טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל להדפסה

מה זה טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל?

שם הטופס: בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל

מטרת הטופס:
הטופס משמש להגשת בקשה למשרד האנרגיה והתשתיות לצורף רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים בהקמת מתקן חשמל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרק 1 – נתונים כלליים
- א( מבוא
- ב( תיאור המתקן
- ג( פרטים
- ד( קרינת הרקע באזור המתקן
- ה( שם בודק מוסמך שביקר באתר
- ו( שם מבצע סקר
- ז( ציוד המדידה
- ח( חתימת אחראי

2. פרק 2 – נתוני מתקני החשמל
- א( נתוני מרכז אנרגייה
- ב( נתוני קווי מתח

3. פרק 3 – רמות שדה מגנטי בסביבת המתקן
- א( הערכת רמות השדה המגנטי
- ב( פירוט האזורים המאוכלים ברציפות שרמת החשיפה בהם אינה עומדת בהמלצות המשרד

4. פרק 4 – הגבלות להתקנה והגבלות לשימושי קרקע רגישים סביב המתקן

5. פרק 5 – תמונה של מתקן החשמל

6. פרק 6 – מפרט טכני של אמצעים להפחתת החשיפה

7. פרק 7 – סיכום

8. פרק 8 – נספחים

הטופס משמש להגשת בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים בהקמת מתקן חשמל ומצריך מילוי מספר סעיפים וספרטים שונים, כולל נתונים טכניים, מידע סביבתי ורמות שדה מגנטי. הטופס מתבצע בשתי דפים וכולל גם דרישות להגנת הסביבה בהקשר לרמות החשיפה.

טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 10
נוהל: הערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים להקמת מתקן חשמל
תוכן עניינים
נוהל: הערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים להקמת מתקן חשמל ........................................1
פרק 1 – נתונים כלליים...............................................................................................3
א( מבוא 3
ב( תיאור המתקן 4
ג( פרטים 4
ד( קרינת הרקע באזור המתקן 5
ה( שם בודק מוסמך שביקר באתר 5
ו( שם מבצע סקר 5
ז( ציוד המדידה 5
ח( חתימת אחראי 5
פרק 2 – נתוני מתקני החשמל......................................................................................6
א( נתוני מרכז אנרגייה )תחנת לייצור חשמל, שנאים, לוחות חשמל וכדומה( 6
ב( נתוני קווי מתח )על, עליון, גבוה, נמוך, פיר כבלים, עד לארון חלוקה( 8
פרק 3 – רמות שדה מגנטי בסביבת המתקן ..................................................................8
א( הערכת רמות השדה המגנטי 8עמוד 2 מתוך 10
ב( פירוט האזורים המאוכלים ברציפות שרמת החשיפה בהם אינה עומדת
בהמלצת המשרד 9
פרק 4 – הגבלות להתקנה והגבלות לשימושי קרקע רגישים סביב המתקן .....................9
פרק 5 – תמונה של מתקן החשמל ............................................................................. 10
פרק 6 – מפרט טכני של אמצעים להפחתת החשיפה................................................... 10
פרק 7 – סיכום......................................................................................................... 10
פרק 8 – נספחים....................................................................................................... 10עמוד 3 מתוך 10
תאריך _______________
החברה המבקשת )שם חברה( _______________________
ח"פ _______________________
כתובת _______________________
רמות השדה המגנטי יפורטו ביחידות מיליגאוס, ורמות השדה החשמלי בוולט למטר )אם
נדרש(.
דרישות המשרד להגנת הסביבה בדבר רמות החשיפה:
 הדוח יכיל את כל המידע הטכני הדרוש שיאפשר שחזור אומדן רמות החשיפה )יועבר
לפי דרישה ויישמר במשרד(.
 בשום מקרה לא ייחשף הציבור לרמות העולות על המלצות המשרד להגנת הסביבה
המפורסמות באתר האינטרנט של המשרד.
 יש לציין בדוח את החשיפה הצפויה מכל המתקנים שבעבורם נדרש היתר של המשרד
להגנת הסביבה על פי חוק הקרינה הבלתי מייננת התשס"ו-2006( כולל קווי
חלוקה(.
פרק 1 – נתונים כלליים
א( מבוא
הסבר על מהות הפרויקט, מיקום, תיאור אזורים סמוכים וכדומה.עמוד 4 מתוך 10
ב( תיאור המתקן
תיאור מפורט של כל המתקנים שבעבורם נדרש היתר וסביבתם, לרבות מתקני חשמל
סמוכים ידועים.
ג( פרטים
פירוט אנא מלאו וסמנו
תאריך ושעת הביקור באתר
שם האתר או הפרויקט
שם החברה / מפעיל המתקן
סוג המתקן: חדר שנאים / קווי
מתח וכו'
רשות מקומית
כתובת )רחוב ומספר(
[_______-N-________, E [נ"צ ברשת ישראל החדשה
מיקום המתקן ☐ אזור כפרי ☐ שטח פתוח ☐ אזור תעשייה
☐ אזור עירוני ☐ אחר_________
רמת השדה המגנטי הצפויה )בזרם
אופייני( ותיאור הנקודה באזור
שהייה ממושכת
רמת השדה המגנטי המרבית המחושבת אינה עולה על
mG _____ ב)תארו את הנקודה(
רמת השדה המגנטי הצפויה
הגבוהה )בזרם אופייני( ביותר
ותיאור הנקודה באזור שהייה
קצרת מועד
רמת השדה המגנטי המרבית המחושבת אינה עולה על
mG _____ ב)תארו את הנקודה(
האם נדרשות פעולות להפחתת
החשיפה לקרינה
כן/לא. פירוט:עמוד 5 מתוך 10
ד( קרינת הרקע באזור המתקן
יש למדוד קרינת רקע באזור שבו יותקן המתקן החדש בכמה נקודות ולציין את האזור
שבו בוצעה המדידה )לפי הצורך ולשיקול בעל ההיתר למתן שירות למדידות קרינה(.
ה( שם בודק מוסמך שביקר באתר
שם פרטי ושם משפחה מספר ההיתר תוקף ההיתר
ו( שם מבצע סקר
שם פרטי ושם משפחה מספר ההיתר תוקף ההיתר
ז( ציוד המדידה
יצרן מודל רגישות תחום תדרים מספר סידורי תוקף הכיול מעבדת כיול
ח( חתימת אחראי
