טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172 להדפסה

מה זה טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172?

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - גמל והשתלמות - בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת העברת כסף ממסלולי חסמים קודמים למסלולים החדשים שנבחרו. המטרה היא לבקש את ההעברה של חסמים ממסלולי גמל והשתלמות למסלולים חדשים באמצעות הציון של המסלולים והקופות הרצויים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. מידע אישי כולל שם, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון ודוא"ל.
2. בחירת מסלול חדש מתוך הרשימה הנתונה עם הציון של מסלול וקופת הגמל המעבירה.
3. סימון של המסלולים הנבחרים והציון של המסכום שיש להעביר לכל מסלול.
4. הצהרות שונות, כולל הצהרה על חובות קיימות, אי התחלת קבלת קצבת זקנה, ובקשה לקבלת קצבת נכות או הסרת הפקעה.
5. פרטים נוספים, כולל פרטי עסקה, סכומים ופרטי חשבון בנק.

הטופס מעודכן גם בתאריכים שונים בהתאם לשונות במצב הפיננסי של המבקש.

טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

� �
� � � � �
� � �
� �
3172
23/5/2023 :עדכון תאריך
םיפסת כרעבהה לשקב
ןוכסיחל למת גפוקם ליפסת כרעבהה לשקב / תימעת )ומלתשן הרק - תימו עי אאמצע - ריכש (
הריבעמה הפוקד הובכ. לא
שם קופת הגמל המעבירה )להלן: הקופה המעבירה( שם הגוף המנהל של קופת הגמל המעבירה מס׳ הקופה במס הכנסה
ב. מאת העמית בקופה המעבירה
מס׳ תעודת זהות מלא בתוכת תימען הובש׳ חסמ
� ליעת פימע � ליעא פת לימע
שם העמית
:הריבעמל המגת הפוקת בימעד המעמ
ג. שם הקופה המבוקשת, המסלול ומס‘ האישור נא סמן ב-x את המסלול הנבחר )סימון מסלול ללא ציון שיעור האחזקה בו, ייחשב כהוראה לאחזקת %100 מנכסי העמית במסלול המסומן(
תפוק למג קנב- ימאול ימואק לנת - בומלתשת הונרק
“המ הפוקם הש ח-ן ורשיע הקזחא “המ הפוקם הש ןח- הזקחר אועיש
_____ % 10-800-215263/13 מרונמ היחטבה שומלתשם ללקת קווטי רצח 1114  _____% 10-800-296188/48 50 מרונמ תיחטבה וילוגמם לייוציפם - עבם דני 9793 
_____ % 10-800-215074/16 מרונמ היחטבה מומלתשם אולסת גל"מ ישמח לארשלת 1408  _____% 10-800-296183/58 50-60 מרונמ תיחטבה וילוגמם לייוציפם - ניבם 9792 
_____ % 10-800-299618/34 תונימ 20% מרונמ היחטבה אומלתשם גת"ע דח 9662  _____% 10-800-296189/46 העלמו 60 מרונמ תיחטבה וילוגמם לייוציפם - ניבם 9794 
 1343 רצח קווי טלקם שייוציפם וילוגמם תיחטבה מרונמ 52/296186-800-10 _____%  828 יללל כולסת מומלתשם היחטבה מרונמ 06/214904-800-10_____ %
 1344 לארשלת ישמח מ"גם אייוציפם וילוגמם תיחטבה מרונמ 50/296187-800-10 _____%  1256 תוניל מולסת מומלתשם היחטבה מרונמ 05/214913-800-10_____ %
 9795 הכלל הולסם מייוציפם וילוגמם תיחטבה מרונמ 61/296190-800-10 _____%  1409 ל"ות חוניל מולסת מומלתשם היחטבה מרונמ 14/215075-800-10_____ %
 1147 דח ע"גם אייוציפם וילוגמם תיחטבה מרונמ %10 תונימ 54/296185-800-10 _____%  11408 יללכי -ביסאת פולמתשם היחטבה מרונמ 96/216367-800-10_____ %
 1364 תוניל מולסם מייוציפם וילוגמם תיחטבה מרונמ 56/296184-800-10 _____%  11409 דח ע"גי אדדמי -ביסאת פולמתשם היחטבה מרונמ %15 תויני מדדמ 94/216368-800-10_____ %
_____ % 10-800-215254/14 מרונמ היחטבה חומלתשם ות"ל 13357  _____% 10-800-296004/84 מרונמ תיחטבה וילוגמם חייוציפם ום"ל 13355 
 13356 יביסאל - פ"ות חוניי מדדם מייוציפם וילוגמם תיחטבה מרונמ 82/296005-800-10 _____%  13869 הכלת הולמתשם היחטבה מרונמ 10/215256-800-10_____ %
_____ % 10-800-215258/06 S&P 500 מרונמ היחטבה מולמתשם מקחת דדה 13873  _____% 10-800-215259/04 S&P 500 מרונמ תיחטבה וילוגמם מייוציפם מקחם דדה 13946 
 14271 ריחב סלושם מייוציפם וילוגמם תיחטבה מרונמ 49/296490-800-10 _____%  14676 יביסאת פויני מדדת מולמתשם היחטבה מרונמ 97/218353-800-10_____ %
 14272 שים גמידדב מקום עייוציפם וילוגמם תיחטבה מרונמ 29649343-800-10 _____% סה כ“ %100
_____% 10-800-218347/92 תומקיי לוסלמ 14351 
 14679 יביסאח פ"גי אדדם מייוציפם וילוגמם תיחטבה מרונמ 96/218345-800-10_____%
100% 10-800-296448/48 מרונמ איחטבה כימם יללר 260 
100% 10-800-296455/51 ' מרונמ ייחטבה דתום ר 119 
סה כ“ %100
לתבקמה הפוקת בימען הובשר חפס. מד :
לתבקמה הפוקם ליפסת כרבעה להשק: בןודנ. הה
מצ“ םכלצאוונבשחמםיפסכתברעהלתימעהלשותקשבב , ןהללטורפמכ . הקשבלךשבהמ , תאזבםיבייתחמונא ותבייתחבה תאלקבלתרזוחיתלב תימעהיפכס . כלל אהתהזךמסמבחונמ ותעשמהמ
תחרש אורפמו בע בקבן נם כא אל, אותקנו בתת לעדונה .
הרבעת השקב
1 תה אריבעה המפוקוני בבשחר מיבעהקש לבני מ. א :
� ם /וכסא הולמ �%____________ / �____________ ₪ � םוד ידו עקפוהם שיפוך הכסתמ _____________/� לחה םוימ _____________.
יותכזברו לצנש : � ן /ובשחי הביכרכל מב � ם /ייוציב פיכר � םולימגב תיכר
העקשול הלסמב : � ה /עקשהולי הלסכל מב � לולסמב _____________ מ"ה______________.
ךתעידלי , תריבר לדחהמ תברעהל םיפסהכ הדימב אלש תנייצ תא ךס הרתיה ברועתש הפוקל תלקבהמ , יביכרמ ןובשחה םהשמ ברוועי םיפסהכ וא תא ולילסמ העקשהה םהשמ הצרת ריבעהל תא
ה.עקשהולי הלסכל מבן וובשחי הביכרכל מ, בהריבעה המפוקך בונבשחברו בצנם שיפא הכסולת מברעא הי, הםיפסהכ
2 .ניא ןותנ הזב תא יתמכסה כךל רוסמתש כל תא םיטרפה , םוניתנה םיכמסוהמ שיש םכל ייבגל , םישרדונ יפל ותאורה הונמהמ לע קוש ןוהה , חוטיב ןוכסחו דרשמב רצואה יפל ףיעס 23(ד( וקחל חקויהפ
למות גפוקם )ייסננים פירותיל שע ( סשת, ה “ה-2005 תלקבה המפוק, ל .
3 תלקבה המפוקברו לועהם שיפהכסע מבונ, התיחוטיות בבל חשות בברא, לוהם שולשם לי כל תללשם מיורטו פיהך תליאע ובוקד הועמל בחי הדוע לי כ. י .
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
2000 5213603 גן רמ, ת 3507 .ד.ת * www.menoramivt.co.il

