טופס בקשה למענק מחקר להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה למענק מחקר. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה למענק מחקר להדפסה

מה זה טופס בקשה למענק מחקר?

שם הטופס: בקשה למענק מחקר ממוסד לביטוח לאומי - סיוע במימון מחקרים.

מטרת הטופס: בקשה לקבלת מענק למימון מחקר.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטים כלליים (שם המחקר, פרטי החוקרים, מקום ביצוע המחקר, משך המחקר).
2. תקציר המחקר.
3. תוכנית המחקר – הצעה מפורטת.
4. לוח הזמנים על פי שלבי העבודה.
5. תקציב מפורט ומנומק.
6. קורות חיים ורשימת פרסומים של החוקרים.

טופס בקשה למענק מחקר חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה למענק מחקר מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה למענק מחקר הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה למענק מחקר להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מס' מחקר
1
המוסד לביטוח לאומי
מינהל המחקר והתכנון

בקשה למענק מחקר

הנחיות כלליות

לפני מילוי הטפסים המצורפים, יש לקרוא בעיון את ההודעה של המוסד לביטוח לאומי בדבר סיוע במימון מחקרים
וההנחיות הכלליות שפורסמו לאחרונה.
יש להקפיד על הגשת בקשה בהתאם להנחיות.
מועדי ההגשה: פעמיים בשנה ביוני ובדצמבר בכל שנה.
הצעות מחקר יודפסו על גבי הטפסים הרשמיים של הקרן למחקרים.
יש לשלוח בדואר שני עותקים מלאים וחתומים של הבקשה. בנוסף, תוגש הבקשה באמצעות הדואר האלקטרוני בקובץ
וורד בלבד.
הבקשה למענק מחקר כוללת את החלקים הבאים:
חלק א': פרטים כלליים
חלק ב': תקציר
חלק ג': תוכנית המחקר – הצעה מפורטת
חלק ד': לוח הזמנים על פי שלבי העבודה
חלק ה': תקציב מפורט ומנומק
חלק ו': קורות חיים ורשימת פרסומים של החוקרים

כתובת למשלוח הצעות מחקר:
ועדת המחקרים
מס' מחקר
2
מינהל המחקר והתכנון
המוסד לביטוח לאומי
שדרות ויצמן 13 ,ירושלים 9109001
research@nioi.gov.il:אלקטרוני דואר
02-6463913 :פקס 02-6463386 :טלפון

חלק א': פרטים כלליים

1 .כותרת המחקר )עברית(
כותרת המחקר )אנגלית(
2 .חוקרים ראשיים – פרטים אישיים
א. החוקר האחראי
תואר
אקדמי:
שם משפחה: שם פרטי: ת.ז. )9 ספרות(
מקום
העבודה
שם המוסד: שם המחלקה:מס' מחקר
3
תפקיד
במקום
העבודה
כתובת
המוסד
רח'/מס'/עיר
מיקוד
טלפונים ישיר: נייד: פקס:
דואר
אלקטרוני
שטחי
העיסוק
המדעי
מילות מפתח )עברית(: :(English (Words Keyמס' מחקר
4
ב. חוקר נוסף*
תואר:  מוסמך
 ד"ר
שם משפחה: שם פרטי: ת.ז. )9 ספרות(
מקום
העבודה
שם המוסד: שם המחלקה:
תפקיד
במקום
העבודה
כתובת
המוסד
רח'/מס'/עיר
מיקוד
טלפונים ישיר: נייד: פקס:
דואר
אלקטרוני
מומחיות
)לרופאים(
שטחי
העיסוק
המדעי
מילות מפתח )עברית(: :(English (Words Key
* אם יש לחוקר שותפים נוספים, ניתן לשכפל את הטופס.
4 .מקום ביצוע המחקר:

