טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה להדפסה

מה זה טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה?

שם הטופס: טופס מועצה מקומית אבן יהודה - מחלקת גביה - בקשה להנחה בתשלום ארנונה: טופס 1

תוכן הטופס: הטופס הוא בקשה להנחה בתשלום ארנונה (קרנונה) לדירת מגורים. הטופס מיועד לתושבים המבקשים לקבל הנחה ממס הארנונה הכללית לדירה שבבעלותם.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש (מי שמחזיק בדירה): מספר זהות, שם משפחה, שם פרטי, שם האב, תאריך לידה, מין, מצב האישי, כתובת מגורים, טלפון, נתוני דירות נוספות (אם יש), גיל, מספר זהות, העיסוק וההכנסה החודשית.

2. 12 סיבות לקבלת הנחה מתשלום ארנונה: הבקשה דורשת לציין את הסיבה מתוך 12 אפשרויות המוצעות, או לציין פרטים של סיבה אחרת.

3. סעיפים 2-9: בסעיפים אלו יש לסמן X בסיבות המתאימות לפי הזכאות של המבקש.

4. סעיף 10: במידה והמבקש הוא אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה או שאירים, יש לסמן כפי ההגדרה בטופס.

5. סעיף 11: במידה והמבקש הוא נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה, יש לסמן כפי ההגדרה בטופס.

6. סעיפים 12-13: עבור מבקשים שנדרש לסמן את הסעיף המתאים על פי ההגדרה.

7. נימוקי ההחלטה: סעיף לחתימת הפקיד הבודק ואישור הבקשה.

מטרת הטופס: מטרת הטופס היא לאפשר לתושבים להגיש בקשה להנחה בתשלום ארנונה עבור דירת מגורים, על פי ההגדרות השונות של סעיפים בטופס, ובהתאם לזכאותם. הטופס מאפשר למערכת המועצה לקבוע את ההנחה המתאימה לפי המידע המסופק.

טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס 1
(19 ו - 4 ,(ב )(2)8 תקנות (
המועצה המקומית קריית טבעון
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית
לדירת מגורים לשנת הכספים _______
לפי תקנות חוק ההסדרים במשק ( המדינה הנחות מארנונה), התנש "ג 1993 .
פרטי המבקש (מי שמחזיק בדירה)
מספר זהות שם משפחה השם הפרטי שם האב תאריך הלידה המין המצב האישי
שנה חודש יום □ זכר □ רווק □ גרוש
□ נשוי □ אלמן □ נקבה

המען טלפון
הישוב הרחוב מספר הבית מספר הגוש מספר החלקה מס תת- חלקה בית עבודה

האם בבעלותך דירת מגורים נוספת? □ כן □לא

לתשומת לבך: בטופס מוגדרות לנוחיותך 12 סיבות בגינן ניתן להגיש הבקשה.
נא סמן X במשבצת המתאימה לסיבת הגשת הבקשה, והשלם הפרטים החסרים.
□1 . מבחן הכנסה/אזרח ותיק (שכיר/ עצמאי יש למלא טבלאות א ו-ב להלן).
(א). הצהרת המחזיק והמתגוררים איתו בדירה והכנסותיהם ב 3 החודשים האחרונים של שנה קודמת.
קרבה שם משפחה השם הפרטי גיל מספר זהות העיסוק מקום עבודה הכנסה חודשית
ברוטו ממוצעת
1 המבקש/ת
2 בן/בת הזוג
3
4
5
6
7
8
9
10
שים לב: שכיר – יצרף תלושי משכורת של חודשים אחרונים אוקטובר, נובמבר, דצמבר של השנה הקודמת.
עצמאי – יצרף שומת הכנסה שנתית אחרונה שבידו
סה"כ

הדוהי ןבא(ב) מקורות הכנסה נוספים של המנויים בסעיף (א) לעיל יש לציין ממוצע חודשי של 3 החודשים האחרונים לשנת הכספים
הקודמת (אין למלא אותן הכנסות שנכללו בהודעת השומא)
מקור סכום בש"ח מקור סכום בש"ח
1 ביטוח לאומי 8 תמיכת צה"ל
2 מענק זקנה 9 קצבת תשלומים מחו"ל
3 פנסיה ממקום העבודה 10 פיצויים
4 קצבת שארים 11 הבטחת הכנסה
5 קצבת נכות 12 השלמת הכנסה
6 *שכר דירה 13 תמיכות
7 מלגות 14 אחר
סה"כ
* אם השכרת דירת מגורים ושכרת דירה אחרת למגוריך יש לציין ההפרש (אם יש) בהכנסה בלבד.
הריני מצהיר כי אני:
□2 .בעל נכות רפואית
(זכאי להנחה ע"י סעיף זה
מי שדרגת נכותו הרפואית המוכחת היא בשיעור של 90 אחוזים ומעלה)
□3 .נכה המקבל תגמול כאסיר ציון – לפי חוק התגמולים לאסירי ציון ובני משפחותיהם, התשנ"ב – 1992) להלן- חוק אסירי ציון).
□4 .בן משפחה של הרוג מלכות כמשמעותו בחוק אסירי ציון.
□5 .עיוור בעל תעודת עיוור לפי חוק שרותי הסעד, התשכ"ח – 1968 .
□6 .עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950 .תאריך רישום כעולה במרשם האוכלוסין

□7 .נכה הזכאי לתגמולים – לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970 .
□8" .הורה יחיד" כמשמעותו בחוק משפחות חד הוריות, התשנ"ב- 1992 .
□9 .אזרח ותיק המקבל/ת קצבת זקנה או קצבת שאירים ואין בבעלותי דירה נוספת.
בבעלותי דירה נוספת. □10 .בן 65 או אשה בת 60 המקבל/ת קצבת זקנה או קצבת שאירים בצרוף גמלת הבטחת הכנסה מהמוסד לביטוח לאומי ואין
ומעלה. □11 .נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה – כמשמעותה בסעיף 127 לו לחוק ביטוח לאומי, ודרגת אי כושר השתכרותי מ- 75 אחוזים
□12 .הנחה לפי חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים.
הריני מצהיר בזה כי כל הפרטים הרשומים לעיל הם נכונים, וכי לא העלמתי פרט כלשהוא מהפרטים שהתבקשתי למלא □ גמלת סיעוד, לפי פרק ו' לחוק הביטוח הלאומי בסך ______ ₪ לחודש □13 .זכאי לגמלה/ תשלום לפי:
תאריך ________________ חתימת המבקש _______________
הנחיות: 1 .יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הזכאות. בקשות ללא אישורים מתאימים – לא יטופלו.
2 .בקשה להנחות לפי סעיפים 12-9 לעיל ימולאו רק אם לא ניתנה ההנחה ישירות ע"י הרשות המקומית או אם
חלה טעות בשיעור ההנחה בהודעה לתשלום הארנונה, לגבי אלה אין צורך בצירוף אישורים.
לשימוש המשרד

חתימת הפקיד ______________

אישור הבקשה פרטי המאשר
נימוקי ההחלטה שם משפחה שם פרטי
□ דחייה

חתימה □ אישור
סעיף רפואי אחוז נכות הרשות הרפואית

שנה חודש יום

בדיקת הבקשה פרטי פקיד בודק
הנימוק מספר
מסמכים מצורפים תאריך שם משפחה השם הפרטיקרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בשרון » מועצה מקומית אבן יהודה » מחלקת גביה » טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להנחה בתשלום ארנונה להורדה

דילוג לתוכן