טופס בקשה לפדיון בתשלומים – טופס 564 להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לפדיון בתשלומים – טופס 564 להדפסה

מה זה טופס בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564?

שם הטופס: טופס מגדל ביטוח - חיסכון אישי - בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564

מטרת הטופס: הטופס מיועד לנשים וגברים לבקשת פדיון בתשלומים מפוליסת ביטוח חיסכון אישית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. פרטי המבוטח: כולל מספר זהות, שם משפחה, שם פרטי, מספר טלפון, מספר טלפון נייד, כתובת מגורים, מספר בית, מספר דירה, מיקוד, דואר אלקטרוני, ובחירה באפשרות אחת בין איסור הלבנת הון או הצהרת פועל.

2. פרטים נוספים: אם נדרש, יש לספק מידע נוסף כמו אם המבוטח הוא אזרח אמריקאי ואם הוא תושב אמריקאי לצורך מס, ואם הוא תושב מדינה זרה לצורך מס, ולספק פרטים אודות חשבון בנק למילוי הפדיון.

3. פרטי הפדיון: כוללים מספרי פוליסה, מספרי תשלומים, גובה התשלום החודשי, וסכום הפדיון המבוקש.

4. הצהרות: כוללות הצהרות שונות בנוגע למצב הביטוחי, החשבוני, והסכמת המבוטח ושותפו במסמך לפרטים שנמסרו.

סיכום: הטופס מיועד לבקשת פדיון בתשלומים מפוליסת ביטוח חיסכון אישית, וכולל מילוי פרטים אישיים של המבוטח, פרטי הפדיון, והצהרות רלוונטיות.

טופס בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564 חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564 מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564 הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564 להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

