טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי להדפסה

טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

ב. פרטי המשיכה - אני פונה אליכם בבקשה למשוך את הכספים שנצברו לזכותי כמפורט להלן:
בקשה לפדיון
פוליסות גיל שלישי
טופ גולד, טופ גולד פלוס, טופ הכנסה חודשית
לכבוד:
מנורה מבטחים ביטוח בע״מ - האגף לביטוח חיים
לידיעתך! פדיון הכספים עלול לגרום לפגיעה בזכויות הפנסיוניות או לביטולם, לכן קיימת חשיבות מרובה לשמירה על זכויותיך בפוליסה. לפרטים
נוספים הנך מוזמן לפנות לסוכן הביטוח או למוקד קשרי לקוחות.
במקרה של אפוטרופוס או מיופה כוח )הפועל בשם החסוי ולטובתו בהתאם ובכפוף לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות התשכ“ב-1962 )חובה לצרף:
 תצלום תעודת זהות של מיופה הכח/אפוטרופוס  יפוי כח מקורי/צו מינוי )בהתאמה( נאמן למקור כדין.
 בהיוון קצבה מוכרת- תלושי שכר )קצבה( של שלושה חודשים אחרונים או אישור מס הכנסה שאתה מקבל קצבה מזערית.
חובה לצרף את המסמכים הבאים:
 צילום תעודת זהות קריא וברור או  צילום דרכון ותעודה מזהה רשמית נוספת )עבור תושב חוץ(
 צילום המחאה או אישור לניהול חשבון הכוללים שם מלא ומספר תעודת זהות לצורך ביצוע העברה בנקאית
 פידיון בסכום של 000,600 ש“ח ומעלה, יש לצרף מספר זה“ב IBN על גבי אסמכתא בנקאית בלבד.
08/2022-2051
פדיון כספי תגמולים )כספים הכפופים לתקנות קופ“ג(
סמן את בחירתך:
 פדיון מלא מפוליסה מס‘ ____________________________וזאת גם אם חלק מהכספים יחויבו בניכוי מס בגין משיכה שלא כדין
 פדיון תגמולים שמקורם בתשלומים שחויבו בשווי מס במועד ההפקדה מפוליסה מס' ________________________בניכוי מס רווח הון כחוק.
 פדיון חלקי מפוליסה מס‘: ____________________________
 סך_________________ ₪ וזאת גם אם הסכום )או חלקו( יחויב בניכוי מס בגין משיכה שלא כדין
 סך_________________ ₪ מתוך התגמולים הפטורים ממס
.2
פדיון כספי פיצויים
סמן לפחות אחד:
 משיכת פיצויים ממעסיק נוכחי  משיכת פיצויים ממעסיק קודם, שם המעסיק: _________________________________________________
 פדיון מלוא הפיצויים לאחר ניכוי מס כחוק מפוליס/ות מס׳ ____________________________________________________________________
 פדיון חלקי של הפיצויים הפטורים בסך ___________ ש“ח מפוליס/ות מס׳ _____________________________________________________
 פדיון פיצויים שהושארו בחשבון "חדש" לאחר ההתחשבנות מפוליסה מס' _______________________ ידוע לי שינוכה מס רווח הון כחוק.
 פדיון פיצויים שמקורם בתשלומים שחויבו בשווי מס במועד ההפקדה מפוליסות מס' _______________________ בניכוי מס רווח הון כחוק.
 פדיון פיצויים שאושרו ברצף זכויות - מצ״ב אישור פקיד שומה.
 פדיון פיצויים שאושרו ברצף קצבה - מצ״ב אישור פקיד שומה.
3 .במשיכת פיצויים חייב שיהיה בחברה:  מכתב שחרור כספי פיצויים מהמעסיק המופנה לחב‘ ביטוח.
 טופס 161 בצירוף טופס 161 א' או אישור פקיד שומה.
כספים שהופקדו בהתאם לתיקון 190 לפקודת מס הכנסה.
סמן לפחות אחד:
 היוון כספי קצבה מוכרת מפוליסה מס' ____________________________ בניכוי מס רווח הון כחוק ) בשיעור מס %15 מהרווחים הנומינלים (
בכפוף להצהרות הבאות :
1 .הנני בן 60 ומעלה.
2 .הנני מקבל קצבה חודשית מחיסכון פנסיוני או מפנסיה תקציבית בסכום של 606,4 ₪ לפחות )לא כולל קצבאות מביטוח לאומי ,קצבת נכות,
קצבת א.כ.ע , קצבת שאירים, תגמולים לניצולי שואה וכו' (. יהיה עליך להציג 3 תלושי קצבה על שמך.)סכום הקצבה החודשית המזערית נכון
למדד 2022.1 ומשתנה בינואר בכל שנה בהתאם למדד המחירים לצרכן(.
3 .הכספים שהפקדת בהתאם לתיקון 190 ,החל מ-2012 בכל קופות הגמל, לא עולים על תקרת ההפקדה )כולל סכומים שהופקדו ונמשכו בעבר(
