טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי להדפסה

מה זה טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי?

שם הטופס: טופס מועצה מקומית דייר חנא - שירותים חברתיים - בקשה למינוי סניגור ציבורי (טופס 1)

מטרת הטופס:
הטופס משמש לבקשת מינוי סניגור ציבורי עפ"י תקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו - 1996, ובהתאם לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו- 1995. הטופס מכיל מידע אישי על המבקש, מטרת הבקשה (היא רשימה של סיבות אפשריות למינוי סניגור), ופרטים נוספים הקשורים למצב הכלכלי והמשפטי של המבקש.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים אישיים של המבקש, כולל שם, מספר זהות, כתובת, תאריך לידה, ומספר טלפון.
2. פרטים אודות מעמדו המשפטי והמשפטי הנוגעים לבקשתו.
3. נימוקי הבקשה, שיכולים להיות חשוד בעבירה מסוימת או זכאיות לסניגור ציבורי בהתאם לחוק.
4. פרטים כלכליים, כולל הכנסה חודשית, מקום מגורים, ופרטים נוספים אודות המשפחה והרכוש.
5. אם המבקש חשוד או עצור, מידע נוסף אודות מעמדו המשפטי והמשפטי, כולל מקום המעצר ותאריכי המעצר.
6. הוכחות נדרשות, כמו אסמכתאות ומסמכים אחרים שמתירים את המינוי.

פסקה נוספת מכילה תאריך הבקשה וחתימת המבקש.

נא לשים לב שהטופס יכול להשתנות או להתאים לחוקים ותקנות עדכניים, ולכן יש לבדוק את המסמכים הרשמיים בשגרירות והממשלה המקומית עבור הגרסה העדכנית של הטופס.

טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

טופס 1) עפ"י תקנה 1 לתקנות הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו - 1996* * (
בקשה למינוי סניגור ציבורי לפי חוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו- 1995
אל: לשכת הסניגוריה הציבורית המחוזית במחוז __________
פ"א _____ ___/____ ת"מ ____/______
ב"ש ____/_______ ת"פ ____/______
ע"פ _______/________
1 .אני הח"מ ,שפרטי האישיים מפורטים להלן:
שם משפחה שם פרטי מצב משפחתי
מס' זהות מין תאריך לידה
מס' טלפון
בבית בעבודה
שם האב כתובת
מבקש למנות לי סניגור ציבורי בהליכים המתנהלים נגדי בתיק הנ"ל.
שלב ההליך לגביו מבוקש הייצוג:
חקירה/
מעצר לצורכי חקירה/
מעצר עד תום ההליכים/
ניהול משפט/
ערעור/
דיון נוסף/
משפט חוזר*
2 .אני במעצר / במאסר*: כן/לא*
אם כן, פרט את הסוג :
מעצר לפני הגשת כתב אישום(חקירה)/
מעצר עד תום ההליכים/
מאסר פלילי/
מאסר אזרחי* .
מקום המעצר או הכליאה:.....................
תאריך תחילת המעצר/המאסר*:...........................
תאריך סיום המעצר/המאסר*:.............................
נא לצרף אסמכתא למעצר/למאסר*
3 .נימוקי הבקשה:2
(א) אני חשוד/מואש)*בעבירה לפי _____________________________________
(פרט את העבירה והחיקוק)
(ב) אני זכאי למינוי סניגור ציבורי לפי החוק כי:
(נא לסמן ב- x ברשימה הבאה את העילה המתאימה, כל מקום שבו צוין
"מואשם" הכוונה לכך שהוגש כתב אישום בבית המשפט)
! (1 (אני מואשם ברצח, בעבירה שדינה מיתה או מאסר עולם או מאסר 10
שנים או יותר;
! (2 (אני קטין שנעצר/שהוגש נגדו כתב אישום (לא בבית המשפט
לתעבורה)/שחשוד בעבירה
אשר לשם בירורה הוחלט לגבות עדות לאלתר;
! (3 (אני מואשם בעבירה ואני אילם/עיוור/חירש/חולה נפש/לקוי בכושר השכלי
;*
! (4 (אני חשוד בעבירה אשר לשם בירורה הוחלט לגבות עדות לאלתר ונתקיימו
הנסיבות המפורטות באחת הפסקאות (1 (עד (3 (לעיל;
! (5 (אני נאשם שלגביו עומד בית המשפט לצוות על אישפוז או טיפול
מרפאתי/אני עצור שלגביו עומד בית המשפט לצוות על אישפוז/אני חשוד
שלגביו עומד בית המשפט לצוות על בדיקה פסיכיאטרית * [הכל בהתאם
לסעיפים 15 עד 17 לחוק טיפול בחולי נפש];
! (6 (אני מואשם בעבירה והוגשה נגדי בקשת מעצר עד תום ההליכים;
! (7 (אני מואשם בעבירה שדינה מאסר 5 שנים או יותר ואני מחוסר
אמצעים;
! (8 (אני עצור בשל חשד לביצוע עבירה פלילית ואני מחוסר אמצעים;
בבקשה המבוססת על עילה, כאמור בפסקה (7 (או (8 ,(יש לפרט את כל אלה:
א) הכנסתי לחודש היא:.................
(אין לכלול בסעיף זה קצבאות ילדים והענקות קי"ץ)
ב) הכנסה חודשית בשקלים חדשים מ-
- קצבאות ילדים:................
- הענקות קי"ץ:.................
ג) אני יחיד- כן/לא*
ד) אני סמוך על שולחנו של ראש משפחה- כן/לא*
הכנסתו החודשית של ראש המשפחה שעל שולחנו אני סמוך
היא :.................... (לכלול הכנסתם של בני משפחה נוספים
הסמוכים על שולחנו של אותו ראש משפחה)
ה) אני ראש משפחה ומספר הנפשות הסמוך על שולחני
הוא:.....................
הכנסתם החודשית של בני המשפחה הסמוכים על שולחני
היא:.............
ו) פירוט רכושי (זכויות במטלטלים או במקרקעין, כספים לרבות
פיקדונות, איגרות חוב, ניירות ערך, קופות גמל או מסמכים סחירים
אחרים)
___________________________________________:

ז) אני בעל דירה- כן/לא*
3
אם התשובה היא כן, נא לסמן ב- X במקום המתאים להלן:
! אני מתגורר בדירה האמורה.
! הדירה מושכרת לאחר תמורת דמי שכירות
בסך ................. לחודש ואינני שוכר דירה
אחרת.
! הדירה מושכרת לאחר תמורת דמי שכירות
ואני משלם דמי שכירות עבור הדירה בה אני
מתגורר.
גובה דמי השכירות החודשיים שאני מקבל: ......................
גובה דמי השכירות החודשיים שאני משלם: .....................
נא לצרף מסמכים המאשרים את הנתונים המפורטים לעיל וכן כתב אישום
ופרוטוקול דיוני בית המשפט, אם יש כאלה.
4 .הערות
נוספות:...........................................................................................................
...........................................................................................................................
......
_________________ _________________
תאריך הבקשה חתימת המבקש
______________________
* מחק את המיותר
DOC.1טופסמרי : HZL

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי

פקס: 04-6782013
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד. 18224 דיר חנא 24973
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה למינוי סניגור ציבורי להורדה

דילוג לתוכן