שם בעל הרישיון הפנסיוני מספר בעל הרישיון
שם המפקח
הטופס מיועד לנשים וגברים כאחד
בקשה לפדיון בתשלומים יש למלא את הטופס בעט בלבד ולא בעיפרון
טופס מספר 564
א. פרטי המבוטח
מספר זהות שם משפחה שם פרטי מספר טלפון מספר טלפון נייד
יישוב כתובת מגורים (רחוב) מס' בית מס' דירה מיקוד דואר אלקטרוני
שאלות לעניין איסור הלבנת הון
יש לסמן רק אחת מהאפשרויות להלן. יתכן ובהתאם לניהול סיכוני איסור הלבנת הון תדרש למלא טופס הכר את הלקוח.
אני מצהיר כי אני פועל בשביל עצמי וכי אין נהנה בזכויות הגלומות בפוליסה זולת בעל הפוליסה והמבוטח למעט זכויותיהם של המוטבים למקרי חיים והמוטבים למקרי מוות
בפוליסה
אני מצהיר כי יש נהנה בזכויות הגלומות בפוליסה (במקרה וקיים נהנה יש למלא טופס הצהרת פועל עבור עצמי מספר טופס 2624(
אני מתחייב להודיע על כל שינוי בפרטים שמסרתי לעיל.
אני מצהיר בזה כי ידוע לי כי מסירת מידע כוזב, לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח, במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון לפי סעיף 7 לחוק איסור
הלבנת הון, התש"ס - 2000 ,מהווה עבירה פלילית.
חתימת
תאריך המצהיר
ב. שאלות בנושא דיווח מס בארה"ב (FATCA (או במדינות זרות (CRS(
1 .שאלות לעניין FATCA לצורך דיווח לשלטונות המס בארה"ב
במידה וענית "כן" על אחד מהסעיפים יש לצרף טופס W9 ולרשום את מספר הזיהוי הפדרלי
שלך לצורכי מס בארה"ב S.U TIN
האם אתה אזרח אמריקאי?
כן לא
האם אתה תושב אמריקאי לצורכי מס?
כן לא
חתימת
תאריך שם המצהיר המצהיר
אני מצהיר בזאת כי למיטב ידיעתי כל
המידע שמסרתי במסמך זה, מלא ומהימן.
2 .שאלות לעניין CRS לצורך מימוש האמנה לחילופי מידע בנושא מס בין מדינות
האם אתה תושב מדינה זרה? לא כן - אם כן, אנא מלא את הפרטים להלן: יש לרשום באנגלית בעמודות של: שם פרטי, שם משפחה וכתובת
מספר TIN
יישוב
City / Town
רחוב ומספר בית
Address (street, no.)
שם משפחה
Last Name
שם פרטי
First Name
שם מדינת התושבות
.1
.2
האם אתה משלם מס כדין במדינת התושבות? תושבות 1 :לא כן תושבות 2 :לא כן
חתימת
תאריך שם המצהיר המצהיר
אני מצהיר כי כל המידע שמסרתי מלא
ומהימן.
הנחיות
l ניתן לבצע פדיון לשיעורין אך ורק מפוליסה מסולקת או בתום תקופת תשלומים שאין בגינה תשלומים שוטפים. במידה ויחודשו התשלומים לפוליסה יבוטל הסדר התשלום לשיעורין
l סכום משיכה מינימאלי לחודש הינו על סך 000,1 ₪מכל פוליסה
ג. פרטי הבקשה על הכספים להיות פטורים למשיכה לאחר ניכוי מס וכל חוב הלוואה או שיעבוד או עיקול
בקשה לפדיון
פדיון מלא מספר פוליסה מספר פוליסה מספר פוליסה מספר תשלומים גובה התשלום החודשי* סה"כ סכום לפדיון
פרט/מנהלים
מספר פוליסה מספר פוליסה מספר פוליסה מספר תשלומים גובה התשלום החודשי* סה"כ סכום לפדיון
פדיון חלקי
פיצויים
תגמולים
פדיון חלקי מפוליסת פרט
^
)30. 3202 הר ודהמ (
4141
i>k
עמוד 1 מתוך 2 דפים 014115640102010323
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 411ג. פרטי הבקשה על הכספים להיות פטורים למשיכה לאחר ניכוי מס וכל חוב הלוואה או שיעבוד או עיקול - המשך
הנחיות למילוי הסעיף: יש למלא תמיד את גובה הסכום המבוקש לפדיון. ניתן לבחור בין מספר התשלומים המבוקש ובין גובה התשלום המבוקש.
חובה לצרף מסמכים אלה:
l תצלום תעודת זהות.
l צילום המחאה מבוטלת או אישור ניהול חשבון מהבנק.
l בפדיון תגמולים - יש לצרף בנוסף טופס משיכת כספי תגמולים
שכירים (טופס 12.(
נומינאלי
צמוד מדד
צמוד לרווחים*
אופן הצמדת התשלום החודשי:
10 בכל חודש,
20 בכל חודש
מועד התשלום
הקבוע בכל חודש:
*ידוע לי כי התשלום החודשי ישתנה בכל חודש בהתאם
לתוצאות ההשקעות בפוליסה ובכפוף לתנאיה, וישולם
על-פי המדד הידוע בחברה במועד ביצוע התשלום.
מועד התשלום הראשון ייקבע עד 30 יום מיום
קבלת המסמך האחרון. לאחר מכן התשלומים
החודשיים יהיו בהתאם למסומן בטופס.
ד. בקשה להפקדת כספי המשיכה לחשבון הבנק
אני מבקש לזכות בסכום הפדיון את חשבוני בבנק שפרטיו רשומים להלן (מצורפת דוגמת המחאה מבוטלת מחשבון, לאימות הפרטים).
