טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית להדפסה

מה זה טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית?

שם הטופס: בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית

מטרת הטופס:
הטופס המצורף הוא בקשה להכרה במעמד מומחה בתחום עבודה סוציאלית מצד משרד הרווחה והביטחון החברתי בישראל. הטופס מבקש מידע ותיעוד מפרטים אישיים של המועמד, פרטי לימודיו, ניסיונו בתחום, הכשרתו כמדריך, המלצות ממומחים ומדריכים בתחום, ומסמכים נוספים הנדרשים לטובת הבקשה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטים אישיים - כולל שם, כתובת, מספר תעודת זהות, נייד, דוא"ל, וכתובת מקום העבודה.

ב. לימודים - כולל פרטים אודות ההשכלה של המועמד, כמו שנתיים לימוד, שמות המוסדות ומספרי התעודות והאישורים הרלוונטיים.

ג. עבודה - פרטים אודות התפקידים והמקומות בהם עבר המועמד הדרכה בתחום המומחיות המבוקשת.

ד. קבלת הדרכה בתחום המומחיות - כולל פרטים אודות ההכשרה שקיבל המועמד, שם המדריך, היקף השעות, והקשר בין המדריך לתחום המומחיות המבוקש.

ה. המלצות - שמות שני ממליצים בעלי מומחיות בתחום המומחיות המבוקשת, ופרטי התקשרותם.

