טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – הראל קופת גמל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל קופת גמל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – הראל קופת גמל להדפסה

מה זה טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל קופת גמל?

שם הטופס: טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים להראל קופת גמל/גמל להשקעה

מטרת הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד שרוצים לחיוב את חשבונם הבנקאי לצורך העברת תגמולים להראל קופת גמל/גמל להשקעה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי העמית:
- שם משפחה
- שם פרטי
- מספר תעודת זהות

2. פרטי המעסיק:
- מספר תעודת זהות/ח"פ/ח"צ
- כתובת
- מספר יישוב
- מיקוד
- טלפון
- פקס
- איש קשר
- דואר אלקטרוני

3. פרטי הקופה:
- שם הקופה
- מספר חשבון בקופה
- פקס
- דואר אלקטרוני

4. סעיף 12: שכר עמית - יש למלא את השדות הזמינים במקום
5. סעיף 13: פרטי ההרשאה - יש לבחור את סוג ההרשאה המתאים ולמלא את הפרטים הרלוונטיים.
6. סעיף 14: חתימת בעל/י החשבון - המתבצעת בסיומו של הטופס.

מועד הגביה:
- יש לציין את המועד בו יתבצע החיוב, ואם לא צוין, החיוב יתבצע במועד שצויין בהוראת קבע.

סוג מסמך: 12591ד

אישור הבנק:
- הבנק יפעל לפי ההוראות שבטופס ולפי הרשאת הלקוח.
- ניתן לבטל או לשנות את ההרשאה בכתב, בהתאם להוראות הטופס.

מידע נוסף:
- הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
- פרטי החיוב יופיעו בדפי החשבון.
- ניתן לבטל חיוב בתקופה נתונה ממועד החיוב.

מקור הטופס:
טופס זה משוייך להראל פנסיה וגמל בע"מ, ומועתק לבנק לשם הגבייה.

טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל קופת גמל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל קופת גמל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל קופת גמל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל קופת גמל להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

