טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי להדפסה

מה זה טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי?

שם הטופס: בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת מינוי אפוטרופוס לחסוי/ה שזקוק/ה לטיפול רפואי או אחר ואינו/ה מסוגל/ת להביע את דעתו/ה בקשר לטיפולים הנדרשים. המבקש/ים מבקשים להיות אפוטרופוסים על גופו/ה של החסוי/ה ומספקים הסכמות מבני המשפחה.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. תאריך חתימת המבקש/ת בבית הדין הדתי הדרוזי.
2. פרטי המבקש/ים כוללים שמות מלאים, תעודות זהות, כתובת, וטלפון/פלאפון.
3. פרטי המשיבים כוללים שם, תעודת זהות, כתובת, ומצב משפחתי.
4. פרטי האפוטרופוס המבוקשים למינוי.
5. נימוקי הבקשה, כוללים האשמת אשפוז בבית החולים, הצורך בניתוח או טיפול רפואי, צורך באפוטרופוס על גופו של החסוי/ה, התימוכה של בני המשפחה לבקשה, וההצהרה על כך שהמינוי יהיה לטובת החסוי/ה.
6. רצון למנות את המבקש/ים כאפוטרופוסים והסכמות בני המשפחה או התנגדותם.
7. חתימות המבקש/ים, המשיבים, והרופא, ותעודת הרופא שמציינת את הממצאים הרפואיים של החסוי/ה.

טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

תאריך חתימת המבקש/ת
בית הדין הדתי הדרוזי ב :___________
המבקש/ים:
מבקש/ת 1 מבקש/ת 2
שם מלא
תעודת זהות
הקרבה לחסוי
כתובת
טלפון/פלאפון
המשיבים:
1 .החסוי/ה:
שם החסוי/ה תעודת זהות כתובת טלפון מצב משפחתי
2 .ב"כ היועמ"ש )היועץ המשפטי של האפוטרופוס הכללי(.
בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף - ניתוח / אחר ______________________
עפ״י חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ״ב - 1961.
כב׳ בית הדין הדתי הדרוזי מתבקש למנות את 1_____________.2.____________.
)להלן "המבקש/ים"( כאפוטרופוס קבוע/זמני על גופו של משיב מס׳ 1( להלן החסוי(.
ואלה הן ביו היתר, נימוקי הבקשה:
1 .החסוי/ה מאושפז/ת בבית החולים____________________.
2 .להערכת הרופאים המטפלים החסוי/ה זקוק/ה לניתוח / אחר_______________.
אך מפאת מצבו איננו/ה מסוגל/ת לקבל החלטות לעניין פרוצדורות רפואיות.
3 .החסוי/ה זקוק/ה לאפוטרופוס על גופו.
4 .בהסכמת בני המשפחה, מבוקש למנות את המבקש/ים כאפוטרופוס על גופו/ה של החסוי/ה.
5 .מינוי אפוטרופוס על גופו/ה של החסוי/ה יהיה לטובת החסוי/ה.
6 .רצ״ב תצהיר כתמיכה לבקשה, כתבי הסכמה, תעודת רופא, דו״ח סוציאלי והעתק מתעודת הזהות
של החסוי ושל המבקש.
7 .מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה זו.
______________________ _________________
מספר תיק: ______________ _______________ ________________ ___________
תאריך שם חתימה חותמת
כתב הסכמה
} טופס זה יש לצלם כמספר בני המשפחה מדרגה ראשונה ולהחתימם בפני פקיד סעד /
עו"ד / מזכיר בית הדין {
מינוי אפוטרופוס ל- )החסוי/ה(__________________________________
בעל/ת ת.ז. מס':______________________________________
שכתובתו/ה:_________________________________________
אני החתום מטה ___________________ בעלת ת.ז.___________
אשר כתובתי ________________________מביע בזאת את הסכמתי
למינוי של )המבקש(_______________בעל/ת ת.ז.______________
בהיותו/ה )קרבת משפחה לחסוי/ה(_________________כאפוטרופוס על
גופו/ה של )החסוי/ה(_______________.
______________
חתימה
הנני מאשר/ת בזאת כי החותם הנ״ל, אשר זיהיתיו באמצעות תעודת זהות, חתם בפני על
ההסכמה שלעיל.
בית הדין הדתי הדרוזים ב_____________`
תצהיר
)להחתים בפני פקיד סעד או עו"ד או מזכיר ביה"ד בלבד(
אגי הח״מ מבקש/ת 1 מבקש/ת 2
שם מלא
תעודת זהות
כתובת
קרבה לחסוי
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא אעשה כן, מצהיר/ה
בזה כדלהלן:
1 .החסוי/ה: ___________בעל/ת ת.זהות מס': _________________ יליד/ת שנת: _______
2 .הרכב משפחתו/ה של החסוי/ה:
מצב משפחתי: ] [ גרוש/ה ] [ רווק/ה ] [ אלמן/ה ] [ אחר:___________
מס' ילדים: ______________מס' אחים ואחיות:_______________.
פירוט המשפחה ממדרגה ראשונה )הורים, אחים, ילדים מעל גיל 18 ,בן/בת זוג(:
מס' שם מלא קרבה לחסוי כתובת
1.
2.
3.
4.
3 .לפי הערכת הרופאים המטפלים, החסוי/ה זקוק לניתוח / אחר:___________________
אך אינו מסוגל מסוגל להביע את דעתו בקשר לטיפולים רפואיים להם הוא זקוק ויש צורך למנות לו/לה
אפוטרופוס לגוף.
4 .אנו מוכנים להתמנות ביחד ולחוד כאפוטרופוסים על גופו/ה של החסוי/ה.
5 .למיטב ידיעתי בני המשפחה המסכימים למינוי הם:_______________________________
ובני המשפחה המתנגדים למינוי הם:________________________________________.
6 .ידוע לנו כי תצהיר זה מוגש בתמיכה לבקשתנו למנותנו כאפוטרופסים על גופוה של החסוי/ה.
======================================================================
אני הח״מ______________________________________________________________
שם פרטי שם משפחה תפקיד )פקיד סעד / עו"ד / מזכיר ביה"ד בלבד(
מאשר בזה כי ביום _________הופיע/ה בפני מר/גב'_________________________ שזיהיתיו/ה
לפי תעודת זהות מס' ____________ומר/גב' ________________ת.ז.__________________
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמת וכי ת/יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק, אם לא ת/יעשה כן,
הצהיר/ה על נכונות דלעיל וחתמ/ה עליה בפני.
______________ __________________ ___________
תאריך חתימת המאשר חותמת המאשר
בית הדין הדתי הדרוזים ב_____________
תאריך חתימת מבקש מס' 1 חתימת מבקש מס' 2תעודת רופא
שם הרופא/ה ____________________________מספר רישיונו/ה________________
מעונו/ה ומקום עבודתו/ה______________________________________________
אני הח״מ מעיד/ה ומאשר/ת כי ביום _________________במקום __________________
בדקתי את _________________________________ תעודת זהות _______________
ומצאתי בו/ה את הממצאים הבאים :
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
האם מסוגל/ת להביע דעתו/ה בעניין מינוי אפוטרופוס: ] [ כן ] [ לא
האם מסוגל/ת להופיע בבית הדין הדתי הדרוזי: ] [ כן ] [ לא
תעודה זו ניתנת על ידי לשם הגשתה כראייה לבית המשפט והריני מצהיר/ה בזאת כי ידוע לי היטב, שלעניין
הוראות החוק הפלילי בדבר עדות בשבועה בבית הדין / משפט, דין תעודה זו כשהיא חתומה על ידי כדין עדות
בשבועה שנתתי בבית הדין.
הדתי.כחגחעגלךחלךחגלחכךחעגחחגךלעחגךכלחעךלגחעכגחעחכגלחעלגךדחעלךחגכלךעלךגחעלךגחכעלךגח
ךלעחגלךעכגלךחעחעלחכגךלעחגכלךעגךלככעגלחלעךחגכלךעחכגלךחעלגךכחעלגכחעחגכלךחעלךגחלךעחלך
גחעךגחךלחגכךלעחגךלחלחגלךחעלךגחעלחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח
_________________ _________________
תאריך חתימה
בית הדין הדתי הדרוזים ב_____________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה למינוי אפוטרופוס מבית הדין הדתי הדרוזי להורדה

דילוג לתוכן