טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה) להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה). כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה) להדפסה

מה זה טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה)?

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - גמל והשתלמות - בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה

מטרת הטופס: בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה מקרן ההשתלמות.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי היורשים המוכרים (בן/ת זוג, הורה או ילדו של המנוח).
- שם היורש המוכר.
- מספר זהות.
- מספר טלפון נייד.
- כתובת דוא"ל/דואר למנוח.

2. פרטי המבקש (בעל החשבון).
- מספר חשבון.
- מספר סניף.
- שם הסניף.
- מספר בנק.
- שם הבנק.

3. פרטי העמית המנוחשם.
- מספר תעודת זהות של המנוח.
- מועד הפטירה של המנוח.

4. התחייבויות המבקש.
- המבקש מתחייב לספק את המידע הדרוש לאימות פרטי חשבון הבנק שלו.
- המבקש מתחייב לשפות ולפצות את החברה לרבות הוצאות משפט ושכר עורך דין במידה ויתרחש נזק לחברה בגין המשיכה.

מסמכים שחובה לצרף לבקשה:
- העתק קריא וברור של המבקש.
- המחאה או אישור בנק בנוגע לחשבון הבנק של המבקש.
- תעודת פטירה של הנפטר.
- צילום תעודת זהות של הנפטר, כולל ספח שבו מופיע המבקש כבן/ת זוג או כאחד מילדי המנוח (אם אין בידי המבקש צילום תעודת הזהות של הנפטר, יש לצרף תמצית מרשם האוכלוסין שמעידה על הקשר שבין המבקש למנוח).

הטקסט מתייחס לחלק מהמסמכים וההתחייבויות הדרושים לבקשת המשיכה ממערכת מנורה מבטחים לחשבון בנק של המבקש ומבקש לוודא את תקינות הפרטים ולספק גם מידע עבור המנוח.

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה) חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה) מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה) הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה) להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

את הטפסים המלאים והמסמכים הנלווים יש לשלוח באחד מהאופנים הבאים:
sherutgemel@menoramivt.co.il המייל לכתובת. 1
03-5030700 בפקס. 2
3 .בדואר לכתובת: מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ, ת.ד. 3509 ,רמת-גן 5213603
אני הח"מ מבקש למשוך את מלוא חלקי בחשבון בקרן ההשתלמות.
פרטי היורשים "המוכרים" )בן/ת זוג, הורה או ילדו של המנוח(
קירבה משפחתית שם היורש המוכר* מס' זהות*
מס' טלפון נייד של כתובת דוא"ל/דואר למנוח*
היורש המוכר*
חלקו
בחשבון*
.1
.2
.3
.4
שם המבקש-בעל החשבון מס חשבון מס סניף שם הסניף מס' בנק שם הבנק
.1
.2
.3
.4
פרטי העמית המנוח
שם העמית המנוח מס' תז של המנוח מועד הפטירה של המנוח
בקשה למשיכת כספי נפטר בסכום נמוך מ-720,8₪
כאשר לא הוצא צו ירושה/צו קיום צוואה
3156
5.1.2023 - עדכון תאריך
מס' החשבון ב"אומגה קרן השתלמות" שממנו מבוקש ביצוע המשיכה:
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ / מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
ידוע לי, כי במסגרת הטיפול בבקשת המשיכה שלי, החברה תפנה אל הבנק שלי, ותאמת מול את פרטי חשבון הבנק שמסרתי לחברה.
אני מאשר בזאת לבנק למסור לחברה את המידע הדרוש לצורך אימות פרטי חשבון הבנק שלי, ומוותר על חובת הסודיות שהבנק חייב כלפיי
לפי כל דין ו/או הסכם לצורך האימות האמור.
האימות יבוצע באמצעות בדיקת הפרטים האישיים שבטופס )שם פרטי, שם משפחה, מס' זיהוי ומס' חשבון( מול הבנק, ובמאגרי החברה
יישמר תיעוד של האימות האמור.
ידוע לי, כי המידע שיימסר במסגרת האימות הוא חיווי אם הפרטים הנ"ל תואמים את הפרטים הרשומים בבנק או לא.
למען הסר ספק, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק ו/או החברה בנוגע להליך אימות פרטי חשבון הבנק מול הבנק.
עוד ידוע לי, כי אני רשאי לחזור בי מהסכמתי דלעיל וזאת כל עוד לא בוצע האימות בפועל.ולראיה באתי על החתום:
תאריך שם המבקש חתימה
תאריך שם המבקש חתימה
תאריך שם המבקש חתימה
תאריך שם המבקש חתימה
הצהרות והתחייבויות המבקש
1 .לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה בגין המנוח – ככל שיתברר לכם שהוצא צו ירושה או צו קיום צוואה בגין המנוח, תתבטל
באופן אוטומטי בקשתי זו, ויהיה עלי להגיש בקשה בהליך הרגיל, כולל המצאת הצו שהוצא כאמור.
2 .ככל הידוע לי, אני יורש על פי דין של המנוח. בטבלה שלמעלה פורטו כל ילדיו של המנוח, בן/ת הזוג והוריו של המנוח, ככל
שהינם בחיים.
3 .ביצוע המשיכה על פי בקשה זו יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעת ו/או דרישת ו/או טענת המבקש כלפי הקרן בכל
הנוגע לעמית המנוח.
4 .התחייבות לשיפוי ופיצוי - אני מתחייב לשפות ולפצות את החברה, בתוך 7 ימים ממועד דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/
או הפסד ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, שייגרמו לחברה, במישרין או בעקיפין, בשל חיובה לשלם לאחר את
הכספים שמשולמים לי על פי בקשה זו, כולם או חלקם, בשל כל תביעה ו/או דרישה שתקבל החברה מצד ג' כלשהו בקשר
לעמית המנוח ו/או במקרה שיתברר שהמידע שפרטתי בבקשה זו אינו נכון, וזאת ללא כל תנאי ומבלי שהחברה תהיה חייבת
לבסס את דרישתה האמורה ו/או להתדיין עם צד ג' האמור בקשר לתביעתו ו/או דרישתו.
המסמכים שחובה לצרף לבקשה זו:
 העתק קריא וברור של המבקש
 המחאה או אישור בנק – בנוגע לחשבון הבנק של המבקש
 תעודת פטירה של הנפטר
 צילום תעודת זהות של הנפטר, כולל ספח שבו מופיע המבקש כבן/ת זוג או כאחד מילדי המנוח
ככל שאין בידי המבקש צילום תעודת הזהות של הנפטר )כולל הספח(, חובה לצרף תמצית מרשם אוכלוסין מורחבת של
היורש המוכר. ניתן לבקש את התמצית המורחבת באופן ממוכן, על ידי כניסה לאתר מרשם האוכלוסין. יש לסמן בפרטים
נוספים שיירשמו בתעודה את סוג הקשר הרלבנטי )פרטי הורים, פרטי בן/בת זוג, ילדים(, כדי שהתמצית תהיה התמצית
המורחבת שמעידה על הקשר שבין המבקש למנוח. כתובת אתר מרשם האוכלוסין:
https://www.gov.il/he/service/summaryinfofromthepopulationregistrylisting
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ / מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה)?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה), אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה). יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה).

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה)

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » גמל והשתלמות » טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה)

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה (אומגה) להורדה

דילוג לתוכן