שם פרטי ושם משפחה מספר ההיתר תוקף ההיתר חתימה עמוד 6 מתוך 10
פרק 2 – נתוני מתקני החשמל
א( נתוני מרכז אנרגייה )תחנת לייצור חשמל, שנאים, לוחות חשמל וכדומה(עמוד 7 מתוך 10
נתון תיאור מקור מספר 1( כולל
זיהוי בתוכנית(
תיאור מקור מספר 2( כולל
זיהוי בתוכנית(
סוג המתקן תחנת כוח )סוג(; תחנת
משנה )תחמ"ש(; תחנת
מיתוג )תחמ"ג(; תחנת
טרנספורמציה פנימית
)תחט"פ(; תחנת
טרנספורמציה זעירה
)תט"ז(; לוחות חשמל, פילר
)ארון שירות( וכדומה
תצורת התקנה חדר חיצוני, חדר פנימי,
עמוד וכדומה
מיקום המתקן אם רלוונטי
תיאור אופן ההתקנה
הספק מרבי ]kVA]
זרם מרבי ]A]
זרם אופייני ]A]
מקדם העמסה )% מהזרם
המרבי(
חוסר איזון בארונות חשמל
)%(
פרטים נוספים פרטים רלוונטיים לצורך
שחזור האומדן )עובי כבלים,
אי איזון, מרחק בין מוליכים
וכדומה(
אפשר להוסיף עמודות נוספות לטבלה למתקנים המכילים כמה מתקני חשמל )שנאים, לוחות
חשמל, כבלי חשמל וכדומה(.עמוד 8 מתוך 10
ב( נתוני קווי מתח )על, עליון, גבוה, נמוך, פיר כבלים, עד לארון חלוקה(
נתון תיאור מקטע 1( כולל זיהוי
בתוכנית(
תיאור מקטע 2( כולל זיהוי
בתוכנית(
סוג הקו ☐ על ☐ עליון ☐ גבוה ☐
נמוך
סוג ההתקנה ☐ עילי ☐ תחתי
תצורת התקנה כמות המעגלים, סוג עמוד,
תצורה משולשת, שטוחה
וכדומה
זרם מרבי ]A( ]לכל מעגל(
זרם אופייני ]A( ]לכל
מעגל(
מתח ]kV[
גובה התקנה מזערי מעל
הקרקע / מתחת לקרקע
]m[
סידור פאזות
מקדם העמסה )% מהזרם
המרבי(
לקווים בהם תצורת הקו משתנה ניתן להוסיף עמודות נוספות לטבלה בהתאם למספר
התצורות הקו )סוגי עמודים, גבהים, פיצול קווים וכדומה(.
פרק 3 – רמות שדה מגנטי בסביבת המתקן
א( הערכת רמות השדה המגנטי
יש לצרף תוכנית המכילה את הנתונים האלה: עמוד 9 מתוך 10
1 )איור של המתקן על גבי תרשים האזור. האיור יכלול את כל רכיבי המתקן:
ארונות מתח גבוה ונמוך, כבלים נכנסים ויוצאים, שנאים, ממירים וכדומה. כמו כן
יכלול סימון האזורים המאוכלסים, כולל תיאור מילולי. יש לציין מרחקים ומידות.
2 )איור של המתקן על גבי תרשים האזור כולל עקומות שוות ערך של רמות השדה
יכלול האיור(. מיליגאוס 1000 ,500 ,100 ,50 ,10 ,7 ,4 ,2( בערכים המגנטי
נתוני מרחקים וגובה של קווי שווי הערך. אם נדרש יש להוסיף איורים של קווים
שווי ערך בגבהים שונים )שישקפו את החשיפה לשדה המגנטי(. מומלץ לצרף
איורים בתלת ממד.
3 )בקווי מתח יש להציג את הנתונים שבסעיפים א ו-ב על גבי מפה כולל מיקומי
העמודים.
4 )יש לסמן את הנקודות המצוינות בטבלת הערכת רמות השדה המגנטי.
5 )יש להוסיף תרשים )כולל מידות ומרחקים( של כל המתקנים שבפרויקט )סוגי
עמודים, תצורת הארונות, סרגלי המתח ועוד(.
ב( פירוט האזורים המאוכלים ברציפות שרמת החשיפה בהם אינה עומדת בהמלצת המשרד
מס טבלה
)מסעיף א(
תיאור אזור
החישוב
)חדר(
מרחק
מהמקור
]m[
עוצמת שטף השדה
מגנטי ]mG ]בזרם
אופייני
האמצעים
הנדרשים להפחתת
החשיפה
1
2
יש לצרף טבלה לכל תוכנית.
פרק 4 – הגבלות להתקנה והגבלות לשימושי קרקע רגישים סביב המתקן
בפרק זה יפורטו מגבלות להתקנת המתקן ומגבלות לשימושי קרקע רגישים סביב מתקן
החשמל כגון הגבלות להקמת תחנות דלק, העברת צינור דלק או גז, מבנה המשמש לתעשיית
תהליכים מוסדות חינוך.עמוד 10 מתוך 10
פרק 5 – תמונה של מתקן החשמל
יש לצרף תמונות של כל רכיבי המתקן, אזור ההתקנה וסביבת המתקן.
פרק 6 – מפרט טכני של אמצעים להפחתת החשיפה
יש לפרט את כל האמצעים הדרושים להפחתת החשיפה כך שלא יעלו על המלצות המשרד
להגנת הסביבה המתפרסמות באתר האינטרנט.
פרק 7 – סיכום
פרק 8 – נספחים
נספחים לבחירת מכין הדוח. יש לצרף גם את מסמך "הגבלת החשיפה לשדה מגנטי כתלות
במשך החשיפה".

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל

פקס: 04-8660189
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 7, ירושלים 9136002
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד האנרגיה והתשתיות » טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להערכת רמות חשיפה לשדות מגנטיים וחשמליים ממתקן חשמל להורדה

דילוג לתוכן