יומן ביצוע(, הוראות בכתב שניתנו לעובד ההדברה וכו'.

4
ט ו פ ס 1 . 1 – ה צ ה ר ת ה מ ב ק ש ה י ת ר מ י ו ח ד ל ע ו ב ד ה ד ב ר ה ב ר ש ו ת ה מ ק ו מ י ת
)יש לסמן את כל ההצהרות, למלא הפרטים ולחתום בתחתית הטופס(
אני מצהיר כי:
 ידוע לי כי איני רשאי לעסוק בהדברה כל עוד אין בידי היתר מיוחד תקף מאת הרשם, המתאים לעיסוק.
 ידוע לי כי יהיה מותר לי לבצע רק פעולות הדברה אשר יכללו בהיתר המיוחד שייתן לי הרשם, אם ייתן, ובהתאם
לתנאים שנקבעו בחוק ובצו הסדרת העיסוק בהדברה תברואית )היתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה(, התשע"ח-
.2018
 ידוע לי כי מותר לי לבצע פעולות הדברה רק במסגרת עבודתי ברשות המקומית לצורך מילוי תפקידי הרשות לפי
דין, ורק בהתאם להנחייתו של מדביר בעל רישיון מתאים לביצוע פעולת ההדברה אשר אחראי עלי מטעם הרשות
המקומית )"מדביר אחראי"(, וכי אסור לי לעבוד באופן פרטי או עצמאי.
 ידוע לי כי אסור יהיה לי לבצע פעולת הדברה בדירת מגורים, במוסדות חינוך או בסביבה הטבעית, אלא בנוכחות
מדביר )למעט הדברה בערוצי נחל באמצעות תכשיר מבוסס בצילוס(.
 ידוע לי כי פעולות הדברה שאבצע שלא בנוכחות מדביר, יבוצעו רק בהתאם לתכנית הדברה כתובה שייתן לי
המדביר האחראי לגבי כל פעולת הדברה, שבה יפורטו שם תכשיר ההדברה שייעשה בו שימוש, כמויות התכשיר
הנדרשות, אופן הביצוע ומקומות ביצוע פעולת ההדברה.
 ידוע לי כי מותר יהיה לי לבצע פעולות ההדברה באמצעות תכשיר מוכן מראש בלבד, ואסור לי לבצע פעולות
הכנה לתכשיר, כגון מיהול, ערבוב או הכנה של פיתיון. אם נדרשות פעולות הכנה, הן יבוצעו על ידי מדביר בעל
רישיון.
 ידוע לי כי אסור לי לבצע פעולת הדברה באמצעות תכשירי איבוק או שיקויים.
 ידוע לי כי חלה עלי חובה לתעד את ביצוע פעולת ההדברה ולמסור את התיעוד בחתימתי למדביר האחראי;
 הפרטים והנתונים המפורטים בבקשה להיתר מיוחד ובמסמכים המצורפים לבקשה הם מדויקים, נכונים ומלאים,
למיטב ידיעתי ואמונתי.5
 ידוע לי כי עלי לדווח לרשם בכתב על כל שינוי בפרט מן הפרטים שמסרתי בבקשתי לפי הוראות סעיפים 12 ו-
58(ד()4 )לחוק הסדרת העיסוק בהדברה תברואית, התשע"ו-2016.
תאריך: _____________ שם מלא: _______________ חתימה: _____________6
ט ו פ ס 2 . 1 – ה צ ה ר ת ה מ ד ב י ר ה א ח ר א י – ב ר ש ו ת מ ק ו מ י ת
אני ממלא הצהרה זו כחלק מבקשתו של מר/גב' ____________, ת"ז ______________, המבקש לקבל היתר מיוחד
לביצוע פעולות הדברה מסוימות )להלן – "המבקש" או "עובד ההדברה"(
ועל כן אני מצהיר כי:
1 .המבקש עובד ברשות המקומית _____________.
2 .אני עובד הרשות המקומית האמורה ואני המדביר האחראי על עובד ההדברה.
3 .המבקש יעבוד עבורי כעובד הדברה, בהתאם לתנאי ההיתר המיוחד שיקבל, ויבצע עבורי פעולות הדברה במסגרת
עבודתו לצורך מילוי תפקידי הרשות המקומית לפי דין ובהתאם לתנאי רישיון המדביר שברשותי.
4 .ידוע לי כי חובתי לתת למבקש הנחיות לביצוע עבודות ההדברה לכל עבודות ההדברה שיבצע עבורי.
5 .ידוע לי כי חובתי להכין תכנית הדברה כתובה ולתת אותה למבקש לגבי כל פעולת הדברה שתבוצע שלא בנוכחותי,
שבה יפורטו שם תכשיר ההדברה שייעשה בו שימוש, כמויות התכשיר הנדרשות, אופן הביצוע ומקומות ביצוע
פעולת ההדברה.
6 .ידוע לי כי חובתי לאפשר לעובד ההדברה לעבוד עם תכשיר מוכן מראש בלבד, או שאבצע בעצמי את כל פעולות
ההכנה הנדרשות )כגון מיהול, ערבוב או הכנה של פיתיון(.
7 .ידוע לי כי המבקש נדרש למסור לי תיעוד של ביצוע פעולות ההדברה בחתימתו, וכי עלי לאשר את פרטי הפעולה
והשלמתה בחתימתי ולשמור העתק של תכנית ההדברה ושל התיעוד האמור לתקופה של שלוש שנים לפחות.
תאריך: _____________שם מלא : ______________חתימה: ______________7
ט ו פ ס 3 . 1 – ה ס כ מ ה ל מ ס י ר ת מ י ד ע מ ה מ ר ש ם ה פ ל י ל י
אני החתום מטה, __________, מספר תעודת זהות _________, מען: רחוב ________, מס' בית ____ יישוב
__________, נותן בזה הסכמתי לכך שמשטרת ישראל תמסור מידע אודותיי מן המרשם הפלילי, לפי סעיף 6 לחוק
)להלן – חוק המרשם הפלילי(, לרשם לענייני מדבירים לפי חוק הסדרת 1 המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981
העיסוק בהדברה תברואית, תשע"ו-2016( להלן – החוק(, במסגרת בקשתי לקבלת היתר מיוחד לביצוע פעולות הדברה
לפי החוק; יובהר כי הסכמתי זו חלה גם על מסירת מידע פלילי לגורם האמור מזמן לזמן לצורך ביצוע מעקב תקופתי
אחר שינויים שחלו במידע הפלילי אודותיי.
הובהר לי בזאת כי אני זכאי על פי חוק המרשם הפלילי לעיין בתחנת משטרה ברישומים המנוהלים על שמי במאגר
המידע הפלילי, וכן כי ככל שיש לחובתי רישום פלילי, אני רשאי לצרף מידע אודות שיקומי או נסיבותיי האישיות, בכדי
שיילקחו בחשבון בעת בחינת בקשתי, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי החוק.
ידוע לי כי בהסכמתי זו, אני מוותר/ת על קבלת הודעה על מסירת המידע, וכל זאת בכפוף להוראות חוק המרשם הפלילי.
תאריך: _____________ חתימה: ______________

1
ס"ח התשמ"א, עמ' 322.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות

פקס: 02-6495892
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 7, בניין ג'נרי 2, ירושלים 9195024
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המשרד להגנת הסביבה » כללי » טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להיתר מיוחד לעובדי הדברה ברשות מקומית ולעובדי הדברה ותיקים לביצוע פעולות הדברה מסוימות להורדה

דילוג לתוכן