טופס בקשה לסיוע משפטי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לסיוע משפטי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לסיוע משפטי להדפסה

מה זה טופס בקשה לסיוע משפטי?

טופס: בקשה לסיוע משפטי ממשרד המשפטים

מטרת הטופס: בקשה לסיוע משפטי ממשרד המשפטים.

סעיפים שנדרשים למילוי:
א. פרטי ממלא הבקשה:
- סוג המבקש (המבקש/עובד סוציאלי/עמותה/קרוב משפחה/אחר).
- פרטי ממלא הבקשה (תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה, כתובת מגורים).
- מין ממלא הבקשה.
- מספר טלפון נייד/טלפון.
- נוסף מספר ילדים מתחת לגיל 18.

ב. פרטי המבקש:
- מספר זהות.
- שם פרטי ושם משפחה.
- תאריך לידה.

ג. פרטי איש קשר מטעמך:
- מספר זהות.
- שם פרטי ושם משפחה.
- מספר טלפון/נייד.

ד. הנושא המשפטי בו מבוקש הסיוע:
- סעיפי עניינים משפטיים שנרצה לקבוע מהם הסיוע (כמו הסדר התדיינות, ענייני רכוש, נישואין וגירושין, גביית מזונות, ועוד).

ה. האם מתנהלים הליכים בבית משפט/בית דין/ביחידות הסיוע:
- האם יש הליכים משפטיים פעילים בנוגע לעניינים המבוקשים לטפל בהם.

ו. האם טופלת בעבר ע"י עו"ד פרטי או עו"ד מטעם הסיוע המשפטי:
- האם יש עו"ד שטיפל בעבר בעניינים הנדרשים לסיוע משפטי.

ז. מקורות הכנסה של המבקש:
- מקורות הכנסה של ממלא הבקשה.

ח. הכנסת בן הזוג/בן משפחה המתגורר עם המבקש:
- הכנסת בן הזוג או בן המשפחה שמתגורר עם ממלא הבקשה.

ט. רכוש דירת מגורים/רכב/נכס אחר:
- רכוש כלשהו בבעלות ממלא הבקשה (דירת מגורים, רכב, או נכס אחר).

י. פרטים נוספים – פירוט עיקר הטענות:
- פרטים נוספים ופירוט הטענות המשפטיות.

יב. צירוף מסמכים לבקשה:
- רשימת המסמכים שיש לצרף לבקשה, כגון אישורי הכנסה, עדכוני חשבונות, תיקי משפט, ועוד.

יג. פרטי מחוזות הסיוע המשפטי ברחבי הארץ:
- מידע על מחוזות הסיוע המשפטי ברחבי הארץ ופרטי התקשרות אליהם.

צילום מסך טופס בקשה לסיוע משפטי טופס מקוון

טופס בקשה לסיוע משפטי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לסיוע משפטי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לסיוע משפטי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

