טופס בקשה להשתלמות או לימודים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להשתלמות או לימודים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להשתלמות או לימודים להדפסה

מה זה טופס בקשה להשתלמות או לימודים?

שם הטופס: טופס הרשות לטיפול האסיר - טופס בקשה להשתלמות או לימודים

מטרת הטופס: הטופס מיועד למועמדים שרוצים להשתלמות למשך שלושה ימים ומעלה בפרק 52 בתקנות קריאת ההשתלמות האזרחית. המועמדים מתבקשים למלא את הטופס ולציין את פרטיהם, פרטי ההשתלמות המבוקשת, השכלה, ההתקופות האחרונות שבהן הם השתלמו, התחייבות לשרות במדינת ישראל לאחר ההשתלמות, והמלצה או אישור מהממונים הרלוונטיים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המועמד/ת: שם, משפחה, מספר זהות, תאריך לידה, פרטי תקשורת.
2. פרטי ההשתלמות המבוקשת: משך ההשתלמות, מסגרת ארגון ההשתלמות, מסך המלגה, פרטי מטרת ההשתלמות.
3. תיאור התפקיד הנוכחי: פרטי התפקיד הנוכחי, רמת משרה, דרגת משרה, מעמד בתקן בממשלה, תאר משרה בתקן בממשלה.
4. השכלה: פרטי השכלה יסודית/תיבונית/בגרות אקדמאית אחרת.
5. השתלמויות אחרונות קודמות מעל 40 שעות.
6. התחייבות העובד/ת לשרת במדינת ישראל אחרי סיום ההשתלמות, גם בהתאם לתקופה המצויה בפסקות החוק.
7. חוות דעת הממונה הישיר/המידת החשיבות של ההשתלמות לתפקוד העובד/ת.
8. פרטי העובד/ת בנוגע לימי חופשה צבורים וימי השתלמות צבורים לזכות העובד/ת.
9. המלצת/אישור האחראי/ת להדרכה או הממונה על ההדרכה.
10. החלטת ועדת ההדרכה המשרדית בנוגע לאישור וכמויות המענק.

הטופס מכיל גם חלקים נוספים שמתייחסים להחזרת סכומי מענק ההשתלמות ולאישור סמלי התזכורת והתחייבות העובד/ת.

שים לב שטופס זה יועבר לעדת ההדרכה במשרד, שתחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה.

טופס בקשה להשתלמות או לימודים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להשתלמות או לימודים מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להשתלמות או לימודים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להשתלמות או לימודים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל
בקשה של מועמד/ת להשתלמות
יוגש ב-4 עותקים ו לפי פרק 52 בתקשי"ר
מיועד להשתלמות מעל שלושה ימים
חלק א - בקשת המועמד/ת
1.פרטי המועמד/ת
שם משפחה שם פרטי מספר זהות תאריך לידה טלפון בבית דוא"ל
שנה חודש יום

ס"ב

טלפון מספר פקס כתובת מגורים
בעבודה
המשרד/יחידת מקום
סמך
רחוב_____________ מס' בית_____ יישוב______________
2 .פרטי ההשתלמות המבוקשת
משך ההשתלמות תאריך תחילה תאריך סיום
בשעות
המוסד מארגן מקום ההשתלמות
ההשתלמות
שם ההשתלמות
שנה חודש יום

שנה חודש יום

מצ"ב תכנית מטרת ההשתלמות פירוט: כספית סכום המלגה, זמן היעדרות מעבודה והוצאות נוספות
ההשלמות ועלותה
3 .תיאור התפקיד בעיסוק הנוכחי (בסיוע משאבי אנוש)
מס' תחילת השירות
הכפיפים
דרגת המשרה חלקיות
בתקן
תואר משרה
בתקן
בממשלה_______ במשרד_________
מעמד
… קבוע … חוזה … ארעי
תיאור התפקיד__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
4 .השכלה
פרטי ההשכלה יסודית/תיבונית/בגרות אקדמאית אחרת הערות
שם המוסד
מגמה/חוג
תעודה/תואר
מס' שנות לימוד
תאריך סיום
5 .השתלמויות אחרונות קודמות מעל 40 שעות
תאריך סיום ימים/שעות ע"ח שנת ההשתלמות
שנה חודש יום עבודה
שם ההשתלמות המוסד המבצע משך שעות מקום

