טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן להדפסה

מה זה טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן?

שם הטופס: טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן

מטרת הטופס: הטופס משמש לבעלי מכשירי רנטגן או מאיצים המעוניינים לחדש את ההיתר לעיסוק במתקניהם, על פי התקנות הרוקחים בתחום יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם התש"מ-1980.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים של בעל העסק/מוסד וכתובתו.
2. פרטים אישיים של האחראים לבטיחות קרינה במוסד.
3. מידע על המתקנים והמכשירים, כולל סוג, מטרה או יעד, מיקום, מאפייני קרינה, ומידע טכני נוסף.
4. הערות נוספות או הסברים עשויים להיות נדרשים.

 

טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

אגף מניעת רעש וקרינה
רחוב בנק ישראל 7 ,ירושלים 9195024 טל': 6495869-02
www.sviva.gov.il :המשרד אתר 02-5730901 :פקס
תאריך עדכון: ינואר 2020
לכבוד
אחראי בטיחות קרינה
________________
שלום רב,
הנדון: בקשה לחידוש היתר לעיסוק במתקני רנטגן/מאיץ
על פי תקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם( התש"מ-1980 ,תקנות 2 ,4 ,5ב',
הנכם חייבים בקבלת היתר מאת הממונה על קרינה סביבתית במשרד להגנת הסביבה לעיסוק
במתקן או במכשיר קרינה.
יש לשלוח את הבקשה לחידוש ההיתר, לפחות 30 יום לפני מועד תפוגת ההיתר אל המשרד להגנת
הסביבה, האגף למניעת רעש וקרינה בדואר אלקטרוני לכתובת: il.gov.sviva@radiomat
המסמכים שיש לצרף:
1 .טופס בקשה שהוקלד במחשב.
2 .דוח בודק מוסמך בעבור בדיקת המתקן )המתקנים( בתוך 3 חודשים לפני תאריך תפוגת
ההיתר.
3 .תעודות הסמכה של אחראי בטיחות קרינה.
אחרי קבלת טופס הבקשה, יחשב המשרד את עלות האגרה וישלח למוסד שובר אגרה בדואר אלקטרוני.
בברכה,
פרופ' סטיליאן גלברג, ראש האגףאגף מניעת רעש וקרינה
רחוב בנק ישראל 7 ,ירושלים 9195024 טל': 6495869-02
www.sviva.gov.il :המשרד אתר 02-5730901 :פקס
בקשה לחידוש היתר בעבור מתקן )מתקנים( של מכשיר רנטגן
בהתאם לתקנות הרוקחים )יסודות רדיואקטיביים ומוצריהם(, התש"מ-1980
לכבוד
ראש אגף מניעת רעש וקרינה
המשרד להגנת הסביבה
רח' בנק ישראל 7 ,
ירושלים 9195024
שלום רב,
אני החתום מטה, בעל עסק / בעל מוסד,
שם פרטי: ___________________ שם משפחה: _________________
מס' ת"ז: ___________________ תפקיד: ____________________
כתובת פרטית של בעל עסק/מוסד:
רחוב: ___________________ מספר: ____ יישוב: _______________
מיקוד: __________________ ת"ד: ___________
טלפון: ___________________ ___________________
פקס: ___________________
דואר אלקטרוני: _______________________________
שם העסק/המוסד: ______________________________
כתובת המוסד:
רחוב: ___________________ מספר: ____ יישוב: _______________
מיקוד: __________________ ת"ד: ___________
טלפון: ___________________ ___________________
פקס: ___________________
דואר אלקטרוני: _______________________________
שם העסק/המוסד: ______________________________
מספר ת"ז של בעל העסק: __________________ מספר החברה: _________________
מספר רישיון העסק: _______________
סוג או מהות העסק/המוסד: _____________________________________________אגף מניעת רעש וקרינה
רחוב בנק ישראל 7 ,ירושלים 9195024 טל': 6495869-02
www.sviva.gov.il :המשרד אתר 02-5730901 :פקס
כתובת למשלוח דואר של המוסד:
רחוב: ___________________ מספר: ____ יישוב: _______________
מיקוד: __________________ ת"ד: ___________
מבקש חידוש היתר לעיסוק במתקן )מתקנים( של מכשיר קרינה כמפורט במסמך המצורף בזה והוא חלק
בלתי נפרד מהבקשה.
מספר היתר: _____________________ בתוקף עד תאריך: _____________________אגף מניעת רעש וקרינה
רחוב בנק ישראל 7 ,ירושלים 9195024 טל': 6495869-02
www.sviva.gov.il :המשרד אתר 02-5730901 :פקס
הנני ממנה לאחראי )לאחראים( לבטיחות קרינה במוסד את:
1 )אחראי לבטיחות קרינה:
שם פרטי: ___________________ שם משפחה: _________________
מס' ת"ז: ___________________
כתובת פרטית:
רחוב: ___________________ מספר: ____ יישוב: _______________
מיקוד: __________________ ת"ד: ___________
טלפון בבית: ___________________ טלפון נייד: ___________________
דואר אלקטרוני: _______________________________
קורס הסמכה: ________________________ תאריך הקורס: ______________
מחליף את האחראי הקודם ששמו: ____________________________________
2 )ממלא מקום אחראי לבטיחות קרינה:
שם פרטי: ___________________ שם משפחה: _________________
מס' ת"ז: ___________________
כתובת פרטית:
רחוב: ___________________ מספר: ____ יישוב: _______________
מיקוד: __________________ ת"ד: ___________
טלפון בבית: ___________________ טלפון נייד: ___________________
דואר אלקטרוני: _______________________________
קורס הסמכה: ________________________ תאריך הקורס: ______________
מחליף את האחראי הקודם ששמו: ____________________________________
3 )ממלא מקום אחראי לבטיחות קרינה:
שם פרטי: ___________________ שם משפחה: _________________
מס' ת"ז: ___________________
כתובת פרטית:
רחוב: ___________________ מספר: ____ יישוב: _______________
מיקוד: __________________ ת"ד: ___________
טלפון בבית: ___________________ טלפון נייד: ___________________
דואר אלקטרוני: _______________________________
קורס הסמכה: ________________________ תאריך הקורס: ______________
מחליף את האחראי הקודם ששמו: ____________________________________אגף מניעת רעש וקרינה
רחוב בנק ישראל 7 ,ירושלים 9195024 טל': 6495869-02
www.sviva.gov.il :המשרד אתר 02-5730901 :פקס
פרטי הבקשה מצורפים בנספחים:
בכבוד רב,
שם פרטי ושם משפחה: ________________ תאריך: _________________
חתימת המבקש: ____________________אגף מניעת רעש וקרינה
רחוב בנק ישראל 7 ,ירושלים 9195024 טל': 6495869-02
www.sviva.gov.il :המשרד אתר 02-5730901 :פקס
נספח
פרטים על המתקן )המתקנים( והמכשיר )המכשירים(