בקשה לסיוע משפטי
הערות: 1 .בכל מקום שבו מצוין לשון זכר, הכוונה ללשון זכר ונקבה כאחד
2 .אם את/ה מתחת לגיל 18 ,נא לסמן משבצת זו, ועורך דין המתמחה בייצוג ילדים ובני נוער ייצור עמך קשר בהקדם.
א. פרטי ממלא הבקשה
☐ המבקש ☐ עובד סוציאלי )נא צרף חו"ד עו"ס אם קיימת( ☐ עמותה ☐ קרוב משפחה ☐ אחר:____________________
ב. פרטי המבקש
מספר זהות )9 ספרות( שם פרטי שם משפחה תאריך לידה
כתובת מגורים )נא לציין אם מדובר במסגרת דיור מוגן/פנימייה/משפחת אומנה/הוסטל וכו'(
רחוב/שכונה בית דירה עיר מיקוד
כתובת למשלוח דואר )במידה וכתובת למשלוח דואר שונה מכתובת מגורים(
רחוב/שכונה בית דירה עיר מיקוד
מין מצב משפחתי מסתייע באפוטרופוס/תומך/מיופה כח
☐ זכר ☐ נקבה ☐ נשוי ☐ רווק ☐ אלמן ☐ גרוש ☐ חי בנפרד ☐ ידוע בציבור ☐ לא ☐ כן, פרט:___________________
מספר נייד/טלפון ☐ אני לא מעוניין
לקבל מסרונים לנייד
מספר נייד/טלפוןנוסף מספר ילדים מתחת גיל 18
- -
דואר אלקטרוני )מייל(
@
דת המבקש דת בן/ת הזוג
ג. פרטי בן הזוג
מספר זהות )9 ספרות( שם פרטי שם משפחה תאריך לידה
ד. פרטי איש קשר מטעמך הרשאי לקבל מידע
מספר זהות )9 ספרות( שם פרטי שם משפחה מספר נייד/טלפון
-
ה. הנושא המשפטי בו מבוקש הסיוע
☐ ענייני משפחה:
☐ הסדר התדיינויות/יישוב סכסוך ☐ ענייני רכוש ☐ גביית מזונות
☐ נישואין וגירושין ☐ אבהות ☐ גביית מזונות חו"ל*
☐ עניינים הנוגעים לילדים ☐ צו הגנה ☐ כשרות משפטית )בגירים ומבוגרים(
☐ מזונות ☐ תיקי חוק הנוער/אימוץ
☐ ביטוח לאומי )יש לצרף מכתב תשובה לבקשתך מהמוסד לביטוח לאומי(
בנושא:_____________________________________ סניף מטפל:___________________________________
☐ אזרחי:
☐ מקרקעין )למעט רישום מקרקעין( ☐ הפטר )הוצאה לפועל/פשיטת רגל( ☐ דיור ציבורי
☐ הוצאה לפועל ☐ תביעה כספית ☐ דיני עבודה
☐ פשיטת רגל ☐ הגנה מפני תביעה ☐ תביעת נזיקין
☐ עניין אחר, פרט:______________________________________________________________________________________
ו. האם מתנהלים הליכים בבית משפט/בית
דין/ביחידות הסיוע )מהו"ת(?
ז. האם טופלת בעבר ע"י עו"ד פרטי או עו"ד מטעם
הסיוע המשפטי:
☐ לא מתנהלים הליכים ☐ לא
☐ כן, מקום ההליך:___________________________ ☐ כן, שם עורך הדין:___________________________
תאריך הדיון הבא: בעניין:____________________________________
בעניין:___________________________________ ____________________________________
____________________________________ ___________________________________
ח. מקורות הכנסה של המבקשמשכורת/קצבה/הכנסה אחרת בסך ₪
ט. הכנסת בן הזוג/בן משפחה המתגורר עם המבקש
שם קרבה הכנסה בסך ₪
י. רכוש דירת מגורים/רכב/נכס אחר
יא. פרטים נוספים – פירוט עיקר הטענות
תאריך חתימה
יב. צירוף מסמכים לבקשה )בנושא ביטוח לאומי והנושאים המסומנים יש לדלג על סעיף זה – לא נבחנת זכאות כלכלית(.
נא לצרף לבקשה:
 אישורים על הכנסותיך ו/או הכנסות בן הזוג מכל מקור לשלושה חודשים אחרונים, אישורים על קצבאות ביטוח לאומי,
תדפיסי עובר ושב ודף ריכוז יתרות של חשבונך.
 העתק מהזמנה לפגישת מהו"ת או מהזמנה לדין וכן כל חומר משפטי בענייך בבתי המשפט/בתי דין/לשכות הוצאה לפועל
הקשורים לעניין.
 לתשומת לבכם, מסמכים אשר ישלחו בדואר וכן מסמכים שיושארו בתיבות השירות בכניסה למחוזות, יסרקו ויגרסו לאחר מכן.
לפיכך, אין לשלוח בדואר מסמכי מקור ואין להשאירם בתיבות השירות. לא ניתן יהיה לשחזר מסמכים אלו לאחר הגשתם.
