טופס בקשה להיתר עבודה פרטית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להיתר עבודה פרטית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להיתר עבודה פרטית להדפסה

מה זה טופס בקשה להיתר עבודה פרטית?

טופס: בקשה להיתר עבודה פרטית משרד החינוך - כללי

מטרת הטופס:
הטופס הוא בקשה לקבלת היתר לעבודה פרטית בזמן שעות העבודה הרשמיות במשרד החינוך במדינת ישראל. הטופס מכיל פרטים אישיים של העובד, פרטי המעסיק הפרטי או הנוסף, ופרטי העבודה הפרטית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם משפחה
2. שם פרטי
3. מספר הזהות
4. מחוז
5. תפקיד
6. דרגה
7. היקף המשרה
8. שם הגורם המעסיק וכתובתו
9. מקום העבודה הפרטית/נוספת
10. מספר שעות העבודה הפרטית בשבוע
11. סכום השכר או הרווח הצפוי
12. תאריך חתימת העובד
13. תיאור עיקרי של התפקידים של העובד (בחלק ב')
14. שם מנהל ביה"ס (בחלק ב')
15. תאריך חתימה של המנהל ביה"ס (בחלק ב')
16. חוות דעת הלשכה המשפטית (בחלק ד')
17. שם החותם/ת בלשכה המשפטית (בחלק ד')
18. תפקידו/ה בלשכה המשפטית (בחלק ד')
19. תאריך חתימה בלשכה המשפטית (בחלק ד')
20. מנהל המחוז או מי שיוסמך על ידו (בחלק ה')
21. שם החותם/ת במנהל המחוז או הנציב המוסמך (בחלק ה')
22. תפקידו/ה במנהל המחוז או הנציב המוסמך (בחלק ה')
23. תאריך חתימה במנהל המחוז או הנציב המוסמך (בחלק ה')

תכנים נוספים בטופס:
- הטופס מכיל הצהרה בה צוינים תנאים, סייגים ומגבלות למתן היתר לעבודה פרטית. אלו כוללים:
- העבודה הפרטית אינה קשורה לתפקידי העובד במשרד החינוך.
- העבודה הפרטית אינה תפגע ביכולת העובד לבצע את תפקידיו במשרד החינוך.
- העבודה הפרטית אינה תפגע באינטרסי של המדינה או הציבור הרחב.
- העבודה הפרטית אינה תנוגד לחוק או להוראות כלשהן.
- העבודה הפרטית לא תפגע במעמדו של העובד כעובד מדינה.
- העבודה הפרטית תתבצע לאחר שעות העבודה הרשמיות במשרד החינוך.
- אסור להשתמש בציוד וברכוש שהועמדו לרשות העובד לצורך העבודה הפרטית.
- אסור להתקשר למעביד הפרטי לאחר תום התקוף של ההיתר.
- חלוקת השעות וההכנסה מהעבודה הפרטית מוגבלים לפי התקנים וההוראות הרשמיות.

טופס בקשה להיתר עבודה פרטית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להיתר עבודה פרטית מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להיתר עבודה פרטית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להיתר עבודה פרטית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
משרד החינוך-גף כח אדם בהוראה
בקשה להיתר עבודה פרטית – לשנת הלימודים __________ בלבד
שם משפחה שם פרטי מספר הזהות

מועסק בביה"ס

מחוז תפקיד מעמד דרגה היקף המשרה :

שם הגורם המעסיק (בעבודה הפרטית/נוספת) וכתובתו מקום העבודה הפרטית/נוספת מכסת השעות הנוספות המאושרות
לחודש_________

חידוש אישור קודם

אישור חדש
פירוט תוכן העבודה הפרטית

אישור לעבודה פרטית נוספת בתקופה מקבילה

תקופת העבודה הפרטית
מתאריך______________
עד תאריך_____________
זמני ביצוע העבודה הפרטית
בימים______ בשעות____
ביום המנוחה השבועי_____

קשר ענייני או כספי בין שתי ההעסקות :

חלק א '

תוכן
הבקשה
לקבלת
היתר
ימולא ע" י
העובד ת/
מספר שעות העבודה הפרטית בשבוע __________
סכום השכר או הרווח הצפוי ___________ ₪ ברוטו

קראתי את ההצהרה אשר בגב טופס זה ואני מתחייב ת/
לפעול בהתאם לתוכנה

______________ ______________
תאריך חתימת העובד/ ת

חלק ב – '
ימולא ע" י
מנהל/ ת
ביה"ס אם
העבודה
הנוספת /
פרטית היא
בהוראה
תיאור עיקרי התפקידים של העובד/ (ת אם אין מקום צרפ/י נספח ):

______________
שם מנהל ביה"ס

_____________ ____________
תאריך חתימה

חלק ג '
*/ד"חו
החלטת
מפקח על
ביה"ס

___________ ____________
שם החותם/ת תואר המשרה

____________ ____________
תאריך חתימה

חלק ד '
חוות דעת
הלשכה
המשפטית
תמולא
במקרים
חריגים

___________ ____________
שם החותם/ת תפקידו/ ה

____________ ____________
תאריך חתימה

חלק ה '
מנהל
המחוז או
מי
שיוסמך
על ידו
**

___________ ____________
שם החותם/ת תפקידו ה/

____________ ____________
תאריך חתימה
* חוו"ד של המפקח תינתן לגבי עבודה פרטית/נוספת שלא בהוראה; החלטה של המפקח תינתן לגבי
ערעור על החלטת מנהל בי"ס על עבודה פרטית/נוספת בהוראה.

