טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245) להדפסה

מה זה טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245)?

טופס: טופס רשות המיסים - בקשה להכרה כמוסד ציבורי טופס 5245

מטרת הטופס: בקשה להכרה של מוסד כמוסד ציבורי בפני רשות המיסים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. התחייבות המוסד להגשת דו"חות שנתיים לרשות המסים.
2. התחייבות לנהל את החשבונות בהתאם להוראות מס הכנסה ולהפריד בין קבלות בגין תמורה לבין קבלות בגין תרומה.
3. איסור חלוקת כספים או טובות הנאה לרבות על ידי הסבה מראש של זכות, אלא אם החלוקה היא למטרות ציבוריות.
4. איסור העברת נכסים של המוסד לעובדיו, לחבריו, לתורמים למוסד ולבני משפחתם.
5. איסור גילוי קשר עסקי בין חברי המוסד לבין המוסד.
6. איסור של משכורות לעובדים שאינן סבירות יחסית למקובל ולתרומתם למוסד.
7. איסור שכר לעובדי המוסד או מנהליו באמצעות חברת ניהול.
8. הוצאות הנהלה וכלליות יהיו סבירות ביחס למחזור.
9. במקרה של פרישה, הרכוש והנכסים יועברו לידי מוסד ציבורי אחר עפ"י החלטת רשות המיסים.
10. הכנסות משווי שכר מתנדבים יופיעו בדו"ח ההכנסות והוצאות המוסד.
11. המוסד ישלם מס על הכנסה מריבית דיבידנד וריבית צבורה.
12. יש להודיע לרשות המסים על שינויים במקום המוסד, בשם המוסד, בהרכב החברי, ועוד.
13. תרומות בשווי כסף מתקבלות ממלאי עסקים יישמעו על ידי חשבונית מכירה.
14. נדרש דו"ח הכנסות והוצאות הנהלה וכלליות לשנתיים שקדמו לשנה בה הוגשה הבקשה.
15. טבלת שכר עבודה לעובדי המוסד בעלי השכר הגבוה בשנתיים שקדמו לשנה בה מוגשת הבקשה.

טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

2
כתב התחייבות ונספחיו 3-1
אנו החתומים מטה מסכימים ומתחייבים בשמו של המוסד אותו אנו מייצגים בדין ואשר
שמו: _________________________ מספרו: _____________________
לקיים את כל האמור בכתב התחייבות זה, כאמור להלן:
1 .התחייבות המוסד
אנו מתחייבים כדלקמן:
1.1 להגיש מידי שנה דו"חות שנתיים לרשות המסים, כולל פירוט מלא של מקבלי תמיכות,
מלגות וכד', המבוססים על הנהלת פנקסי חשבונות, במועדים הקבועים בפקודת מס הכנסה
ובמתכונת כפי שיורה מנהל רשות המיסים.
2.1 לנהל את החשבונות בהתאם להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות על ידי מוסד(,
תשנ"ב-1992 ולהפריד בין קבלות בגין תמורה )מתן שירותים, השכרה, שכר לימוד, וכיוצ"ב
..( לבין קבלות בגין תרומה, שחייבות להירשם בנפרד. קבלות בגין תרומות יופקו באופן
דיגיטלי באמצעות תוכנות ייעודיות של בתי התוכנה לניהול מערכת חשבונות המופיעות
ב"מרשם תוכנות לניהול מערכת חשבונות" על פי הוראה 36 נספח ה' סעיף )ג()1 )לפי
הנחיות רשות המסים שיפורסמו מעת לעת.
3.1 לא לחלק כספים, נכסים או מוצרים בני קיימא ולא לתת טובות הנאה בכסף או בשווה כסף
בדרך כלשהיא, לרבות על ידי הסבה מראש של זכות, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא אם
החלוקה האמורה הינה לפי מטרות הציבוריות של המוסד.
4.1 לא להעביר נכסים של המוסד לעובדיו, לחבריו, לתורמים למוסד ולבני משפחתם.
5.1 לא להעסיק במוסד עובד או נותן שירותים שהוא קרוב של חבר הנהלת המוסד או של חבר
וועד או של נושא מישרה בכירה בו, אלא באישור מראש ובכתב מרשות המסים אשר יינתן
בנסיבות מיוחדות לפי שיקול דעתה.
6.1 לא יהיה קשר עסקי בין מיסדי חברי המוסד או קרוביהם לבין המוסד. אלא באישור מראש
ובכתב מרשות המיסים.
7.1 לא ישולמו לעובדים משכורות שאינן סבירות יחסית למקובל ולתרומתם למוסד.
8.1 לא ישולם שכר של עובדי המוסד או מנהליו באמצעות חברת ניהול וכן, המוסד לא ישלם
דמי ניהול למנהלי המוסד או לחברה בשליטתן.
9.1 הוצאות הנהלה וכלליות יהלמו את ההכרח המזערי לפעילות תקינה של המוסד ויהיו סבירות
ביחס למחזור
10.1 במקרה והמוסד יפורק, יועברו רכושו ונכסיו לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9(2 )
לפקודת מס הכנסה ובלבד שאף הוא מחזיק באישור לפי סעיף 46 לפקודה. בכל מקרה
הרכוש והנכסים לא יחולקו בין חבריו של המוסד המפורק או קרוביהם.
11.1 לא להחזיק כספי המוסד, אלא בפקדונות במוסדות בנקאים, באג"ח ממשלתי או בקרנות
נאמנות שרוב נכסיהן אג"ח ממשלתי.3
12.1 אם נרשם המוסד כ"עוסק מורשה" על חלק מפעילותו עפ"י סעיף 58 לחוק מס ערך מוסף או
אם היתה לו הכנסה מעסק, ינהל המוסד ספרים בנפרד, יגיש דו"ח שנתי על ההכנסות
מעסק, וישלם את המס עפ"י כל דין.
13.1 לשלם המס בגין הכנסתנו החייבת הנובעת מריבית דיבידנד או מהפרשי הצמדה שנתקבלה
מחבר בני אדם שלמוסד שליטה בו וכן מריבית צבורה עפ"י סעיף 3(ח( לפקודה.
14.1 להודיע לרשות המסים על כל שינוי שיחול בתזכיר, בתקנון, בשם המוסד, בהרכב חברי
המוסד, בהרכב נושאי תפקידי מפתח בו ועל הפסקת פעילות המוסד או פירוקו.
15.1 לא לסייע בין במישרין ובין בעקיפין לפעילות מפלגתית.
16.1 לא לתקצב או לתרום לתאגידים שאינם מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
17.1 לא לקיים פעילות ציבורית בחו"ל וכן, לא להעביר כספים לחו"ל לצורך קיום פעילות ציבורית
כזו, אלא באישור מראש ובכתב מרשות המסים אשר יינתן, במקרים נקודתיים ובנסיבות
מיוחדות לפי שיקול דעתה.
18.1 תרומות בשווה כסף המתקבלות ממלאי עסקי של עסק: המוסד ידרוש חשבונית מכירה
בהתאם להוראת סעיף 85 לפקודת מ"ה. ניתן להנפיק קבלת תרומה לתורם בגובה הסכום
הרשום בחשבונית. במידה ולא נדרשת קבלת תרומה, לא יונפק שום מסמך לתורם.
19.1 הכנסות משווי שכר מתנדבים- יצורף דוח עם פרטי המתנדבים ושעות עבודתם. שווי שכר
עבודה של מתנדב לא יעלה על שכר מינימום.
2 .הצהרה ע"י שני חברי הנהלת המוסד ובאימות חתימה ע"י עו"ד
אנו מצהירים כי כל הפרטים דלעיל והמסמכים המצורפים נכונים ומדויקים. הובהר לנו
כי סטייה כלשהי מהתחייבויותינו או שינוי כאמור לעיל עלולים להביא לביטול האישור.
_____________ ______________ ________________ ___________________
שם מס' ת.ז. תפקיד חתימה
____________ ______________ ________________ ____________________
שם מס' ת.ז. תפקיד חתימה
_____________________ __________________
תאריך חותמת המוסד
3 .אימות חתימה ע"י עו"ד

