טופס בקשה להכרה באבן דרך – מסלול 43 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להכרה באבן דרך - מסלול 43. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להכרה באבן דרך – מסלול 43 להדפסה

מה זה טופס בקשה להכרה באבן דרך - מסלול 43?

טופס: טופס בקשה להכרה באבן דרך - מסלול 43

מטרת הטופס:
הטופס המוצג הוא טופס בקשה להכרה באבן דרך מסלול 43 של רשות החדשנות. מטרתו היא לאפשר למשקיעים קשורים לתחום ההשקעות בתעשייה עתירת הידע להפנות בקשה לרשות על מנת לקבל אישור ותמיכה מצדה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מגיש הבקשה - פרטים אודות הגוף המוסדי המבקש, כולל שם, מספר רשם ח.פ, ומסגרת השקעה מאושרת.
2. פרטים על משקיע קשור מסוג תאגיד בנקאי - פרטים אודות התאגיד, כולל שם, מספר ח.פ, סוג התאגיד, שיעור ההחזקה של המבקש במשקיע הקשור, פרטי איש קשר, מספר טלפון, וכתובת אימייל.
3. פרטים על משקיע קשור מסוג חברה מנהלת של קבוצת פנסיה וגמל או מבטח - פרטים אודות החברה מנהלת, כולל שם, מספר ח.פ, סוג התאגיד, האם הוא נמצא בקבוצת משקיעים עם מקבל האישור, שיעור ההשתתפות המבוקש של מקבל האישור, שיעור ההשתתפות המבוקש של המשקיע הקשור, פרטי איש קשר, מספר טלפון, וכתובת אימייל.
4. הצהרות תנאי סף - מגיש הבקשה מתחייב לספק הצהרות תנאי סף בנוגע לתכנית ההשקעות שנמצאת בבקשה.
5. חתימות - הטופס דורש חתימות מגיש הבקשה ומטפקים נוספים בטופס.

נספחים:
הטופס מתייחס לנספחים שיש לצרף לבקשה, כוללים:
- תעודת התאגדות של המשקיע הקשור מהרשם הרלוונטי.
- רישיון/היתר או אישור מיחידת הרישוי של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל (עבור משקיע קשור מסוג תאגיד בנקאי).
- פירוט אחזקות המבקש במשקיע הקשור, חתום על ידי רו"ח או עו"ד (עבור משקיע קשור מסוג תאגיד בנקאי).
- רישיון/היתר מחוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (קופות גמל) של המשקיע הקשור (עבור משקיע קשור מסוג חברה מנהלת של קבוצת פנסיה וגמל או מבטח).

כל המידע והמסמכים הנדרשים יש לספק בהתאם להגיונך, ולאחר מילוי הטופס והצטרפות הנספחים, מגיש הבקשה יחתום על הטופס ויעביר אותו לרשות החדשנות לטובת ההכרה.

טופס בקשה להכרה באבן דרך - מסלול 43 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להכרה באבן דרך - מסלול 43 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להכרה באבן דרך - מסלול 43 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להכרה באבן דרך - מסלול 43 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