מספר חשבון שם בעל החשבון שם הבנק מספר סניף
יישוב כתובת בנק (רחוב) מספר בית מיקוד
l אני מאשר בזה שלא תהיינה לי כל תביעה או טענה נוספת בקשר לזיכוי חשבוני בבנק בגין הפדיון, בהתאם לבקשתי לעיל.
l אני מצהיר בזאת שהחשבון הוא על שמי ו/או משותף לי ולבן/בת זוגי.
l אני מסיר מכם כל אחריות במקרה שההעברה בוצעה לחשבון הנ"ל.
ה. הצהרות המבוטח
אני מגיש את בקשתי זו לאחר שהבנתי את ההשלכות שיש לכך עליי ועל משפחתי:
1 .ידוע לי כי בשום מקרה לא יעלה סך התשלומים אשר ישולמו לי על-פי בקשתי זו על סך ערך הפדיון הצבור בפוליסה.
2 .ידוע לי כי השלמת מספר תשלומים מבוקש, תבוצע כל עוד קיימת בפוליסה יתרה המספיקה לתשלומים אלה.
3 .ידוע לי שמשיכת הפדיון היום עלולה לגרום לחוסר בכיסוי הביטוחי המיידי וכן תגרום להפחתת החיסכון הפנסיוני העתידי שלי הנובע מפוליסה/ות אלו.
4 .ידוע לי שהפדיון כפוף לתנאי הפוליסה.
5 .ידוע לי שבמקרה ואבקש בעתיד לחדש את הכיסויים שבוטלו עקב בקשתי הנ"ל, בין באותה פוליסה ובין בפוליסה חדשה, יהיה הדבר כרוך בתהליך מחודש של הוכחת מצב
בריאות. הבנתי שכתוצאה מכך, יתכן ותתייקר הפרמיה, זאת בנוסף להתייקרות שתהיה עקב היותי אז בגיל מבוגר יותר.
6 .הצהרה לעניין FATCA
החברה הודיעה לי כי אם (1 (אצהיר כי אני אזרח או תושב ארצות הברית לצרכי מס או (2 (אם הפרטים שמסרתי לחברה מצביעים על אינדיקציה שיכול ואני אזרח או תושב
ארצות הברית לצרכי מס וסירבתי למלא את הטפסים לבקשת החברה תוך המועד שנתבקשתי לכך, החברה תהיה מחויבת למסור פרטים ביחס לפרטי הזיהוי שלי והחיסכון
שלי בהתאם להוראות ה-FATCA.
7 .הצהרה לעניין CRS החברה הודיעה לי כי אם (1 (אצהיר כי אני תושב מדינה זרה לצרכי מס או (2 (אם הפרטים שמסרתי לחברה מצביעים על אינדיקציה שיכול ואני תושב
מדינה זרה לצרכי מס וסירבתי למלא את הטפסים לבקשת החברה תוך המועד שנתבקשתי לכך, החברה תהיה מחוייבת למסור פרטים ביחס לפרטי הזיהוי שלי בהתאם
להוראות CRS.
אישור לניכוי מס
אני מאשר, שהיה וסכום הפדיון המבוקש יהיה חייב במס בהתאם לתקנות קופות הגמל ו/או מס רווחי הון, ינוכה לי מס כדין.
חתימת
המבוטח
שם פרטי
תאריך ומשפחה
ו. הצהרת הסוכן לגבי זיהוי המבוטח
אני מאשר בזאת כי בדקתי את תעודת הזהות / הדרכון של מבצע הפעולה והשוויתי את הפרטים המנויים בתעודת הזהות / הדרכון לפרטים המופיעים מעלה ומצאתי כי הם זהים,
העתק מצורף.
המבוטח חתם בפניי על בקשה זו לאחר שהסברתי והבהרתי לו את הפגיעה הנגרמת לזכויותיו עקב ביצוע בקשתו כמפורט לעיל.
אני מאשר בזאת כי בעת מילוי הבקשה לפדיון לא מסר המבוטח / בעל הפוליסה / מוטב למקרה חיים לידי פרטים שמחייבים מילוי טופס אינדיקציות על ידו.
חתימת
הסוכן
מספר
סוכן
מספר
זהות
שם
פרטי
תאריך ומשפחה
ז. הצהרת עובד החברה לגבי זיהוי המבוטח / בעל הפוליסה
אני מאשר בזאת כי זיהיתי את המבוטח על סמך תעודת הזהות / הדרכון שהציג בפניי, העתק מצורף.
אני מאשר בזאת כי בעת מילוי הבקשה לפדיון לא מסר המבוטח לידי פרטים שמחייבים מילוי טופס אינדיקציות על ידי המבוטח / בעל הפוליסה / מוטב למקרה חיים.
חתימת
העובד
שם פרטי
תאריך ושם משפחה
^
)30. 3202 הר ודהמ (
4141
iHk
עמוד 2 מתוך 2 דפים 014115640202010323
מגדל חברה לביטוח בע"מ
קוד מסמך: 411

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לפדיון בתשלומים – טופס 564, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לפדיון בתשלומים – טופס 564. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לפדיון בתשלומים – טופס 564.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564

פקס: 03-9201020
כתובת לשליחת מכתבים: רח’ היצירה 2, קריית אריה פ"ת, ת.ד. 3063
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

הטופס שייך לקטגוריות: חברות ביטוח, מגדל ביטוח, חיסכון אישי
טופס קל » חברות ביטוח » מגדל ביטוח » חיסכון אישי » טופס בקשה לפדיון בתשלומים – טופס 564

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לפדיון בתשלומים - טופס 564 להורדה

דילוג לתוכן