טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור להורדה, הדפסה ומילוי מקוון

לפניכם כל המידע שתחפשו על טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור. כאן תוכלו למצוא קובץ PDF של הטופס, מקורות מידע, חלופה נגישה לטופס, מילוי טופס מקוון אונליין, ומידע על הגשת הטופס באינטרנט.

טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור להדפסה

מה זה טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור?

טופס: טופס עיריית עכו - תושבים - בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור

מטרת הטופס: הטופס משמש למוסד מתנדב שפועל לטובת הציבור ומבקש לפטור את נכסיו מתשלום הארנונה לרשות המקומית.

סעיפים שנדרשים למילוי:
1. שם המוסד.
1. צורת ההתאגדות (כמו עמותה, חברה, וכו').
1. מספר הרישום אצל רשם העמותות או החברות.
1. כתובת מלאה של משרדו הרשום של המוסד.
1. מספר הטלפון של המוסד.
1. פרטים על המוסמכים להתחייב בשם המוסד ורואה החשבון של המוסד (שם, משפחה, ת.ז., תפקיד, טלפון).
1. המטרות העיקריות של המוסד.
1. סקירת השירותים הניתנים על ידי המוסד והפעילויות המתבצעות במסגרתו.
1. פירוט מלא של התמורה שהמוסד גובה עבור שירותיו/פעולותיו, והתמורה הידועה למוסד לפי "מחיר השוק" לאותו שירות.
1. קריטריונים/תנאי הזכאות לקבלת שירותים מהמוסד.
1. פרוט הנכסים בגינם מבוקש הפטור (כולל כתובת הנכס, סכום הארנונה הנדרש, האם הנכס משמש אדם או גוף אחר, סוג הפעילות בנכס).
1. מסמכים מצורפים לבקשה (תעודת רישום כתאגיד, מסמכי יסוד של המוסד, תקציב המוסד לשנה הנוכחית, דו"ח כספי לשנה החולפת, דו"ח כספי מבוקר ע"י רואה חשבון לשנה שלפני האחרונה, פירוט של כל העובדים בשכר עם פרטי תפקידים ועלותם הכספית).
1. הצהרה מוסמכת על אמיתות הפרטים בבקשה.
1. הצהרה מוסמכת שאין שינוי בנסיבות המוסד מאז נתינת הפטור.
1. המלצת הרשות המקומית בעניין מוסד מתנדב לשירות הציבור.

שם הרשות המקומית: לא צוין בטקסט.

סעיפים נוספים בטקסט:
- מספר הטלפון של המוסד.
- הערות והמלצות מטעם הועדה המחליטה בעניין הבקשה.

סיכום:
הטופס המצורף משמש מוסד מתנדב שפועל לטובת הציבור ומבקש לפטור את נכסיו מתשלום הארנונה לרשות המקומית. הטופס כולל מילוי פרטים רלוונטיים על המוסד, את מטרותיו, את השירותים שהוא מספק, ואת התמורה שהוא גובה עבור שירותיו. הטופס גורם למ

טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור חלופה נגישה - כרגע לא קיימת.

טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור מילוי מקוון - כרגע לא קיים.

טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור הזמנת טופס בדואר - כרגע לא קיימת אופציה.

טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור להורדה והדפסה - טופס PDF זמין במעלה העמוד.

הגרסה הנגישה של הטופס (טקסט בלבד):

נספח ב'
טופס בקשה לקבלת פטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור
פרטים על המוסד המבוקש:
1 שם המוסד:
1.1 צורת ההתאגדות )כגון עמותה, חברה וכו'(:
1.1 מספר הרישום )אצל רשם העמותות, החברות וכו'(:
1.1 כתובת מלאה של משרדו הרשום של המוסד, )כפי שנרשמה אצל רשם העמותות, החברות
וכו'(:
1.1 מספר הטלפון של המוסד:
1.1 פרטים על המוסמכים להתחייב בשם המוסד ורואה החשבון של המוסד:
תפקיד שם משפחה ופרטי מס' זהות מען טלפון
רואה חשבון
1.1 המטרות העיקריות של המוסד:1.1 סקירת השירותים הניתנים ע"י המוסד והפעילויות המתבצעות במסגרתו )פירוט נרחב(:
1.1 פירוט מלא של התמורה שהמוסד גובה עבור שירותיו/ פעולותיו )וכן פירוט התמורה הידועה
למוסד ל"מחיר השוק" לאותו שירות(:
11.1 הקריטריונים / תנאי הזכאות לקבלת שירותים מהמוסד:11.1 פירוט האוכלוסייה הנהנת משירותי המוסד )מאפייניה והיקפיה של האוכלוסייה(:

