טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים להדפסה

מה זה טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים?

טופס משרד העליה והקליטה - בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים

מטרת הטופס:
הטופס הזה משמש לבקשה ממשרד העליה והקליטה בישראל לקבלת סיוע כספי להעסקת מדענים עולים ותושבים חוזרים בתחומי מדע ומחקר מסוימים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המדען: שם, תעודת זהות, כתובת, טלפון, תאריך תחילת העסקה, תאריך מבוקש לתחילת הסיוע, נושא המחקר, דרגה ותפקיד המדען, מסלול קידום וקליטה צפויים, סוג הסיוע המבוקש, היקף הסיוע המבוקש, ציוד נדרש (אם יש), פרטי אחראי מקצועי במוסד לקליטת המדען, וחתימת המדען כאישור לבקשת הסיוע.

2. פרטי המעסיק: שם המוסד המעסיק, מספר עוסק מורשה/עמותה, כתובת המוסד, כתובת מייל, טלפון, שם הבנק, כתובת הבנק, מספר חשבון בבנק, מספר סניף בבנק, וחתימות מורשי החתימה (רקטור, מנכ"ל, אחראי כא"א, גזבר).

כתובת לשליחת הטופס:
משרד העלייה והקליטה, המרכז לקליטה במדע, כנפי נשרים 22 ירושלים 9546436
טלפון: 02-6214631
פקס: 02-6214638
אימייל: scientist@moia.gov.il

צילום מסך טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים טופס מקוון

טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

משרד העלייה והקליטה, המרכז לקליטה במדע, כנפי נשרים 22 ירושלים 9546436
תחום חברה ורוח תחום טכנולוגיה ומדעים מדויקים תחום מדעי החיים והרפואה
02-6214631 :טל 02-6214664 :טל 02-6214611 :טל
e-mail: scientist@moia.gov.il 02-6214638 :פקס
תאריך: ____________
אל: משרד העלייה והקליטה - המרכז לקליטה במדע
מאת: ______________________________
הנדון :בקשה לסיוע בגין העסקה או קבלת מלגה עבור מדען עולה / תושב חוזר
חלק א'
אנו מורשי החתימה של )שם המוסד( _____________________________ מבקשים קבלת
הסיוע בגין העסקתו של המדען )שם ומשפחה( _________________ )ת.ז( ______________
בסכום שייקבע ע"י הוועדה לאישור סיוע למדענים עולים ותושבים חוזרים הפועלת במסגרת המרכז
לקליטה במדע שבמשרד העלייה והקליטה ( להלן "הוועדה") .
אנו מצהירים כי תנאי הסיוע ידועים לנו ומתחייבים אנו בשם המוסד לקיים את כל ההתניות שלהלן,
בקשר לכל סכום שיאושר לנו ע"י הועדה:
1 .כל סכום הסיוע וכן הסכום שייקבע ע"י הוועדה כהשתתפות המוסד ייועד אך ורק למימון עלות
העסקתו של המדען ולא ייעשה בסכומים אלו כל שימוש אחר.
2 .המוסד ישלם למדען את שכרו ויפריש עבורו זכויות סוציאליות בהתאם לחוק. כמו כן המוסד
מתחייב להודיע למשרד על כל שינוי בהעסקת המדען מכל סיבה וגורם שהוא, תוך שלושים )30 )ימים
מיום החלת השינוי.
3 .ידוע למוסד כי הסיוע מוענק אך ורק עבור העסקת מדען בישראל.
4 .סכומי הסיוע ישולמו ע"י המשרד עפ"י דרישה לתשלום בצירוף דו"ח שבו יפורטו ההוצאות עבור
העסקת המדען לרבות ההטבות הסוציאליות ותלושי השכר החודשיים.
5 .המוסד המעסיק יאפשר לנציגי המרכז לקליטה במדע ומשרד העלייה והקליטה לבקר אצל המעסיק
ולהיפגש עם הגורמים הרלוונטיים להעסקת המדען, וכן לעיין במידת הצורך בספרי החשבונות.
6 .הננו מתחייבים להחזיר למשרד כל סכום ששולם בגין תקופה שבה לא הועסק המדען במוסדנו,
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית החשב הכללי, מיד עם דרישתו הראשונה של המשרד.
7 .הננו מתחייבים לחתום על הסכם עם המשרד, שבו ייקבעו כל התנאים להעסקת המדען ולקבלת
סיוע. המשרד יהיה רשאי להפסיק, להקטין או לעכב את תשלום הסיוע במידה ושלא ימולאו כל
התנאים המפורטים בכתב ההתחייבות שייחתם בין הצדדים. משרד העלייה והקליטה, המרכז לקליטה במדע, כנפי נשרים 22 ירושלים 9546436
תחום חברה ורוח תחום טכנולוגיה ומדעים מדויקים תחום מדעי החיים והרפואה
02-6214631 :טל 02-6214664 :טל 02-6214611 :טל
e-mail: scientist@moia.gov.il 02-6214638 :פקס
חלק ב'
פירוט הבקשה
1 .המדען
שם המשפחה שם פרטי מספר תעודת זהות מספר עולה
כתובת: __________ __________ ____________ ____________
רחוב ישוב מיקוד טלפון
2 .תאריך תחילת העסקה: _______________________
3 .תאריך מבוקש לתחילת הסיוע:___________________
4 .נושא המחקר ו/או הפיתוח:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5 .דרגה, תפקיד המוצע למדען: __________________________________________
6 .מסלול קידום וקליטה צפויים:__________________________________________
7 .סוג הסיוע המבוקש )שכר, מלגת דוקטורט, מלגת פוסט דוקטורט(: _________________
8 .היקף הסיוע המבוקש )אחוזי משרה(: ____________________________________
9 .במידה שיש צורך בהוצאות מחקר, מהו הציוד הנדרש:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10 .המעסיק ישתתף/ישלים את עלות העסקתו של המדען ב- _____________________ ₪
11 .אחראי מקצועי במוסד לקליטתו של המדען:
_______________ _______________ _______________
שם תפקיד חתימה
12 .אישור המדען:
הנני מאשר כי הפנייה נעשתה בידיעתי ובהסכמתי
___________________ ____________________
תאריך חתימהמשרד העלייה והקליטה, המרכז לקליטה במדע, כנפי נשרים 22 ירושלים 9546436
תחום חברה ורוח תחום טכנולוגיה ומדעים מדויקים תחום מדעי החיים והרפואה
02-6214631 :טל 02-6214664 :טל 02-6214611 :טל
e-mail: scientist@moia.gov.il 02-6214638 :פקס
חלק ג'
פרטי המבקשים
____________________ ____________________
שם המוסד המעסיק מספר עוסק מורשה/עמותה
כתובת:
_______________ _______________ _______________
רחוב ישוב מיקוד

________________________ _________________________
כתובת מייל )למשלוח החוזה( טלפון
_______________ _______________ ______________ _______________
שם הבנק כתובת הבנק מספר חשבון מספר סניף
אישור מורשי החתימה: )רקטור, מנכ"ל, אחראי כ"א, גזבר(
תאריך _____________ _____________ _____________ ________________
שם מס' תעודת זהות חתימה
________________ _____________ _____________
שם מס' תעודת זהות חתימה
________________ _____________ _____________
שם מס' תעודת זהות חתימה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים

פקס: 072-3229697
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב קפלן 2, ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד העליה והקליטה
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד העליה והקליטה » טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה להשתתפות במימון מלגות למדענים תלמידי מחקר עולים ותושבים חוזרים להורדה

דילוג לתוכן