מקור: משרד הרווחה והביטחון החברתי בישראל

צילום מסך טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית טופס מקוון

טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

אגף הפרופסיה לעבודה סוציאלית
מנהל אסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה
ירמיהו, ירושלים
www.gov.il - זמין ממשל אתר | www.molsa.gov.il | hadase@molsa.gov.il
טופס א. בקשה להכרה במעמד מומחה
נא למלא את הטופס באמצעות הקלדה במחשב ולא בכתב יד
תאריך:
לכבוד
רשמת העובדים הסוציאליים והמומחיות
משרד הרווחה והביטחון החברתי
בקשה להכרה במעמד מומחה בתחום:
המועמד להכרה במומחיות מתבקש למלא את הטופס במחשב, לסרוק את המסמכים
הנדרשים ולשלוח לגב' הדס אלמליח בדואר אלקטרוני: il.gov.molsa@hadase
א. פרטים אישיים
שם משפחה שם פרטי מס' ת"ז
שנת לידה מין ]ז[ ]נ[ שם משפחה
קודם
מס' רישום בפנקס
העובדים
הסוציאליים
כתובת
מס' נייד דואר אלקטרוני
שם וכתובת מקום
העבודה
טלפון במקום
העבודה
אגף הפרופסיה לעבודה סוציאלית
מנהל אסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה
ירמיהו 39 ,ירושלים
www.gov.il - זמין ממשל אתר | www.molsa.gov.il | hadase@molsa.gov.il
ב. לימודים
השכלה
 יש לצרף עותקי תעודה או אישורים )כולל גיליון ציונים ופירוט קורסים מהתואר
השני(
מס"ד
שם
המוסד
שמות החוגים
משנת
לימוד
עד שנת
לימוד
שנת קבלת התואר התואר
1
2
3
4
5
6
השתלמויות /קורסים בתחום המומחיות
 ציין לימודים )קורסים( בתחום המומחיות המבוקשת שנלמדו גם במסגרת
התואר השני והשלישי
 תכנית מוכרת בהיקף של 28 שעות לימוד לפחות. למעט קורסים במוסדות
להשכלה גבוהה שלא יפחתו מ- 26 שעות לימוד.
 יש לצרף לכל אחד מהסעיפים צילומי תעודות או אישורים.
שם המוסד מס"ד
להשכלה
שם הקורס/
השתלמות
תעודה/אישור
)ציין מה קיים ברשותך(
מס' שעות
לימוד
תאריך
סיום
1
2
3
4
5
6
7
8
לא
רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי
סה"כ
אגף הפרופסיה לעבודה סוציאלית
מנהל אסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה
ירמיהו 39 ,ירושלים
www.gov.il - זמין ממשל אתר | www.molsa.gov.il | hadase@molsa.gov.il
ג. עבודה
 יש לצרף אישורים ממחלקת משאבי אנוש במקום העבודה. מקום אחרון יירשם
ראשון בטבלה. במקרה של שינוי היקף המשרה, באותו מקום עבודה, נא לרשום
בשורה חדשה.
מס"ד
שם מקום
העבודה
משנה עד שנה
תעודה/אישור
היקף
משרה תפקיד /תחום עיסוק
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ד. קבלת הדרכה בתחום המומחיות המבוקשת
 יש לצרף טופס למילוי מדריך )טופס מס' א.2 .בנספחים(
מס"ד הגוף בו
הודרכת
מתאריך עד
תאריך
שם
המדריך
האם
המדריך
מומחה
בתחום
הוותק
של
המדריך
בתחום
האם המדריך
מוסמך )עבר
קורס
מדריכים/ראשי
צוותים(
מס'
שעות
הדרכה
1
2
3
4
5
6
7
אגף הפרופסיה לעבודה סוציאלית
מנהל אסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה
ירמיהו 39 ,ירושלים
www.gov.il - זמין ממשל אתר | www.molsa.gov.il | hadase@molsa.gov.il
ה. המלצות
 יש לציין שמות של שני ממליצים בעלי מומחיות בתחום המבוקש, המכירים את
עבודתך שנתיים לפחות. במידה ואינם בעלי רישוי מומחה, יש לציין עובדים
סוציאליים בעלי מוניטין בתחום ולצרף קו"ח שלהם.
 יש לרשום את שמות הממליצים בצירוף כתובת דואר האלקטרוני שלהם.
 נא לציין שמות שני ממליצים השונים משמות המדריכים המופיעים בטופס
מס' א.2 .שבנספחים.
 לממליצים יישלח טופס למילוי על ידי רשם המומחיות.
מס"ד
שם נותן
ההמלצה
תפקיד
מספר רישוי
מומחה
הקשר בין נותן
ההמלצה
למועמד
כתובת דוא"ל
1
2
אנא ודא שצירפת את כל המסמכים. לצורך מעקב הנך מתבקש לסמן את הפריטים המוגשים על ידך
כדי שנוודא את קבלתם.
סמן הפריט 
טופס א'- טופס בקשה להכרה כמומחה )הטופס
הנוכחי(
תעודות השכלה
אישורי לימודים, השתלמויות וקורסים
אישורים ממקום העבודה
טופס שמולא על ידי המדריך/ה טופס מס' א.1.
יש לשלוח את הטופס ואת כל המסמכים הנלווים כקובץ אחד ולציין בשורת הנושא של המייל את
שמך המלא-בקשה למומחיות.
הצהרה:
הריני מצהיר/ה כי כל המידע המפורט לעיל נמסר בתום לב ובידי אסמכתאות מקוריות להוכחת
אמיתותם.
אגף הפרופסיה לעבודה סוציאלית
מנהל אסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה
ירמיהו 39 ,ירושלים
www.gov.il - זמין ממשל אתר | www.molsa.gov.il | hadase@molsa.gov.il
שם פרטי חתימה תאריך ההגשהנספח: טופס מס' א.2 .למילוי מדריך
פרטי המדריך
שם המדריך: ת"ז:
בעל תואר שני
/שלישי ב:
עו"ס / אחר:
עו"ס מומחה )בעל
מס' רישוי מומחיות(
שהוכר בתחום:
מס' רישוי עו"ס
מומחה )נא לא לציין
מס' רישום בפנקס(:
עיסוק: בוגר קורס
מדריכים/ראשי
צוותים )באיזו
מסגרת(:
היקף שעות
ההכשרה בקורס
מדריכים/ראשי
צוותים:
מס' שנות ניסיון
בתחום המומחיות
המבוקש של
המועמד:
מס' שנות ניסיון
בהדרכת/הוראת
עובדים, בתחום
המומחיות המבוקש
של המועמד:
פרסומים – פרט
)שתי שורות( הופעה
בכנסים, קהילות ידע
וקהילה מקצועית
)בתחום המומחיות
המבוקש(:
אישור הדרכה
הנני לאשר כי הדרכתי את עו"ס: במסגרת:
הדרכתי את העו"ס בין השנים: סה"כ שעות הדרכה:
חוות דעת על התאמת המועמד להכרה כמומחה בתחום
אגף הפרופסיה לעבודה סוציאלית
מנהל אסטרטגיה, תכנון כלכלי, מחקר ורגולציה
ירמיהו 39 ,ירושלים
www.gov.il - זמין ממשל אתר | www.molsa.gov.il | hadase@molsa.gov.il
חתימה חותמת תאריך

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד הרווחה והביטחון החברתי » כללי » טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להכרה במומחיות בעבודה סוציאלית להורדה

דילוג לתוכן