טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות להדפסה

מה זה טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות?

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות

מטרת הטופס: בקשה ממעמית להעברת כספים מחשבונה בקופת הגמל המעבירה לקופת גמל אחרת.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מספר הקופה המעבירה ושם הקופה המקבלת.
2. פרטי העמית שמבקש להעביר את הכספים, כולל כתובת ומספר תעודת הזהות.
3. מסלול ההשקעה או רכיבי החשבון שבהם מעוניין העמית להעביר את הכספים, כולל האחזקה באחוזים או בסכום מסוים.
4. תאריך העברה מבוקש.
5. הסכמת העמית לגישה לפרטיו על ידי הקופה המקבלת.
6. הצהרה שאין חובות פתחים על החשבון ואין קצבת נכות או קצבת זקנה בתקופת הבקשה.

מסמך זה מתאר את הפרטים הדרושים להעברת כספים בין קופות גמל ומחייב את המוסר את הבקשה לספק את המידע הדרוש לתהליך זה.

טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ / מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
16/2/2023 :עדכון תאריך
3104
קרנות השתלמות בבנק לאומי:
קופה מספר מ“ה שם הקופה ח"ן אחוז
 286 אומגה קרן השתלמות מסלול כללי 29617361-800-10___%
 1445 אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח 29617459-800-10___%
 1446 אומגה קרן השתלמות מסלול מניות 29617557-800-10___%
 9802 אומגה קרן השתלמות אג"ח עד %15 מניות 29617655-800-10___%
 9803 אומגה קרן השתלמות אג"ח עד %25 מניות 29617753-800-10___%
___% 10-800-218554/87 מניות מדדי השתלמות קרן אומגה 14418 
סה“כ %100
בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות )עמית עצמאי/ עמית שכיר(
א. לכבוד הקופה המעבירה
שם קופת הגמל המעבירה )להלן: הקופה המעבירה( שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה מס׳ הקופה במס הכנסה
מעמד העמית בקופת הגמל המעבירה: �עמית פעיל �עמית לא פעיל
ב. מאת העמית בקופה המעבירה
שם העמית מס׳ תעודת זהות מלא כתובת מס׳ חשבון העמית
ד. שם הקופה המבוקשת, המסלול ומס‘ האישור נא סמן ב -x את המסלול הנבחר )סימון מסלול ללא ציון שיעור האחזקה בו, ייחשב כהוראה לאחזקת %100 מנכסי העמית במסלול המסומן(
ה. מספר חשבון העמית בקופה המקבלת:
ו. הנדון: בקשה להעברת כספים לקופה המקבלת
מצ“ב בקשתו של העמית להעברת כספים מחשבונו אצלכם, כמפורט להלן. בהמשך לבקשה, אנו מתחייבים בזאת בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את כספי העמית. לכל מונח במסמך זה תהא המשמעות
הנודעת לו בתקנות, אלא אם כן נקבע בו במפורש אחרת.
בקשת העברה
1 .אני מבקש להעביר מחשבוני בקופה המעבירה את:
� מלוא הסכום / � %_____________ / � _____________ ₪ � מתוך הכספים שהופקדו עד יום______________/ � החל מיום______________.
שנצברו לזכותי: � בכל מרכיבי החשבון /� רכיב פיצויים / � רכיב תגמולים
במסלול השקעה: � בכל מסלולי ההשקעה /�במסלול ______________ מ"ה________________.
לידיעתך, ברירת המחדל להעברת הכספים במידה שלא ציינת את סך היתרה שתועבר לקופה המקבלת, מרכיבי החשבון שמהם יועברו הכספים או את מסלולי ההשקעה שמהם תרצה להעביר את
הכספים, היא העברת מלוא הכספים שנצברו בחשבונך בקופה המעבירה, בכל מרכיבי החשבון ובכל מסלולי ההשקעה.
2 .אני נותן בזה את הסכמתי לכך שתמסרו את כל הפרטים, הנתונים והמסמכים שיש לכם לגביי, ונדרשים לפי הוראות הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר לפי סעיף 23(ד( לחוק הפיקוח
על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס“ה-2005 ,לקופה המקבלת.
3 .ידוע לי כי החל במועד הקובע ואילך תהיו פטורים מלשלם לי כל תשלום שהוא, לרבות בשל חבות ביטוחית, הנובע מהכספים שהועברו לקופה המקבלת.
4 .אני מצהיר, כי למיטב ידיעתי, במועד חתימתי על בקשת העברה זו מתקיימים ביחס לחשבוני בקופה המעבירה כל התנאים המפורטים להלן:
 לא קיים צו עיקול או שיעבוד שנעשה כדין על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;
 לא קיימת בחשבוני יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
 לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה.
 לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שטרם פקעה.
ידוע לי כי ככל שמתקיימים לגביי במועד חתימתי על בקשת העברה זו ועד למועד ההעברה אחד מהתנאים האמורים, תבוטל בקשת ההעברה ולא תבוצע העברת כספים לקופה המקבלת.
5 .חתימתי על בקשה זו נעשית לאחר שקראתי אותה בעיון ותוכנה הוסבר לי היטב, ולאחר ששקלתי את האמור בה וגמרתי אומר להתחייב בה.
ולראיה באתי על החתום:
תאריך חתימת העמית
עמית נתון לאפוטרופוסות- שם האפוטרופוס וחתימתו
 

לידיעתך, בקשת העברה זו ניתנת לביטול ובלבד שהכספים טרם הועברו, ביטול ייעשה על-ידי חתימה על טופס הודעת ביטול והעברתו לקופה המעבירה )הקופה ממנה מועברים
הכספים(. העברת הטופס אפשרית, בין היתר, בפקס, בדואר או בדוא“ל.
ז. לגבי עמית-פעיל בלבד
ידוע לי כי בקשתי האמורה מותנית בכך שלא יחלפו למעלה מ-120 ימים ממועד הגשת הבקשה ועד למועד שבו יופקדו בשלי לראשונה בקופה המקבלת כספים, אלא אם כן אודיע לגוף המנהל של
הקופה המקבלת כי לא יופקדו בשלי כספים בקופה המקבלת, בתוך התקופה האמורה. כמו כן ידוע לי כי אם אודיע כאמור, איחשב לעניין המועד הקובע כעמית לא פעיל.
� אני מבקש כבר עכשיו להודיע כי לא יופקדו בשלי כספים לקופה המקבלת בתוך 120 ימים ממועד חתימתי על בקשה זו.
חתימת העמית
עמית נתון לאפוטרופוסות- שם האפוטרופוס וחתימתו
חתימה וחותמת הקופה המקבלת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע“מ

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » גמל והשתלמות » טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להעברת כספים לאומגה קרן השתלמות להורדה

דילוג לתוכן