5 .משך משוער של ביצוע המחקר: )חודשים(

6 .סה"כ תקציב המחקר: מס' מחקר
5
7 .סה"כ התקציב המבוקש
מהמוסד לביטוח לאומי: מס' מחקר
6
8 .רשימת הצעות מחקר שהוגשו ב-5 השנים האחרונות למוסד לביטוח לאומי – שם ההצעה, שם החוקר
הראשי והאם המחקר זכה לתמיכה.
)השאלה מתייחסת לכל החוקרים השותפים להצעה הנוכחית(:
שם ההצעה שם החוקר זכה לתמיכה
1 .כן לא
2 .כן לא
3 .כן לא
4 .כן לא
9 .אני מצהיר בזאת כי יש בידי הסכמה עקרונית מהגורמים המוסמכים של מוסדות/גורמים שאיתם אצטרך
לשתף פעולה לצורך ביצוע מחקר זה ו/או מהם אצטרך לקבל נתונים, וכי אצרף אישורים נחוצים לבקשתי
המלאה אם תאושר הבקשה, טרם ייחתם הסכם לביצוע המחקר,
או:
אני מצהיר בזאת כי אינני זקוק לשיתוף פעולה עם גורמים נוספים לצורך ביצוע המחקר המוצע וכי כל
הכלים והמידע הנחוצים נמצאים עומדים לרשותי במסגרת המוסד שבו יבוצע המחקר.
10 .חתימת החוקר האחראי: תאריך: מס' מחקר
7
חלק ב': תקציר המחקר
כותרת מלאה של הצעת המחקר )עברית(

כותרת מלאה של הצעת המחקר )אנגלית(

חוקרים )תואר ושם מלא(:

תקציר:
תקציר שאורכו עד 300 מילים, אשר יכלול: )1 )מטרות המחקר; )2 )השערות העבודה; )3 )שיטה;
)4 )חשיבות המחקר המוצע ותרומתו למדיניות החברתית-כלכלית )ייחודיות, חידוש ותועלת אפשרית(.

מס' מחקר
8

מס' מחקר
9
תקציר )המשך(

מס' מחקר
10

מס' מחקר
11
חלק ג': תוכנית המחקר – הצעה מפורטת

יש להתייחס לסעיפים המפורטים להלן ולהשתמש בכותרות המודגשות ככותרות-משנה:

1 .נושא המחקר והרקע המדעי המתאים
2 .מטרות המחקר וחשיבותו
3 .תחום המחקר אליו מתייחסת הצעת המחקר ותרומתו לביטחון הסוציאלי
4 .המלצות יישומיות הצפויות לעלות מהמחקר
5 .שיטת המחקר:
הגדרת משתנים תלויים ובלתי תלויים; אוכלוסיית המחקר ו/או גופי הנתונים שבהם ייעשה שימוש; תיאור כלי
המחקר; שיטת הדגימה וההנמקה סטטיסטית לגודל המדגם ומבנהו; אופן איסוף הנתונים והקידוד; פירוט השיטות
הסטטיסטיות לניתוח הנתונים וההנמקה לבחירה בהן.
6 .רשימת מקורות המתייחסת לסעיפים 1-4.

לתשומת לב:
הפירוט בסעיפים 1-4 לא יעלה על 15 עמודים )כולל תרשימים ולוחות(.מס' מחקר
12
חלק ד': לוח הזמנים על פי שלבי העבודה

לוח הזמנים על פי שלבי העבודה )לפי הדוגמה הבאה(
מס'
השלב
24 21 18 15 12 9 6 3 :חודשים השלב תאור
1 סקר ספרות
2
3
4
5

הערות והסברים

מס' מחקר
13

מס' מחקר
14
חלק ה': תקציב מפורט

הנחיות
 בתקציב המחקר יש לכלול את כל סעיפי ההוצאה. לעומת זאת אין לכלול בתקציב המבוקש הוצאות עבור
שכר החוקרים במקרים שבהם המוסד שבמסגרתו מבוצע המחקר משלם את שכר החוקרים.
 אין לכלול בתקציב רכישה של ציוד קבוע, בכלל זה מחשבים ותוכנות מחשב.
 אם ישנם מקורות מימון נוספים, יש לצרף אישור לכך מטעם הגורם המממן, אשר יכלול פירוט לגבי היקף
המימון.
 המוסד לביטוח לאומי מודע לאפשרות שבמהלך ביצוע המחקר יתעורר הצורך בביצוע שינויים בתקציב
המתוכנן. אולם לא יאושרו שינויים תקציביים בדיעבד. כל שינוי מחייב בקשה מנומקת מבעוד מועד.
1 .כותרת מלאה של הצעת המחקר:

