טופס בקשה להנחה בארנונה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להנחה בארנונה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להנחה בארנונה להדפסה

מה זה טופס בקשה להנחה בארנונה?

שם הטופס: טופס בקשה להנחה בארנונה - מועצה אזורית מבואות החרמון

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת הנחה מתשלום הארנונה (ארנונה כללית) לדירת מגורים לשנת הכספים 2023.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים של המבקש, כולל שם משפחה, שם פרטי, תעודת זהות, תאריך לידה, מגדר, מצב משפחתי, ומספר בית.
2. מידע אודות דירת המגורים כגון שאלה האם יש דירת מגורים נוספת.
3. מידע אודות המצב הכלכלי של המבקש, כולל מקורות הכנסה.

פרטי המסמך:
- מועצה אזורית מבואות החרמון
- מחלקת גביה
- תקנות 2(8), 4 ו-19(04-6818040/1)
- טלפון: 04-6818040/1
- פקס: 04-6818056
- כתובת דוא"ל: Gviya@mvhr.org.il

סיבות להגשת הבקשה:
- סיבה אישית או כלכלית שמזכה את המבקש לקבל הנחה בתשלום הארנונה, על פי התקנות הרלוונטיות.

הוראות למילוי:
- הטופס מחייב מילוי מלא של פרטי המבקש, מידע אודות דירת המגורים, ומידע כלכלי על מקורות הכנסה.
- יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הזכאות.
- בקשות שיחסרו בהן אישורים לא יטופלו.
- במידה והמבקש מחייב אישור רפואי לפי הטופס, יש להוסיף את האישור הרפואי.

שים לב: הטופס מכיל מספר סעיפים שיש למלא רק אם הם רלוונטיים למקרה המבקש.

