טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד להדפסה

מה זה טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד?

שם הטופס: בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד - שנת לימוד תשפ"ד.

מטרת הטופס: בקשה לקבלת החזר שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים ומקצועיים: כוללים מספר תעודת זהות, שם משפחה, שם פרטי, דואר אלקטרוני, כתובת, מספר טלפון, ודרגת שכר.
2. סוג עובד ההוראה: עם הגדרות לפי הסמלים המתאימים.
3. פרטים על מסלול הלימודים בשנת הלימודים תשפ"ד.
4. פרטים על המוסד הלימודים ומיקוםו.
5. אישור הבעלות על העסקה והתחייבות לשלם את מענק שכר הלימוד עם קבלת האישור.
6. רשות לניהול קשרים עם משרד החינוך לגבי משכורת.
7. הצגת רשיון הפעלה בתוקף (רלוונטי רק לבעלות המשלמת שכר לעובד ההוראה).
8. אישור ממוסד הלימודים עם פרטי הלמידה והתואר אליו מתרוממים.
9. אישור על קריאת ההנחיות והכללים שמעבר לדף.

טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

משרד החינוך
מנהל עובדי הוראה
אגף א' להתפתחות מקצועית של עו"ה
בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לשנה"ל ה'תשפ"ד
המועד האחרון להגשת הבקשה
ו' כסלו תשפ"ד, 30 בנובמבר 2023
האחריות על הגשת הבקשה בזמן חלה על עובד ההוראה בלבד
נא למלא את הטופס בכתב יד ברור וקריא ומבלי לדלג על אף פרט
א. פרטים אישיים ומקצועיים
ס
ב
מס' תעודת זהות שם משפחה שם פרטי דואר אלקטרוני
כתובת:
רחוב מס' ישוב מיקוד טלפון )זמין(
ותק דרגת שכר – סמן את הדרגה המתאימה
בהוראה
עובד
במחוז

