טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים – טופס 2761 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים - טופס 2761. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים – טופס 2761 להדפסה

מה זה טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים - טופס 2761?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - קופת גמל - בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים - טופס 2761

מטרת הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד שרוצים למשוך עודפים מהקופה המרכזית לפיצויים שבמגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המעסיק (שם, מספר זהות/ח"פ/ח"צ, מספר חשבון, כתובת, מספר טלפון).
2. הסכום המבוקש למשיכה.
3. פרטי חשבון הבנק לצורך התשלום (מספר חשבון, שם בעל החשבון, שם הבנק, קוד בנק, מספר סניף, כתובת בנק).
4. הצהרות שונות בנוגע למס, הודעה לשלטונות מס הכנסה, והתחייבות להחזר סכומים במקרה של שולמו כספים מתוך הכספים המבוקשים למשיכה.

כללי הטופס: הטופס יש למלא בעט בלבד ולא בעיפרון. כמו כן, יש להצריף את המסמכים הנדרשים כמו טופס 417 של רשות המיסים חתום על ידי המעסיק ורו"ח, אישור ספציפי מרשות המיסים לפטור ממס (אם קיים), ופסק דין מבית דין לעבודה הקובע זכאות לקבלת הכספים העודפים בקופה המרכזית לפיצויים.

מתוך הטופס גם ניתן להבין שיש כללי הפעלה למשיכת כספים מהקופה המרכזית לפיצויים, וכי המשיכה חייבת להתבצע במס במקור של 40% מסכום המשיכה.

טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים - טופס 2761 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים - טופס 2761 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים - טופס 2761 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים - טופס 2761 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון
דף הנחיות למילוי טופס 2761
בקשה למשיכת עודפים מהקופה המרכזית לפיצויים לטובת מעסיק
מעסיק יקר,
בהתאם לחוזר מס הכנסה 2017.4 בנושא "יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים" נקבע, בין היתר, כי במידה וקיים עודף בקופה המרכזית
לפיצויים, בהתאם להגדרות החוזר, ניתן להשתמש בעודף לטובת מימון הוצאות הפיצויים השוטפות של המעסיק בשנת המס. בהתאם
להוראות החוזר יש לבצע התחשבנות לא מאוחר מיום 3.31 של השנה העוקבת.
להלן הנחיות לצורך משיכת הכספים
1 .לבדוק קיום עודף בקופה המרכזית לפיצויים בהתאם להוראות חוזר רשות המיסים.
2 .נדרש למלא את טופס 417 של רשות המיסים ולהחתימו ע"י המעסיק ורו"ח.
3 .לפנות לבית דין לעבודה עם מסמך הפניה ממגדל מקפת לצורך קבלת פסק דין למשיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים.
4 .המשיכה חייבת במס במקור של %40 מסכום המשיכה. במידה והנך מעוניין לקבל פטור מניכוי מס, עליך להציג אישור של רשות המיסים
לפטור ממס.
לביצוע משיכת הכספים כאמור, על המעסיק להציג את המסמכים הבאים:
l טופס 417 של רשות המסים כשהוא חתום ע"י המעסיק ורו"ח.
l בקשה למשיכת עודפים מקופה מרכזית לפיצויים.
l צילום המחאה של המעסיק או אישור ניהול חשבון בנק.
l פרוטוקול מורשי חתימה עדכני של החברה החתום בידי עו"ד/רו"ח מטעמו.
(כולל אישור דוגמאות חתימה חתום בידי רו"ח/עו"ד)
l פסק דין מטעם בית דין לעבודה הקובע כי הנך זכאי לקבלת הכספים העודפים שבקופה המרכזית לפיצויים.
l אישור ספציפי מרשות המיסים לפטור ממס (במידה וקיים)
את הבקשה יש להחזיר למשרדנו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר: לכתובת הרשומה מטה, עבור מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, גמל והשתלמות - מחלקת תפעול גמל.
mokedge@migdal.co.il :ל"דוא, 03-9201040 :פקס
^
)20. 0202 הר ודהמ (
0451
i#k
עמוד 1 מתוך 2 דפים 0747227610102250220
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 472
כל הדרכים לצור איתנו קשר
03-9201010 טלפוני מוקד | Whatsapp 054-9201028 | שלך הביטוח סוכן | App Store/Google Play האפליקציות בחנויות | www.migdal.co.il
כתובת למשלוח דואר: מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. ת"ד 3778 קרית אריה, פתח תקוה, מיקוד 4951106הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון
לכבוד
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
בקשה למשיכת עודפים מהקופה המרכזית לפיצויים
טופס מספר 2761
א. פרטי המעסיק
מספר זהות / ח"פ/ ח"צ שם המעסיק מספר חשבון
יישוב כתובת מעסיק (רחוב) מס' בית מס' דירה מיקוד מספר טלפון
ב. הסכום המבוקש למשיכה (סעיף חובה במשיכת כספים מקופה מרכזת)
סכום המשיכה חותמת וחתימת המעסיק

