טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת להדפסה

מה זה טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת?

שם הטופס: בקשה לאישור מנהל ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת אישור מנהל ליצוא פסולת מסוכנת על ידי חברה מייצאת. מטרת האישור היא לאפשר את היצוא של הפסולת המסוכנת למטרת טיפול באתרי טיפול בחו"ל או למטרת טיפול בארץ באישור מראש מאת המנהל.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי החברה המייצאת, כולל שם בעל היתר רעלים ומספר תעודת הזהות שלו.
2. פרטי מפעל יצרן הפסולת, כולל מספר היתר רעלים של המפעל ותוקפו.
3. פרטי היתר ליצוא שניתן לחברה המייצאת.
4. רשימת יצרני הפסולת ומידע עליהם, כולל שם המפעל, מספר היתר הרעלים של המפעל, ופרטי איש קשר במפעל.
5. פרטי איש קשר בחברה המייצאת, כולל פרטי התקשרות (טלפון, פקס, דואר אלקטרוני).

טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

אגף חומרים מסוכנים עמוד 1 מתוך 8 מעודכן ליום 2015/06/16

בקשה לאישור מנהל ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת

תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א-1990 קובעות כי על מפעל המייצר
פסולת מסוכנת כהגדרתה בתקנות לסלק את הפסולת לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב בתוך שישה
חודשים או למקום אחר באישור מראש מאת המנהל.
אישור כאמור ניתן הן לצורך העברת הפסולת לטיפול באתרים אחרים הקיימים בארץ הן לצורך יצוא
הפסולת לטיפול בחו"ל. אישורי המנהל ניתנים כיום למפעל יצרן הפסולת עצמו.
יצוא הפסולת כפוף גם לתקנות החומרים המסוכנים )יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"ד-
1994 ,המחייבות קבלת תעודת היתר ליצוא מאת המנהל. תעודות ההיתר ליצוא ניתנות ככלל לשני סוגי
מבקשים עיקריים: יצרני פסולת המבקשים לייצא בעצמם את הפסולת וחברות העוסקות ביצוא ומייצאות
פסולת של יצרנים אחרים.
לאחר בחינה שנעשתה במשרד להגנת הסביבה בנושא בקשות לקבלת אישור מנהל ליצוא, הוחלט
לאפשר הגשת הבקשות גם על ידי חברות מייצאות נוסף על הגשה על ידי יצרן הפסולת בתנאים
מסוימים שיפורטו להלן:
1 .הבקשות יוגשו על ידי החברה המייצאת בצירוף ייפוי כוח מאת המפעל יצרן הפסולת בנוסח
המובא בנספח א' כמפורט:
1.1 אם ליצרן פסולת יש זרם אחד ליצוא ברישיון יצוא אחד, יש למלא נספח א'1.
2.1 אם ליצרן פסולת ישנם כמה זרמים ליצוא בכמה רישיונות ליצוא יש למלא נספח א'2.
2 .הבקשות יתייחסו לתעודת היתר מסוימת ליצוא שמספרה יצוין בהן וזאת לפי הנוסח המפורט
בנספח ב'.
3 .לבקשות יצורף נספח בקובץ WORD שבו יפורטו המפעלים יצרני הפסולת שייפו את כוחה של
החברה המייצאת להגיש בשמם את הבקשה לאישור מנהל ליצוא וזאת לפי הנוסח המפורט
בנספח ג'.
 השדות המודגשים באפור מיועדים למילוי.
אגף חומרים מסוכנים עמוד 2 מתוך 8 מעודכן ליום 2015/06/16
מאחר שמפעל יצרן הפסולת הוא האחראי לטיפול בפסולת המסוכנת שמקורה בו או שמצויה בתחומו,
עליו להחזיק בכל המסמכים המעידים על הטיפול בפסולת המסוכנת. ולפיכך ישמור לתקופה של חמש
שנים את המסמכים שלהלן ויציג לממונה לפי דרישתו:
1 .אישור המנהל ליצוא על ידי חברה מייצאת.
2 .אנליזות שעל בסיסן ניתן אישור המנהל. נוסף על כך, כאשר האישור ניתן מאחר שעלות
הטיפול באקוסול עולה על 400,2 שקלים, אנליזה גם בעבור כל משלוח של הפסולת.
3 .תעודת ההיתר ליצוא שלפיה יוצאה הפסולת.
4 .טופס מלווה.
5 .ייפוי הכוח שניתן לחברה המייצאת.
6 .החשבוניות המעידות על קבלת הפסולת בחברה המייצאת.
7 .העתק מטופס Movement לכל משלוח של הפסולת שמעיד על קבלת הפסולת לטיפול
במפעל המטפל ועל השלמת הטיפול בפסולת המסוכנת במתקן הטיפול בחו"ל על פי אמנת
בזל. אליו תצורף אנליזה שנעשתה במתקן בחו"ל אשר מעידה על התאמת הפסולת
שהתקבלה לטיפול במפעל לתעודת ההיתר ליצוא ולאישור מנהל זה.
זאת נוסף על כל מסמך או חומר אחר שעל המפעל לשמור על פי כל דין ועל פי תנאי היתר הרעלים.
יובהר כי נוהל זה הוא לאישורי מנהל ליצוא בלבד. בקשות לאישורי מנהל להעברת פסולת לאתרי טיפול
בארץ יתקבלו מהמפעל בלבד.
אגף חומרים מסוכנים עמוד 3 מתוך 8 מעודכן ליום 2015/06/16
נספח א'1