יג. פרטי מחוזות הסיוע המשפטי ברחבי הארץ
מחוז כתובת פקס דואל
Naz-Siyua@justice.gov.il 02-6462532 1776602 מיקוד, הגליל נוף 2 הממשלה קריית דרך צפון
Haf-Siyua@justice.gov.il 02-6467943 3133002 מיקוד, חיפה, 11 קומה', א15 ים פל' רח חיפה
Tlv-Siyua@justice.gov.il 02-6467717 6492404 מיקוד, אביב תל, 4 סולד הנרייטה' רח אביב תל
Mz-Siyua@justice.gov.il 02-6468008 7129463 מיקוד 8145 .ד.ת, לוד , 13 סילבר הלל אבא מרכז
ירושלים
)כולל אשדוד ואילת(
רח' הסורג 1 ,בית מצפה, ת.ד. 1777 ירושלים,
9414501 מיקוד Jer-Siyua@justice.gov.il 02-6467611
קרן היסוד 4 בית קרסו קומה 5( מול בנק טפחות(, ת.ד. 534 ,דרום
8410401 מיקוד, שבע באר Bsh-Siyua@justice.gov.il 02-6467672
יד. פרטי התקשרות
שעות קבלת קהל במחוזות:
ימים א' ב' ג' ו-ה', בין השעות 30:8-30:12.
ביום ג', גם בין השעות 00:15-00:17.
ביום ד', לא מתקיימת קבלת קהל במחוזות.
מוקד טלפוני ארצי:
מידע בתיקים קיימים וקבלת סטטוס הטיפול בתיק 6405*
פתיחת תיקים ושינוי מועד ריאיון 3927788-073
ימים א'-ה' בין השעות 00:8-00:16.טופס ויתור על סודיות
כל מאן דבעי
☐ רשות האכיפה וההוצאה לפועל, לקבל בשמי ובמקומי ולמסור לכל עובד בסיוע המשפטי )להלן: "המבקש"( את כל הפרטים, ללא
יוצא מן הכלל, ובכל אופן שיתבקש על ידו, על מצב חשבונותיי, על הכנסותיי, על נכסי והוני, ועל כל מידע הנוגע לי ממערכת ההוצל"פ,
והנני משחרר בזאת כל אדם, מוסד, בנק, רשות ומשרד ממשלתי כנ"ל, מחובת שמירה על סודיות בכל הנוגע למצב חשבונותיי וחשבונות
שיש לי בהם ייפוי כוח כנ"ל ומוותר/ת על סודיות זו כלפי המבקש ולא תהיינה לי אליהם טענה בגין הפרת סודיות, פגיעה בפרטיות ו/או
כל טענה אחרת ו/או תביעה מסוג כלשהוא בקשר למידע הנ"ל.
☐ כל הרשויות/גופים ציבוריים, ובכלל זה קופת חולים והמוסד לביטוח לאומי )להלן ה"רשויות"(, לקבל בשמי ובמקומי ולמסור לכל
עובד בסיוע משפטי )להלן: "המבקש"( את כל הפרטים, ללא יוצא מן הכלל, ובכל אופן שיתבקש על ידו, על כל מידע בדבר מצב בריאותי
לרבות כל מחלה ו/או נכות אשר ממנה סבלתי בעבר ו/או כל מחלה ו/או נכות מהן אני סובל/ת כעת, על הכנסותיי, על הוני ועל מצבי
האישי והנני משחרר בזאת כל אדם, מוסד, בנק, רשות ומשרד ממשלתי כנ"ל, מחובת שמירה על סודיות בכל הנוגע למידע המפורט לעיל
ולא תהיינה לי כלפי הסיוע המשפטי או מי מטעמו כל טענה ו/או תביעה מסוג כלשהו בקשר למידע הנ"ל.
ולראייה באתי על החתום:
תאריך חתימת המצהיר/ה
שם העד לחתימה חתימת העד
מקום החתימה
 הערה: יש לסמן X במקום המתאים ובהתאם לעניין. אם הנושא המבוקש הוא הוצאה לפועל יש לסמן X בריבוע הראשון. אם
הנושא המבוקש הוא ביטוח לאומי, יש לסמן X בריבוע השני.
אני הח"מ מספר ת"ז )9 ספרות(:
נותן בזה רשות לכל אדם, ללא יוצא מן הכלל ובכלל זה משרד ממשלתי, רשות או מוסד ובכלל זה:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לסיוע משפטי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לסיוע משפטי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לסיוע משפטי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לסיוע משפטי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לסיוע משפטי

עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: משרדים ממשלתיים, משרד המשפטים
טופס קל » משרדים ממשלתיים » משרד המשפטים » טופס בקשה לסיוע משפטי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לסיוע משפטי להורדה

דילוג לתוכן