טופס בקשה להפקדה חד – פעמית – קופת גמל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להפקדה חד - פעמית - קופת גמל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להפקדה חד – פעמית – קופת גמל להדפסה

מה זה טופס בקשה להפקדה חד - פעמית - קופת גמל?

שם הטופס: טופס בקשה להפקדה חד-פעמית - קופת גמל: עמוד 1 מתוך 240054.1 01/2023

תוכן הטופס: הטופס הוא בקשה להפקדה חד-פעמית בקופת גמל או קרן השתלמות. הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד ומתוכנן לפרטים שמעוניינים להפקיד כספים בחשבון גמל או קרן השתלמות בצורה חד-פעמית.

מטרת הטופס: המטרה העיקרית של הטופס היא לאפשר לפרטים להפקיד סכומים כספיים חד-פעמיים בחשבון גמל או קרן השתלמות של קופות הגמל והשתלמות המציינות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי הסוכן: כולל שם הסוכן, מספר הסוכן, טלפון נייד, שם המפקח, ושם הסוכנות הקשורה.
2. פרטי העמית: כולל שם משפחה, שם פרטי, מספר תעודת זהות, כתובת, וטלפון נייד.
3. פרטי ההפקדה: מקור הכספים, כמות הכסף המופקד, אופן ההפקדה (בשיק או העברה בנקאית), ופרטי החשבון הבנקאי להפקדה.
4. הצהרת איסור הלבנת הון: הצהרה על כך שהמידע המסופק נכון ומדויק, וחיוב להודיע על כל שינוי בפרטים.
5. נספחים נוספים: במקרים מסוימים (הפקדות מעל סכום מסוים) נדרשים נספחים נוספים כמו צילום תעודת זהות, אסמכתא להעברה בנקאית, וטופס "הכר את הכסף" עבור הפקדות חד-פעמיות מסוימות.

מסקנה: הטופס "בקשה להפקדה חד-פעמית" מיועד לנשים וגברים שרוצים להפקיד סכומים כספיים חד-פעמיים בחשבון גמל או קרן השתלמות של קופות הגמל והשתלמות המציינות. הטופס מכיל מידע חיוני כמו פרטי המפקח, פרטי ההפקדה, פרטי העמית, וכן את הצהרת איסור הלבנת הון.

טופס בקשה להפקדה חד - פעמית - קופת גמל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להפקדה חד - פעמית - קופת גמל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להפקדה חד - פעמית - קופת גמל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להפקדה חד - פעמית - קופת גמל להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

עמוד 1 מתוך 2
40054.1 01/2023 סטודיוהראל
בקשה להפקדה חד פעמית -
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד. לקופת גמל / קרן השתלמות
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
א פרטי הסוכן
שם הסוכן מס' הסוכן טל' נייד סוכן שם המפקח שם הסוכנות
הראל פנסיה וגמל בע"מ / קרן החיסכון לצבא הקבע, חברה לניהול קופות גמל בע"מ תאריך: / / לכבוד
ב פרטי העמית
שם משפחה שם פרטי מס' תעודת זהות
כתובת טל' נייד - חשוב למלא
דואר אלקטרונ י Mail-E

ג פרטי ההפקדה - כספי ההפקדה יושקעו בהתאם למסלולי ההשקעה הקיימים בקופה/קרן כיום
אני הח"מ מבקש/ת בזאת להפקיד לחשבון בקופת הגמל / קרן השתלמות כדלקמן:
אופן ההפקדה
הפקדה בשיק (המחאה)
העברה בנקאית
מס' חשבון בקופת גמל (חובה
למלא)׳׳
סכום הפקדה מס' שיק / מס' אסמכתא להעברה

להעברה בנקאית – חובה לסמן את חשבון הבנק אליו בוצעה ההעברה הכספית.
הראל קרן השתלמות - בנק לאומי סניף 800 ,מס׳ חשבון 86/214867
קרן החיסכון לצבא הקבע - בנק לאומי סניף 800 ,מס׳ חשבון 31/299368
הראל קופת גמל - בנק לאומי סניף 800 ,מס׳ חשבון 62/210200
ד הצהרת איסור הלבנת הון (בהפקדה לקרן השתלמות)
אני הח"מ מצהיר בזאת כי אני פועל בעבור עצמי. אני מתחייב להודיע לקופה אם אפעל בעבור אחר.
תאריך: חתימה:
הנחיות מיוחדות:
תשומת לבך!
להפקדה בקרן השתלמות מעל 000,10 ₪ בשנה - חובה לצרף צילום תעודת זהות.
בכל הפקדה מעל 50 אלף ש"ח במעמד עצמאי יש לצרף טופס "הכר את הכסף".
למען קליטת כספים באופן תקין יש למלא את כל הנתונים שבטופס.
תשלום באמצעות שיק - יש לכתוב את השיק לפקודת הקופה הרלוונטית ולשלוח עם טופס זה לכתובת: אבא הלל 3 ,רמת גן, ת.ד 1963 ,
מחלקת גביה - גמל והשתלמות.
בהפקדה באמצעות העברה בנקאית יש לשלוח את הטופס לכתובת דוא״ל il.co.ins-harel@hashavutgemel
או לפקס שמספרו 7348756-03 .חובה לצרף אסמכתא בדבר ביצוע ההעברה הבנקאית.
קוד מסמך 12397
Dummy Textעמוד 2 מתוך 2
40054.1 01/2023 סטודיוהראל
א פרטים
שם פרטי שם משפחה מס׳ זהות מס׳ דרכון
ב פרטי ההפקדה*
1 .היקף הפקדה
סכום הפקדה חד פעמית מטבע
2 .מקור הכספים
האם המבוטח או העמית מבצע את ההפקדה? אם כן יש למלא את הסעיף, אם לא יש למלא את נספח 3
מקור הכספים המופקדים:
משכורת/קצבה תקבולים/הכנסות מעסק חסכונות שנצברו תקבולים מפעילות ניירות ערך בשוק ההון מכירת עסק הלוואה
ירושה פיצויי פיטורין/פרישה זכייה מכירת נכס העברת כספים מקופת גמל אחרת השכרת נכס
מתנה. שם נותן המתנה: זיקה לנותן המתנה
כספים שמקורם בפעילות פיננסית/עסקית במדינה זרה; סוג העסק שם המדינה
תרומה אחר. פרט:
3 .המדינה ממנה ה/יתקבלו הכספים
ישראל
מדינה אחרת
שאלון ״הכר את הכסף״ - נספח 5
להפקדות חד פעמיות
כל האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
במידה והכספים ה/יתקבלו ממדינה אחרת, נדרש למלא את נספח 4
*שים לב, כי מדובר בהפקדה שנעשית לאחר הפקת הפוליסה או פתיחת החשבון.
אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל. ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או
כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 ,מהווה עבירה פלילית.
שם: תאריך: חתימת לקוח:
קוד מסמך 12469
מספר פוליסה
Dummy Text

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להפקדה חד - פעמית - קופת גמל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להפקדה חד – פעמית – קופת גמל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להפקדה חד – פעמית – קופת גמל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להפקדה חד – פעמית – קופת גמל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להפקדה חד - פעמית - קופת גמל

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, קופות גמל
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » קופות גמל » טופס בקשה להפקדה חד – פעמית – קופת גמל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להפקדה חד - פעמית - קופת גמל להורדה

דילוג לתוכן