11.1 האם המוסד קשור לארגון/ תאגיד מקומי או ארצי אחר )פרט את הקשר הקיים מבחינה
משפטית ותקציבית בין המוסד לבין הארגון/ תאגיד אליו הוא קשור(:
11.1 פרוט הנכסים בגינם מבוקש הפטור:
הרשות
בתחומה נמצא
הנכס
מען הנכס טלפון שטח
הנכס
סכום
הארנונה
הנדרש
האם
הנכס
משמש
אדם או
גוף אחר?
סוג הפעילות
המבוצע בנכס
)בפירוט(:המסמכים המצורפים לבקשה: )חובה לצרף(
1.1 __תעודת רישום כתאגיד
1.1 __מסמכי יסוד של המוסד )תקנון, תזכיר(
1.1 __תקציב המוסד לשנה הנוכחית
1.1 __דו"ח כספי לשנה החולפת האחרונה
1.1 __דו"ח כספי מבוקר ע"י רואה חשבון לשנה שלפני האחרונה
1.1 __פירוט של כל העובדים בשכר, עפ"י תפקידים, היקף משרתם ועלותם הכספית
הצהרה
אנו, המוסמכים להתחייב בשם המוסד, מצהירים בזה כי כל הפרטים שנמסרו בבקשה זו הם
אמת
שם ומשפחה ת.ז תפקיד חתימה
שם ומשפחה ת.ז תפקיד חתימה
אישור
הריני לאשר בזאת כי ביום התייצבנו בפני
במשרדי ב
1 .שם מס' זהות
1 .שם מס' זהות
זיהיתי אותם על פי ת"ז, בחנתי סמכותם לחתום בשם המוסד, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם
לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו נכונות התצהיר
הנ"ל וחתמו עליו בפני.
שם עורך הדין חתימה תאריךנספח ג'
תצהיר המוסד על אי שינוי נסיבות
אנו הח"מ, לאחר שהוזהרנו כי עלינו לומר את האמת, וכי נהיה צפויים לעונשים הקבועים בחוק,
אם לא נעשה כן, מצהירים בזה בכתב כדלקמן:
אנו המוסמכים להתחייב בשם המוסד, מצהירים בזה כי מטרות המוסד, תחומי פעילותו וכן
פעילותו הכלכלית לא נשתנו מעת נתינת הפטור ביום .
שם ומשפחה ת.ז. תפקיד חתימה
שם ומשפחה ת.ז. תפקיד חתימה
אישור
הריני לאשר בזאת כי ביום התייצבו בפני
במשרדי שכתובתו
1 .שם מס' זהות
1 .שם מס' זהות
זיהיתי אותם על פי ת"ז, בחנתי סמכותם לחתום בשם המוסד, ולאחר שהזהרתי אותם כי עליהם
לומר את האמת וכי יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשו כן, אישרו נכונות התצהיר
הנ"ל וחתמו עליו בפני.
תאריך שם עורך הדין חתימהנספח ד'
טופס המלצת הרשות המקומית בעניין מוסד מתנדב לשירות הציבור
הנחיות
1 .יש לסמן אלו קריטריונים נתקיימו )לסמן ב- √( ואלו קריטריונים לא נתקיימו
)לסמן ב-×( לגבי המוסד המבקש את הפטור.
1 .במקרה של קריטריון שלא נתקיים יש לפרט את הנימוק לכך.
1 .בסוף רשימת הקריטריונים יש להחליט אם לאשר או שלא לאשר את הבקשה ולנמק את
ההחלטה.
1 .על הרשות המקומית להעביר טופס זה אל הממונה על המחוז.
שם המוסד:
מטרת המוסד היא העלאת רווחת הציבור.

המוסד אינו גובה תמורה עבור פעולותיו או שהתמורה שהוא גובה נמוכה באופן משמעותי
ממחירי השוק ומשקפת את הפן ההתנדבותי של המוסד.