ייפויי כוח לבקשת אישור מנהל ליצוא פסולת מסוכנת

אני הח"מ )שם בעל היתר רעלים ומספר היתר הרעלים(, ת"ז )מספר תעודת הזהות( המשמש בעל היתר
הרעלים מטעם )שם המפעל(, מייפה בזאת את כוחה של )שם החברה המייצאת( להגיש בשם )שם
המפעל( בקשה לאישור מנהל לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א-
1990 ,לצורך יצוא הפסולת המפורטת להלן:
טבלה 1 -פסולת ליצוא, זרם אחד מיצרן פסולת אחד
וזאת על פי תעודת היתר היצוא שקיבלה )שם החברה המייצאת(, על פי תקנות החומרים המסוכנים
)יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים( התשנ"ד-1994 .
תוקף ייפויי כוח זה עד ליום תאריך תום תעודת ההיתר ליצוא XXX
שם בעל היתר הרעלים
שם המפעל
מספר היתר הרעלים של המפעל ותוקפו
תעודת מספר
ההיתר
ליצוא
פסולת יצרן
שם זרם
הפסולת
מתקן
הייצור
הפסולת נוצרה ממנו
תיאור
מילולי
של
הפסולת
שם זרם
)נספחים וקוד Y הפסולת
I I - ו I לאמנת
1
באזל(
שם
הפסולת זרם וסווג
לאמנת VIII נספח ע"פ
באזל 1
שם זרם
הפסולת
וסווג על
פי
הפסולות קטלוג
האירופי
2
מאפיין
סיכון -
לדוגמא:
קורוזיב,
חומצי,
דליק,
נפיץ
קוד
סיכון
לאמנת )H)
באזל 1
קבוצת
סיכון
האו"מ ע"פ
היצוא במדיניות סעיף
מדינת
יעד
שם
המפעל
המטפל
בחו"ל
שם וקוד
השבה פעולות
לאמנת )R)
באזל 1
שם וקוד
סילוק פעולות
לאמנת )D)
באזל 1
מועברת כמות
- סה"כ
ברבעון
)טון(
האריזות סוג
של הפסולת מאפיין עיקרי
סוג המזהם/
פרמטר
המבוקשים טווח הריכוזים
)מינימאלי
ומקסימאלי(*
הסבר - לשינוי
הפסולת כתלות הרכב וריכוז מזהמי
שינויים במהלך היום בשלבי ייצור,
/ שנה/ עונות וכו'.
2-5% :דוגמא TOC
TDS
כרום
ניקל
ארסן
ערך קלורי
אמנת באזל
1
קטלוג הפסולות האירופאי
2
מוצק %90 דוגמא: מלח
* כל משלוח של הפסולת יהיה תואם לבקשה זו, מבחינת מאפיינ הפסולת ורמות המזהמים שפורטו בטבלה שלעיל
אגף חומרים מסוכנים עמוד 4 מתוך 8 מעודכן ליום 2015/06/16
תאריך....... חתימה...........
אגף חומרים מסוכנים עמוד 5 מתוך 8 מעודכן ליום 2015/06/16
נספח א'2
ייפויי כוח לבקשת אישור מנהל ליצוא פסולת מסוכנת