מוסמך ☐ בלתי
בכיר ☐ מוסמך
ב.א. טכנ' ☐ ב.א./
תואר אקדמאי ללא הסמכה להוראה ד"ר ☐
☐ מוסמך ☐ ב.א.ד ☐ מ.א. ☐ אחר. פרט:
☐ תואר אקדמאי כולל הסמכה להוראה
☐ אני עו"ה קבוע המלמד בפועל ומקבל את שכרי מגזברות מחוז עבודתי במשרד החינוך
☐ אני עו"ה קבוע המלמד בפועל ומקבל את שכרי ממשרד החינוך באמצעות הבעלות המעסיקה אותי. )מלא / החתם טבלה זו(
מיועד
לעובדי
הוראה
בג"י, יסודי
ועל-יסודי
היקף
משרה
בתשפ"ד
שם בית הספר/גן
סמל מוסד הילדים וכתובתו
חלק זה מיועד אך ורק לבעלות המקבלת את
משכורתו של עו"ה ישירות ממשרד החינוך
1 אישור הבעלות על העסקה והתחייבות תאריך
1 .עו"ה מועסק ברציפות בבעלות ב- 4 השנים
האחרונות או במוסד הר"מ
2 .אנו מתחייבים לשלם את מענק שכר הלימוד
עם קבלת האישור על הענקתו.
3 .יש לנו קשרי התחשבנות עם משרד החינוך
לגבי משכורתו של מגיש בקשה זאת
4 .סמל המוטב שניתן לנו ע"י משרד החינוך
5 .יש לנו רשיון הפעלה בתוקף
6 .הגשנו למשרד את כל המסמכים הנדרשים
כפי שמחייבות הוראות חשב המשרד.
7 .א. שם הבעלות: __________________
ב. שם המוסד: ___________________
2
מיועד
לעובדי
הוראה
במכללות
ובסמינרים
היקף
משרה
בתשפ"ד
שם המכללה/ הסמינר
וכתובתו
סמל מוסד
1
2
חותמת וחתימת מנהל ביה"ס/מפקחת הגיל הרך )בשם מלא וברור( תאריך
ב. פרטים על הלימודים חותמת וחתימת הבעלות תאריך
מסלול הלימוד בתשפ"ד יהיה )העתק לכאן מסעיף 3 שבגב הטופס את הסמל
המתאים(
3 .כתיבת תיזה מ.א./כתיבת דוקטורט שמות החוגים לתואר/שמות הקורסים: 1 _______________________.2_______________________.
לשימוש המשרד שם מוסד הלימודים מקום הלימודים
סמל המוסד
לתשומת לב:
1 .אין לצרף לטופס הבקשה קבלות מקוריות על תשלום שכ"ל, את הקבלות יש לשמור לצורך קבלת ההחזר – אם הבקשה תאושר
2 .אני מצרף אישור ממוסד הלימודים ובו פירוט: א. התואר לקראתו אני לומד ב. גובה שכר הלימוד המלא והסופי הנדרש ממני. ג. מערכת שעות
3 .אני מאשר שכל הפרטים נכונים וכן קראתי את כל ההנחיות והכללים שמעבר לדף, ואם יאושר לי המענק אני מתחייב לנהוג לפיהם.
חתימת המבקש תאריך
לשימוש המשרד בלבד
לא זכאי
זכאי
מוחזר
להשלמת
פרטים
1 .לבקשה נקבעה עדיפות: ___________
קוד סיבה 2 .היקף שכר הלימוד המבוקש: __________ ₪
3 .טופס זה אינו מהווה אישור ו/או התחייבות המשרד
לתשלום כלשהו
משרד החינוך
קרא/י נא בעיון את ההנחיות והכללים שמעבר לדף לפני
מילוי הטופס. יש למלא את טופס הבקשה בעותק אחדמנהל עובדי הוראה
אגף א' להתפתחות מקצועית של עו"ה
הנחיות וכללים לקבלת מענק החזרי שכר לימוד בשנת הלימודים ה'תשפ"ד
מתבסס על הוראות חוזר מנכ"ל, הוראות קבע תשע"ב/ 8( א'(
1 .אינם רשאים להגיש בקשה
א. עובד הוראה שיימצא בשנת קבלת המענק בשבתון מלא.
ב. עובד הוראה שהיקף משרתו בשנת קבלת המענק יפחת מ-2/1 משרה.
ג. עובד הוראה רשמי שאינו קבוע או עו"ה מוכר שלא ימצא בשנת קבלת המענק בשנת
עבודתו הרביעית ברציפות בבעלות המשלמת את שכרו.
ד. עובד מנהלי בדירוג עובדי הוראה המועסק על-ידי רשות מקומית למעט מנהלי
מחלקות חינוך.
ה. עובדי הוראה המועסקים באופן זמני ו/או המועסקים כממלאי מקום.
2 .למי להגיש את הבקשה )מודגש: הגשת הבקשה במועד היא באחריותו הבלעדית של עובד
ההוראה(
את הבקשות יש להגיש למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו של עו"ה. רשימת
מפקחים וכתובותיהם ניתן למצוא אתר האגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך בכתובת:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PituachMiktzoie/odot/baal
ei-tafkidim.htm
3 .הזכאות לקבלת המענק היא אך ורק עבור לימודים אלא:
54 - הרחבת הסמכה
24 - לימודי תעודה למדידה והערכה
הערות:
א. כל האמור בסעיף זה מתייחס ללימודים במסלולים האקדמאיים המתקיימים
במוסדות להשכלה גובהה המאושרים והמפוקחים על-ידי המועצה להשכלה גבוהה
)המל"ג( והמוסמכים על-ידה להעניק תארים אקדמיים, ובכלל זה מוסדות
להכשרת עובדי הוראה הנמצאים בפיקוח האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד
החינוך. מודגש: לימודים ביחידות המשך, לימודי חוץ ולימודי תעודה אינם
מוכרים לצורך המענק.
ב. לימודים לתואר אקדמאי נוסף )"כפל תואר"(- היינו, לימודים לתואר אקדמאי
נוסף שכבר מצוי ברשות מגיש בקשה – אינם מוכרים לצורך קבלת המענק.
ג. עובד הוראה בעל דרגת שכר אקוויוולנטית יכול לבקש מענק בהתאם לפירוט לעיל
בלי שהדבר ייחשב לו כלימודים ל"כפל תואר". עובד הוראה זה יצרף לבקשתו
מסמך מכוח אדם בהוראה המאשר את דרגת השכר האקוויוולנטית.
4 .אישור החזר שכ"ל לזכאים – אישור על תנאי
א. אישור על תנאי למענק יופק עד לסוף חודש ינואר 2024.
ב. האישורים יינתנו בתנאים המפורטים בסעיף 1 שלעיל.
ג. הפסיק עובד ההוראה את לימודיו או חל שינוי בהיקפם, או בתואר לקראתו הוא
לומד, או חל שינוי בגובה שכר הלימוד שבו חויב, או במוסד הלימודים בו הוא
לומד – ידווח על כך למפקח על הפיתוח המקצועי שאישר את המענק.
ד. אין במתן אישור השתתפות בשכר לימוד התחייבות כלשהי אלא לשנת הלימודים
המבוקשת.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד

פקס: 073-3931601
כתובת לשליחת מכתבים: רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד החינוך » מענקי שעות והחזרי שכר לימוד » טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להשתתפות בהחזר שכר לימוד לתשפ"ד להורדה

דילוג לתוכן