טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה להדפסה

מה זה טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה?

שם הטופס: טופס מנורה מבטחים - גמל והשתלמות - בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה

מטרת הטופס: הטופס משמש לבקשת משיכת כספי נפטר בחשבון בקרן ההשתלמות או ברכיב התגמולים שבחשבון, ללא צוואה ובמקרים בהם לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה עבור הנפטר.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי היורשים המוכרים (בן/ת זוג, הורה או ילדו של המנוח):
- שם היורש המוכר
- מס' זהות
- מס' טלפון נייד
- כתובת דוא"ל/דואר למנוח

2. פרטי העמית המנוחשם:
- מס' תז של המנוח
- מועד הפטירה של המנוח

3. בחלק זה, יש לסמן את הקרן/קופה ממנה מבקשים למשוך את הכספים.

4. בחלק זה, יש לציין אם כספי רכיב הפיצויים שבחשבון ימשכו בפטור ממס או עם ניכוי מס מירבי בשיעור של %47.

5. בחלק זה, יש לסמן את הקרנות/הקופות ממנן מבוקש ביצוע המשיכה, ולמלא את מספרי החשבון ושמות הסניפים והבנקים הרלוונטיים.

6. המבקש מתחייב לספק מסמכים נוספים, כולל:
- העתק קריא וברור של המבקש
- המחאה או אישור בנק לצורך אימות פרטי חשבון הבנק
- תעודת פטירה של הנפטר
- צילום תעודת זהות של הנפטר, כולל ספחים רלוונטיים
- תמצית מרשם האוכלוסין אם אין בידי המבקש צילום תעודת הזהות של הנפטר

7. המבקש מסכים לאימות פרטי חשבון הבנק על ידי החברה ומוותר על חובת הסודיות של הבנק לצורך האימות.

8. המבקש מתחייב לשפות ולפצות את החברה על כל נזק והפסד שייגרם לחברה במקרה של הסתמכותו על מידע שגוי בבקשה.

9. המבקש מאשר שהבנק ימסור לחברה את פרטי חשבון הבנק לצורך האימות שלהם.

מערכת הבקשה מיועדת למבקשים למשוך כספי נפטר מחשבונם בקרן ההשתלמות או ברכיב התגמולים במקרים בהם לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה. הבקשה מצריכה ספקים רשומים כמו מידע אישי, פרטי המנוח, ומסמכים נדרשים לאימות.