טופס בקשה להנחה בארנונה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להנחה בארנונה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להנחה בארנונה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להנחה בארנונה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מועצה אזורית מבואות החרמון
מחלקת גביה (תקנות 2( 8( )ב(, 4 ו- 19(
04-6818040/1 טלפון
פקס 6818056-04 בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
לדירת מגורים לשנת הכספים 2023 2018 מספר משלם
פרטי המבקש )מי שמחזיק בדירה( לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחות מארנונה(, התשנ"ג 1993.
שם משפחה
שנה חודש יום זכר רווק גרוש
נקבה נשוי אלמן
מספר בית
אם בבעלותך דירת מגורים נוספת? כן לא (סמן בעיגול)
לתשומת ליבך: בטופס מוגדרות לנוחיותך 12 סיבות בגינן ניתן להגיש הבקשה.
נא סמן X במשבצת המתאימה לסיבת הגשת הבקשה, והשלם הפרטים החסרים.
1 מצב כלכלי )שכיר/ עצמאי יש למלא טבלאות א ו- ב להלן,(
(א) הצהרה על המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם לחודשים אוקטובר עד דצמבר / ינואר עד דצמבר 2022
שם פרטי מקום העבודה/לימודים
1 המבקש/ת
2 בן/בת זוג
3
4
5
6
7
8
9
10
שים לב: שכיר - יצרף תלושי משכורת לחודשים אוקטובר,נובמבר ודצמבר 2022 נא סמן X במשבצת המתאימה
או יצרף תלושי משכורת של חודשים ינואר-דצמבר 2022 / טופס 106 לשנת 2022 נא סמן X במשבצת המתאימה
עצמאי - יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו.
* מתגוררים:יש לרשום את כל הנפשות המתגוררות בנכס גם אם אין להם הכנסות.
* הכנסות: : המחזיק יצרף אישורי הכנסה כנדרש להוכחות הזכאות.בקשות שיחסרו בהם אישורים-לא יטופלו.
(ב) מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף )א( לעיל יש לציין ממוצע חודשי לחודשים אוקטובר עד דצמבר / ינואר עד דצמבר 2022
(אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומה)
מקור סכום בש"ח מקור סכום בש"ח
1 ביטוח לאומי 8 תמיכת צה"ל
2 מענק זקנה 9 קצבת תשלומים מחו"ל
3 פנסיה ממקום העבודה 10 פיצויים
4 קצבת שארים 11 הבטחת הכנסה
5 קצבת נכות 12 השלמת הכנסה
6 שכר דירה * 13 תמיכות
7 מילגות 14 אחר
* אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש )אם יש( בהכנסה בלבד. המשך מעבר לדף
מספר זהות
לשימוש
שם פרטי תאריך לידה המין המצב האישי
ה מ ע ן
שם האב
שם משפחה תעודת זהות העיסוק
ש ם ה י ש ו ב ב י ת פלאפון
Gviya@mvhr.org.il :מייל
ממוצעת
הרשות
הכנסה
חודשית ברוטו
מ ס פ ר י ט ל פ ו ן
עבודה
קרבההמשך - דף מס' 2
הריני מצהיר כי אני:
2 בעל נכות רפואית
(זכאי להנחה ע"י סעיף זה מי שדרגת נכותו הרפואית המוכחת היא בשיעור של 90 אחוזים ומעלה)
3 נכה המקבל תגמול כאסיר ציון - לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, התשנ"ב 1992( להלן - חוק אסירי ציון(.
4 בן משפחה של הרוג מלכות כמשמעותו בחוק אסירי ציון.
5 עוור בעל תעודת עוור לפי חוק שרותי הסעד, התשכ"ח - 1968.
6 עולה לפי חוק השבות, תש"י - 1950 ,תאריך רישום כעולה במירשם האוכלוסין שנה חודש יום
7 נכה הזכאי לתגמולים - לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל - 1970.
8 הורה יחיד" כמשמעו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב - 1992.
9 בן 65 או אשה בת 60 המקבל/ת קצבת זקנה או קצבת שארים ו ואיןאיןבבעבלעולותיתידידרירההנונוספספת.ת.
10 בן 65 או אשה בת 60 המקבל/ת קצבת זקנה או קצבת שארים בצירוף גימלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי
ואין בבעלותי דירה נוספת.
11 נכה הזכאי לקיצבה חודשית מלאה - כמשמעותה בסעיף 127 לחוק ביטוח לאומי, ודרגת אי כושר השתכרותי מ- 75
אחוזים ומעלה.
12 זכאי לגימלה/תשלום לפי:
חוק הבטחת הכנסה התשמ"א - 1980 בסך ש"ח לחודש.
להבטחת הכנסת מינימום, מהמשרד לענייני דתות בסך ש"ח לחודש.
חוק המזונות )הבטחת תשלום( תשל"ב - 1972 ,בסך ש"ח לחודש.
גימלת סיעוד, לפי פרק ו לחוק הביטוח הלאומי, בסך ש"ח לחודש.
13 זכאי לקצבת ילד נכה.
14 אחר
הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהו מהפרטים שהתבקשתי למלא.
תאריך_______________חתימת המבקש___________________
הנחיות: 1 יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הזכאות, בקשות ללא אישורים מתאימים - לא יטופלו.
2 בקשה להנחות ע"פ סעיפים 2 ו- 9 לעיל ימולאו רק אם לא ניתנה ההנחה ישירות ע"י הרשות המקומית,
או אם חלה טעות בשיעור ההנחה בהודעה לתשלום הארנונה.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
לשימוש הרשות
אני הח"מ מצהיר בזה כי בדקתי את הבקשה והמסמכים
1 המצורפים.
2
3 להלן המלצתי:
4
לדחות את הבקשה
לאשר הנחה בשיעור % ___________
לתקופה מתאריך ___________ עד תאריך___________
אישור דחייה אחר_________ לפי סיבה מס' _____________ קוד הנחה ___________
הערות: ___________________________________________ הערות: _____________________________________
____________________________________________ _________________________________________________
תאריך חתימה תאריך שם תפקיד חתימה
3 .אישור הבקשה ע"י הממונה
שם תפקיד
מקור המסמך
בתוקף עד
תאריך
מס'
סידורי
המסמך
מס'
דפים
מתאריך
בדיקת הבקשה ואישורה
1 .מסמכים מצורפים 2 .הצהרת הפקיד הבודק
סעיף רפואי אחוז נכות הרשות הרפואית

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להנחה בארנונה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להנחה בארנונה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להנחה בארנונה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להנחה בארנונה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להנחה בארנונה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להנחה בארנונה להורדה

דילוג לתוכן