נדרש לצרף את הטופס 417 של רשות המיסים כשהוא חתום ע"י המעסיק ורו"ח
פרטי חשבון בנק לצורך ביצוע התשלום:
מספר חשבון שם בעל החשבון שם בנק קוד בנק מספר סניף
יישוב כתובת בנק (רחוב) מס' בית מיקוד
אם יתברר בעתיד ששולמו כספים בגין משיכה זו, בסכומים הגדולים מיתרת החשבון ליום התשלום, תהיו זכאים להחזר סכומים אלה, כשהם צמודים לרווחי הקופה, זאת
מיום תשלום הסכום ועד לסילוקו בפועל, ואני מתחייב בזה להחזירם לכם מיד לפי דרישתכם.
חותמת
וחתימת
טלפון המעסיק
שם החותם
מטעם
תאריך המעסיק
ג. רשימת מסמכים מצורפים
טופס 417 של רשות המיסים
צילום המחאה של המעסיק / אישור ניהול חשבון בנק
פרוטוקול + דוגמאות מורשי חתימה עדכני של החברה חתום ע"י עו"ד / רו"ח
אישור ספציפי מרשות המיסים לפטור ממס (במידה וקיים)
פסק דין מטעם בית דין לעבודה הקובע כי הנך זכאי לקבלת הכספים העודפים שבקופה המרכזית לפיצויים
ד. הצהרות
1 .ידוע לי כי מהכספים החייבים במס במשיכה, ינוכה מס כחוק.
2 .הנני מסכים/מה כי תהיו רשאים לשלוח העתק הצהרתי זו לשלטונות מס הכנסה.
3 .ידוע לי כי הכספים המבוקשים למשיכה יועברו לחשבוני ע"פ הרשום לעיל, וכי מתן הוראה מצדכם לזכות את החשבון שמספרו כאמור בטופס הבקשה תהווה הוכחה סופית
ומוחלטת על ביצוע העברות הכספים על ידכם.
4 .אי מתן הודעה מצידי על אי קבלת תשלום בתוך 45 יום ממועד משלוח הצהרתי זו, מהווה ראיה לכאורה לקבלת התשלום.
5 .ידוע לי כי בקשתי זו הינה בלתי חוזרת ועם קבלתה בקרן לא אוכל לחזור בי מבקשתי ולהורות על ביטול משיכת הכספים.
6 .הנני מאשר כי קראתי את האמור לעיל והאמור בדף ההסבר המצורף ועל אף הקבוע בו הנני מבקש למשוך כספים מהקרן.
חותמת
וחתימת
טלפון המעסיק
שם החותם
מטעם
תאריך המעסיק
^
)20. 0202 הר ודהמ (
0451
i.k
עמוד 2 מתוך 2 דפים 0747227610202250220
מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ
קוד מסמך: 472

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים - טופס 2761?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים – טופס 2761, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים – טופס 2761. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים – טופס 2761.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים - טופס 2761

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, קופת גמל
טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » קופת גמל » טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים – טופס 2761

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה למשיכת עודפים ממגדל קופה מרכזית לפיצויים - טופס 2761 להורדה

דילוג לתוכן