6 .התחייבות העובד/ת
(כולל משכורת, שכר לימוד, אש"ל והוצאות אחרות). אתמנה לה כחוק, אחרי תום ההשתלמות, תקופה המתאימה לסכום המענק שאושר לי ועל-פי הוראות התקשי"ר בנדון א. עם קבלת מענק ההשתלמות הנני מתחייב/ת לשרת בשירות מדינת ישראל, במשרתי הנוכחית או בכל משרה אחרת אשר
ב. אם אעזוב את שירות מדינת ישראל לפני תום התקופה שאני חייב/ת לשרת, או אפסיק את השתלמותי לפני סיומה, הנני
לתקופת השירות שהיה עלי להמשיך לשרת לאחר תום ההשתלמות. מתחייב/ת להחזיר לאוצר מדינת ישראל את מענק ההשתלמות לפי מוגדר בפסקה 141.52 בתקשי"ר, או חלק ממנו יחסית
ההתחייבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ג. ידוע לי כי התקופה שעלי לשרת על-פי ההוראות, היא במקביל למענק, כמוגדר בפסקה 142.52 בתקשי"ר. החזרת סכומי
תאריך____/______/____ חתימת העובד______________________
1 (ע/ח)(12/14) 2635 מדףחלק ב - הערות ואישורים של המשרד/יח' סמך
7 .חוות דעת הממונה הישיר/ה
מידת החשיבות של ההשתלמות לתפקוד העובד/ת: … חיונית ביותר … חיונית … רצויה … אפשרית … לא חיונית
ההשתלמות רלבנטית לתפקוד העובד/ת … כן … לא … בהתאם למסלול הקידום
פרט במה:____________________________________________________________________________________________
תאריך______/____/____ שם ותואר התפקיד_______________________ חתימה_____________
8 .למילוי ע"י יח' משאבי אנוש, לגבי פרטי העובד/ת
א. מס' ימי חופשה צבורים לזכות העובד/ת_________ ב. ימי השתלמות צבורים לזכות העובד/ת עפ"י פרק 51 בתקשי"ר________
תאריך___/_____/____ שם הממונה על משאבי אנוש_________________ חתימה______________
9 המלצת/אישור האחראי/ת להדרכה או הממונה על ההדרכה
… מאשר/ת (פרט בסעיף 10 … (קורס פנימי … קורס חיצוני
… ממליץ/ה … לא ממליץ/ה … לא חייב במס … חייב במס
… מועבר לוועדת הדרכה
הערות______________________________________________________________________________________________
תאריך_____/_____/____ שם האחראי/ת____________________ חתימה_______________
10 .החלטת ועדת ההדרכה המשרדית
… הבקשה נדחתה … הבקשה אושרה
הערות_______________________________________________________________________________________________
11.החלטה
… אושר מענק כדלקמן:
היעדרות בשכר: …_________שעות בשבוע … _________
מענק השתלמות: %_________באופן יחסי/לא באופן יחסי לחלקיות המשרה/סכום_______________________
אש"ל: …
נסיעות: …
ימי היעדרות לצורך בחינות: …
הערות________________________________________________________________________________
שם וחתימות חברי הוועדה המאשרת:
יושב/ת ראש ועדת ההדרכה אישור החשבות __________________ ________________ ____________ __________________
עיבוד נתונים: לאחר אישור הבקשה ימולא חלק זה על-ידי המשרד (חלק זה מיועד למיכון)
סמל
תזכורת
סמל תאריך סיום הקורס סמל הקורס
משרד
סמל משך מספר זהות
הלימוד
סכום המענק
שנה חודש יום 0 3 0

ס"ב

תפוצה (אם אושרה ההשתלמות):
… יחידת ההדרכה … יח' משאבי אנוש/אמרכלות … לעובד/ת … למבצע/ת הקורס
2

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להשתלמות או לימודים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להשתלמות או לימודים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להשתלמות או לימודים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להשתלמות או לימודים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להשתלמות או לימודים

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, הרשות לטיפול האסיר
טופס קל » משרדים ממשלתיים » הרשות לטיפול האסיר » טופס בקשה להשתלמות או לימודים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להשתלמות או לימודים להורדה

דילוג לתוכן