אני הח"מ )שם בעל היתר רעלים ומספר היתר הרעלים(, ת"ז )מספר תעודת הזהות( המשמש בעל היתר
הרעלים מטעם )שם המפעל(, מייפה בזאת את כוחה של )שם החברה המייצאת( להגיש בשם )שם
המפעל( בקשה לאישור מנהל לפי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים(, התשנ"א-
1990 ,לצורך יצוא הפסולת המפורטת להלן:
טבלה 2 -פסולת ליצוא, כמה זרמים מיצרן פסולת אחד
וזאת לפי המפורט בטבלה 2 , שבעבורם קיבלה )שם החברה המייצאת(, תעודת היתר ליצוא, על פי
תקנות החומרים המסוכנים )יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים( התשנ"ד-1994 .
תוקף ייפויי כוח זה עד לתאריך תום תעודת ההיתר ליצוא, כמפורט בטבלה 2.
אגף חומרים מסוכנים עמוד 6 מתוך 8 מעודכן ליום 2015/06/16
שם בעל היתר הרעלים
שם המפעל
מספר היתר הרעלים של המפעל ותוקפו
תאריך....... חתימה...........
נספח ב'
תאריך עברי
תאריך לועזי
לכבוד:
ראש תחום פסולת מסוכנת
אגף חומרים מסוכנים
המשרד להגנת הסביבה

הנדון: בקשה לאישור מנהל ליצוא בעבור לקוחות )שם החברה המייצאת(
לפי תעודת היתר ליצוא )מספר תעודת ההיתר ליצוא(

הריני לבקש את אישור המנהל על פי תקנות רישוי עסקים )סילוק פסולת חומרים מסוכנים( התשנ"א-
1990 ,לצורך יצוא פסולת מסוכנת כמפורט בתעודת ההיתר ליצוא שניתנה לי על פי תקנות החומרים
המסוכנים )יבוא ויצוא פסולת חומרים מסוכנים( התשנ"ד-1994 שמספרה מצוין בכותרת.
האישור מבוקש בעבור לקוחותיי המפורטים בנספח המצורף, אשר ייפו את כוחי להגיש את הבקשה
בשמם. מצ"ב ייפויי הכוח.
שם בעל היתר הרעלים
שם החברה המייצאת
מספר היתר הרעלים של החברה המייצאת ותוקפו
אגף חומרים מסוכנים עמוד 7 מתוך 8 מעודכן ליום 2015/06/16
תאריך....... חתימה...........
אגף חומרים מסוכנים עמוד 8 מתוך 8 מעודכן ליום 2015/06/16
נספח ג'

נספח לבקשת אישור מנהל ליצוא לפי תעודת היתר ליצוא )מספר תעודת ההיתר ליצוא( - רשימת
יצרני פסולת בעבורם ניתן אישור מנהל זה באמצעות החברה המייצאת

מס"ד שם המפעל יצרן הפסולת מספר היתר
הרעלים של
המפעל יצרן
הפסולת
שם איש קשר
במפעל יצרן
הפסולת
פרטי התקשרות
עם איש הקשר
)טלפון, פקס
ודואר אלקטרוני(

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת

פקס: 04-8660189
כתובת לשליחת מכתבים: רחוב בנק ישראל 7, ירושלים 9136002
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד האנרגיה והתשתיות » טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה ליצוא פסולת מסוכנת באמצעות חברה מייצאת להורדה

דילוג לתוכן