2 .פירוט סעיפי תקציב המחקר
א. כוח אדם
תאור
היקף
משרה
כמות
)חודשים/שעות(
מחיר יחידה
)חודשים/שעות(
סך
הכל
תקציב
תקציב
מבוקש
חוקר ראשי
חוקר שותף
מרכז/ת מחקר
עוזר/ת מחקר A.B
עוזר/ת מחקר A.M
מראיין/ת
מתכנת/תמס' מחקר
15
סטטיסטיקאי/ייעוץ
סטטיסטי
כלכלן / ייעוץ כלכלי
אחר )נא לפרט(
סה"כ א'
מס' מחקר
16
ב. הוצאות אחרות
תאור
הגדרת סוג
היחידה
כמות
מחיר
יחידה
סך הכל
תקציב
תקציב
מבוקש
נסיעות ואש"ל
אמצעים לאיסוף נתונים
קידוד וקליטת נתונים
עיבוד וניתוח נתונים
תרגומים
עריכה ופרסום
הוצאות משרד
סה"כ ב'

ג. תקורה )עד %10 )

סך הכל תקציב )א + ב + ג(

סך הכל תקציב מבוקש )א + ב + ג(

3 .הנמקה מפורטת של סעיפי התקציב המבוקש
א. כוח אדם
תאור הנמקה
חוקר ראשי
חוקר שותף
מרכז/ת מחקר
עוזר/ת מחקר A.B
עוזר/ת מחקר A.Mמס' מחקר
17
מראיין/ת
מתכנת/ת
סטטיסטיקאי/ייעוץ סטטיסטי
כלכלן / ייעוץ כלכלי
אחר )נא לפרט(מס' מחקר
18
ב. הוצאות אחרות
תאור הנמקה
נסיעות ואש"ל
אמצעים לאיסוף נתונים
קידוד וקליטת נתונים
עיבוד וניתוח נתונים
תרגומים
עריכה ופרסום
הוצאות משרד

4 .תמיכה כספית ממקורות אחרים:
האם הוגש המחקר הנוכחי למקורות מימון אחרים? כן לא
האם הבקשה אושרה? כן לא
הגוף שאליו הוגשה הבקשה:
הסכום המבוקש/המאושר

הסכום המבוקש/המאושרמס' מחקר
19
חלק ו': קורות חיים ורשימת פרסומים של החוקרים
נא להשתמש בטופס זה בלבד עבור כל אחד מהחוקרים

מס' מחקר
20

מס' מחקר
21
הצהרת קרובי משפחה

אני החתום/ה מטה ____________ ___________ _______________
שם פרטי שם משפחה מס' זהות
מגיש/ה הצעת מחקר בנושא__________________________________________
מצהיר כי:
)נא לסמן את המשבצת המתאימה(
לא ידוע לי על קרובי משפחה המועסקים במוסד לביטוח לאומי לרבות המפורטים בתקשי"ר
*.13.312 בסעיף
קרוב/י משפחתי המפורט/ים להלן מועסק/ים במוסד לביטוח לאומי לרבות המפורטים בסעיף
312.13 בתקשי"ר. *
1 ______________ ______________ .מועסק/ת בסניף _______________
שם פרטי שם משפחה

בתפקיד _____________________ סוג קירבת משפחה __________________
2 ______________ ______________ .מועסק/ת בסניף _______________
שם פרטי שם משפחה
בתפקיד _____________________ סוג קירבת משפחה _________________
3 ______________ ______________ .מועסק/ת בסניף ________________
שם פרטי שם משפחה
בתפקיד _____________________ סוג קירבת משפחה _________________
*סעיף 312.13 בתקשי"ר
קרוב משפחה לרבות קרבת משפחה חורגת או הנוצרת עקב אימוץ
קרוב משפחה בן זוג, הורה, בן, בת,אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה,בן-אח, בת-אח, בן-אחות, בת אחות, חותן, חותנת, חם,
חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה.
)כללי שירות המדינה )מנויים( )סייגים בקרבת משפחה(, התשכ"ט-1969 ,10 )

ידוע לי כי בגין הצהרה לא אמיתית ו/או לא מלאה ניתן יהיה לנקוט נגדי באמצעי משמעת וזאת מבלי שתהייה לי טענה כלשהי
בעניין זה.
כמו כן אני מצהיר/ה כי אדווח על כל קירבת משפחה שתיוודע לי או תיווצר במהלך עבודתי במוסד.

_______________ ______________
תאריך חתימהמס' מחקר
22

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה למענק מחקר?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה למענק מחקר, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה למענק מחקר. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה למענק מחקר.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה למענק מחקר

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה למענק מחקר להורדה

דילוג לתוכן