בקשה לאישור משקיע קשור
)43 הטבה מסלול )2021/02
הנחיות להגשת הבקשה
יש להשתמש בגרסה העדכנית של מסמך הבקשה.
יש להשתמש בגרסת מיקרוסופט אופיס 2010 ומעלה ובמחשב מבוסס 7 Windows ומעלה.
הערות
המסמך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
]ניתן להסיר את הרקע הצהוב )ההדגשה( שמציין את האזורים במסמך שהם ברי עריכה )בכל פתיחה של
המסמך([
עברית: לחץ על לשונית "סקירה" ← "הגן/הגבל עריכה" ← הסר את הסימון "סמן את האזורים
.שבאפשרותי לערוך"
English: Press "Review" → "Protect/Restrict Editing" → Uncheck "Highlight the regions I
can edit"
רשימת מסמכים שיצורפו לבקשה תחת כותרת נספחים )ר' פירוט בס' XX בנוהל מסלול 43:)
 תעודת התאגדות – המבקש יצרף את תעודת ההתאגדות של המשקיע הקשור מהרשם הרלוונטי.
 עבור משקיע קשור מסוג תאגיד בנקאי יצרף המבקש:
o רישיון/ היתר או אישור מיחידת הרישוי של הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל של התאגיד האמור
לפיו הינו "תאגיד בנקאי" או "תאגיד עזר" כהגדרתם בחוק הבנקאות )רישוי(, התשמ"א- 1981.
o פירוט אחזקות המבקש במשקיע הקשור חתום על ידי רו"ח או עו"ד.
 עבור משקיע קשור מסוג חברה מנהלת של קבוצת פנסיה וגמל או מבטח יצרף המבקש:
o אחד מבין השניים:
 רישיון/ היתר מכוח חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה-2005 של
המשקיע הקשור.
 רישיון/ היתר מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א-1981 של המשקיע
קשור.
o הצהרת המשקיע הקשור כי הוא נכלל בקבוצת המשקיעים כהגדרת מונח זה בסעיף 2.2.5.1.4.7
במסלול ההטבה של מקבל האישור חתום על ידי רו"ח או עו"ד.
o טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב של המשקיע הקשור.
o אישור ניהול חשבון עדכני של המשקיע הקשור עדכני מ3 חודשים אחרונים
)ניתן להנפיקו מאתר האינטרנט של הבנק(.
תוכן עניינים
1 .מגיש הבקשה............................................................................................................... 2
2 .פרטים על משקיע קשור מסוג תאגיד בנקאי...................................................................... 2
3 .פרטים על משקיע קשור מסוג חברה מנהלת של קבוצת פנסיה וגמל או מבטח........................ 2
2 .......................................................................................................................נספחים. 4
ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.............................................................הצהרות. 51 .מגיש הבקשה
1 שם הגוף המוסדי )המבקש( שם הגוף המוסדי
2 מספר רשם ח.פ. מספר ח.פ.
3 מסגרת השקעה מאושרת מסגרת השקעה מאושרת
4 .נספחים
פרט את רשימת המסמכים הנלווים לבקש ההצהרה
הזן טקסט כאן...
2 .פרטים על משקיע קשור מסוג תאגיד בנקאי
1 שם תאגיד שם תאגיד ההשקעה
2 מספר תאגיד )ח.פ.( מספר )ח.פ.(
3 סוג התאגיד
יש לבחור תאגיד בנקאי או תאגיד עזר
נדרש לבחור
4 שיעור ההחזקה של המבקש במשקיע
הקשור
שיעור ההחזקה
5 שם איש קשר שם איש קשר
6 מספר טלפון מספר טלפון
7 כתובת אימייל כתובת אימייל
3 .פרטים על משקיע קשור מסוג חברה מנהלת של קבוצת פנסיה וגמל או מבטח
1 שם תאגיד שם תאגיד ההשקעה
2 מספר תאגיד )ח.פ.( מספר )ח.פ.(
3 סוג התאגיד
יש לבחור חברה מנהלת של קופת גמל או
קרן פנסיה או מבטח
נדרש לבחור
4 האם הוא נמצא בקבוצת משקיעים עם
מקבל האישור )כן/לא אם כן פרט שם
הקבוצה(
כן/ לא
במידה וכן שם קבוצה
5 מהו שיעור ההשתתפות המבוקש של
מקבל האישור מסך מסגרת ההשקעות
המאושרת?
ציין שיעור השתתפות
6 מהו שיעור ההשתתפות המבוקש של
המשקיע הקשור מסך מסגרת ההשקעות
המאושרת?
ציין שיעור השתתפות
7 שם איש קשר שם איש קשר
8 מספר טלפון מספר טלפון
9 כתובת מייל כתובת אימייל5 .הצהרות וחתימות
1.5.הצהרות תנאי סף
ציין באם
כן /
פרוט לא
מגיש הבקשה מתחייב כי המשקיע הקשור לא
קיבל, לשם ביצוע תכנית ההשקעות נושא
הבקשה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או
מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא
לפי הוראות מסלול הטבה זה, למעט הטבה
לפי מסלול 40 -קידום יכולות אנליזה להשקעה
בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון.
בחר... יש להוסיף טקסט כאן
המשקיע הקשור אינו/ם בעל חשבון/נות
מוגבל/ים, ואינו/ם נמצא/ים בתהליך כינוס
נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
בחר... יש להוסיף טקסט כאן
המשקיע הקשור ובעלי השליטה בו עומדים
בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח
בתעשייה )התניית אישורים – שכר מינימום(,
התשע"א-2011.
בחר... יש להוסיף טקסט כאן
הצהרה. 5.1
הרינו להצהיר כי אנו חותמים על טופס בקשה זה לאחר שעיינו במסלול הטבה מס' 43 של
רשות החדשנות – עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע, נהלי
המסלול, בדף המסלול הייעודי באתר האינטרנט של רשות החדשנות ובמערכת החברות
המקוונת וכי המידע המופיע בבקשה זו הינו המידע המלא, הנכון והמעודכן ביותר בנושאים
הקשורים לבקשה. אנו מתחייבים להודיע לרשות החדשנות על כל מידע חדש שיגיע לידיעתנו
ואשר יהיה בו כדי להשפיע על הבקשה מכל היבט שהוא.
במידה והאמור אינו נכון - יש לפרט
חותמת או שם מודפס של המבקש מס' רישום
הזן שם הזן מס' רישום
שם מורשה
החתימה
תפקיד מס' ת.ז. תאריך חתימה
הזן שם הזן תפקיד הזן ת.ז. הזן תאריך חתימה
הזן שם הזן תפקיד הזן ת.ז. הזן תאריך חתימה
הזן שם הזן תפקיד הזן ת.ז. הזן תאריך חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להכרה באבן דרך - מסלול 43?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להכרה באבן דרך – מסלול 43, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להכרה באבן דרך – מסלול 43. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להכרה באבן דרך – מסלול 43.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להכרה באבן דרך - מסלול 43

פקס: 02-5825581
כתובת לשליחת מכתבים: דרך אגודת ספורט הפועל, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות החדשנות
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות החדשנות » טופס בקשה להכרה באבן דרך – מסלול 43

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להכרה באבן דרך - מסלול 43 להורדה

דילוג לתוכן