טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל להדפסה

מה זה טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל?

שם הטופס: טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל
מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת משיכת כספים מוכרים מקופת הגמל, בהתאם לתנאים שנקבעו מראש.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבקש - שם משפחה, שם פרטי, מספר זהות/דרכון, תאריך לידה, כתובת, טלפון קווי ונייד.
2. פרטי כספי התגמולים - סכומי המשיכה המבוקשים (משיכה מלאה/חלקית).
3. פרטי חשבון הבנק - שם בעל החשבון, שם הבנק, קוד בנק, מספר סניף, מספר חשבון.
4. אישור אימות פרטי חשבון הבנק - המבקש מאשר את הבנק למסור את המידע הדרוש לצורך אימות פרטי חשבון הבנק.
5. אישור תנאים והלוואה - אישור המבקש לתנאים הנקבעים למשיכת כספי התגמולים, כולל הנחיות לגבי מינוי הלוואה.

תזכיר: הטופס מיועד למבקשים למשוך כספים מתגמולים המיועדים לקצבה מוכרת בלבד, והוא מציין את התנאים שיש לעמוד בהם על מנת לקבל את המשיכה. הטופס מתייחס גם להלוואות שניתן לקזז מהסכומים המשוכים, ולתנאים הנוגעים למשיכה של כספי תגמולים לפני הגעת העמית לגיל 60.

טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
15.8.2022 :עדכון תאריך
3302
טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל
*שדות חובה
ב. משיכת כספי תגמולים המיועדים לקצבה מוכרת בלבד!
*ככל וטרם חלפו 4 חודשים ממועד סיום יחסי העבודה בינך לבין מעסיקך, נא צרף מסמך המעיד על זכאותך לכספי הפיצויים וסמן V במקום
המתאים:
*הלוואות
ג. משיכת כספי פיצויים שהופקדו מעבר לתקרה )צבירה במעמד "כספים מוכרים"( )למילוי על ידי עמית שכיר בלבד(
אני מצהיר בזאת, כי מתקיימים לגביי כל התנאים המקדימים הבאים למשיכה של כספי רכיב תגמולים המיועדים לקצבה מוכרת:
1 .גילי הינו מעל 60
2 .אני מצהיר, כי אני מקבל זה מכבר קצבה זקנה )פנסיה( מקרן פנסיה/ביטוח מנהלים או פנסיה תקציבית )קצבה המשולמת על ידי המעסיק
שלי לכל ימי חיי(, בסכום העולה על הקצבה המזערית כהגדרתה בסעיף 23 לחוק הפיקוח )606,4 ₪ נכון לשנת מס 2022 .)להוכחת הצהרתי
זו מצורפות לבקשתי 3 תלושי קצבה מהקופה שממנה משולמת לי הקצבה האמורה.
שים לב! משיכה של כספי תגמולים המיועדים לקצבה מוכרת לפני שהעמית הגיע לגיל 60( או שאינו מקבל קצבה מזערית כאמור לעיל(
נחשבת כמשיכה שלא כדין ותחייב ניכוי מס במקור בשיעור של %35 ,אבל אם יתקיימו התנאים האמורים לעיל, ינוכה מס רווחי הון של %15 בלבד
)מס רווחי הון = מס על רווחים(.
 אישור מעסיק לשחרור כספי הפיצויים
 פס"ד שבו נקבעה זכאותך לכספי הפיצויים
 במידה וקיימת הלוואה אבקש לא לקזז מהסכום המשולם )לידיעתך, אי ניכוי הלוואה מותנה באישור הקרן(
 במידה וקיימת הלוואה אבקש לקזז מהסכום המשולם
ידוע לי כי בפדיון מלא סכום ההלוואה יקוזז מסכום הפדיון
במקרה של משיכה של כספי רכיב הפיצויים שהופקדו מעבר לתקרה )והעמית חוייב במס על ידי המעסיק בגין הפקדתם(, ינוכה מס רווחי הון
של %15.
לידיעתך!
ככל שמעסיקך לא ידווח לחברה על סיום יחסי עובד-מעביד, נהיה זקוקים למידע על סיום יחסי עובד-מעביד, כדלקמן:
1 .אם ברשותך מצוי כבר אישור מהמעסיק על סיום העבודה- תידרש להעביר אותו.
2 .אם אין ברשותך אישור שכזה )לא נורא, אין צורך שתפנה למעסיק לצורך קבלתו( – תידרש להעביר אישור על תקופות עבודה מהמוסד
לביטוח לאומי, שאותו ניתן להזמין באתר של המוסד לביטוח לאומי – בכפוף לכך שחלפו לפחות 12 חודשים מאז סיום העסקה אצל
המעסיק המסוים ועד למועד הפקת האישור של המוסד לביטוח לאומי.
אני מבקש למשוך את כספי רכיב התגמולים במעמד כספים מוכרים כמפורט להלן:
 משיכה מלאה  משיכה חלקית בסך _______________ ₪
אני מבקש למשוך יתרת כספי הפיצויים שהופקדו מעבר לתקרה
 משיכה מלאה  משיכה חלקית בסך _______________ ₪
יישוב* רחוב* ת.ד. בית* דירה מיקוד כתובת דוא"ל*
שם משפחה* שם פרטי* מס' זהות/דרכון* תאריך לידה* טלפון קווי טלפון נייד*
א. פרטי העמיתמנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
לידיעתך! במשיכת כספים הכוללת קיזוז הלוואה יועברו הכספים לחשבון המושך רק לאחר שתסיים החברה לקזז את מלוא כספי חוב
ההלוואה.
ד. פרטי חשבון הבנק של העמית להעברת הכספים
שם בעל החשבון )פרטי ומשפחה(* שם הבנק* קוד בנק* מס' סניף* מספר חשבון*
תאריך חתימה חתימת מגיש הבקשה
ידוע לי, כי במסגרת הטיפול בבקשת המשיכה שלי, החברה תפנה אל הבנק שלי, ותאמת מולו את פרטי חשבון הבנק שמסרתי לחברה.
אני מאשר בזאת לבנק למסור לחברה את המידע הדרוש לצורך אימות פרטי חשבון הבנק שלי, ומוותר על חובת הסודיות שהבנק חייב כלפיי לפי כל
דין ו/או הסכם לצורך האימות האמור.
האימות יבוצע באמצעות בדיקת הפרטים האישיים שבטופס )שם פרטי, שם משפחה, מס' זיהוי ומס' חשבון( מול הבנק, ובמאגרי החברה יישמר
תיעוד של האימות האמור.
ידוע לי, כי המידע שיימסר במסגרת האימות הוא חיווי אם הפרטים הנ"ל תואמים את הפרטים הרשומים בבנק או לא.
למען הסר ספק, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק ו/או החברה בנוגע להליך אימות פרטי חשבון הבנק מול הבנק.
עוד ידוע לי, כי אני רשאי לחזור בי מהסכמתי דלעיל וזאת כל עוד לא בוצע האימות בפועל.
*שדות חובה

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » גמל והשתלמות » טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה למשיכת כספים מוכרים מקופת גמל להורדה

דילוג לתוכן