טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20) להדפסה

מה זה טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20)?

טופס: בקשה להענקה מטעמי צדק 20

מטרת הטופס:
הטופס "בקשה להענקה מטעמי צדק 20" משמש לבקשת מענקים מהמוסד לביטוח לאומי במקרים בהם הגמלה כללית נדחתה בגין סיבות מסוימות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי מבקש הענקה: כולל שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, תאריך לידה, מין, מצב משפחתי, כתובת, טלפונים, דואר אלקטרוני, בחירה בקבלת הודעות אישיות דיגיטליות או דואר רגיל.

2. פרטי בן הזוג: כולל שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות, תאריך לידה, מין, ומצב משפחתי.

3. הסיבות בגינן נדחתה הגמלה: מידע אודות סיבות הנכונות לדחיית הגמלה ואם הייתה פיגור בדמי הביטוח.

4. פרטי ילדים עד גיל 22 (אם יש): מספר זהות, תאריך לידה, האם הם לומדים, בשירות, או בעבודה, ושמותם.

5. מקורות הכנסה: פרטים אודות ההכנסות החודשיות של מבקש ההענקה, כולל מקום עבודה, תמיכה מוסדית או ציבורית, פנסיה, גמלה, רנטה, והכנסות אחרות.

6. פרטים על חשבון הבנק של מבקש ההענקה.

סיכום:
טופס "בקשה להענקה מטעמי צדק 20" מיועד לבקשת מענקים מהמוסד לביטוח לאומי כאשר הגמלה כללית נדחתה בגלל סיבות מסוימות. הטופס כולל מילוי פרטים אישיים עבור מבקש ההענקה, פרטים על בן הזוג (אם יש), הסיבות לדחיית הגמלה, פרטים אודות ילדים עד גיל 22 (אם יש), מקורות הכנסה של מבקש ההענקה, ופרטים על חשבון הבנק שלו.

טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 3
( 02.2018 /בל20 )
פרטי מבקש הענקה
פרטי בן הזוג
פרטי המנוח (למקרה של שאירים או תלויים)

סוג הגמלה שנדחתה (בגינה אני מבקש לאשר הענקה זו ): __________________

שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב

תאריך לידה

שנה חודש יום
מין

זכר
נקבה
מצב משפחתי

רווק/ה אלמן/ה פרוד/ה גרוש/ה
נשוי/אה עגון/ה ידוע/ה בציבור
החל מ:

שנה חודש יום

כתובת (הרשומה במשרד הפנים)
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

טלפון קווי

טלפון נייד

דואר אלקטרוני

____________@______________

אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים
(הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני), במקום דואר רגיל
מען למכתבים (אם שונה מהכתובת המפורטת למעלה)
רחוב / תא דואר מס' בית כניסה דירה יישוב מיקוד

מהן הסיבות בגינן לא מולאה חובת הרישום במוסד או לא שולמו דמי ביטוח? ________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
במידה של פיגור בדמי ביטוח מה הייתה הסיבה שמנעה תשלום דמי ביטוח במועד? ___________________________
_________________________________________________________________________________________

שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב

תאריך
לידה

שנה חודש יום

שם משפחה שם פרטי מספר זהות
ס"ב

חותמת קבלה

לשימוש
פנימי
בלבד
(סריקה)

מס' זהות / דרכון

דפים
סוג
המסמך

תאריך קבלה _______________
המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות

בקשה להענקה מטעמי צדק

1
2
3
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד
עמוד 2 מתוך 3
( 02.2018 /בל20 )
פרטים על מקורות הקיום במחצית השנה שקדמה לחודש הגשת הבקשה להענקה *
מקור הכנסה נוכחי
פרטי ילדים עד גיל 22

למוסד לביטוח לאומי מידע על ילדיך עד גיל 18 הרשומים במשרד הפנים ולכן איננו מבקשים פרטים עליהם
האם יש לך ילדים עד גיל 22 ?כן לא
נא מלא בטבלה הבאה את פרטי הילדים מגיל 18 עד גיל 22 :
מספר זהות
תאריך לידה שם הילד
בעבור ילד מעל
גיל :18
האם לומד/
בשירות*/ אחר
הילד גר
איתי
(כן/לא)
שם פרטי שם משפחה
.1 ס"ב

חודש יום
שנה

.2 ס"ב

חודש יום
שנה

.3 ס"ב

חודש יום
שנה

פרטים על ילדים נוספים רשום בדף נפרד

יש לצרף אישורים רק אם לומד, בהתנדבות בשירות לאומי, עתודה או קד"צ

מקור הכנסה
סמן X הכנסות מבקש ההענקה הכנסת בן הזוג
אין יש מתאריך עד תאריך
סכום
הכנסה
חודשי
מתאריך עד תאריך
סכום
הכנסה
חודשי
1 .עבודה כשכיר:
שם מקום העבודה
______________

.2
עבודה כעצמאי

3 .תמיכת מוסד ציבורי או
לשכת הסעד

.4
פנסיה, גמלה או רנטה
.5
הכנסות אחרות (פרט):

הכנסות אחרות (פרט):
.6
הכנסות מכל המקורות
* נא לצרף אישורים מתאימים

אני ממשיך לעבוד במקום _____________________ מקצוע ________________
והכנסתי החודשית היא _______________________ ₪ לחודש.
הפסקתי את עבודתי לחלוטין ביום _____________________ ואינני עובד בשום עבודה אחרת.
4
* שירות בצה"ל / קד"צ / עתודה /
שירות לאומי / שירות בהתנדבות
5
6
עמוד 3 מתוך 3
( 02.2018 /בל20 )
פרטי חשבון הבנק של מבקש ההענקה
הצהרה

כל תשלום שיגיע לי מהמוסד לביטוח לאומי בגין תביעה זו, אבקש להעבירו לחשבוני שפרטיו רשומים מטה:
שמות בעלי החשבון

שם הבנק שם הסניף / כתובתו מס' סניף מספר חשבון

לחבר /ת קיבוץ או מושב שיתופי: אני מבקש להעביר את התשלום: לחשבון הקיבוץ / המושב לחשבוני הפרטי
אני השותף לחשבון הבנק של ת.ז. ______________________ שם ________________________
מתחייב להשתמש בכספי המענק שיופקו לחשבון, עבור מקבל המענק .
אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי של זהות השותפים לחשבון הבנק ו/או מיופי הכוח בחשבון,
ולדאוג להחתימם על טופס עדכון חשבון. אני מסכים שהבנק ימסור מעת לעת למוסד לביטוח לאומי, לפי בקשתו,
את פרטי השותפים ומיופי הכוח, בין במהלך תקופת הזכאות ובין לאחריה.
אני מסכים שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד
לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות, או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטי מושכי
התשלומים.
______________________________ ________________________ ____________________
תאריך חתימת מקבל המלגה חתימת / חתימות השותפים לחשבון

אני החתום מטה תובע הענקה מטעמי צדק ו מצהיר בזה כי כל הפרטים שנמסרו על ידי בתביעה ובנספחיה הם
נכונים ומלאים.
ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים הן עבירה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין
למתן מענק לפי חוק זה או להגדלתו, על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.
ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו ובנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי למענק או על
יצירת חוב , ועל כן אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום.
כמו כן אני מתחייב להודיע למוס ד על כל יציאה מהארץ לתקופה העולה 3על חודשים.
תאריך_________________ חתימת התובע __________________________

7
8

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » כלליים » טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להענקה מטעמי צדק (20) להורדה

דילוג לתוכן