טבלת התקרות מתפרסמת באתר האינטרנט.
 קצבה מזכה מפוליסה מס'____________________________בניכוי מס במקור עקב משיכה שלא כדין ) בשיעור מס של %35 )
 בניכוי מס מלא בהתאם לכללי משיכה שלא כדין
 בהתאם להנחיות פקיד שומה המצורפות
.1
שם המבוטח: מספר זהות:
מס׳
מס׳ טלפון: *טלפון נייד: )חיוני לצורך טיפול מהיר בבקשתך(
* ידוע לי כי אפשר ויערכו אליי פניות או ישלחו אליי מסרונים למספר טלפון זה.
לתשומת לבך, פרטי ההתקשרות שציינת בטופס זה: מס' טלפון נייד וכתובת דואר אלקטרוני יעודכנו עבור כלל מוצרי ביטוח החיים והבריאות, ככל
שישנם ברשותך, בחברת מנורה מבטחים ביטוח בע"מ.
כתובת דוא״ל:
א. פרטי בעל פוליסה/מבוטח
הלוואות: סכום ההלוואה יקוזז מסכום הפידיון אלא אם בחרת להעביר את השיעבוד לפוליסה אחרת.
 מאשר את קיזז מלוא יתרות הלווא/ות על שמי.
 מאשר קיזוז חלקי בסך ________________ בגין שיעבוד הרובץ על פוליסות מספר ________________
 מבקשת לא לקזז את הלוואה ולהעביר שיעבוד מפוליס/ות ________________ לפוליסה /ות ________________
.4ד. הצהרת המוטב על פי צו איסור הלבנת הון התשע“ז - 2017:
אני בעל מס‘ זהות מצהיר בזה כי:
)שם המוטב ובתאגיד מוטב - שם התאגיד(
 אני פועל בשביל עצמי ולא בשביל אחר ואין נהנה זולתי מפעולת משיכת הכספים מהחשבון.
 הנהנים ממשיכת הכספים מהחשבון הם:
שם מס' זהות / ח.פ. תאריך לידה/התאגדות מען
בעלי השליטה בתאגיד הם )ימולא במקרה שבו המצהיר הוא תאגיד(:
שם מס' זהות* / ח.פ. תאריך לידה/התאגדות מען
האם הנהנה הוא איש ציבור?  לא  כן, בארץ  כן  בחו“ל
אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.
ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור
הלבנת הון, התש"ס-2000 ,מהווה עבירה פלילית.
תאריך חתימה X
ה. הצהרות והתחייבות בעל הפוליסה/העמית
חתימת בעל הפוליסה/ מיופה כח/ מוטב/אפוטרופוס:
בעת משיכת הסכומים שנצברו בפוליסות הביטוח של מנורה:
1 .ידוע לי כי הבקשה תטופל בכפוף לכל דין ובהתאם לאמור בתנאי הפוליסה החל ממועד קבלתה במשרדי החברה ולא במשרדי הסוכן.
2 .ידוע לי כי במידה שהפוליסה כפופה לתקנות קופות הגמל, ינוכה מס במקור, כחוק בגין משיכה שאינה כדין.
3 .ידוע לי כי החברה תפנה אל הבנק שלי, ותאמת מולו את פרטי חשבון הבנק שמסרתי לחברה. אני מאשר בזאת לבנק למסור לחברה את המידע הדרוש לצורך אימות
פרטי חשבון הבנק שלי, ומוותר על חובת הסודיות שהבנק חייב כלפיי לפי כל דין ו/או הסכם לצורך האימות האמור. האימות יבוצע באמצעות בדיקת הפרטים האישיים
שבטופס )שם פרטי, שם משפחה, מס' זיהוי ומס' חשבון( מול הבנק - ויתקבל חיווי אם הפרטים הנ"ל תואמים את הפרטים הרשומים בבנק או לא. ידוע לי כי הנני רשאי
לחזור בי מהסכמה זו, כל עוד טרם בוצע אימות פרטי חשבון הבנק שלי.
תאריך: שם: מספר זהות: חתימה:
שם הסוכן המאמת חתימה: חתימת הסוכן:
סוכן יקר, במקרה בו בקשת המבוטח לא מועברת למשרדי החברה במועד בו נמסרה לך, נא מלא טופס ״הצהרת סוכן על תאריך קבלת מסמכי בקשה״
וצרפו לבקשת המבוטח. הטופס זמין במערכות הסוכן של החברה.
ג. אופן קבלת תשלום:
אבקש להעביר את סכום הפדיון לזכות חשבוני בבנק:
שם בעל החשבון ____________ שם הבנק __________ מס‘ הבנק _________ שם סניף ________ מס׳ סניף________ מס׳ חשבון __________

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי

פקס: 072-2238190
כתובת לשליחת מכתבים: ת.ד 927, תל אביב, מיקוד 6100802
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מנורה מבטחים, חיים וחסכון
טופס קל » חברות ביטוח » מנורה מבטחים » חיים וחסכון » טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לפדיון בפוליסות גיל שלישי להורדה

דילוג לתוכן