טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190 להדפסה

מה זה טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190?

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - גמל והשתלמות - בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת הפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190 לשנת 2023.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החותם (שם ות.ז).
2. הכרזה על הכוונה להפקיד כספים בקופת גמל "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים" על פי תיקון 190, כאשר הכספים יופקדו במעמד של עמית עצמאי.
3. הצהרה על כך שהחותם לא הפקיד את הרובד הראשוני בקרן פנסיה/קופ"ג/ביטוח מנהלים במעמד עמית-עצמאי ואישור לרשום את הסכום שעד לתקרה המוטבת כסכום המיועד לקצבה מוכרת לפי תיקון 190.
4. אם גיל החותם הוא מעל 60 והוא מקבל כבר קצבת זקנה (פנסיה) מקרן פנסיה/ביטוח מנהלים או פנסיה תקציבית, הוא יציין זאת בהצהרה.
5. אם גיל החותם הוא מתחת ל-60 או יותר מ-60 ולא התחיל לקבל קצבת זקנה (פנסיה) עדיין, הוא יציין זאת ויתנהג לפי ההוראות הנתונות בטופס.

טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

9.1.2023 :עדכון תאריך
3264
הנדון: בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190 - שנת 2023
אני הח"מ ______________________, ת"ז ________________________, מצהיר כי מתקיימים בי התנאים המפורטים למטה, כדי שתוכלו להכיר
בכספים שאפקיד בקופת הגמל "מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים" ככספים לפי תיקון 190:
1 .הכספים שבכוונתי להפקיד בחשבון יופקדו במעמד של עמית עצמאי;
2 .כדי שהכספים יירשמו ככספים שהופקדו בשנה מסוימת לקצבה מוכרת לפי תיקון 190 ,עלי להפקיד באותה השנה סכום ראשוני המיועד לקצבה )וכספים
אלו לא רלבנטיים ולא אוכל למשוך אותם בעתיד בהתאם לתיקון 190 )בגובה התקרה המוטבת דהיינו סכום של 244,35"( ₪ התקרה המוטבת"(, ורק
הסכום שמעבר לסכום ראשוני זה יירשם כסכום המיועד לקצבה מוכרת, ולפיכך אני מצהיר כי:
 לא הפקדתי )במעמד של עמית-עצמאי( את הרובד הראשוני בקרן פנסיה/קופ"ג/ביטוח מנהל אחרים, ולכן אני מאשר לרשום את הסכום שעד לתקרה
המוטבת כסכום המיועד לקצבה, באופן שרק יתרת הסכום שמעבר לסכום הנ"ל תירשם ככספים לקצבה מוכרת לפי תיקון 190;
 בשנה זו הפקדתי )במעמד של עמית-עצמאי( סכום בגובה התקרה המוטבת בקרן פנסיה/קופ"ג/ביטוח מנהלים אחרים – רצ"ב אישור על ביצוע ההפקדה.
3 .במידה וגילי מעל ל-60 והתחלתי לקבל קצבת זקנה )פנסיה(:
אני מצהיר, כי אני מקבל זה מכבר קצבה זקנה )פנסיה( מקרן פנסיה/ביטוח מנהלים או פנסיה תקציבית )קצבה המשולמת על ידי המעסיק שלי לכל ימי
חיי(, בסכום העולה על הקצבה המזערית כהגדרתה בסעיף 23 לחוק הפיקוח )849,4 ₪ נכון לשנת מס 2023 .)להוכחת הצהרתי זו מצורפות לבקשתי 3
תלושי קצבה מהקופה שממנה משולמת לי הקצבה האמורה.
הובהר לי, כי קצבת נכות או קצבת שאירים המשולמות על ידי קרן פנסיה/ביטוח מנהלים, פנסיה תקציבית )ככל שהתשלום הוא לבעל השליטה(, פנסיית
גישור עד להגיעי לגיל פרישה חובה או קצבה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לא נחשבות לצורך הקצבה המזערית.
4 .במידה וגילי נמוך מ-60 ,או גילי הוא יותר מ-60 אך עדיין לא התחלתי לקבל קצבת זקנה )פנסיה(:
א. אני מצהיר, כי משיכה של הכספים לפני הגיעי לגיל 60 תהיה משיכה שלא כדין ולכן כרוכה בניכוי מס במקור בשיעור של %35 ממלוא הכספים שבחשבון
)לרבות הסכום שהופקד בחשבון(.
ב. הסכום שהפקדתי )במעמד של עמית-עצמאי( בכל המוצרים הפנסיוניים שלי מאז שנת 2012 ועד למועד חתימתי על מסמך זה, לצורך קצבה מוכרת,
אינו עולה על הסכומים הבאים:
• אם גילי במועד ההפקדה הינו נמוך מ-67 – 4 פעמים השכר הממוצע במשק )נכון ל-2023 – 551,10 )₪ כפול המקדם המפורט בטבלה המצויה מטה;
• אם גילי במועד ההפקדה הינו 67 או יותר – 5 פעמים השכר הממוצע במשק )נכון ל-2023 – 551,10 )₪ כפול המקדם המפורט בטבלה המצויה מטה.
בנוסף, הריני לאשר כי הובהר לי שמשיכת הכספים מהחשבון במשיכה חד-פעמית כהיוון קצבה מוכרת תהיה מותנית בעמידה בכל התנאים המפורטים להלן:
1 .גילי במועד במשיכה יהיה 60 או יותר;
2 .יתרת התשלומים הפטורים שבחשבון בתוספת כלל הכספים לקצבה מוכרת בכלל המוצרים שלי אינה עולה על תקרת התשלומים הפטורים )בהתאם
לנוסחה בסעיף 4 לעיל(.
3 .מועד המשיכה יהיה לאחר שכבר אתחיל לקבל קצבת זקנה מקרן פנסיה/ביטוח מנהלים או פנסיה תקציבית )קצבה המשולמת על ידי המעסיק שלי לכל
ימי חיי(, בסכום העולה על הקצבה המזערית כהגדרתה בסעיף 23 לחוק הפיקוח )849,4 ₪ נכון לשנת מס 2023( )יהיה עלי לצרף במועד המשיכה 3
תלושי קצבה מהקופה שממנה משולמת לי הקצבה האמורה(.
הובהר לי, כי קצבת נכות או קצבת שאירים המשולמות על ידי קרן פנסיה/ביטוח מנהלים, פנסיה תקציבית )ככל שהתשלום הוא לבעל השליטה(, פנסיית
גישור עד להגיעי לגיל פרישה חובה או קצבה המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי לא נחשבות לצורך הקצבה המזערית.
4 .במידה ולא יתקיימו בי כל התנאים לקבלת הקצבה המזערית שבסעיפים 3-1 לעיל, הרי שמשיכת הכספים תהיה משיכה שלא כדין ולכן כרוכה בניכוי מס
במקור בשיעור של %35 ממלוא הכספים שבחשבון )לרבות הסכום שהופקד בחשבון(.
תאריך חתימת העמית
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
לכבוד:
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
גיל מקדם גיל מקדם גיל מקדם גיל מקדם
56 90 106 80 162 70 217 60
51 91 100 81 156 71 212 61
48 92 94 82 151 72 207 62
45 93 89 83 146 73 202 63
43 94 83 84 140 74 197 64
40 95 79 85 134 75 191 65
38 96 73 86 129 76 186 66
37 97 68 87 123 77 180 67
35 98 64 88 117 78 172 68
33 99 60 89 112 79 167 69

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » גמל והשתלמות » טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להפקדת כספים לצורך קצבה מוכרת בקופת גמל לפי תיקון 190 להורדה

דילוג לתוכן