אני עו"ד______________ מספרי________________ מאשר כי בתאריך____________
הופיעו בפני, במשרדי שכתובתו____________________________________________
1 .שם_______________________ מס' ת"ז________________________
2 .שם_______________________ מס' ת"ז________________________
זיהיתי אותם על פי ת"ז, בחנתי סמכותם לחתום בשם המוסד, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם
לאמר את האמת, חתמו בפני על ההצהרה דלעיל.
חתימה4
דו"ח הכנסות והוצאות הנהלה וכלליות במוסדות ציבור
)לשנתיים שקדמו לשנה בה מוגשת הבקשה לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה( *
הסבר לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר
שנה: ____ | _____
הכנסות: |
הקצבות |
תרומות |
מכירות / מתן שירותים |
שונות |
| סה"כ הכנסות
|
הוצ' הנהלה וכלליות : |
משכורות ושכר עבודה 1|
סוציאליות ונלוות לשכר 1|
עמלות גיוס תרומות 2|
שירותים מקצועיים 3|
דמי ניהול לתאגידים
אחרים
|
צרכי משרד והדפסות 4|
דואר טלפון ותקשורת 4|
שכר דירה והחזקה 5|
אש"ל כיבודים ונסיעות 6|
החזקת כלי רכב
ושכירות
| 7
|
מסים ואגרות 8|
פחת 9|
סה"כ הוצ' הנהלה
וכלליות
|
|
נספח 15
הסברים – לדו"ח הכנסות והוצאות
מס'
סידורי
סעיף הרכב מהות והערות
1 .משכורות ושכר עבודה
סוציאליות ונלוות
לשכר ו/או קנית שירות
ניהול
• הוצאות שכר נושאי משרה במוסד )מנכ"ל, סמנכ"ל, חשב,
עובדי מנהלה וכו' )עובדים המשמשים בתפקיד ניהול
ומינהלה(.
• אין לפצל שכר של עובד וליחסו באופן חלקי לסעיפי השכר
במסגרת עלות הפעילויות, כמבצע פעילות שאיננה ניהולית
ו/או מינהלתית. עובד המוגדר כמנהל בהנהלת הגוף לא יוכל
להיות מוגדר בחלק ממשרתו כמבצע פעילות ישירה, אלא אם
כן כל משרתו הינה כמבצע פעילות ישירה.
• הוצאות שיווק, פרסום והפקת אירועים )לגיוס תורמים(. 2 .הוצאות גיוס תרומות
• הוצאות העסקת עובדים בגיוס תרומות;
• עמלות למגייסים חיצוניים )*(
• דמי ניהול וייעוץ )*(
* בכפוף להמצאת הסכם גיוס עם גורמים אלה
• שכר טרחת יועצים משפטיים: 3 .שרותים מקצועיים
• שכר טרחת רואי חשבון:
• שכר טרחת מבקר פנימי:
• הוצאות בגין ניהול חשבונות וחשבות שכר )אם מבוצע על ידי
גוף חיצוני(.
4 .צרכי משרד והדפסות,
דואר, טלפון ותקשורת
• למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות
)כדוגמת מוקדים, סניפים בהם עוסקים במישרין בביצוע
מטרות הגוף ומטלותיו(.
• הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף 5 .שכר דירה והחזקה
ולמבנים שאין מתבצעת בהם פעילות במישירין בביצוע מטרות
הגוף ומטלותיו.
6 .אש"ל, כיבודים
ונסיעות
• בארץ ובחו"ל.
7 .החזקת כלי רכב
ושכירות
• הוצאות בגין החזקת רכבים ושכירות )למעט הוצאות כאמור
בגין רכבים המשמשים את הגוף במשירין לביצוע מטרות הגוף
ומטלותיו(.
• לרבות רכבים המועמדים לנושאי משרה ועובדי מינהלה )סעיף
1 לעיל(.
• הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף 8 .מיסים ואגרות
ולמבנים שאין מתבצעת בהם פעילות במישרין לביצוע מטרות
הגוף ומטלותיו(.
• אגרות רישוי, דמי חבר )שהינם בגדר חובה(, דמי ביול
מסמכים.
• הוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי, מכונות וציוד שיפורים 9 .פחת
והתאמות במבנה/ במושכר כלי רכב )סעיף 7 לעיל( למעט
הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות ולרבות
הוצאות כאמור שאינן ניתנות לייחוס במישרין לביצוע מטרות
הגוף ומטלותיו.
נספח 46
טבלת שכר עבודה ל – 5 בעלי השכר הגבוה
)לשנתיים ולשנה שקדמו לשנה בה מוגשת הבקשה לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה(
מס'
סידורי
שם ת.ז. תפקיד שנת ______
שכ"ע
והוצאות
נלוות
שנת _______
שכ"ע והוצאות
נלוות
.1
.2
.3
.4
.5
פרוט תנאי פרישה לנ"ל:
פרוט תחומי הפעילות של המוסד הציבורי בשנה האחרונה:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
נספח 2
נספח 3

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245)

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להכרה כמוסד ציבורי (טופס 5245) להורדה

דילוג לתוכן