סטודיוהראל 31937.14 02/2021
עמוד 1 מתוך 2
בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים
להראל קופת גמל/גמל להשקעה
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם.
ב פרטי העמית
שם משפחה שם פרטי מס' ת.ז.
אם ברצונך לבדוק את נכונות הפרטים או לעדכן אותם, באפשרותך לבצע זאת באיזור האישי שלך באתר הראל: il.co.group-harel.www
ג פרטי המעסיק
שם המעסיק מס' ת.זהות/ח"פ/ח"צ
רחוב מס' ישוב מיקוד
טלפון פקס איש קשר
דואר אלקטרוני Mail-E
@
לא רלוונטי לגמל להשקעה
א פרטי קופה
הראל קופת גמל הראל גמל להשקעה
כפי שמופיע בדוח השנתי מספר חשבון בקופה:
03-7348063 :פקס או gemeliok@harel-ins.co.il :מייל כתובת
ניתן לוודא את קבלת הפקס/המייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל. 70-28-70-700-1
סוג מסמך 12591
ד פרטי ההרשאה
שכיר -
אנא מלא את הפרטים להלן:
שכר עמית שיעור ההפקדה: עובד מעביד פיצויים
עצמאי -
אנא מלא את גובה הסכום החודשי שיש לגבות מחשבונך בבנק: ₪.
ה מועד גביה
מועד גביה: 01 לחודש 10 לחודש 15 לחודש
הנני מבקש לגבות כספים החל מחודש שכר: /
שנה חודש
**במידה ולא יצוין חודש שכר לתחילת הגביה, הגביה תחל במועד המאוחר מבין השלמת מסמכי הצטרפות מלאים ותקינים והשלמת המסמכים הדרושים
לגביה בהוראת קבע.סטודיוהראל 31937.14 02/2021
עמוד 2 מתוך 2
מספר חשבון קופת גמל
הוראת קבע להראל פנסיה וגמל בע"מ
נא הקפד למלא טופס זה באופן מדויק ושלם. הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד.
לכבוד,
בנק:
סניף:
כתובת הסניף:
הוראה לחיוב חשבון
מס' חשבון בנק לחיוב סוג חשבון קוד מסלקה קוד מוסד לפי קופה אסמכתא/מספר מזהה של הלקוח בחברה )לשימוש פנימי בלבד(
סניף בנק
40923
הרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות. או
הרשאה הכוללת לפחות אחת מההגבלות הבאות:
תקרת סכום החיוב - ₪. מועד פקיעת תוקף ההרשאה - ביום / / .
לתשומת לבך,
אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל, משמעה בחירה בהרשאה כללית, שאינה כוללת הגבלות.
אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות שקבע הלקוח, הם יוחזרו על ידי הבנק, על כל המשמעויות הכרוכות בכך.
. אני/ו הח"מ:
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק מס' זהות
מכתובת:
רחוב מס' יישוב מיקוד
נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ"ל בסניפכם בגין תשלומים לקופות גמל בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, על-ידי הראל
פנסיה וגמל בע"מ - הרשאות קופות גמל כמפורט ב"פרטי ההרשאה".
. הוראה זו ניתנת לביטול בהודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולהראל פנסיה וגמל בע"מ - הרשאות קופות גמל, שתיכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן ההודעה
בבנק, וכן ניתנת לביטול על-פי הוראת כל דין.
. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב.
. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנקבעו בכתב
ההרשאה, אם נקבעו.
. הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילוים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.
. סכומי החיוב על-פי הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו על-ידי הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה.
. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.
. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על-כך מיד לאחר קבלת החלטתו, תוך ציון הסיבה.
. נא לאשר להראל פנסיה וגמל בע"מ, בספח המחובר לזה, קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.
פרטי הרשאה
סכום החיוב ומועדו ייקבעו מעת לעת על-ידי הראל פנסיה וגמל בע"מ הרשאות קופות גמל, על-פי שיעורי הפרמיה וההצמדה על-פי תנאי הקופה.
סכום גביה/תשלום התחלתי: ₪ הצמדה: למדד )לעצמאיים בלבד(
תאריך: חתימת בעל/י החשבון:
אישור הבנק
מס' חשבון בנק לחיוב סוג חשבון קוד מסלקה קוד מוסד אסמכתא/מס' מזהה של הלקוח בחברה )לשימוש פנימי בלבד(
סניף בנק
40923
מספר חשבון קופת גמל:
לכבוד
הראל פנסיה וגמל בע"מ
רחוב אבא הלל 3 ,רמת גן
קיבלנו הוראות מ- , לכבד חיובים בסכומים ובמועדים שיופיעו באמצעי מגנטי שתציגו לנו מדי פעם בפעם ואשר מספר חשבונו/נם בבנק
יהיה נקוב בהם, והכל על-פי המפורט בכתב ההרשאה.
רשמנו לפנינו את ההוראות, ונפעל על-פיהן כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת; כל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען; כל עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול
בכתב על-ידי בעלי החשבון, או כל עוד לא הוצא/ו בעל/י החשבון מן ההסדר. אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו, לפי כתב השיפוי שנחתם על-ידכם.
מקור טופס זה, על שני חלקיו, יישלח לסניף הבנק,
העתק ממנו יימסר למשלם.
אישור הבנק, חתימה וחותמת
תאריך: בנק: סניף:
סוג מסמך 12294
03-7348063 :פקס או gemeliok@harel-ins.co.il :מייל כתובת
ניתן לוודא את קבלת הפקס/המייל כ-24 שעות לאחר המשלוח בטל. 70-28-70-700-1

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל קופת גמל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – הראל קופת גמל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – הראל קופת גמל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – הראל קופת גמל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל קופת גמל

פקס: 03-7547100
כתובת לשליחת מכתבים: אבא הלל 3 ת.ד. 1951 רמת גן
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, ביטוח הראל, קופות גמל
טופס קל » חברות ביטוח » ביטוח הראל » קופות גמל » טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים – הראל קופת גמל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לחיוב חשבון בנק להעברת תגמולים - הראל קופת גמל להורדה

דילוג לתוכן