טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה להדפסה

מה זה טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה?

שם הטופס: טופס בנק ירושלים - בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה.

מטרת הטופס: הטופס מיועד ללקוחות שרוצים להצטרף לתוכנית חסכון בנקאית שבהם הם מפקידים סכומים חודשיים בבנק ירושלים במשך 5 שנים תחת תנאי ריבית משתנה.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. פרטי הלקוח: שם הלקוח, מס' זהות, מס' חשבון, מס' סניף.

2. סוג הצמדה: מסוג "פיקדון לא צמוד".

3. סוג ריבית: משתנה.

4. תקופת הפיקדון: 5 שנים.

5. שיעורי ריבית: שנתיים - ריבית נומינלית וריבית מתואמת.

6. סכום הפקדה חודשי.

7. שיעור ריבית הפריים במועד ההצטרפות.

8. שיעור המרווח הקבוע מריבית הפריים.

9. תנאי הפיקדון והחשבון.

מטרה נוספת של הטופס: הטופס מציין את ההגדרות החשובות בו, כמו פיקדון, חשבון, יום הקובע, טבלת ריבית, ריבית הפריים, תחילת תקופת הפיקדון, תום תקופת הפיקדון, תחנות יציאה, ריבית, תחושה המותנית ביצוע הפעולות בבנק, חישוב מועדים ועוד.

סכם הלקוח: הלקוח מאשר ומסכים לתנאי הפיקדון והחשבון כפי שמפורטים בטופס זה ומתחייב למילויו בכפוף לתנאים הנקבעים על ידי הבנק.

חשיבות הטופס: הטופס מציין את התנאים וההגדרות שבהם יתבצע הפיקדון ויתחייבו הלקוחות להם. הוא מסייע להבין את התנאים שבהם הלקוחות מתחייבים, באופן שלא יהיה להם מסגנון סבלני בהמשך.

טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

בנק ירושלים בע"מ
53613 סימוכין 01/16 6529
שם הלקוח: )להלן: "הלקוח"(
מס' זהות:
מס' חשבון:
מס' סניף: 077
פיקדון שקלי בהפקדה חודשית – הסכם תנאי הפיקדון
ההצעה בתוקף לכספים שיופקדו עד תאריך:
לכבוד:
בנק ירושלים בע"מ )להלן: "הבנק"(
בהתאם לתנאים כלליים לניהול חשבון פיקדון במערכת סגורה אותו אישרתי באתר הבנק ובכפוף לתוכנו המהווה חלק בלתי נפרד
מהסכם זה, אני הח"מ מבקש לפתוח על שמי ולהפקיד לזכותי פיקדון שקלי בהפקדה חודשית בתנאים המפורטים להלן.
סוג הצמדה: , סוג ריבית: , תקופת הפיקדון:
שיעור ריבית: שנתית נומינלית: % , שנתית מתואמת: %
סכום הפקדה חודשי: ,
שיעור ריבית הפריים במועד ההצטרפות לפיקדון: , שיעור המרווח הקבוע מריבית הפריים:
ההפקדה החודשית בפיקדון תבוצע ב- בכל חודש, באמצעות חיוב החשבון המעביר.
1.הגדרות:
א. "פיקדון"- פיקדון לא צמוד, לתקופה מוגדרת מראש, בסכום,
בריבית ובתנאים מוסכמים, כפי שנקבעו במעמד הפקדת הפיקדון,
בטופס הפקדה זה.
ב. "חשבון"- חשבון המתנהל ע"ש הלקוח בבנק ירושלים בע"מ
בהתאם לתנאים כלליים לניהול חשבון פיקדון במערכת סגורה
)להלן "הבקשה"( המהווה חלק בלתי נפרד מכתב זה.
ג. "היום הקובע"- היום בחודש הגרגוריאני שבו הופקדה ההפקדה
הראשונה בפיקדון.
ד. "הפקדה"- הפקדה כלשהי בפיקדון.
ה. "טבלת ריבית"- טבלת ריבית להפקדות בפיקדון שקלי בהפקדה
חודשית.
ו. "ריבית הפריים" או "הריבית הבסיסית" משמעה, ריבית
הנקבעת על ידי הבנק ומשתנה בהתאם להתפתחויות במשק ובשוק
האשראי, ומפורסמת על ידי הבנק בסניפיו ו/או בכל דרך אחרת
שימצא לנכון.
ז. "תחילת תקופת הפיקדון"- היום הקובע בו הופקדה ההפקדה
הראשונה בפיקדון.
ח. "תום תקופת הפיקדון"- היום הקובע בחודש בו הסתיימה
תקופת הפיקדון.
ט. "תחנות יציאה"- היום הקובע בתום שנה ממועד תחילת תקופת
הפיקדון והיום הקובע בתום כל חודש לאחר מועד זה, עד לתום
תקופת הפיקדון.
י. "ריבית"- ריבית משתנה בשיעור שנתי המורכב משיעור ריבית
הפריים כפי שתהיה מעת לעת בניכוי שיעור מרווח קבוע הנקוב
בראש הסכם זה. )להלן ולעיל: "שיעור המרווח הקבוע" או "מרווח
בשיעור קבוע"(.
יא. "מועד השינוי"- מועד שינוי הריבית לגבי כל הפקדה והפקדה
בנפרד יהיה יום ההפקדה בחודש הגרגוריאני בהתאמה.
2 .הפקדות:
א. הלקוח יפקיד בחשבון הפקדות חודשיות רצופות.
ב.לא הופקדה הפקדה כלשהי במשך תקופה של שני )2 )חודשים
רצופים, לא יהיה הלקוח רשאי להפקיד הפקדות נוספות בחשבון,
ותנאי הפיקדון ימשיכו לחול על ההפקדות שהופקדו.
ג. הבנק יהיה רשאי לקבוע מפעם לפעם סכום מרבי ומזערי
שרשאי הלקוח להפקיד לפיקדון זה.
ד. הלקוח יהיה רשאי להגדיל או להקטין את סכום ההפקדות
החודשיות בגבולות הסכום המזערי ועד לסכום המרבי שיקבע
הבנק מעת לעת. ידוע ללקוח כי במקרה של שינוי בסכום
ההפקדה החודשית, יעודכן שיעור המרווח הקבוע לשיעור שיהיה
נקוב באותה העת בטבלת הריביות של הבנק לטווח הסכומים בו
מצוי סכום ההפקדה החודשית המעודכן. החל ממועד עדכון זה,
שיעור הריבית לכל הפקדה בתוכנית זו יהיה מורכב משיעור
ריבית הפריים בניכוי שיעור המרווח הקבוע המעודכן כאמור
לעיל.
3 .תקופת הפיקדון:
הפיקדון יופקד לתקופה הנקובה בראש הסכם זה.
4 .חישוב הריבית:
א. כל הפקדה בנפרד תשא ריבית בשיעור נומינאלי שנתי המורכב
משיעור ריבית הפריים בניכוי מרווח בשיעור קבוע הנקוב בראש
הסכם זה ובכפוף לסעיף 2 ס"ק ד' לעיל.
ב. מובהר בזה כי שיעור הריבית לגבי כל הפקדה ישתנה בהתאם
לשינוי בשיעור ריבית הפריים )אם וככל שיחול שינוי(.
ג. עוד מובהר בזה כי שיעור הריבית על הפקדה כלשהי יכול להיות
שונה מהריבית על הפקדות קודמות.
ד. חישוב הריבית לגבי כל הפקדה יעשה לפי מספר הימים בפועל
בתקופה הרלוונטית ביחס למספר הימים המדויק בכל שנה )365
או 366 ימים(.
ה. כל הפקדה בנפרד תשא ריבית דריבית שנתית.
5 .משיכת כספים מהפיקדון לפני תום תקופת הפיקדון:
א. הלקוח יהיה רשאי למשוך בתחנות היציאה את מלוא הכספים
שהצטברו לזכותו בפיקדון כמפורט להלן, בכפוף למתן הודעה
בכתב לבנק, בנוסח הבנק, 30 יום לפחות לפני תחנת יציאה.
ב. משיכה בתחנת יציאה בתנאים כמפורט לעיל, תזכה את הלקוח
במלוא הריבית שהצטברה לזכותו לפי סעיף 4 לעיל. עם ביצוע
משיכת הכספים ע"י הלקוחות תסתיים תקופת הפיקדון.
ג. מובהר בזה כי בתחנות יציאה הלקוח לא יוכל למשוך כספים
מהפיקדון בחלקים אלא אך ורק למשוך את מלוא הכספים
שהצטברו לזכותו בפיקדון עפ"י תנאי הפיקדון.
ד. התיר הבנק על פי שיקוליו ותנאיו שבירת הפיקדון שלא
בתחנות היציאה, הלקוח לא יזוכה בריבית כלשהי והבנק יהיה
רשאי בנוסף, לחייב את הלקוח בקנס שבירה בשיעור שיקבע הבנק
במועד השבירה.
ה. הכספים שנמשכו מהפיקדון בתחנת יציאה יועברו לחשבון
המעביר.
6 .משיכת כספים מהפיקדון בתום תקופת הפיקדון:
בתום תקופת הפיקדון יזוכה החשבון המעביר בסכומים שהופקדו
וטרם נמשכו על ידי הלקוח בתוספת ריבית לפי סעיף 4 לעיל.
הלקוח לא יהיה זכאי לריבית על פי תנאי הפיקדון לאחר תום
תקופת הפיקדון.
7 .חישוב מועדים:
א. כל פעולה לזכות או לחובת החשבון בקשר לתוכנית שחלה ביום
שאינו יום עסקים בבנק, ידחה ביצועה ליום העסקים הסמוך
שלאחריו.
ב. השתנה מועד משיכת הכספים כאמור בסעיף א', תחושב
הריבית בהתאם למועד המשיכה בפועל.
הריני לאשר כי התנאים המפורטים בטופס זה ידועים לי
ומחייבים אותי ולראיה באתי על החתום,
X
בנק ירושלים בע"מ חתימת הלקוח

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה

פקס: 076-8096910
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב הנגב 2, ת.ד. 1076, קריית שדה התעופה
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: בנקים, בנק ירושלים
טופס קל » בנקים » בנק ירושלים » טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להצטרפות לחסכון ירח בהפקדה חודשית ל5 שנים בריבית משתנה להורדה

דילוג לתוכן