טופס בקשה להקמת הוראת קבע – ביטוח כללי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להקמת הוראת קבע - ביטוח כללי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להקמת הוראת קבע – ביטוח כללי להדפסה

מה זה טופס בקשה להקמת הוראת קבע - ביטוח כללי?

שם הטופס: טופס בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון - ביטוח רכב - ביטוח כללי

תכלית הטופס: הטופס משמש לבקשת לקוח להקמת הרשאה לחיוב חשבון בנקו לצורך חיוב תשלומים עבור ביטוח רכב וביטוח כללי.

סעיפים שנדרשים למילוי:

1. פרטי הלקוח:
- שם בעל/י החשבון
- מספר זהות / ח.פ
- כתובת (רחוב, מספר, עיר, מיקוד)

2. הרשאה לחיוב חשבון:
- הרשאה לחיוב החשבון, כולל הוראות כלליות והגבלות
- פרטי החיובים: סכום ומועדי החיוב

3. אימות זיהוי לקוח ע"י הסוכן:
- אישור על זיהוי הלקוח ע"י הסוכן
- פרטי הסוכן: שם, מספר סוכן, תאריך וחתימת הסוכן

4. הוראות ותנאים:
- הוראות למילוי הטופס על ידי המוטב
- הוראות לביטול הרשאה לחיוב
- הוראות לביטול חיובים מסוימים
- הוראות לדרישת ביטול חיוב
- הוראות כלליות בנוגע לשימוש בהרשאה ולסיבות אפשריות לביטול

מטרת הטופס היא לאפשר ללקוחות להקים הרשאה לחיוב חשבוןם בנקים לצורך חיוב תשלומים עבור ביטוח רכב וביטוח כללי. הטופס מכיל את הפרטים הנחוצים לבקשת ההרשאה, כולל פרטי הלקוח, ההרשאה לחיוב חשבון עם הגבלות ותנאים שונים, ופרטי הסוכן שמאמת את זהות הלקוח.

טופס בקשה להקמת הוראת קבע - ביטוח כללי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להקמת הוראת קבע - ביטוח כללי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להקמת הוראת קבע - ביטוח כללי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להקמת הוראת קבע - ביטוח כללי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון – ביטוח אלמנטרי
לכבוד
תאריך ________________
בנק____________________________________
סניף הבנק__________________________________
כתובת הסניף _____________________________
הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
1 .אנו הח"מ ___________________________________________ מס׳ זהות / ח״פ_________________________ )״הלקוחות״(
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק
כתובת __________________________________________________________________________________________
)רחוב( )מספר( )עיר( )מיקוד(
מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל )"החשבון"( הרשאה לחיוב חשבוננו, בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד,
בכפוף למגבלות שסומנו לעיל )ככל שסומנו(, וזאת בגין חיובים על-פי חוזה הביטוח / הסכם ההלוואה ________________________________
״קמ ט 91951 100_l E_n igse dl al
C
כלל חברה לביטוח בע“מ
ראול ולנברג 36 | קריית עתידים, מגדל 8 ,תל אביב | מען למשלוח דואר ת.ד. 37070 תל-אביב מיקוד 6136902 | טל. 6387777-03 | פקס. 6387676-03 | שירות לקוחות 5454 | *il.co.clal.www
או -
הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
תקרת סכום החיוב- ______________ ₪.
מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום- / / .
לתשומת לבכם: אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
מספר חשבון סוג חשבון סניף בנק
קוד המוסד אסמכתא/מספר מזהה של הלקוח אצל המוטב
)המוטב(
528
שם המוסד )המוטב( כלל חברה לביטוח בע״מ
אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם
עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על
ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.
פרטי ההרשאה סכום החיוב ומועדו יקבע מעת לעת ע"י כלל חברה לביטוח בע"מ
5 .אימות זיהוי לקוח ע"י הסוכן
הנני מאשר/ת בזה כי ביום____________________________ הופיע בפני הלקוח _______________________________
כי זיהיתי את הלקוח באמצעות ת.ז / רשיון נהיגה, כי וידאתי שהלקוח הינו בעל חשבון הבנק המפורט לעיל וכי הלקוח חתם על מסמך זה בפני.
________________________ _ _____________________ _ ___________________ _ _______________
תאריך שם הסוכן / הסוכנת מס' הסוכן / הסוכנת חתימה + חותמת סוכנות
* ככל ומסמך זה לא נחתם בפני סוכן/ת יש לצרף לטופס צילום צילום תעודת זהות או רישיון נהיגה של הלקוח
חתימת הלקוחות_________________________________
)מהות / סוג התשלום(
2 . כמו כן יחולו ההוראות הבאות:
א . עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
ב . הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק ולכלל חברה לביטוח בע"מ שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה
לבנק, וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
ג . נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים, ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק, לא יאוחר מ- 3 ימי עסקים לאחר מועד החיוב. ככל שהודעת
הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב, הזיכוי ייעשה בערך יום מתן הודעת הביטול.
ד . נהיה רשאים לדרוש מהבנק, בהודעה בכתב, לבטל חיוב, אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת התוקף שנקבע בהרשאה, או את הסכומים
שנקבעו בהרשאה, אם נקבעו.
ה . הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.
ו . הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של 24 חודשים ממועד החיוב האחרון, בטלה.
ז . אם תענו לבקשתנו, הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו, בכפוף להוראות כל דין והסכם שבינינו לבין הבנק.
ח . הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לנו על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.
3 .אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.
4 .ידוע לי כי קביעת הגבלות כלשהן בהרשאה זו לחיוב חשבון, הינה הוראה כלפי הבנק ולפיכך מחייבת ביחסי הבנק ולקוחותיו בלבד. יובהר כי אין באמור
לעיל כדי לחיייב את המוטב לקבל הרשאה לחיוב חשבון הכוללת הגבלות כאמור והדבר נתון לשיקול דעתו.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להקמת הוראת קבע - ביטוח כללי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להקמת הוראת קבע – ביטוח כללי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להקמת הוראת קבע – ביטוח כללי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להקמת הוראת קבע – ביטוח כללי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להקמת הוראת קבע - ביטוח כללי

פקס: 077-6383290
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד. 37070 תל אביב 6136902
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, כלל ביטוח, ביטוח רכב
טופס קל » חברות ביטוח » כלל ביטוח » ביטוח רכב » טופס בקשה להקמת הוראת קבע – ביטוח כללי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להקמת הוראת קבע - ביטוח כללי להורדה

דילוג לתוכן