** החלטת מנהל מחוז תינתן רק כשהעבודה פרטית/נוספת איננה בהוראה .
בשעות העבודה

מחוץ לשעות העבודה
אין

יש, פרט________
לחודש לשנה חישוב אחר פרט______
מלאה חלקית ___ משרה
אני מאשר ת/ הבקשה

אינני מאשר ת/ הבקשה מהנימוקים הבאים:
אני ממליץ על אישור הבקשה

אינני ממליץ על אישור הבקשה מהנימוקים הבאים :

אני מאשר את הבקשה

אינני מאשר את הבקשה

הבקשה והפרטים תואמים את ההוראות

הבקשה והפרטים אינם תואמים את ההוראות פרט :י/

_______________________________________
אני מאשר/ת את הבקשה בהתאם לתנאים המפורטים
בהצהרה אשר בגב הטופס .
הנך רשאי/ת לעבוד עד ____________ שעות נוספות לחודש

תוקף האישור החל מיום___________ עד יום ________ __

אינני מאשר/ת את הבקשה מהנימוקים הבאים :

מדינת ישראל
משרד החינוך-גף כח אדם בהוראה
בקשה להיתר עבודה פרטית – לשנת הלימודים __________ בלבד

הצהרה

להלן עיקרי התנאים למתן היתר לעבודה פרטית
(התנאים, הסייגים והמגבלות)

.א העבודה הפרטית/ הנוספת אינה קשורה במישרין/ בעקיפין לתפקידי במשרד.

.ב העבודה הפרטית נה/ וספת אינה קשורה באופן כלשהו, כספית מסחרית ו/או עניינית, לעבודתי בבי"ס
.______________

.ג העבודה הפרטית / הנוספת לא תפגע ביכולתי לבצע את תפקידי כעובד הוראה במשרד ולא תפגע בטיב
עבודתי זו.

.ד העבודה הפרטית/ הנוספת לא תיפגע באינטרס של שירות המדינה או של הציבור הרחב.

.ה לא יהיה בעבודה פרטית/ הנוספת משום סתירה או ניגוד לחוק או להוראה כלשהם.

.ו העבודה הפרטית/ הנוספת לא תפגע במעמדי כעובד/ת מדינה וכנושא/ת תפקיד מטעם המדינה.

.ז העבודה הפרטית / הנוספת כולה תתבצע לאחר שעות העבודה שלי כעובד/ת הוראה במשרד.

.ח ידוע לי כי חל איסור להשתמש, לשם ביצוע העבודה הפרטית /הנוספת, בציוד וברכוש שהועמדו לרשותי
כעובד/ת מטעם המדינה לצורך מילוי תפקידי כעובד/ת הוראה במשרד.

.ט אני מתחייב/ת שלא להתקשר למעביד פרטי בתקופה ארוכה מתוקף ההיתר (עד שנה) ולא אקבל קביעות
(מתייחס לעובד/ת בשירות המדינה במשרה מלאה . )

.י שעות העבודה הפרטית/ הנוספת ובכלל זה העבודה בשעות נוספות במסגרת תפקידי כעובד/ת הוראה
במשרד, לא יעלו על האחוז ממכסת שעות העבודה השבועיות המתפרסם מעת לעת בתק ר"שי / בהוראות
חוזר מנכ . ל"

.יא ההכנסה מהעבודה הפרטית/ הנוספת לא תעלה על אחוז ממשכורתי החודשית הכוללת במשרד (במשרה
מלאה , ) וזאת בהתאם לאחוז המתפרסם מעת לעת בתקשי ר" / בהוראות חוזר מנכ .ל"

.יב אם אני מועסק/ת בעבודה חלקית, יחולו עליי הוראות פסקה 441.42 בתקשי . ר"

.יג ידוע לי כי ההיתר בתוקף רק בין התאריכים הנקובים באישור, כל עוד אני ממשיך/ה לכהן בתפקיד
הנוכחי. שינוי בתפקידי כעובד הוראה במשרד או שינוי בחלקיות משרתי מחייב הגשת בקשה להיתר
חדש.

הערה: אם ההצהרה מתייחסת לעובד הוראה שאיננו עובד משרד החינוך, היא
תשונה ותנקוב בשם המעסיק.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להיתר עבודה פרטית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להיתר עבודה פרטית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להיתר עבודה פרטית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להיתר עבודה פרטית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להיתר עבודה פרטית

פקס: 073-3931601
כתובת לשליחת מכתבים: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד החינוך, כללי
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החינוך » כללי » טופס בקשה להיתר עבודה פרטית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להיתר עבודה פרטית להורדה

דילוג לתוכן