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

אני הח"מ מבקש למשוך את מלוא חלקי בחשבון בקרן ההשתלמות / ברכיב התגמולים שבחשבון.
פרטי היורשים "המוכרים" )בן/ת זוג, הורה או ילדו של המנוח(
קירבה משפחתית שם היורש המוכר* מס' זהות*
מס' טלפון נייד של כתובת דוא"ל/דואר למנוח*
היורש המוכר*
חלקו
בחשבון*
.1
.2
.3
.4
פרטי העמית המנוח
שם העמית המנוח מס' תז של המנוח מועד הפטירה של המנוח
בקשה למשיכת כספי נפטר בסכום נמוך מ-720,8 ₪
כאשר לא הוצא צו ירושה/צו קיום צוואה
3157
5.1.2023 - עדכון תאריך
את הטפסים המלאים והמסמכים הנלווים יש לשלוח באחד מהאופנים הבאים:
1 .בקשות משיכה מקרן הפנסיה יש להעביר לכתובת המייל: il.co.menoramivt@sherut
בקשות משיכה מקופת גמל/ קרן השתלמות יש להעביר לכתובת המייל: il.co.menoramivt@sherutgemel
03-5030700 בפקס. 2
3 .בדואר לכתובת: מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, ת.ד. 3509 ,רמת גן 5213603
פרטי הקופה/קרן שממנה מבוקש ביצוע המשיכה )יש להגיש טופס נפרד בגין כל קופה(
קרן פנסיה: קופת גמל / קרן השתלמות:
 מנורה מבטחים פנסיה
 מנורה מבטחים משלימה
 מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים *
 מנורה מבטחים השתלמות
 מנורה מבטחים יותר *
 מנורה מבטחים אמיר * מס' חשבון: _______________
 מור מנורה מבטחים
 הילה קופת גמל לתגמולים ופיצויים *
 רשף קופת גמל לתגמולים *
 מבטחים קופת גמל למטרות חופשה, חגים והבראה
 חסכון טופ
 מנורה מבטחים חסכון לכל ילד
ביחס לכספי רכיב הפיצויים שבחשבון בקרן פנסיה / קופת גמל, אני מבקש לנהוג כך )יש לסמן את אחת האפשרויות,
ככל שרלבנטי לחשבון המנוח(:
 במידה והבקשה מתייחסת לקופת גמל לחסכון )קופה המסומנת ב-* ברשימה למעלה( - למשוך את חלקי בכספי הפיצויים
בפטור ממס, לאור העובדה שלא הופקדו או נויידו כספים לקופת הגמל מאז יום 2014.1.1 ואילך, ולא בוצעו משיכות או ניודי
כספים מהקופה מאז יום 2014.1.1 ואילך
 נא לא לפדות את חלקי בכספי הפיצויים כל עוד לא תקבלו ממני טופס 161 / אישור פ"ש
 נא לבצע משיכה של חלקי בכספי הפיצויים, תוך ניכוי מס מירבי בגין כספי הפיצויים )בשיעור של %47)
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.תולראיה באתי על החתום:
תאריך שם המבקש חתימה
תאריך שם המבקש חתימה
תאריך שם המבקש חתימה
תאריך שם המבקש חתימה
הצהרות והתחייבויות המבקש
1 .לא הוצא צו ירושה או צו קיום צוואה בגין המנוח – ככל שיתברר לכם שהוצא צו ירושה או צו קיום צוואה בגין המנוח, תתבטל באופן
אוטומטי בקשתי זו, ויהיה עלי להגיש בקשה בהליך הרגיל, כולל המצאת הצו שהוצא כאמור.
2 .ככל הידוע לי, אני יורש על פי דין של המנוח. בטבלה שלמעלה פורטו כל ילדיו של המנוח, בן/ת הזוג והוריו של המנוח, ככל שהינם בחיים.
3 .ככל שהבקשה מתייחסת למשיכת כספים מקרן הפנסיה - המנוח לא הותיר אחריו שאירים )בן/בת זוג, לרבות ידוע/ה בציבור, ילד קטין,
בן מוגבל או הורה נתמך – כהגדרתם בתקנון קרן הפנסיה(.
4 .ביצוע המשיכה על פי בקשה זו יהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל תביעת ו/או דרישת ו/או טענת המבקש כלפי הקרן/קופה בכל
הנוגע לעמית המנוח.
5 .התחייבות לשיפוי ופיצוי - אני מתחייב לשפות ולפצות את החברה, בתוך 7 ימים ממועד דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או
הוצאה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, שייגרמו לחברה, במישרין או בעקיפין, בשל חיובה לשלם לאחר את הכספים שמשולמים לי
על פי בקשה זו, כולם או חלקם, בשל כל תביעה ו/או דרישה שתקבל החברה מצד ג' כלשהו בקשר לעמית המנוח ו/או במקרה שיתברר
שהמידע שפרטתי בבקשה זו אינו נכון, וזאת ללא כל תנאי ומבלי שהחברה תהיה חייבת לבסס את דרישתה האמורה ו/או להתדיין עם צד
ג' האמור בקשר לתביעתו ו/או דרישתו.
המסמכים שחובה לצרף לבקשה זו:
 העתק קריא וברור של המבקש
 המחאה או אישור בנק – בנוגע לחשבון הבנק של המבקש
 תעודת פטירה של הנפטר
 צילום תעודת זהות של הנפטר, כולל ספח שבו מופיע המבקש כבן/ת זוג או כאחד מילדי המנוח
ככל שאין בידי המבקש צילום תעודת הזהות של הנפטר )כולל הספח(, חובה לצרף תמצית מרשם אוכלוסין מורחבת של היורש המוכר.
ניתן לבקש את התמצית המורחבת באופן ממוכן, על ידי כניסה לאתר מרשם האוכלוסין. יש לסמן בפרטים נוספים שיירשמו בתעודה את
סוג הקשר הרלבנטי )פרטי הורים, פרטי בן/בת זוג, ילדים(, כדי שהתמצית תהיה התמצית המורחבת שמעידה על הקשר שבין המבקש
https://www.gov.il/he/service/summaryinfofromthepopulationregistrylisting :האוכלוסין מרשם אתר כתובת. למנוח
שם המבקש-בעל החשבון מס חשבון מס סניף שם הסניף מס' בנק שם הבנק
.1
.2
.3
.4
מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ
www.menoramivt.co.il * 2000 5213603 גן רמת, 3507 .ד.ת
ידוע לי, כי במסגרת הטיפול בבקשת המשיכה שלי, החברה תפנה אל הבנק שלי, ותאמת מול את פרטי חשבון הבנק שמסרתי לחברה.
אני מאשר בזאת לבנק למסור לחברה את המידע הדרוש לצורך אימות פרטי חשבון הבנק שלי, ומוותר על חובת הסודיות שהבנק חייב
כלפיי לפי כל דין ו/או הסכם לצורך האימות האמור.
האימות יבוצע באמצעות בדיקת הפרטים האישיים שבטופס )שם פרטי, שם משפחה, מס' זיהוי ומס' חשבון( מול הבנק, ובמאגרי החברה
יישמר תיעוד של האימות האמור.
ידוע לי, כי המידע שיימסר במסגרת האימות הוא חיווי אם הפרטים הנ"ל תואמים את הפרטים הרשומים בבנק או לא.
למען הסר ספק, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי הבנק ו/או החברה בנוגע להליך אימות פרטי חשבון הבנק מול הבנק.
עוד ידוע לי, כי אני רשאי לחזור בי מהסכמתי דלעיל וזאת כל עוד לא בוצע האימות בפועל.

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » גמל והשתלמות » טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה למשיכת כספי נפטר ללא צוואה להורדה

דילוג לתוכן