 לא קיים צו עיקול או שיעבוד שנעשה כדין על חשבוני במלוא גובה הסכום שביקשתי להעביר כאמור לעיל;


3172
1/2/2023 :עדכון תאריך
4 םימייקתו מה זברעת הקשל בי עתמיד חתועמ, ביתעידב יטימי ל, כריהצני מ. א רהיבעמה הפוקי בנובשחס לחיב ןהלם ליטורפם המיאנתכל ה :
 לא קיימת בחשבוני יתרת חוב בשל הלוואה שטרם נפרעה במלואה;
 לא התחלתי לקבל קצבת זקנה מקופת הגמל המעבירה בגין הסכום להעברה.
 לא הגשתי בקשה לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שעודה תלויה ועומדת ולא אושרה זכאותי לקבלת קצבת נכות מקופת הגמל המעבירה שטרם פקעה.
י כדוע לי כי תלקבה המפוקם ליפת כסברעע הצובא תה ולברעהת הקשל בטוב, תםיורמאם היאנתהד מחה אברעהד הועמד לו ועה זברעת הקשל בי עתמיד חתעומי ביבגם לימייקתמכל ש .
5 .ב בה.ייתחהר למוי אתרמגור בה ומאת הי אתלקשחר שא, ולבטיבר לי הוסה הכנון ותויעה בותי אתארקחר שאת לישעו נה זקשל בי עתמיחת
םותחל הי עתאה ביאלרו :
ךיראת  תימעמת היתח 
תימע ןותנ תוסופורטופאל - םש סופורטופאה ותמיתחו ____________________________
תימי עבג. לו - דבלל ביעפ
ה מלעמו לפלחא ילכך שת בניותה מורמאי התקשי בדוע לי כי -120 להל שנוף המגע לידון אם כא אל, אםיפת כסלקבה המפוקה בונשארלי לשדו בקפוו יבד שעומד לה ועקשבת השגד העומם מימי
ליעא פת לימע כעבוקד העון המיניעב לשחי, אורמאע כידום אי אדוע לי כן יו כמה. כורמאה הפוקתוך ה, בתתלקבה המפוקם ביפסלי כשדו בקפוא יי לת כלקבה המפוקה .
� וךת בתלקבה המפוקם ליפלי כסשדו בקפוא יי לע כידוהו לישכבר עקש כבני מא 120 וה זקשל בי עתמיד חתועמם מימי .
תימעמת היתח 
ךעתידיל , תשקב רהבעה וז תנתינ לוטיבל דבלבו םיפכסהש םרט ורבעוה . לוטיב השעיי לע - ידי המיתח לע ספוט עתדוה לוטיב ותרבעהו הפוקל רהיבעמה ) הפוקה הנממ םירבעומ םיפכסה (.
לוא"דו בר אואד, בסקפ, בתרין הי, בתירשפס אפוטת הרבעה .
תלבקמפה הוקת המתוחה ומיתח על במגה ויסנם פיחטבה מרונמ “מ
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il 2000 5213603 גן רמ, ת 3507 .ד.ת*

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » גמל והשתלמות » טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להעברת כספים מסלולים חדשים 3172 להורדה

דילוג לתוכן