הערה: חובה למלא את כל הפרטים! בעבור כל מתקן או מכשיר יש לציין את המידע הזה:
מס'
5 המתקן
שם
5 המתקן
מיקום
המתקן
מבנה
המיועד רק
למכשיר
עצמו ?
)כן / לא(
תיאור
המכשיר
יצרן או
מודל או
מס'
סידורי
מהות
1 המתקן
יישום
2 המתקן
מטרה או
ייעוד
4 מספר ניידות 3 כיווניות
סידורי
של
השפופרת
מתח
מרבי
kVp
זרם
מרבי
mAs
1
2
3
4
יש לציין:
.1
תעשייתי, ביטחוני, מחקר או השכלה, אחסון וכדומה.
.2
רדיוגרפיה או XRD או XRF או שיקוף חפצים או צילום רכבים, מלחימים אלקטרוניים וכיוצא באלה.
.3
כיווני, פנורמי, מיקרו פוקוס וכדומה.
.4
נייד, נייח, רדיוגרפיה בשדה וכדומה.
.5
על פי היתר הקיים )קודם(.אגף מניעת רעש וקרינה
רחוב בנק ישראל 7 ,ירושלים 9195024 טל': 6495869-02
www.sviva.gov.il :המשרד אתר 02-5730901 :פקס
הערות:
1 .לצורך בטיחות העובדים והציבור, יש להשתמש במכשיר ניטור קרינה תקין, מתאים לאנרגיית מקור הקרינה ומכויל לשנה.
2 .יש לדווח מייד למשרד על כל שינוי בפרטי הבקשה כולל מכשירים, אחראים לבטיחות קרינה, כתובות, טלפונים וכדומה.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן

פקס: 02-6495892
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 7, בניין ג'נרי 2, ירושלים 9195024
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » המשרד להגנת הסביבה » לעוסקים במכשירי רנטגן או מאיץ » טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לחידוש היתר עיסוק במתקני רנטגן להורדה

דילוג לתוכן