טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה) להדפסה

מה זה טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה)?

טופס: טופס רשות המיסים - בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום טופס 30 מס קנייה

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשה לחידוש תעודת עוסק רשום או לחידוש הסדר להחזר מס קנייה לפי סעיף 72(ד)1) לחוק מס קנייה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם העוסק
2. מספר העוסק
3. מס' תעודת עוסק רשום לשנה האחרונה
4. כתובת העוסק
5. מס' הטלפון
6. דואר אלקטרוני
7. רשימת המוצרים המוגמרים המיוצרים על ידי העוסק, בעבורם מבוקש חידוש התעודה
8. פרטים על מוצרים מוגמרים (סיווג בתעריף המכס ומס קנייה, שיעור מס קנייה, כמות שנמכרה, מחזור העסקאות, סכום מס קנייה ששולם בש"ח, מס קנייה ליחידת מוצר, הערות)
9. אימות הפרטים כולל הפקדת ערבות בנקאית.
10. התנהלות העוסק מול רשות המסים.
11. תאריך עריכת ביקורת אחרונה לעוסק.
12. חוות דעת לגבי בקשת העוסק (המלצה האם לאשר או לא לאשר את הבקשה).
13. הערות אחרות.

טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 03
עמוד 1 מתוך 5
בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום או לחידוש הסדר להחזר מס קניה לפי סעיף 72( ד()1 )
לחוק מס קניה
1 .שם העוסק: ______________________________________________________
מספר העוסק: ____________________________________________________
2 .מס' תעודת עוסק רשום לשנה האחרונה: __________________________________
0 .כתובת העוסק:____________________________________________________
_______________________________________________________________
מס' הטלפון: _____________________________________________________
4 .דואר אלקטרוני : __________________________________________________
5 .להלן רשימת המוצרים המוגמרים המיוצרים על ידנו, בעבורם מבוקש חידוש התעודה:
א. ____________________________________
ב. ____________________________________
ג. ____________________________________
ד. ____________________________________
עוסקים אשר בקשתם כוללת לפחות 5 חומרי גלם, נדרשים להעביר בדואר אלקטרוני, קובץ
אקסל אשר יכלול את כל הנתונים האמורים להלן בסעיפים 2 ו-8 בטופס זה.מדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 03
עמוד 7 מתוך 5
.7
פרטים על מוצר/ים מוגמר/ים- יש למלא הפרטים הנדרשים בטבלה שלהלן לתקופה של שנה מלאה,
לפני הגשת בקשה זו )מי שקיבל השנה תעודת עוסק רשום פעם ראשונה, עליו למלא את הפרטים
הנדרשים ממועד הוצאת התעודה(. לגבי כל מוצר יש לפרט בשורה נפרדת.
המוצר
המוגמר
הסיווג
בתעריף
המכס
ומס קניה
8 ספרות
שיעור
מס
קניה
הכמות
שנמכרה
מחזור העסקאות
)נא לרשום ללא מס
קניה ומע"מ(
סכום מס
קניה
ששולם
בש"ח
מס קניה
ליחידת
מוצר
הערות
מוצר
מוגמר
שאינו
טעון מס
קניה
מוצר
מוגמר
טעון מס
קניהמדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 03
עמוד 3 מתוך 5
.8
יש לצרף את המסמכים והנתונים הבאים:
א. מלאי פתיחה ומלאי סגירה )כמות וערך( של הטובין בסעיפים 7 ו-8.
ב. עלות הייצור ומחיר המכירה של המוצר המוגמר )אם מייצרים מספר דגמים, יש למסור
נתונים לגבי הדגם השכיח(. יובהר, כי אם מיוצרים מספר מוצרים, יש למסור נתונים לגבי
כל מוצר.
ג. המסים המוטלים בש"ח על חומרי הגלם, המשמשים ליצור יחידת המוצר, שעליהם ניתן
הפטור כאמור בתעודה.
ד. מאזן בוחן ודו"ח רווח והפסד:
- לשנה האחרונה )שלפני מועד הגשת בקשה זו(
- לתקופה המתייחסת.
אנו מצהירים בזה, כי הפרטים הרשומים לעיל נכונים ומלאים.
תאריך שם מגיש הבקשה חתימה וחותמת המבקש
פירוט החומרים ו/או החלקים המשמשים לייצור המוצר המוגמר, הטעונים מס קניה )עבורם מבוקשת
התעודה(
יש לפרט כל סוג חומר גלם/חלק בשורה נפרדת במילוי הפרטים יש להתייחס לאותה תקופה
כאמור לעיל בסעיף 2
המוצר
המוגמר
חומר
הגלם
או
החלק
הסיווג
בצו תעריף
המכס
ומס קניה
)8 ספרות(
שיעור
המס
סכום המס
על חומרי
הגלם
המשמשים
לייצור יח'
מוצר
כמות
חומרי
הגלם
שנרכשה
המשמשת
לייצור יח'
מוצר
הערך
בש"ח
מס'
הצהרת
עוסק
רשום
כמופיע
בטופס
מב' 581
הערותמדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 03
עמוד 4 מתוך 5
מיועד לשימוש המשרד
חוות דעת הממונה האזורי
הנדון: שם העוסק _____________________________________________________
מס' העוסק _____________________________________________________
1 .אימות הפרטים שהוגשו ע"י העוסק כולל הפקדת ערבות בנקאית:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2 .הפקדת ערבות בגובה __________________________________________________
0 .התנהלות העוסק מול רשות המסים )יש לפרט האם קיימים חובות במערכי המס השונים,
האם מתנהלת ביקורת/חקירה ביחס לעוסק/הליכים משפטיים תלויים ועומדים בין העוסק
לרשות המסים, וכיו"ב(:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4 .תאריך עריכת ביקורת אחרונה לעוסק:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5 .חוות דעת לגבי בקשת העוסק )המלצה האם לאשר או לא לאשר את הבקשה(:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ מדינת ישראל/משרד האוצר
רשות המסים בישראל
בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום
טופס מס קניה 03
עמוד 5 מתוך 5
6 .הערות אחרות:

_____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
אישור הפקיד המטפל:
תאריך: __________ שם הפקיד המטפל: ______________ חתימה: _______________
אישור ממונה מס קניה:
תאריך: ____________ שם הממונה: ______________ חתימה: _______________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה)

פקס: 076-8094026
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בית הדפוס 20 ירושלים
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, רשות המיסים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » רשות המיסים » טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לחידוש תעודת עוסק רשום (טופס 30 מס קנייה) להורדה

דילוג לתוכן