המוסד אינו פועל למטרות רווח ואינו עוסק ב" פעילות עסקית" או שהיקף " הפעילות
העסקית" הינו שולי ביחס לפעילות הכללית של המוסד.

מפעילי המוסד ופטרוניו לא מפיקים כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר שהוא
פונקציה של תרומתם הישירה.

המוסד פועל בתוך קהילת הרשות המקומית ופעילותו משרתת בעיקר את תושבי אותה
הרשות המקומית.

פעילות המוסד הינה בתחומים בהם רשות מקומית פועלת ומוסמכת לפעול כגון רווחה,
בריאות, חינוך, וכד'

המוסד מרכז פעילות בתחום מסוים ולא נועד לטפל במקרה ספציפי, פעילותו נמשכת לאורך
זמן והקמתו לא נועדה למטרה אד- הוק.

)א(התמיכה הממשלתית ו/או העירונית שניתנת למוסד אינו עולה על %11 מהכנסותיו
הכוללות של המוסד.הערה: במידה שהתמיכה עולה על %11 ונמוכה מ- %11 , רשאי
הממונה על המחוז לאשר מוסד זה, עפ"י המלצת הרשות המקומית.

המוסד אינו עוסק בפעילות פוליטית ואינו נתמך על ידי גוף פוליטי

הנכס שלגביו מבוקש הפטור, משמש את המוסד אך ורק למתן שירות התנדבותי לטובת
הציבור.

הנכס שלגביו מבוקש הפטור, אינו משמש לכל פעילות של אדם או גוף אחר.
המוסד אינו נמנה בין סוגי הנכסים הזכאים לפטור לפי סעיף אחר בפקודה, כגון מוסדות
חינוך, בריאות ודת.

המוסד איננו מוסד מתחרה לסקטור העסקי ואיננו מספק סחורה לגופים עסקיים.

ממליצים לאשר את הבקשה ) פירוט נימוקים(

ממליצים שלא לאשר את הבקשה )פירוט נימוקים(.

שם הרשות המקומית:
ההחלטה נתקבלה ע"י ועדת התמיכות / הנחות )מחק את המיותר(
בתאריך
יו"ר הועדה
חברי הועדה:

קרא עוד

מה תמיד שואלים לפני שממלאים טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור?

רשמנו עבורך מדריך מפורט שעונה בדיוק על השאלה הזו וכמובן גם עוזר במילוי טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור, אנו ממליצים לקרוא את המדריך מתחילתו ועד סופו והדברים יהיו ברורים יותר.
בתחילת המדריך צירפנו עבורך קישור להורדת טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור. יש ללחוץ על הכפתור ואתה תעבור להורדת הטופס. במידה והינך גולש ממכשיר סלולרי או אייפון לדוגמא שלא מתחיל את ההורדה בצורה מיידית, תוכל לגלול מטה במאמר אל הטופס לצפייה ישירה ולהוריד אותו משם אל המכשיר.
בכל מדריך אנו מצרפים את הגורמים הרלוונטיים אשר יכולים לסייע לכם במילוי הטופס המדובר, ניתן לקרוא במדריך ולקבל את הטלפונים והמיילים של הלשכות הרלוונטיות לסיוע במילוי טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור.

גוף שיתמוך בשאלות על טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור

פקס: 04-9956066
כתובת לשליחת מכתבים: וייצמן 35, עכו, 2430120
עורכי האתר "טופס קל"
עורכי האתר "טופס קל"

סורקים את הרשת בכדי להביא לכם את כל הטפסים הנדרשים למילוי מול הרשויות, ומצרפים לכם מדריכים מפורטים בכדי להקל על התהליך.

טופס קל » עיריות » עיריות בגולן והגליל » עיריית עכו » תושבים » טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור

*לידיעתכם: האתר טופס קל הוא פורטל טפסים פרטי ואינו קשור בשום צורה לגופים ממשלתיים כאלו או אחרים. המידע מוגש לטובת הציבור אך עלולות ליפול טעויות במידע או שהמידע המוצג עלול להיות לא מעודכן ולכן אין להסתמך על המידע בצורה מוחלטת אלא יש לבדוק את הטפסים בטרם שליחתם עם הגופים המנפיקים.

טפסים נוספים שאולי תצטרכו למלא:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

ראשי פרקים של טופס בקשה לפטור מארנונה לנכסי מוסד מתנדב לשירות הציבור להורדה

דילוג לתוכן