טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019) להדפסה

מה זה טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019)?

טופס: בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה 5019 (09.2019)

מטרת הטופס: בקשה להפסקת או חידוש תשלום קצבת ילדים בשל יציאה או חזרה ממדינת אמנה למדינת ישראל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי האב:
- שם משפחה בעברית
- שם משפחה באנגלית
- שם פרטי בעברית
- שם פרטי באנגלית
- תאריך לידה
- מספר זהות (ס"ב)
- טלפון נייד

2. פרטי הילד המקבל קצבה:
- שם משפחה בעברית
- שם משפחה באנגלית
- שם פרטי בעברית
- שם פרטי באנגלית
- תאריך לידה
- מספר זהות (ס"ב)
- טלפון נייד
- טלפון קווי
- דואר אלקטרוני

3. פרטי היציאה ממדינת אמנה (למי שיוצאים):
- מדינה
- עיר
- רחוב
- מס' בית
- מיקוד
- תאריך יציאה

4. פרטי החזרה למדינת אמנה (למי שחוזרים):
- תאריך חזרה ממדינת אמנה

5. במקרה של חידוש קצבת ילדים:
- אישור על מועד הפסקת תשלום קצבת הילדים ממדינת אמנה.

6. פרטי חשבון בנק:
- שמות בעלי החשבון
- שם הבנק
- שם הסניף/כתובתו
- מס' סניף
- מספר החשבון

7. הצהרה וחתימת מגיש הבקשה:
- מגיש הבקשה מצהיר על נכונות ומלוא הפרטים שמילא בטופס.
- מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים בתוך 30 יום.
- מסכים לחזרת סכומים מהבנק אם תשלום קצבת הילדים יתבצע בטעות או לא כדין.
- מתחייב להודיע על יציאה מהארץ של הילדים לתקופה העולה על 3 חודשים.

טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

( 09.2019 ) 5019 /בל

בקשה להפסקה או לחידוש תשלום קצבת ילדים בשל יציאה או חזרה ממדינת אמנה
לידיעתך
מדינת ישראל חתומה על אמנות בתחום קצבאות ילדים עם המדינות הבאות: אוסטריה, בלגיה, בריטניה,
דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובקיה, פינלנד, צ'כיה, צרפת, רומניה, שוודיה, רוסיה (ניתן לבקש אישור
גם עבור גרמניה ).
על מנת לקבל אישור על הפסקה או חידוש של קצבת הילדים המשולמת מטעם הביטוח הלאומי, יש למלא
את הפרטים הבאים:

1 .פרטי האב
שם משפחה בעברית שם משפחה באנגלית שם פרטי בעברית שם פרטי באנגלית
תאריך לידה

שנה חודש יום
מספר זהות
ס"ב

טלפון נייד

2 .פרטי האם / מקבל הקצבה
שם משפחה בעברית שם משפחה באנגלית שם פרטי בעברית שם פרטי באנגלית
תאריך לידה

שנה חודש יום
מספר זהות
ס"ב

טלפון נייד

טלפון קווי

דואר אלקטרוני

_________@_______________

חותמת קבלה

לשימוש
פנימי
בלבד
(סריקה)

מס' זהות / דרכון

דפים
סוג
המסמך

0 1

המוסד לביטוח לאומי
מינהל הגמלאות
תחום ילדים
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים ולגברים כאחד
1

( 09.2019 ) 5019 /בל
חזרה לארץ
הצהרה
יציאה מהארץ

האישור מבוקש בשפה: אנגלית צרפ תית גרמנית
מען בארץ או בחו"ל למשלוח האישור
מדינה עיר רחוב מס' בית מיקוד

כתובת דואר אלקטרוני: _______________________________ @ ___________________________
אני מסרב לקבל הודעות הכוללות מידע אישי בערוצים הדיגיטליים(הודעות טקסט – SMS ,דואר אלקטרוני), במקום דואר רגיל.
מדינת האמנה אליה יוצאים:___________________ תאריך יציאה: ___________________
לידיעתכם, קיימת זכאות לתשלום קצבת הילדים בשלושת החודשים הראשונים לשהות בחו"ל (בהתאם לסעיף 65 ב'
לחוק הביטוח הלאומי). האישור יונפק רק לאחר הסדרת החובות הקיימים בקצבת ילדים, במידה וישנם.
אבקשכם להפסיק את תשלום קצבת הילדים החל מהחודש שלאחר מועד היציאה למדינת האמנה.
אבקשכם להפסיק את תשלום קצבת הילדים לאחר 3 חודשים ממועד היציאה למדינת האמנה.

תאריך חזרה ממדינת אמנה: _____________
אנו מעוניינים לחדש את קצבת הילדים עם שובנו לארץ.
יש לצרף אישור על מועד הפסקת תשלום קצבת הילדים ממדינת האמנה.
פרטי חשבון בנק
חשבון הבנק צריך להיות על שם מקבל הקצבה או חשבון בו שותף מקבל הקצבה:
שמות בעלי החשבון
שם הבנק שם הסניף / כתובתו מס' סניף מספר החשבון

אני החתום מטה מצהיר בזאת כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.
ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים היא עברה על החוק, וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן
קצבה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר. ידוע לי, כי כל
שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו ובנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי לגמלה או על יצירת חוב, ועל כן אני
מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום.
כמו כן, אני מתחייב להודיע למוסד לביטוח לאומי על כל יציאה מהארץ של הילד/ים לתקופה העולה על 3 חודשים.
אני מסכים שהבנק הנ"ל יחזיר למוסד לביטוח לאומי, לפי דרישתו, סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד לביטוח לאומי יפקיד
לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות, או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד לביטוח לאומי את פרטיהם של
מושכי התשלומים.
ידוע לי כי אם יחולו שינויים בפרטי ההתקשרות, עלי להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
במקרה שלא יעודכנו פרטי ההתקשרות, המידע יישלח באמצעות הערוצים אותם ציינתי על גבי טופס זה .
תאריך___________ שם מגיש ה בקשה ____________ __ חתימת מגיש ה בקש ה _ ___ __________

3
2
4

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019)

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » יחידות ממשלתיות » ביטוח לאומי » אמנות בינלאומיות » טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להפסקה או חידוש קצבת ילדים ליוצאים מהארץ או חוזרים ממדינת אמנה (5019) להורדה

דילוג לתוכן